Wednesday, November 24, 2010

BĂNG GHI ÂM 6

BỬU SƠN KỲ HƯƠNG AUDIOKim Cổ Kỳ Quan - Nguyễn Văn Thới (Phần 1a)
Kim Cổ Kỳ Quan - Nguyễn Văn Thới (Phần 1b)
Kim Cổ Kỳ Quan - Nguyễn Văn Thới (Phần 2a)
Kim Cổ Kỳ Quan - Nguyễn Văn Thới (Phần 2b)
Kim Cổ Kỳ Quan - Nguyễn Văn Thới (Phần 3a)
Kim Cổ Kỳ Quan - Nguyễn Văn Thới (Phần 3b)
Kim Cổ Kỳ Quan - Nguyễn Văn Thới (Phần 4a)
Kim Cổ Kỳ Quan - Nguyễn Văn Thới (Phần 4b)
Kim Cổ Kỳ Quan - Nguyễn Văn Thới (Phần 5a)
Kim Cổ Kỳ Quan - Nguyễn Văn Thới (Phần 6a)
Kim Cổ Kỳ Quan - Nguyễn Văn Thới (Phần 6b)
Kim Cổ Kỳ Quan - Nguyễn Văn Thới (Phần 7a)
Kim Cổ Kỳ Quan - Nguyễn Văn Thới (Phần 7b)
Kim Cổ Kỳ Quan - Nguyễn Văn Thới (Phần 8a)
Kim Cổ Kỳ Quan - Nguyễn Văn Thới (Phần 8b)
Kim Cổ Kỳ Quan - Nguyễn Văn Thới (Phần 9a)
Kim Cổ Kỳ Quan - Nguyễn Văn Thới (Phần 9b)
Kim Cổ Kỳ Quan - Nguyễn Văn Thới (Phần 10a)
Kim Cổ Kỳ Quan - Nguyễn Văn Thới (Phần 10b)
Tam Hoàng Thi - Bửu Sơn Kỳ Hương
Sấm Trạng Trình - Bửu Sơn Kỳ Hương
Tứ Thánh - Bửu Sơn Kỳ Hương

No comments: