Monday, August 20, 2012

Sunday, August 19, 2012

MỘT CƠN GIÓ BỤI II
                                                                          HƢƠNG V
                                      VỀ HÀ NỘICuối tháng Một dƣơng lịch, chiều bảy giờ lên xe hơi chạy ra nghỉ ở Ðông Hà. Sáng
hôm sau ra đến Nghệ, vào nghỉ nhà ngƣời cháu, trƣa hôm sau xe mới ra Thanh Hóa, rồi hôm
sau nữa mới đến Hà Nội. Dọc đƣờng nhờ trời đƣợc bình an. Khi xe đến bến đò sông Gianh,
sông rộng, gió to, sóng lớn, tôi thấy gần đó có chiếc tàu con kéo phà chở xe hơi sang sông, tôi
hỏi:
- Tàu có chạy không ?
Ngƣời ta nói:
- Tàu hết dầu xăng.
Tôi hỏi:
- Có đò nào có mui cho thuê một chiếc để đƣa chúng tôi sang trƣớc.
- Ngƣời ta nói chỉ có chiếc đò không mui thôi.
Chúng tôi đang lo nghĩ không biết tính sao, thì thấy ngƣời tài xế chạy đi nói thì thầm
gì với mấy ngƣời chở phà, rồi một lát thấy chiếc đò có mui đến mời chúng tôi xuống. Khi
chiếc đò chở chúng tôi ra ngoài, thấy chiếc tàu đốt máy kéo phà đi. Sang bên kia hỏi ngƣời lái
đò lấy bao nhiêu, ngƣời ấy nói:
- Cụ cho bao nhiêu cũng đƣợc.
Sau tôi mới biết ngƣời tài xế biết chúng tôi, đi nói với mấy ngƣời chở đò nên họ mới
đi lấy đò và cho tàu chạy. Ðây là một việc tỏ ra nhân dân Trung Bộ đối với tôi vẫn có chút
cảm tình, không ai ta oán gì trong khi chúng tôi vẫn làm việc. Chỉ có khi đến Thanh Hóa bị
lính Tàu và Lính Việt Minh khám xe đâm thủng nát cái bồ đựng sách của tôi.
Tôi về đến Hà Nội, mừng quá, định bụng mình già yếu rồi, không có gì làm nữa và
cũng chẳng đi đâu cả, chỉ vui với mấy quyển sách cổ và mấy ngƣời bạn cũ, trò chuyện tiêu
khiển. Tƣởng thế là yên, ngờ đâu tình thế phải phiêu lƣu lần nữa.
32 MỘT CƠN GIÓ BỤI
CHƢƠNG VI
CHÍNH PHỦ VIỆT NAM VÀ TÌNH THẾ TRONG NƢỚC
Lúc bấy giờ tình thế trong nƣớc bối rối lắm, quân Anh và quân Pháp lên chiếm giữ
Nam Bộ và các Thành Thị phía Nam Trung Bộ từ vĩ tuyến 16, tức là Quảng Nam trở vào. Còn
từ vĩ tuyến 16 trở ra quân Tàu đóng giữ các Thành Thị. Việt Minh lên cầm quyền trƣớc hết
lập ủy ban giải phóng, rồi cho ngƣời lên Bắc Giang đón ông Hồ chí Minh về lập lâm thời
chính phủ gồm có những ngƣời này:
Hồ chí Minh, Chủ Tịch kiêm Bộ Ngoại Giao
Võ nguyên Giáp, Bộ Trƣởng Bộ Nội Vụ, kiêm chức Phó Bộ Trƣởng Bộ Quốc Phòng.
Chu văn Tấn, Bộ Trƣởng Bộ Quốc Phòng.
Trần huy Liệu, Bộ Trƣởng Bộ Thông Tin Tuyên Truyền
Dƣơng Ðức Hiền. Bộ Trƣởng Bộ Thanh Niên Quốc Dân
Nguyễn mạnh Hà, Bộ Trƣởng Bộ Quốc Dân Kinh Tế
Vũ đình Hòa, Bộ Trƣởng Bộ Giáo Dục.
Vũ ngọc Khánh, Bộ Trƣởng Bộ Tƣ Pháp
Phạm ngọc Thạch, Bộ Trƣởng Bộ Y Tế
Ðào trọng Kim, Bộ Trƣởng Bộ Giao Thông
Lê văn Hiến, Bộ Trƣởng Bộ Lao Động
Phạm văn Ðồng, Bộ Trƣởng Bộ Tài Chánh
Nguyễn văn Tố, Bộ Trƣởng Bộ Cứu Tế Xã Hội
Cù huy Cận, ủy viên không giữ bộ nào
Nguyễn văn Xuân, ủy viên không giữ bộ nào
Võ nguyên Giáp ngƣời Quảng Bình, rất lanh lợi và táo tợn, một tay trọng yếu trong
đảng cộng sản Việt Nam. Trƣớc đã sang ở bên Côn Minh, thƣờng viết báo ký tên là Lâm bá
Kiệt, bấy giờ giữ chức Bộ Trƣởng Bộ Nội Vụ và kiêm chức Phó Bộ Trƣởng Bộ Quốc Phòng.
Nói là kiêm chức Phó Bộ Trƣởng Bộ Quốc Phòng, nhƣng kỳ thực là kiêm cả Bộ Quốc Phòng,
vì Chu văn Tấn là ngƣời Thổ ở mạn Thƣợng Du, trƣớc đã làm châu đoàn coi lính dõng, sau
theo cộng sản, nên đảng Việt Minh đƣa vào giữ địa vị ở Bộ Quốc Phòng để khuyến khích
những ngƣời Thổ đã theo mình.
Việt Minh đem một số ngƣời ở ngoài đảng của họ vào trong chính phủ nhƣ Nguyễn
Mạnh Hà, Nguyễn Văn Tố, Ðào Trọng Kim v.v...để tỏ ra là một chính phủ liên hiệp có cả các
hạng ngƣời. Song những cơ quan trọng yếu nhƣ quốc phòng, nội vụ, tài chính, tuyên truyền
đều ở tay những ngƣời chính thức Việt Minh, tức là cộng sản nhƣ Võ nguyên Giáp, Trần huy
Liệu, Lê văn Hiến, Phạm văn Ðồng v.v...
Ngày 11 tháng một năm 1945 chính phủ lâm thời lại xuống lệnh giải tán đảng cộng
sản Ðông Dƣơng, đó là một việc lý thú, cộng sản giải tán cộng sản. Sở dĩ chủ ý họ làm nhƣ
vậy là vì lúc đó có các ủy viên của các nƣớc Ðồng Minh đi lại trong nƣớc, Việt Minh muốn tỏ
cho những ngƣời ngoại quốc biết Việt Minh không phải là cộng sản.
Chính phủ lâm thời tổ chức cuộc tổng tuyển cử để triệu tập Quốc Hội. Cuộc tuyển cử
đƣợc ấn định vào ngày 23 thán Chạp, sau hoãn đến ngày mồng 6 tháng Giêng năm 1946. Khi
ấy tôi đã về ở Hà Nội rồi, thấy cuộc tuyển cử rất kỳ cục. Mỗi chỗ để bỏ phiếu, có một ngƣời
của Việt Minh trông coi, họ gọi hết cả đàn ông đàn bà đến bỏ phiếu, ai không biết chữ thì họ
viết thay cho. Việt Minh đƣa ra những bản kê tên những ngƣời họ đã định trƣớc, rồi đọc
những tên ấy lên và hỏi anh hay chị bầu cho ai ? Ngƣời nào vô ý nói bầu cho một ngƣời nào
khác thì họ quát lên: ‘’Sao không bầu cho những ngƣời này ?’’, ‘’Có phải phản đối không ?’’.
Ngƣời kia sợ mất vía nói: ‘’Anh bảo tôi bầu cho ai, tôi xin bầu ngƣời ấy’’. Cách cƣỡng bách
ra mặt nhƣ thế, lẽ dĩ nhiên những ngƣời Việt Minh đƣa ra đƣợc đến tám chín mƣơi phần trăm
số ngƣời đi bầu. Ðó là một phƣơng pháp rất mới và rất rõ để cho mọi ngƣời đƣợc dùng quyền
tự do của mình lựa chọn lấy ngƣời xứng đáng ra thay mình làm việc nƣớc.
33 MỘT CƠN GIÓ BỤI
Trƣớc Việt Minh đã định lấy có 300 ghế đại biểu, sau họ muốn làm cho êm dƣ luận
nên lấy thêm 70 ghế nữa, cho Việt Nam Quốc Dân Ðảng đƣợc 50 ghế và Việt Nam Cách
Mệnh Ðồng Minh Hội đƣợc 20 ghế để hai đảng ấy tự cử ngƣời mình ra.
