Wednesday, November 24, 2010

BĂNG GHI ÂM 5

BĂNG GHI ÂM 4

BĂNG GHI ÂM 3

BĂNG GHI ÂM 2 * GIÁC MÊ

BĂNG GHI ÂM 6

BỬU SƠN KỲ HƯƠNG AUDIOKim Cổ Kỳ Quan - Nguyễn Văn Thới (Phần 1a)
Kim Cổ Kỳ Quan - Nguyễn Văn Thới (Phần 1b)
Kim Cổ Kỳ Quan - Nguyễn Văn Thới (Phần 2a)
Kim Cổ Kỳ Quan - Nguyễn Văn Thới (Phần 2b)
Kim Cổ Kỳ Quan - Nguyễn Văn Thới (Phần 3a)
Kim Cổ Kỳ Quan - Nguyễn Văn Thới (Phần 3b)
Kim Cổ Kỳ Quan - Nguyễn Văn Thới (Phần 4a)
Kim Cổ Kỳ Quan - Nguyễn Văn Thới (Phần 4b)
Kim Cổ Kỳ Quan - Nguyễn Văn Thới (Phần 5a)
Kim Cổ Kỳ Quan - Nguyễn Văn Thới (Phần 6a)
Kim Cổ Kỳ Quan - Nguyễn Văn Thới (Phần 6b)
Kim Cổ Kỳ Quan - Nguyễn Văn Thới (Phần 7a)
Kim Cổ Kỳ Quan - Nguyễn Văn Thới (Phần 7b)
Kim Cổ Kỳ Quan - Nguyễn Văn Thới (Phần 8a)
Kim Cổ Kỳ Quan - Nguyễn Văn Thới (Phần 8b)
Kim Cổ Kỳ Quan - Nguyễn Văn Thới (Phần 9a)
Kim Cổ Kỳ Quan - Nguyễn Văn Thới (Phần 9b)
Kim Cổ Kỳ Quan - Nguyễn Văn Thới (Phần 10a)
Kim Cổ Kỳ Quan - Nguyễn Văn Thới (Phần 10b)
Tam Hoàng Thi - Bửu Sơn Kỳ Hương
Sấm Trạng Trình - Bửu Sơn Kỳ Hương
Tứ Thánh - Bửu Sơn Kỳ Hương

Sunday, November 21, 2010

BĂNG GHI ÂM 1CÁC BĂNG GHI ÂM TÁC PHẨM KIM CỔ KỲ QUAN
CỦA NGUYỄN VĂN THỚI


Các băng này do nhiều website đưa lên nhưng không đầy đủ. Chúng tôi sưu tập ở các website và đưa vào Sơn Trung Thư Trang để lưu giữ và nghiên cứu dần dần.

I.TÀI LIỆU CỦA BỬU SƠN KỲ HƯƠNG: SẤM GIẢNG-GIẢNG XƯA

http://thanhsi.org/samgiang-giangxua/SamGiang-GiangXua.htm

Kim Cổ 01 || Kim Cổ 02

Kim Cổ 03 || Kim Cổ 04

Kim Cổ 05 || Kim Cổ 06

Kim Cổ 07 || Kim Cổ 08
****

Vân Tiên 01 || Vân Tiên 02

Vân Tiên 03 ||

****

Thừa Nhàn 01 || Thừa Nhàn 02

Thừa Nhàn 03 || Thừa Nhàn 04

Thừa Nhàn 05 || Thừa Nhàn 06

Thừa Nhàn 07 || Thừa Nhàn 08

Thừa Nhàn 09 || Thừa Nhàn 10 * * * * Trở Về Trang Nhà

I.KIM CỔ

KCKQ 1
http://thanhsi.org/samgiang-giangxua/kimcokyquan/01-KIM_CO_1.mp3

KCKQ 2
http://thanhsi.org/samgiang-giangxua/kimcokyquan/KimCoKyQuan.htm

KCKQ3
http://thanhsi.org/samgiang-giangxua/kimcokyquan/03-KIM_CO_3.mp3

KCKQ4
http://thanhsi.org/samgiang-giangxua/kimcokyquan/04-KIM_CO_4.mp3

KCKQ5
http://thanhsi.org/samgiang-giangxua/kimcokyquan/05-KIM_CO_5.mp3

KCKQ6
http://thanhsi.org/samgiang-giangxua/kimcokyquan/06-KIM_CO_6.mp3

KCKQ7
http://thanhsi.org/samgiang-giangxua/kimcokyquan/07-KIM_CO_7.mp3

KCKQ8
http://thanhsi.org/samgiang-giangxua/kimcokyquan/08-KIM_CO_8.mp3

VÂN TIÊN1
http://thanhsi.org/samgiang-giangxua/kimcokyquan/09-VAN_TIEN_1.mp3
VÂN TIÊN2
http://thanhsi.org/samgiang-giangxua/kimcokyquan/10-VAN_TIEN_2.mp3
VÂN TIÊN3
http://thanhsi.org/samgiang-giangxua/kimcokyquan/11-VAN_TIEN_3.mp3