Mấy ngày trƣớc kỳ họp quốc hội, Việt Minh và Quốc Dân Ðảng công kích nhau kịch
liệt. Những Tƣớng Tàu nhƣ Lƣ Hán và Tiêu Văn muốn làm tiền, tỏ ra có ý bênh vực Việt
Nam Quốc Dân Ðảng, sau hình nhƣ bọn Tƣớng Tàu ấy đƣợc số vàng lớn mới đứng ra dàn
xếp, họp các lãnh tụ hai đảng ở nhà Lƣ Hán, có Hồ chí Minh, Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng
Khanh v.v...đến bàn định cách chia các ghế Bộ Trƣởng trong chính phủ mới.
Sau tôi sang Tàu gặp Nguyễn Dân Thanh là một ngƣời cách mệnh Việt Nam đã làm Sĩ
Quan trong quân đội Tàu và đã đi lính Nhật ở mặt trận Diến Ðiện. Lúc ấy có theo quân Tàu về
nƣớc, biết rõ đầu đuôi việc ấy, kể lại cho tôi nghe thái độ mấy lãnh tụ Việt Minh và Quốc Dân
Ðảng hôm họp ở nhà Lƣ Hán để dàn xếp hai bên đoàn kết với nhau.
Ðộ ấy ở Hà Nội, tôi cũng biết có một hôm ông Bảo Ðại cho đi tìm ngƣời trƣớc làm
việc ở Huế, đến nói rằng: ‘’Ông Hồ chí Minh nhƣờng cho ông ra lập chính phủ’’. Sau chuyện
ấy thấy im bẳng không ai nói đến nữa.
Khi ở Hƣơng Cảng tôi có hỏi lại việc ấy. Ông Bảo Ðại nói:
- Việc ấy có thật. Một hôm cụ Hồ có vẻ mặt lo nghĩ đến bảo tôi rằng cụ muốn để tôi
đứng ra lập chính phủ, tôi từ chối. Hôm sau cụ Hồ lại đến năn nỉ về việc ấy. Tôi nói: Nếu cụ
muốn lập chính phủ, thì cụ kê cho tôi biết danh sách những ngƣời trong đảng cụ có những ai
ra giúp việc. Cụ Hồ nói để ngày mai cụ sẽ đƣa. Nhƣng đến ngày hôm sau cụ Hồ có vẻ mặt vui
vẻ, đến nói rằng: Việc ấy hãy hoãn lại, để cụ ở lại làm việc ít lâu nữa. Cho nên việc ấy mới
im.
Theo ý tôi hiểu, thì mƣu mô do bọn Tƣớng Tàu muốn làm tiền, một mặt làm ra bộ có ý
ép ông Hồ chí Minh phải lui đi để ông Bảo Ðại ra lập chính phủ, một mặt xui bọn Quốc Dân
Ðảng không chịu nhƣợng bộ, để Việt Minh muốn im chuyện thì phải bỏ tiền ra. Ðến khi bọn
tƣớng Tàu đƣợc tiền đút lót mới đứng ra dàn xếp cho xuôi chuyện. Ðó là một việc rất bí ẩn,
khó lòng biết đích xác đƣợc, chẳng qua chỉ là sự xét đoán theo tình trạng hiện ra bên ngoài mà
thôi. Vả tôi thấy những ngƣời biết qua việc ấy đều đồng ý kiến nhƣ thế cả.
Khi việc dàn xếp của các Tƣớng Tàu xong rồi, đến ngày mùng 2 tháng Ba thì mở cuộc
họp quốc hội. Quốc hội này có cái đặc sắc hơn cả quốc hội của các nƣớc trên thế giới là chỉ
họp có một ngày xét qua bản lập hiến của Việt Minh đã định, và thừa nhận một chính phủ liên
hiệp do ông Hồ chí Minh làm Chủ Tịch. Quốc hội lại giao toàn quyền cho một ủy ban thƣờng
trực có 15 ngƣời do chính phủ đề cử, và để ông Nguyễn văn Tố làm trƣởng ban. Ðoạn quốc
hội giải tán. Nếu quốc hội các nƣớc mà biết làm việc lanh lẹ nhƣ thế thì đỡ đƣợc bao nhiêu thì
giờ và tiền chi phí!
Chính phủ liên hiệp quốc gia thành lập nhƣ sau:
Hồ chí Minh (cộng sản) làm Chủ Tịch
Nguyễn Hải Thần (Việt Nam Cách Mệnh Ðồng Minh Hội) Phó Chủ Tịch
Huỳnh Thúc Kháng (không đảng phái) Bộ Trƣởng Bộ Nội Vụ
Nguyễn Tƣờng Tam (Ðại Việt Dân Chính) Bộ Trƣởng Bộ Ngoại Giao
Phan Anh (không đảng phái) Bộ Trƣởng Bộ Quốc Phòng
Vũ Ðình Hòe (Xã Hội Dân Chủ Đảng) Bộ Trƣởng Bộ Tƣ Pháp
Ðặng thai Mai (cộng sản) Bộ Trƣởng Bộ Giáo Dục
Lê văn Hiến (cộng sản) Bộ Trƣởng Bộ Tài Chính
Trần Ðăng Khoa (Dân Chủ Đảng) Bộ Trƣởng Bộ Công Chánh
Chu Bá Phƣợng (Dân Chủ Đảng) Bộ Trƣởng Bộ Kinh Tế
Trƣơng Ðình Chi (Việt Nam Cách Mệnh Ðồng Minh Hội) Bộ Trƣởng Bộ Xã Hội Y
Tế
Bồ Xuân Luật (Việt Nam Cách Mệnh Ðồng Minh Hội) Bộ Trƣởng Bộ Canh Nông
34 MỘT CƠN GIÓ BỤI
Xét thành phần chính phủ liên hiệp lúc ấy, kể cả những ngƣời không đảng phái, có thể
gọi là năm đảng nhƣng chỉ có đảng Việt Minh cộng sản là có chƣơng trình chính trị rõ ràng và
có thế lực hơn cả. Còn các đảng khác thì chỉ có tên nêu ra mà thôi, chứ không có chƣơng trình
phân minh. Xã hội đảng và Dân chủ đảng là những đảng phụ thuộc của Việt Minh và không
có thế lực gì. Việt Nam Quốc Dân Ðảng và Việt Nam Cách Mệnh Ðồng Minh Hội tuy có thế
lực là nhờ có quân đội Tàu bênh vực, nhƣng không có tính cách thống nhất và không có kỷ
luật chặt chẽ. Bởi vậy đảng cộng sản chỉ có ba ngƣời trong chính phủ nhƣng quyền bính vẫn ở
cả Cộng sản.
Về phƣơng diện cai trị Việt Minh vẫn để ba khu nhƣ trƣớc, là Bắc Bộ, Trung Bộ và
Nam Bộ. Mỗi Bộ có một nhân dân ủy ban dƣới quyền một Chủ Tịch do chính phủ trung ƣơng
cử ra.
Ở các Tỉnh, Huyện, Xã hay Phố ở các Thành Thị, mỗi nơi đều có một nhân dân ủy ban
và một Chủ Tịch do nhân dân ủy ban chọn lấy.
Về phƣơng diện quân sự thì quân của Việt Minh có giải phóng quân là quân đã đƣợc
huấn luyện chính trị cộng sản, Vệ quốc quân và Tự vệ quân tức là công dân do các ủy ban xã,
phố cắt để canh gác và giữ trật tự.
Quân của Quốc Dân Đảng thì có từng khu riêng. Tuy bề ngoài nói các quân đội thuộc
về Bộ Quốc Phòng, nhƣng thực ra Bộ ấy không có quyền hành gì cả. Việc gì cũng quyết định
ở quân sự ủy viên hội có Võ nguyên Giáp, cộng sản, làm Chủ Tịch và Vũ Hồng Khanh, Việt
Nam Quốc Dân Đảng, làm Phó Chủ Tịch.
Lúc ấy khẩu hiệu của chính phủ là ‘’thống nhất quân đội’’ mà ba tháng sau khi chính
phủ liên hiệp đã thành lập, quân đội vẫn không thống nhất đƣợc. Bộ Quốc Phòng không biết
rõ thực trạng quân đội của hai bên có bao nhiêu.
Quân Việt Minh và quân Quốc Dân Đảng tuy nói là đoàn kết, nhƣng không có lòng
thành thật. Quân Việt Minh chỉ có rình cơ hội là đánh quân Quốc Dân Đảng, hay bao vây để
tiêu diệt lực lƣợng của đối phƣơng, thành ra hai bên cứ kình địch nhau mãi. Ngƣời không biết
phƣơng sách của đảng cộng sản thì lấy thế làm lạ, nhƣng ai đã hiểu bí quyết của họ là phải đi
đến chỗ độc tài, chỉ có những ngƣời phục tùng theo mệnh lệnh của mình, chứ không thể có
những ngƣời đứng ngang với mình mà hợp tác với mình đƣợc.
Ở các địa phƣơng và những nơi Đô Thị nhƣ Hà Nội, Hải Phòng, ngƣời bên nọ bắt
ngƣời bên kia. Có ngƣời giữa ban ngày đang đi giữa đƣờng bị mấy ngƣời ở đâu đến lấy mền
trùm đầu rồi bắt đi mất tích. Sở công an, Việt Minh bắt những ngƣời Việt Nam Quốc Dân
Đảng hay những ngƣời bị tình nghi vào tra tấn cực hình, có khi họ dùng những cách tàn nhẫn
ghê gớm hơn thời Pháp và Nhật cai trị. Ai trông thấy những cảnh tƣợng ấy cũng bùi ngùi tủi
giận vì gà một nhà mà lại đá nhau dữ bằng mấy gà lạ. Ngƣời một nƣớc với nhau mà đối xử vô
nhân đạo nhƣ thế, thật là thê thảm.
Theo chính sách của Việt Minh, lập ra một chính phủ, đem những ngƣời các đảng phái
hay không đảng phái vào làm Bộ Trƣởng là cốt làm cái bình phong che mắt ngƣời ngoài, chứ
không có thực quyền làm đƣợc việc gì cả.
Khi tôi còn ở Hà Nội, Cụ Huỳnh Thúc Kháng ra nhận chức Bộ Trƣởng Bộ Nội Vụ, có
đến thăm tôi. Ngồi nói chuyện, tôi hỏi:
- Cụ nay đứng đầu một Bộ rất quan trọng trong chính phủ, chắc là bận việc lắm.
Cụ Huỳnh nói:
- Bây giờ việc gì cũng do địa phƣơng tự trị cả, thành ra không có việc gì mấy, và khi
có việc gì, thì họ làm sẵn xong cả rồi, tôi chỉ có vài chữ ký mà thôi.
- Những khi có hội đồng chính phủ thì bàn định những gì ?
- Cũng chƣa thấy có việc gì, thƣờng thì họ đem những việc họ đã làm rồi nói cho
chúng tôi biết.
Xem nhƣ thế thì các ông Bộ Trƣởng chỉ đứng để làm vị mà thôi, chứ không có quyền
quyết định gì cả.
35 MỘT CƠN GIÓ BỤI
Có ngƣời hỏi ông Nguyễn Tƣờng Tam rằng:
- Khi ông nhận chức Bộ Trƣởng Bộ Ngoại Giao của cụ Hồ giữ trƣớc, ông thấy có việc
gì quan trọng lắm không ?
Ông trả lời:
- Tất cả giấy má trong Bộ Ngoại Giao của cụ Hồ giao lại cho tôi, tôi chỉ thấy có ba lá
đơn của mấy ngƣời Sĩ Quan Tàu nhờ tìm cho mấy cái nhà, và tìm cái ví đựng tiền bị kẻ cắp
lấy mất.
Câu chuyện có thể là ông Tam nói khôi hài, nhƣng đủ rõ việc các ông Bộ Trƣởng
không có gì. Tôi đem những câu chuyện đó nói ra đây để chứng thực là các Bộ Trƣởng chỉ
giữ hƣ vị chứ không có thực quyền. Cái thực quyền trong chính phủ lúc ấy là ở mấy ngƣời
nhƣ ông Hồ chí Minh, Võ nguyên Giáp và ở tổng bộ cộng sản điều khiển hết cả.
Tổng bộ cộng sản theo ngƣời ta nói, có những ngƣời sau đây:
Hà bá Cang, nhất danh là Quận Thọt, ngƣời Hƣng Yên Nguyễn lƣơng Bằng, nhất danh
là Sao Ðỏ, ngƣời Hải Dƣơng Bùi Lâm, ngƣời Trung Bộ Ðặng xuân Khu, ngƣời làng Hành
Thiện, Nam Ðịnh Bùi công Trừng, ngƣời Quảng Bình, Trung bộ Pô, ngƣời Trung Hoa
Tiêu Sung, ngƣời Nhật
Những ngƣời ấy ở đâu không ai biết, hội họp chỗ nào chẳng ai hay, rất bí mật, song
phàm việc gì trong chính phủ cũng phải qua tổng bộ. Tổng bộ có ƣng thuận mới đƣợc thi
hành. Ðó mới thực là chính phủ, một chính phủ bí mật mà có quyền thế vô hạn.
36 MỘT CƠN GIÓ BỤI
CHƢƠNG VII
TÔN CHỈ VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA CỘNG SẢN ĐẢNG
Cộng sản đảng, theo cách tổ chức và hành động của họ, là một thứ tôn giáo mới, giống
nhƣ các tôn giáo cũ cốt lấy sự mê tín mà tin, chứ không hoài nghi hay đi trệch ra ngoài. Song
các tôn giáo cũ nói có cõi trời, có thiên đƣờng là nơi cực lạc. Cộng sản giáo ngày nay thì hoàn
toàn duy vật, nghĩa là ngoài vật chất ra, không có sự tin tƣởng nào khác nữa, cho thiên đƣờng
không phải ở cõi trời mà chính ở cõi trần gian này. Ai tin theo đạo ấy là phải tin lý thuyết của
Các Mác và Lê Nin là tuyệt đối chân chính, đem áp dụng là đƣợc sung sƣớng đủ mọi đƣờng,
tức thực hiện đƣợc cảnh thiên đƣờng ở cõi đời. Còn về đƣờng tín ngƣỡng, thì đạo cộng sản là
đạo hoàn toàn duy vật, tất không ai thờ phụng thần thánh nào khác nữa, nhất thiết phải nghĩ
sùng bái những ngƣời nhƣ Các Mác, Lê Nin, Sử Ta Lin để thay những bậc thần thánh cũ đã bị
truất bỏ.
Ðã tin mê cái đạo ấy và đã coi lý thuyết ấy là chân lý tuyệt đối, thì ngoài cái lý thuyết
ấy ra, là tà giáo, là tả đạo. Ai không tin theo và phản đối những ngƣời đứng đầu đảng, tức là
những bậc giáo chủ, thì là ngƣời phản đạo, tất phải trừng trị rất nghiêm. Vì vậy mới có sự tàn
sát những ngƣời trong đảng cộng sản theo Trotsky, chủ Cộng Sản Ðệ Tứ Quốc Tế, là một chi
cộng sản phản đối Sử Ta Lin, chủ Cộng Sản Ðệ Tam Quốc Tế.
Vậy những tín đồ cộng sản phải là những ngƣời cuồng tín và chỉ biết có đời sống vật
chất mà thôi, ngoài ra không có gì nữa. Sống có một đời rồi hết, nên ai nấy chỉ lo làm cho
mình đƣợc mọi điều thắng lợi, sá chi những điều phúc họa thiện ác.
Về đƣờng thực tế, các đặc sắc của cộng sản là không nhận có luân thƣờng đạo lý,
không biết có nhân nghĩa đạo đức nhƣ ngƣời ta vẫn tin tƣởng. Ngƣời cộng sản cho cái điều đó
là hủ tục của xã hội phong kiến thời xƣa, đặt ra để lừa dối dân chúng, nên họ tìm cách xóa bỏ
hết. Ai tin chỗ ấy là ngƣời sáng suốt, là ngƣời giác ngộ, ai không tin là ngƣời mờ tối, là ngƣời
mê muội. Vì có tƣ tƣởng nhƣ thế, cho nên cha con, anh em, bè bạn không có tình nghĩa gì cả,
chỉ biết tôn trọng chủ nghĩa của cộng sản và phục tòng những ngƣời cầm quyền của đảng,
ngoại giả, giết hại lẫn nhau, lừa đảo nhau: Hễ ai làm những việc mà lợi cho đảng là ngƣời
giỏi, ngƣời tốt. Gia đình, xã hội, phong tục, chế độ cũ đều bỏ hết, bỏ đến tận cội rễ, để thành
lập xã hội mới. Cái xã hội mới ấy không tranh đấu cho quốc gia hay cho dân tộc. Dù có nói
tranh đấu cho quốc gia hay cho dân tộc nữa, cũng chỉ là cái phƣơng pháp dùng tạm thời trong
một cơ hội nào để cho đƣợc việc mà thôi, chứ mục đích cốt yếu là tranh đấu cho giai cấp vô
sản. Khi ở đâu sự tranh đấu cho giai cấp ấy đƣợc thắng lợi, thì cứ tranh đấu mãi để bảo vệ
quyền lợi của giai cấp ấy và xóa bỏ hết những cƣơng giới nƣớc nọ với nƣớc kia để thực hiện
một thế giới đại đồng, đặt dƣới quyền chỉ huy của giáo chủ cộng sản ở bên Nga. Vì vậy cho
nên bất kỳ nƣớc nào đã theo cộng sản là phải phục tùng mệnh lệnh bên Nga, còn nƣớc nào tuy
theo chế độ cộng sản, nhƣng còn muốn giữ tƣ tƣởng quốc gia nhƣ nƣớc Nam Phu Lạp Tƣ
(Yougoslavie) bên Ðông Âu là bị trục xuất ra ngoài Hội Nghị của các nƣớc cộng sản.