THỪA NHÀN 1
http://thanhsi.org/samgiang-giangxua/kimcokyquan/12-THUA_NHAN_1.mp3

THỪA NHÀN 2
http://thanhsi.org/samgiang-giangxua/kimcokyquan/13-THUA_NHAN_2.mp3

THỪA NHÀN 3
http://thanhsi.org/samgiang-giangxua/kimcokyquan/14-THUA_NHAN_3.mp3

THỪA NHÀN 4
http://thanhsi.org/samgiang-giangxua/kimcokyquan/15-THUA_NHAN_4.mp3

THỪA NHÀN 5
http://thanhsi.org/samgiang-giangxua/kimcokyquan/16-THUA_NHAN_5.mp3

THỪA NHÀN 6
http://thanhsi.org/samgiang-giangxua/kimcokyquan/17-THUA_NHAN_6.mp3

THỪA NHÀN 7
http://thanhsi.org/samgiang-giangxua/kimcokyquan/18-THUA_NHAN_7.mp3

THỪA NHÀN 8
http://thanhsi.org/samgiang-giangxua/kimcokyquan/19-THUA_NHAN_8.mp3

THỪA NHÀN 9
http://thanhsi.org/samgiang-giangxua/kimcokyquan/20-THUA_NHAN_9.mp3

THỪA NHÀN 10
http://thanhsi.org/samgiang-giangxua/kimcokyquan/21-THUA_NHAN_het.mp3II.SẤM TRẠNG TRÌNH

http://thanhsi.org/samgiang-giangxua/SamTrangTrinh.mp3

III. TỨ THÁNH

http://thanhsi.org/samgiang-giangxua/TuThanh.mp3II.TÀI LIỆU SAU ĐÂY CỦA TAM BỬU TỰ BA CHÚC AN GIANG
http://tuanhieunghia.blogspot.com/search/label/Kim%20Co%20Ky%20Quan


v 20 File của nhóm Texas được phân bố như sau:


. Tựa
: File 1A
. Kim Cổ
: File 1A đến 4B
. Giác mê
: File 5A-5B
. Thừa nhàn
: File 6A-10B
III. TÀI LIỆU SAU ĐÂY CỦA PHẬT GIÁO HÒA HẢO
http://www.hoahao.org/D_1-2_2-193_4-2947_5-20_6-3_17-69_14-2/


Kim Cổ Kỳ Quan 5a

2A.http://www.hoahao.org/D_1-2_2-193_4-2931_5-20_6-2_17-69_14-2/

2B.http://www.hoahao.org/D_1-2_2-193_4-2932_5-20_6-2_17-69_14-2/

3A.http://www.hoahao.org/D_1-2_2-193_4-2933_5-20_6-2_17-69_14-2/

3B. http://www.hoahao.org/D_1-2_2-193_4-2934_5-20_6-2_17-69_14-2/

4A. http://www.hoahao.org/D_1-2_2-193_4-2935_5-20_6-2_17-69_14-2/

4B. http://www.hoahao.org/D_1-2_2-193_4-2936_5-20_6-2_17-69_14-2/

5A .http://www.hoahao.org/D_1-2_2-193_4-2937_5-20_6-2_17-69_14-2/

5B.http://www.hoahao.org/D_1-2_2-193_4-2938_5-20_6-3_17-69_14-2/

6A. http://www.hoahao.org/D_1-2_2-193_4-2939_5-20_6-3_17-69_14-2/

6B.http://www.hoahao.org/D_1-2_2-193_4-2940_5-20_6-3_17-69_14-2/

7A.http://www.hoahao.org/D_1-2_2-193_4-2941_5-20_6-3_17-69_14-2/

7B.http://www.hoahao.org/D_1-2_2-193_4-2942_5-20_6-3_17-69_14-2/

8A.http://www.hoahao.org/D_1-2_2-193_4-2943_5-20_6-3_17-69_14-2/

8B.http://www.hoahao.org/D_1-2_2-193_4-2944_5-20_6-3_17-69_14-2/

9A.http://www.hoahao.org/D_1-2_2-193_4-2945_5-20_6-3_17-69_14-2/

9B.http://www.hoahao.org/D_1-2_2-193_4-2946_5-20_6-3_17-69_14-2/

10A. http://www.hoahao.org/D_1-2_2-193_4-2947_5-20_6-3_17-69_14-2/

10B. http://www.hoahao.org/D_1-2_2-193_4-2948_5-20_6-3_17-69_14-2/