Cái phƣơng thuật của đảng cộng sản bên Nga không khéo chỗ ở ấy, tuy nói là bài trừ
đế quốc chủ nghĩa và tiêu diệt những chế đô độc tài áp chế đời xƣa, nhƣng lại áp dụng chế độ
độc tài áp chế hà khốc và tàn ác hơn thời xƣa, và gây ra một thứ đế quốc chủ nghĩa theo một
danh hiệu khác, để tự mình thống trị hết thiên hạ. Thành ra các nƣớc đã theo cộng sản đều
phải là những nƣớc phụ thuộc nƣớc Nga, cũng nhƣ bên Tàu ngày xƣa các nƣớc chƣ hầu phải
phục tùng mệnh lệnh thiên tử. Thì ra trong thế gian này chẳng có gì là mới lạ. So chế độ cộng
sản ở nƣớc Nga ngày nay có khác gì chế độ nhà Tần thời chiến quốc bên Tàu. Có khác là ở
những phƣơng tiện theo khoa học và những mánh khóe hiện thời mà thôi, còn thì cũng tàn
bạo gian trá nhƣ thế, và cũng dùng những quyền mƣu quỉ quyệt để thống trị hết cả các nƣớc.
Ðảng cộng sản đã có cái tổ chức rất đúng khoa học, đảng viên lại giữ kỷ luật rất nghiêm, rất
chịu khó làm việc và có tín lực rất mạnh. Ai theo đảng là đắm đuối vào chủ nghĩa của đảng,
có lâm nguy nan gì thì cho là một vinh hạnh đƣợc tuẫn tử vì đảng. Về sự hành động thì đảng
cộng sản chuyên dùng những thủ đoạn quỉ quyệt, nên tuy có thắng lợi mà những ngƣời trí
37 MỘT CƠN GIÓ BỤI
thức ít ngƣời theo. Cũng vì vậy mà họ bài trừ trí thức và chỉ ƣa dùng đàn bà, trẻ con và những
ngƣời lao động là hạng ngƣời dễ khuyến dụ, dễ lừa dối.
Ngƣời cộng sản, khi đã hành động, hay dùng đến chữ giải phóng. Theo việc làm của
họ, tôi vẫn chƣa hiểu rõ nghĩa hai chữ ấy. Có phải trƣớc kia có cái cũi giam ngƣời, bây giờ họ
đem cái cũi kiểu mới đến bên cạnh rồi bảo ngƣời ta chạy sang cái cũi mới ấy, thế gọi là giải
phóng không ? Nếu cái nghĩa giải phóng là thế, thì cũi cũ hay cũi mới cũng vẫn là cái cũi, chứ
có hơn gì ?
Cứ nhƣ ý tôi, thì giải phóng phải theo đúng cái lẽ công bằng, làm cho ngƣời ta đƣợc
ung dung thƣ thái, đƣợc hành động trong một cái khuôn khổ rộng rãi, ai nấy biết trọng quyền
lợi của mọi ngƣời theo pháp luật đã định, không bị đàn áp và lừa dối, không bị bắt bớ và giết
hại một cách ám muội, oan ức.
Ðàng này tôi thấy chế độ các nƣớc cộng sản giống nhau nhƣ in cái chế độ chuyên chế
thuở xƣa. Ngƣời nào nói xấu hay công kích những ngƣời cầm quyền của đảng là phải tội bị
đày, bị giết. Ai không sốt sắng theo mình thì bị tình nghi, phải chịu mọi điều phiền khổ. Nhân
dân trong nƣớc vẫn bị đàn áp lầm than khổ sở, riêng có một số ít ngƣời có địa vị to lớn là
đƣợc sung sƣớng. Nhƣ thế thì giải phóng ở đâu ? Giải phóng gì mà cả chính thể một nƣớc
phải nƣơng cậy ở những đội trinh thám để đi rình mò và tố cáo hết thảy mọi ngƣời. Hễ ai vô ý
nói lỡ một câu là bị tình nghi có khi bị bắt, bị đày v.v...thành ra nhân dân trong xã hội ấy lúc
nào cũng nơm nớp lo sợ, không biết ai là bạn là thù, mất hẳn sinh thú ở đời, thật trái với lời
nói thiên đƣờng ở cõi trần.
Trong những lời tuyên truyền của Việt Minh, thấy luôn luôn nói nào là hạnh phúc, nào
là tự do, bình đẳng, mà sự thật thì trái ngƣợc tất cả. Những lối họ dùng là nói dối, đánh lừa
cƣớp bóc, giết hại tàn phá, không kiêng dè gì cả, miễn làm cho ngƣời ta mắc lừa hay sợ mà
theo mình là đƣợc. Xem nhƣ lúc đầu Việt Minh tuyên truyền rầm rĩ lên rằng: ‘’Nƣớc Việt
Nam đã đƣợc các nƣớc Ðồng Minh cho hoàn toàn độc lập, và dân đƣợc tha hết các thứ thuế’’.
Thôi thì chỗ dân gian nghe nói thế chạy ùa ùa theo. Sau chẳng thấy độc lập đâu cả và dân lại
phải đóng góp nặng hơn trƣớc. Khi Việt Minh đã nắm quyền binh rồi, lại định các ngạch thuế,
có ngƣời hỏi họ: ‘’Sao trƣớc kia các ông bảo tha hết các thứ thuế rồi kia mà ?’’ Họ trả lời:
‘’Ấy trƣớc nói tha thuế, nhƣng bây giờ chính phủ cần có thuế để làm mọi việc’’. Nói thế thì
uy tín của chính phủ để đâu ?
Cái thủ đoạn của Việt Minh là dùng mọi cách bạo ngƣợc, tàn nhẫn, giả dối, lừa đảo để
cho đƣợc việc trong một lúc. Ngay nhƣ họ đối với Việt Nam Quốc Dân Đảng nay nói là đoàn
kết, mai nói đoàn kết, nhƣng họ vẫn đánh úp, vẫn bao vây cho tuyệt lƣơng thực. Khi họ đánh
đƣợc thì giết phá, đánh không đƣợc thì lại đoàn kết, rồi cách ngày lại đánh phá. Dân tình thấy
thế thật là ngao ngán chán nản, nhƣng chỉ ngấm ngầm trong bụng mà không dám nói ra. Nên
dân gian thƣờng có câu ‘’nói nhƣ Vẹm’’. Vẹm là do hai chữ Việt Minh viết tắt VM, đọc
nhanh mà thành ra.
Chính phủ Việt Minh đối với ông Bảo Ðại rất là đơn bạc, nhƣng bề ngoài vẫn làm ra
bộ thân thiện. Họ để ông ở nhà của viên Đốc Lý Hà Nội ở trƣớc, song đồ đạc không có, chỗ
nằm ngủ, đến cái mùng ông cũng phải đi mƣợn. Cơm nƣớc thì họ cử một ngƣời hào phú trù
liệu cho ông. Song mỗi khi ông đến chỗ dân chúng, nhân dân rất hoan nghinh và các phái viên
ngoại quốc nhƣ Tàu và Mỹ rất kính trọng và thƣờng chú ý đến ông.
Việt Minh thấy dân chúng kính mến ông Bảo Ðại và ngƣời ngoại quốc để ý đến ông,
họ bèn đem ông vào ở Sầm Sơn trong Thanh Hóa, rồi sau lại đem ông lên Phủ Thọ Xuân,
thành ra ông mắc phải bệnh nóng lạnh ngã nƣớc, sang Hƣơng Cảng chữa mãi không khỏi. Sau
cuộc tổng tuyển cử vào quảng tháng Giêng năm 1946, Việt Minh mới để ông trở về Hà Nội.
Khi Việt Minh lập xong chính phủ do quốc hội chuẩn y rồi, họ thấy dân chúng và ngƣời ngoại
quốc có nhiều cảm tình đối với ông Bảo Ðại và lại biết quân Pháp sắp vào Bắc Trung Bộ, họ
sợ để ông ở Hà Nội có xảy ra sự biến gì chăng, mới bày ra cách lập một phái đoàn sang Trùng
Khánh tỏ tình thân thiện với nƣớc Tàu.
38 MỘT CƠN GIÓ BỤI
Cứ nhƣ ý riêng của tôi, thì việc ấy ông Hồ chí Minh có thể mƣu với những Tƣớng Tàu
là bọn Lƣ Hán và Tiêu Văn, nói rằng Chủ Tịch Tƣởng Giới Thạch có điện mời ông Bảo Ðại
sang Trung Hoa chơi. Vì lúc ấy bọn Tƣớng Tàu đã lấy tiền của ông Hồ, nên bảo gì chẳng
đƣợc. Hãy xem nhƣ sau khi ông Hồ đã ký hiệp ƣớc với Pháp, ông Phó Chủ Tịch Nguyễn Hải
Thần bỏ sang Tàu, Tƣớng Tiêu Văn cứ chạy theo cụ Nguyễn để cố mời cụ trở về Hà Nội làm
việc, thì biết dù sao đi nữa, việc lập một phái đoàn để đƣa ông Bảo Ðại sang Tàu có tính cách
vội vàng và bí mật lắm. Phái đoàn ấy để ông Bảo Ðại đứng đầu, có mấy ngƣời Việt Minh và
mấy ngƣời Quốc Dân Đảng đi theo. Hôm tôi đến thăm ông lần đầu, ông nói qua việc ấy tôi
nghe. Tôi cũng khuyên ông đi ra ngoài, vì ở trong nƣớc có nhiều sự nguy hiểm cho ông. Song
tôi tƣởng còn lâu mới đi, nào ngờ cách bốn hôm sau tôi đến thì ông đã đi hôm trƣớc rồi. Sang
đến Trùng Khánh, Chủ Tịch Tƣởng Giới Thạch có tiếp ông tử tế. Song mấy ngƣời Việt Minh
và Quốc Dân Đảng bỏ ông ở bên ấy không để tiền nong gì cho ông, ông phải vay mà tiêu.
Còn Hoàng Hậu và mấy ngƣời con, ông Hồ có hứa rồi sẽ cho sang sau, nhƣng rồi cũng không
cho sang. Lúc ấy chính phủ Trung Hoa đang dọn về Nam Kinh, có mời ông về đấy, nhƣng
ông từ chối rồi về ở Hƣơng Cảng.
Sau chính phủ Việt Minh gửi thƣ sang bảo ông cứ ở bên Tàu đừng về nữa. Xem thế
cũng rõ cái ý chính phủ Việt Minh là muốn đƣa ông Bảo Ðại ra ngoài để họ dễ làm việc và
khỏi lo ngại về việc có thể xảy ra đƣợc. Ðó là mƣu sự của ngƣời, nhƣng biết đâu lại không
phải là ý trời xui khiến ra nhƣ thế, để ông ra khỏi chỗ nguy hiểm ở trong nƣớc.
39 MỘT CƠN GIÓ BỤI
CHƢƠNG VIII
SỰ GIAO THIỆP CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM VỚI NƢỚC PHÁP
Việc khó khăn lúc bấy giờ là việc đối phó với nƣớc Pháp, mà tôi cho là cách ngoại
giao của chính phủ có nhiều chỗ hớ hênh. Lúc đầu mới có lâm thời chính phủ, có ngƣời phái
viên Mỹ đến bảo ông Bảo Ðại rằng:
- Chính phủ Việt Nam có cần tiền để kiến thiết thì ngƣời Mỹ sẵn sàng cho vay.
Ông liền đến bảo ông Bộ Trƣởng Tài Chính thì ông ấy chối phắt đi, nói rằng:
- Chính phủ Việt Nam không cần tiền ngƣời Mỹ.
Trƣớc khi nƣớc Pháp đem quân vào Bắc Bộ, chính phủ Pháp mở cuộc điều đình với
chính phủ Trung Hoa ở Trùng Khánh để nƣớc Tàu rút hết quân về và để nƣớc Pháp thu lại
chính quyền. Lúc ấy ngƣời ta nói rằng chính phủ Trung Hoa có điện sang cho chính phủ Việt
Minh cho đại biểu sang dự thính trong khi đàm phán. Chính phủ Việt Minh làm thinh không
trả lời.
Khi chính phủ Pháp ký kết hiệp ƣớc với chính phủ Trung Hoa rồi, mới trù tính đem
quân ra Bắc Bộ, Cao cấp ủy viên nƣớc Pháp lúc bấy giờ là Hải Quân Trung Tƣớng
D’Argenlieu có ra vịnh Hạ Long mời ông Hồ chí Minh xuống nói chuyện. Ông đi với ông
Nguyễn Tƣờng Tam, Bộ Trƣởng Bộ Ngoại Giao và mấy ngƣời khác nữa. Xuống đến tàu, chỉ
có mình ông Hồ đƣợc mời vào buồng nói chuyện, còn mọi ngƣời đứng ở ngoài. Xong việc nói
chuyện với chiếc tàu chiến rồi, cao cấp ủy viên ông Sainteny thay mặt để lên Hà Nội cùng với
ông Hồ chí Minh và Vũ Hồng Khanh, đại biểu chính phủ Việt Nam ký tờ hòa ƣớc ngày mùng
6 tháng Ba năm 1946. Bản hiệp ƣớc sơ bộ có ba khoản:
Khoản thứ nhất: Chính phủ nƣớc Pháp nhận nƣớc Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là
một nƣớc tự do có chính phủ có quốc hội, có quân đội và có tài chính, dự vào liên bang Ðông
Dƣơng và Liên Hiệp Pháp. Về việc hợp nhất ba kỳ thì chính phủ Pháp cam đoan thừa nhận sự
quyết định của dân chúng sau cuộc trƣng cầu ý kiến.
Khoản thứ hai: Chính phủ Việt Nam phải lấy tình thân thiện mà đón tiếp quân đội
Pháp chiếu theo những thỏa hiệp quốc tế, vào thay những quân Pháp đã đóng trong nƣớc. Có
bản phụ ƣớc đính theo hiệp ƣớc này định rõ cái thể cách về việc luân chuyển quân đội ấy.
Khoản thứ ba: Sau khi hai bên đã ký tên rồi, thì phải thi hành ngay những điều đã định
trong tờ hiệp ƣớc này và mỗi bên phải tìm các phƣơng tiện để đình hết thảy cuộc xung đột ở
các nơi, quân đội hai bên ở đâu cứ đóng ở đấy, và phải gây ra một không khí hòa hảo để mở
cuộc thƣơng thuyết theo tình thân thiện và chân thật. Cuộc thƣơng thuyết ấy sẽ bàn về:
Việc ngoại giao của nƣớc Việt Nam với các nƣớc ngoại quốc
Quyền pháp tƣơng lai của Ðông Dƣơng
Những quyền lợi kinh tế và văn hóa của Pháp ở Việt Nam. Về mặt quân sự thì có bản
phụ ƣớc sau này, cùng ký một ngày với bản hiệp ƣớc sơ bộ vừa nói trên:
Quân đội thay thế quân đội Trung Hoa (tức là từ vĩ tuyến 16 trở ra) gồm có:
10.000 quân Việt Nam có Sĩ Quan Việt Nam chỉ huy, để tùy tƣ lệnh Pháp sử dụng,
nhƣng vẫn thuộc quyền chính phủ Việt Nam.
15.000 quân Pháp, kể cả quân Pháp hiện đang đóng trong xứ từ phía Bắc vĩ tuyến 16
trở ra. Quân đội ấy quê quán ở nƣớc Pháp, trừ quân sang canh giữ tù binh Nhật Bản không kể.
Hết thảy những quân đội ấy thuộc dƣới quyền chỉ huy của Pháp, có đại biểu Việt Nam
tham dự, sự đóng trại và cách dùng những quân đội ấy sẽ định sau, khi quân Pháp đã đổ bộ, ở
hội đồng của Tham mƣu bộ Pháp và Việt. Các ủy ban Pháp và Việt sẽ đặt trong các giai cấp
để giữ cái tinh thần về sự hợp tác thân thiện trong sự liên lạc giữa quân Pháp và Việt.
Những toán quân đội của Pháp đi lại luân chuyển chia làm ba hạng:
Những toán quân canh giữ tù binh Nhật Bản. Những toán quân ấy hạn không quá sáu
tháng sẽ rút về, khi tù binh đã đem đi hết.
Những toán quân có phận sự phải hợp tác với quân Việt Nam để giữ trật tự và an ninh
trong lãnh thổ Việt Nam. Hạng quân này cứ mỗi năm triệt hồi 1% (một phần trăm) và thay
40 MỘT CƠN GIÓ BỤI
bằng quân Việt Nam, hạn trong năm năm không còn quân Pháp thuộc hạng này đóng tại Việt
Nam nữa.
Những toán quân phải giữ những nơi căn cứ ở Việt Nam thì đóng ở đấy, chỗ đồn trại
phải định giới hạn rõ ràng.
Chính phủ Pháp cam đoan không dùng lính Nhật Bản về việc binh bị.
Ký tên: Sainteny-Salan, Võ nguyên Giáp.
Ðó là những Hiệp ƣớc ký ngày mùng 6 tháng Ba năm 1946 của chính phủ Việt Minh
do ông Hồ chí Minh làm Chủ Tịch đã thỏa thuận với Pháp. Lúc bấy giờ ngƣời Pháp gọi nƣớc
Việt Nam là kể từ Trung Bộ trở ra mà thôi, còn đất Nam Bộ thì phải đợi khi nào trƣng cầu dân
ý rồi mới định đƣợc.
Xem những bản Hiệp ƣớc, thì chẳng thấy đâu là thống nhất và đâu là hoàn toàn độc
lập nhƣ Việt Minh đã tuyên truyền rầm rĩ từ lúc đầu.
Tại sao chính phủ Việt Minh lại chịu ký những tờ Hiệp ƣớc ấy ? Ðó là câu hỏi ở đầu
lƣỡi mọi ngƣời. Việt Minh tự biết chƣa có đủ thế lực chống với Pháp, và quân Tàu đến đóng
từ vĩ tuyến 16 trở ra, ở trong lại có Quốc Dân Đảng nhờ quân Tàu binh vực, hoạt động rất
mạnh. Họ nghĩ hãy ký với nƣớc Pháp để tạm yên, rồi chờ quân Tàu rút xong, sẽ trừ hết Quốc
Dân Đảng, thống nhất hết thảy các lực lƣợng, lúc ấy sẽ xoay sang với quân Pháp. Vả lại lúc
ấy Việt Minh còn có cái hy vọng là đảng cộng sản Pháp sẽ thắng lợi trong cuộc tuyển cử bên
Pháp. Hễ bên Pháp mà đảng cộng sản lên cầm quyền, thì công việc bên Việt Nam sẽ giải
quyết dễ dàng mau chóng hơn.
Sau Hiệp ƣớc sơ bộ ngày mùng 6 tháng Ba, khi quân Pháp đã vào Bắc Bộ và Trung Bộ
rồi, còn có hội đồng bộ tham mƣu ngày mùng 3 tháng Tƣ năm 1946, định các chi tiết về
những điều đã nói ở bản phụ ƣớc.
Bên ngƣời Pháp thì cái kế hoạch là muốn từ từ, trƣớc hết cắt đứt Nam Bộ ra ngoài
nƣớc Việt Nam. Vậy nên vừa ký bản Hiệp ƣớc sơ bộ ngày mùng 6 tháng 3 thì đến ngày 26
tháng Ba đã họp Tƣ Vấn Hội Nghị có độ mƣời ngƣời, gồm cả Pháp và Việt để lập ra Nam kỳ
Cộng Hòa Quốc và cử Đại Tá Nguyễn Văn Xuân làm Phó Chủ Tịch.
Bác Sĩ Nguyễn Văn Thinh làm đƣợc mấy tháng, thấy ngƣời Pháp không cho mình
đƣợc quyền tự chủ và lại bị ngƣời trong nƣớc thóa mạ, mới thất vọng tự tử. Ngƣời Pháp lại
đem Y Sĩ Lê Văn Hoạch lên thay, Đại Tá Nguyễn Văn Xuân bỏ sang Pháp, rồi đƣợc thăng
chức Lục Quân Thiếu Tƣớng.
Hiệp ƣớc mùng 6 tháng Ba chỉ là một Hiệp ƣớc sơ bộ mà thôi, tất phải có một Hội
Nghị chính thức giữa nƣớc Pháp và Việt để định rõ cái địa vị của hai nƣớc liên lạc với nhau.
Nhƣng trƣớc khi đi đến Hội Nghị chính thức ấy, ngƣời Pháp mở một Hội Nghị dự bị ở Ðà Lạt
để đại biểu hai bên gặp nhau và biết quan điểm của nhau. Vậy khởi đầu ngày 17 tháng Tƣ đến
ngày 12 tháng Năm năm 1946, đại biểu hai bên họp ở Ðà Lạt. Song vì quan điểm mỗi bên một
khác thành ra Hội Nghị đó không có kết quả gì cả.
Tuy Hội Nghị Ðà Lạt không có kết quả nhƣng cũng làm ngƣời ta biết rõ thái độ và
quan điểm của hai bên. Hai bên định tháng Bảy năm ấy sẽ họp Hội Nghị chính thức ở
Fontaineblou bên Pháp để giải quyết cho xong vấn đề Pháp Việt. Ðó là cái tình thế gay go
giữa nƣớc Pháp và Việt Nam, sau sáu tháng Chính phủ Việt Minh lên cầm quyền.
Dân tình trong nƣớc đối với chính phủ Việt Minh sau khi ký bản hiệp ƣớc ngày mùng
6 tháng Ba và sự thất bại ở Ðà Lạt, ai nấy đều chán nản và lại thấy việc chính trị rối beng,
không có trật tự gì cả, thành ra ngƣời ta lại tức giận thêm.
Lúc ấy cái nếp cai trị cũ đã bỏ hết, ở các nơi đều có Nhân Dân Ủy Ban làm việc.
Những ủy viên trong những ủy ban ấy phần nhiều là những ngƣời vô học, thƣờng là thợ
thuyền hay phu phen, đƣợc khi có quyền trong tay làm điều tàn ngƣợc, bắt ngƣời lấy của, giết
hại những ngƣời không theo đảng họ, hay vì tƣ thù hờn oán mà chém giết một cách tàn nhẫn.
Ai có dị nghị điều gì, thì cho là phản động, là Việt gian, bị bắt bớ, đánh đập tàn nhẫn,
đâu đâu cũng náo động cả lên. Ai cũng tự hỏi rằng: Nếu nhƣ thế này mãi, thì nhân dân sống
41 MỘT CƠN GIÓ BỤI
làm sao ? Vậy nên mọi ngƣời đều mong có sự thay đổi để những ngƣời đứng đắn ra làm việc
cho dân đỡ khổ. Song trong cái hoàn cảnh ấy ngƣời đứng đắn ra làm việc sao đƣợc. Ông
Huỳnh Thúc Kháng làm Bộ Trƣởng Bộ Nội Vụ cũng phải khoanh tay ngồi nhìn, ông Bùi
Bằng Ðoàn làm thanh tra chính trị, sang Gia Lâm khám xét việc gì bị ủy ban nhân dân bắt,
chính phủ phải phái binh lính sang mới đƣợc tha về. Thành thử lúc ấy ngoài những ngƣời
cộng sản ra, không ai làm gì đƣợc.
Một đàng dân ta oán Việt Minh, một đàng sau Hiệp ƣớc sơ bộ ký với chính phủ Việt
Minh, quân Pháp vào đóng ở Hải Phòng, Hà Nội, Nam Ðịnh v.v...cái thái độ của quân Pháp
lúc ấy, nhất là ở Hà Nội và Hải Phòng tung hoành bạo ngƣợc, rõ rệt là có ý khiêu khích, làm
cho ai cũng uất ức tức giận.
Ý ngƣời Pháp là muốn dần dần dùng vũ lực đàn áp Việt Minh để lập lại chủ nghĩa
thuộc địa nhƣ trƣớc. Việt Minh cũng biết rõ nhƣ thế, nhƣng chỉ có hai con đƣờng: Một là chịu
lép một bề, để cho ngƣời Pháp điều khiển, nhƣ thế lại trái với chủ nghĩa của họ mà dân chúng
sẽ không ai theo nữa, tất là rồi cũng đến chỗ tiêu diệt. Hai là tìm cách phòng bị để chống với
Pháp, trƣớc là hợp với cái lòng ái quốc của dân chúng, dù cái mục đích cốt yếu của họ không
phải là vì quốc gia, nhƣng họ phải lợi dụng hai chữ quốc gia để chống với quân địch mà đứng
vào cái địa vị tranh đấu cho nền độc lập nƣớc nhà. Lẽ tất nhiên là họ phải đi vào con đƣờng
thứ hai. Bởi vậy, việc điều đình cứ điều đình, việc chiến đấu cứ tiến hành dự bị.
42 MỘT CƠN GIÓ BỤI
CHƢƠNG IX
ĐI SANG TÀU
Hà Nội, tôi trông thấy cách hành động của ngƣời Pháp và của Việt Minh, biết là thế
nào cũng có xung đột lớn. Tôi nghĩ: Ở đây rồi trong cuộc binh lửa, ngọc đá đều tan thì ở sao
đƣợc. Một bên Việt Minh, một bên quân Pháp, trong cuộc chiến tranh, ai biết là ai. Mà đi thì
đi đâu ? Bấy giờ tôi có biết mấy ngƣời Quốc Dân Đảng, họ nói rằng: ‘’Chúng tôi có đủ các cơ
quan làm việc bên Tàu, nay nhân có ông Bảo Ðại ở bên ấy và nghe nói ông đang vận động với
các nƣớc đồng minh để củng cố địa vị nƣớc Việt Nam. Cụ nên sang bên ấy rồi cùng ông Bảo
Ðại làm việc, may ra có ích lợi cho nƣớc. Nếu cụ bằng lòng đi, thì chúng tôi có thể thu xếp
mọi việc cho cụ đi’’.
Tôi nói: ‘’Bây giờ tôi già rồi và lại có bệnh tật chẳng làm gì đƣợc nữa, nhƣng tôi cũng
muốn đi, để tránh cái họa binh lửa sắp đến đây. Vậy để tôi nghĩ xem thế nào, rồi tôi trả lời’’.
Tôi thấy những ngƣời bên Tàu về nói lại là họ có các cơ quan tổ chức chu đáo ở bên
ấy và họ muốn giúp đỡ tôi, nên tôi đã có cái hứng thú muốn đi.
Tôi đem chuyện ấy nói với mấy ngƣời bạn thân, ngƣời thì bảo nên đi, ngƣời lại bảo đi
chẳng ích gì, dù sao Việt Minh cũng phải nhƣợng bộ, chắc không đến nỗi có chiến tranh.
Song tôi thấy cái không khí không sao tránh khỏi sự chiến tranh đƣợc, và muốn ra ngoài xem
những công việc của các nhà cách mạng xƣa nay tuyên truyền rầm rĩ, nếu có thật mà làm
đƣợc việc gì càng hay, nếu không cũng là một dịp cho ta ra khỏi cái hoàn cảnh nguy hiểm
này. Tôi bèn quyết định đi và nhờ mấy ngƣời Quốc Dân Đảng thu xếp mọi việc cho tôi đi.
Trƣớc tôi còn muốn đem mấy ngƣời bạn thân cùng đi với tôi. Việc đi nhƣ thế là phải
giữ kín, nhƣng không ngờ mấy ngƣời lo liệu việc ấy làm lộ chuyện, thành ra không đi đƣợc.
Vì vậy mà Việt Minh để ý đến tôi và cho ngƣời rình mò ở gần nhà tôi.
Lúc ấy ông Hồ chí Minh sửa soạn sang Pháp và cử một phái đoàn có ông Nguyễn
Tƣờng Tam, Bộ Trƣởng Bộ Ngoại Giao, cũng sang Pháp dự Hội Nghị Fontainebleau để giải
quyết vấn đề Việt Nam. Ðến ngày cuối cùng, ông Nguyễn Tƣờng Tam cáo bệnh ở lại và xin
từ chức. Chính phủ Việt Minh cử Phạm văn Ðồng lên thay làm Chủ Tịch phái đoàn. Phái
đoàn đi thì đi, nhƣng không ai chắc đã thành công đƣợc.
Bấy giờ là cuối tháng 5 năm 1946, quân Tàu đã rút về gần hết, những ngƣời Quốc Dân
Đảng đến dục tôi hãy đi trƣớc một mình đã, rồi những ngƣời khác sẽ đi sau. Họ cử một ngƣời
Y Sĩ là ông Nguyễn Văn Mão đi với tôi, lấy vé tàu bay sang Côn Minh rồi lên Trùng Khánh.
Mọi việc thu xếp đâu đấy, đến ngày mai đi, tối hôm trƣớc tôi tới nhà một ngƣời Quốc Dân
Đảng, sáng hôm sau đi lên phi trƣờng bay Gia Lâm, thì đƣợc tin phi công bên Tàu đình công,
tàu bay không có, chờ chuyến tàu bay sau. Tôi trở về nhà không tiện, lại phải đến ở nhà một
ngƣời Quốc Dân Đảng khác.
Chờ đến sáu bảy ngày mà tàu bay vẫn không có. Mấy ngƣời Quốc Dân Đảng đến bảo
tôi rằng: ‘’Cụ đã định đi mà chùng chình mãi không nên. Hay là chúng tôi lấy xe hơi đƣa cụ
đi đƣờng bộ lên Lạng Sơn, rồi từ đó đi thẳng sang Nam Ninh. Bên ấy có ông Nguyễn Hải
Thần, sẽ trù liệu mọi việc cho cụ đi Nam Kinh gặp ông Bảo Ðại. Lúc ấy ông Nguyễn Hải
Thần đã bỏ chính phủ Việt Minh chạy sang ở bên Tàu rồi.
Bấy giờ tôi rất phân vân, đi cũng dở, về cũng dở, sau thấy mấy ngƣời nói mãi, tôi mới
thuận. Họ liền đi điều đình với quân đội Tàu, cho một ngƣời trung hiệu Tàu làm thông ngôn
đƣa chúng tôi đi. Lúc đi các bạn đƣa cho tôi một vạn bạc Ðông Dƣơng để làm lộ phí, bảo
rằng: ‘’Sang bên Tàu đã có trụ sở cung cấp đủ cả, không phải lo ngại gì’’. Ông Mão cũng đem
đi độ bốn năm ngàn. Tất cả đổi ra đƣợc hơn tám vạn quan kim tiền Tàu.
Chiều hôm mùng 2 tháng Sáu năm 1946, bốn ngƣời chúng tôi lên chiếc xe hơi của
Quốc Dân Đảng đi đến Phủ Lạng Thƣợng thì xe hỏng, phải cho xe trở lại. Ngƣời Sĩ Quan Tàu
gặp đoàn sáu chiếc xe vận tải của quân đội Tàu, mới điều đình với quản đoàn xe ấy, cho tôi đi
nhờ lên Lạng Sơn, nhƣng phải đợi chữa xong xe mới lên đƣợc. Chờ ở Phủ Lạng Thƣợng mất
ba ngày ở khách sạn, đến ngày mùng 6 tháng Sáu mới đi Lạng Sơn.
43 MỘT CƠN GIÓ BỤI
Thành Lạng Sơn bấy giờ thuộc quyền đội quân Phục Quốc đóng giữ mà chung quanh
thì bị quân Việt Minh bao vây. Ðội quân Phục Quốc do một ngƣời thổ hào tên là Nông Quốc
Long cai quản. Cả đội quân ấy độ vài trăm ngƣời có đủ súng ống, nhƣng không hòa hợp với
các đội quân khác của Quốc Dân Đảng.
Chúng tôi lên đến Lạng Sơn, nghe nói ông Nguyễn Hải Thần ở Nam Kinh đã trở về
đấy. Tôi tìm cách gặp ông ấy. Từ trƣớc tôi chƣa gặp ông ấy bao giờ, chỉ biết ông và những
ngƣời Quốc Dân Đảng khác theo quân Tàu về nƣớc, tuyên truyền huyên thuyên mà không
thấy làm đƣợc việc gì ra trò. Những ngƣời trong đám Phục Quốc quân ở Lạng Sơn vì không
có lƣơng thực cũng tìm cách lấy tiền chi dụng cho qua ngày. Tôi biết những ngƣời ấy không
làm nỗi việc gì, nhƣng có những ngƣời đi theo ông Nguyễn Hải Thần ở bên Tàu đã lâu quen
biết nhiều ngƣời Tàu, tôi muốn gặp ông và rủ ông đi lên Nam Kinh để gặp ông Bảo Ðại, vì
lúc ấy mọi ngƣời đều yên chí ông Bảo Ðại đã ở Nam Kinh rồi. Trƣớc là để tụ họp hết các
đảng phái làm một cho có tính cách duy nhất trong việc hành động, sau là để khi làm việc gì,
có tổ chức chắc chắn, không đến nỗi rời rạc nhƣ mọi ngƣời đã trông thấy.
Tôi gặp ông Nguyễn Hải Thần ở Lạng Sơn cùng với Vũ Kim Thành và mấy ngƣời
khác nữa. Ngồi nói chuyện qua loa rồi hẹn đến hôm sau sẽ nói chuyện dài. Sáng hôm sau ông
Nguyễn Hải Thần đến thăm tôi ở khách sạn. Mới nói đƣợc vài câu, thì Tƣớng Tiêu Văn cho
ngƣời đến mời ông đi. Trƣớc khi đi, ông hẹn sẽ cho xe đến đón chúng tôi đến Ðồng Ðăng để
nói chuyện cho tiện.
Chúng tôi chờ đến 2 giờ chiều không thấy xe đến, chúng tôi thuê xe hàng mất 1.500
bạc quan kim lên Ðồng Ðăng, nghĩa là mất hơn 300 bạc Ðông Dƣơng mà chỉ có 15 cây số.
Ðến Ðồng Ðăng, nói chuyện với ông Nguyễn Hải Thần thì thấy ông là một ngƣời lão thực,
mà tinh thần kém cỏi lắm rồi. Ông có tiếng là ngƣời làm cách mệnh đã lâu năm, mà công việc
làm cũng chẳng thấy gì xuất sắc lắm. Tôi ngỏ lời rủ ông đi Nam Kinh. Ông ƣng thuận nhƣng
lại nói rằng: ‘’Mấy hôm trƣớc có ngƣời Quốc Dân Đảng lên bàn với tôi về việc ấy. Tôi bảo
phải trù liệu cho tôi 120.000 đồng để tôi lập một đoàn đại biểu 9 ngƣời cùng đi với tôi. Vậy ta
hãy chờ xem họ trả lời thế nào, rồi cùng đi một thể’’. Ông lại nói: ‘’Vả tôi còn phải điện lên
Nam Kinh để lấy xe hơi về đón chúng ta lên’’.
Chúng tôi ở lại Ðồng Ðăng chờ đến chín, mƣời ngày, không thấy tin Hà Nội lên mà
cũng không thấy xe ở Nam Kinh xuống đón. Sau cùng ông Nguyễn Hải Thần phải đi điều
đình với ngƣời Sĩ Quan coi việc vận tải của quân đội Tàu để đi nhờ xe của họ. Sáng sớm ngày
17 tháng Sáu mới lên đƣờng. Ngƣời Sĩ Quan Tàu để ông Nguyễn, Tô, và cháu ông Nguyễn
cùng ngồi với y trên cái xe jeep. Còn bọn ông Vũ Kim Thành, Hƣơng Ký, Nghiêm Xuân Việt
đi mấy cái xe cam nhong đi trƣớc. để ông Mão, ngƣời Sĩ Quan và ngƣời thông ngôn đi với
chúng tôi ở lại chờ một xe cam nhong sắp đến. Chúng tôi đi từ Ðồng Ðăng đến Nam Kinh chỉ
độ hơn 200 cây số mà phải mất hai ngày, tức là đến chiều tối ngày 18 mới tới nơi.
Ðến Nam Kinh tôi vào ở khách sạn, chờ ông Mão mất hai ngày mới thấy ông và hai
ngƣời kia đến. Hỏi ra mới biết ra mới biết rằng cả ngày 17, chúng tôi đi rồi không thấy xe
cam nhong đã hẹn đến. Chờ hôm sau cũng không thấy, bọn ông Mão phải thuê xe khác mà đi.
Dọc đƣờng ông Mão gặp mấy cái nạn rất nguy hiểm, may là thoát khỏi.
Trong khi chờ đợi mấy ngƣời kia, tôi có dịp biết cả ông Nguyễn Thiện Thuật ở gần
Nam Kinh.
Ông trƣớc làm Tán Tƣơng Quân Vụ cuối đời Tự Ðức, rồi sau đứng chỉ huy quân Cần
Vƣơng chống với quân Pháp ở Bãi Sậy.
Bấy giờ tôi bàn với ông Nguyễn Hải Thần xem đi Nam Kinh thì đi đƣờng nào tiện
hơn. Ði lối Côn Minh rất khó và có nhiều trộm cƣớp, lối Liễu Châu rồi cũng không có tàu
bay. Nếu không có tàu bay, thì ra Hƣơng Cảng đi tàu thủy lên Thƣợng Hải. Trƣớc sau ông
Nguyễn Hải Thần vẫn nói là cùng đi với chúng tôi.
Mấy hôm tôi ở Ðồng Ðăng và ở Nam Kinh, tôi thƣờng nói chuyện với ông Vũ Kim
Thành, thấy ông là ngƣời chơn thực và lại nói thạo tiếng Quảng Ðông. Tôi bàn riêng với ông

43 MỘT CƠN GIÓ BỤI
Thành Lạng Sơn bấy giờ thuộc quyền đội quân Phục Quốc đóng giữ mà chung quanh
thì bị quân Việt Minh bao vây. Ðội quân Phục Quốc do một ngƣời thổ hào tên là Nông Quốc
Long cai quản. Cả đội quân ấy độ vài trăm ngƣời có đủ súng ống, nhƣng không hòa hợp với
các đội quân khác của Quốc Dân Đảng.
Chúng tôi lên đến Lạng Sơn, nghe nói ông Nguyễn Hải Thần ở Nam Kinh đã trở về
đấy. Tôi tìm cách gặp ông ấy. Từ trƣớc tôi chƣa gặp ông ấy bao giờ, chỉ biết ông và những
ngƣời Quốc Dân Đảng khác theo quân Tàu về nƣớc, tuyên truyền huyên thuyên mà không
thấy làm đƣợc việc gì ra trò. Những ngƣời trong đám Phục Quốc quân ở Lạng Sơn vì không
có lƣơng thực cũng tìm cách lấy tiền chi dụng cho qua ngày. Tôi biết những ngƣời ấy không
làm nỗi việc gì, nhƣng có những ngƣời đi theo ông Nguyễn Hải Thần ở bên Tàu đã lâu quen
biết nhiều ngƣời Tàu, tôi muốn gặp ông và rủ ông đi lên Nam Kinh để gặp ông Bảo Ðại, vì
lúc ấy mọi ngƣời đều yên chí ông Bảo Ðại đã ở Nam Kinh rồi. Trƣớc là để tụ họp hết các
đảng phái làm một cho có tính cách duy nhất trong việc hành động, sau là để khi làm việc gì,
có tổ chức chắc chắn, không đến nỗi rời rạc nhƣ mọi ngƣời đã trông thấy.
Tôi gặp ông Nguyễn Hải Thần ở Lạng Sơn cùng với Vũ Kim Thành và mấy ngƣời
khác nữa. Ngồi nói chuyện qua loa rồi hẹn đến hôm sau sẽ nói chuyện dài. Sáng hôm sau ông
Nguyễn Hải Thần đến thăm tôi ở khách sạn. Mới nói đƣợc vài câu, thì Tƣớng Tiêu Văn cho
ngƣời đến mời ông đi. Trƣớc khi đi, ông hẹn sẽ cho xe đến đón chúng tôi đến Ðồng Ðăng để
nói chuyện cho tiện.
Chúng tôi chờ đến 2 giờ chiều không thấy xe đến, chúng tôi thuê xe hàng mất 1.500
bạc quan kim lên Ðồng Ðăng, nghĩa là mất hơn 300 bạc Ðông Dƣơng mà chỉ có 15 cây số.
Ðến Ðồng Ðăng, nói chuyện với ông Nguyễn Hải Thần thì thấy ông là một ngƣời lão thực,
mà tinh thần kém cỏi lắm rồi. Ông có tiếng là ngƣời làm cách mệnh đã lâu năm, mà công việc
làm cũng chẳng thấy gì xuất sắc lắm. Tôi ngỏ lời rủ ông đi Nam Kinh. Ông ƣng thuận nhƣng
lại nói rằng: ‘’Mấy hôm trƣớc có ngƣời Quốc Dân Đảng lên bàn với tôi về việc ấy. Tôi bảo
phải trù liệu cho tôi 120.000 đồng để tôi lập một đoàn đại biểu 9 ngƣời cùng đi với tôi. Vậy ta
hãy chờ xem họ trả lời thế nào, rồi cùng đi một thể’’. Ông lại nói: ‘’Vả tôi còn phải điện lên
Nam Kinh để lấy xe hơi về đón chúng ta lên’’.
Chúng tôi ở lại Ðồng Ðăng chờ đến chín, mƣời ngày, không thấy tin Hà Nội lên mà
cũng không thấy xe ở Nam Kinh xuống đón. Sau cùng ông Nguyễn Hải Thần phải đi điều
đình với ngƣời Sĩ Quan coi việc vận tải của quân đội Tàu để đi nhờ xe của họ. Sáng sớm ngày
17 tháng Sáu mới lên đƣờng. Ngƣời Sĩ Quan Tàu để ông Nguyễn, Tô, và cháu ông Nguyễn
cùng ngồi với y trên cái xe jeep. Còn bọn ông Vũ Kim Thành, Hƣơng Ký, Nghiêm Xuân Việt
đi mấy cái xe cam nhong đi trƣớc. để ông Mão, ngƣời Sĩ Quan và ngƣời thông ngôn đi với
chúng tôi ở lại chờ một xe cam nhong sắp đến. Chúng tôi đi từ Ðồng Ðăng đến Nam Kinh chỉ
độ hơn 200 cây số mà phải mất hai ngày, tức là đến chiều tối ngày 18 mới tới nơi.
Ðến Nam Kinh tôi vào ở khách sạn, chờ ông Mão mất hai ngày mới thấy ông và hai
ngƣời kia đến. Hỏi ra mới biết ra mới biết rằng cả ngày 17, chúng tôi đi rồi không thấy xe
cam nhong đã hẹn đến. Chờ hôm sau cũng không thấy, bọn ông Mão phải thuê xe khác mà đi.
Dọc đƣờng ông Mão gặp mấy cái nạn rất nguy hiểm, may là thoát khỏi.
Trong khi chờ đợi mấy ngƣời kia, tôi có dịp biết cả ông Nguyễn Thiện Thuật ở gần
Nam Kinh.
Ông trƣớc làm Tán Tƣơng Quân Vụ cuối đời Tự Ðức, rồi sau đứng chỉ huy quân Cần
Vƣơng chống với quân Pháp ở Bãi Sậy.
Bấy giờ tôi bàn với ông Nguyễn Hải Thần xem đi Nam Kinh thì đi đƣờng nào tiện
hơn. Ði lối Côn Minh rất khó và có nhiều trộm cƣớp, lối Liễu Châu rồi cũng không có tàu
bay. Nếu không có tàu bay, thì ra Hƣơng Cảng đi tàu thủy lên Thƣợng Hải. Trƣớc sau ông
Nguyễn Hải Thần vẫn nói là cùng đi với chúng tôi.
Mấy hôm tôi ở Ðồng Ðăng và ở Nam Kinh, tôi thƣờng nói chuyện với ông Vũ Kim
Thành, thấy ông là ngƣời chơn thực và lại nói thạo tiếng Quảng Ðông. Tôi bàn riêng với ông
44 MỘT CƠN GIÓ BỤI
đi lên Nam Kinh với tôi, vì đến Nam Kinh ngƣời Sĩ Quan Tàu và ngƣời thông ngôn ở lại. Vũ
Kim Thành bằng lòng. Chúng tôi nhất định đến ngày 24 tháng Sáu khởi hành.
Sáng ngày 23, ông Nguyễn Hải Thần còn đến bàn tính cách đi, nhƣng đến 6 giờ chiều
ông đến khách sạn nói rằng: ‘’Ngày mai tôi sẽ đƣa cụ ra Quảng Châu rồi sẽ thu xếp cho cụ đi
Nam Kinh. Tôi còn phải trở về trù tính việc đánh lấy lại Thành Lạng Sơn đã vào tay Việt
Minh rồi, sau họ giao lại cho quân Pháp’’.
Tôi biết ý ông Nguyễn Hải Thần không muốn đi với tôi, hoặc là trƣớc ông có ý định
đi, nhƣng sau ông bị bọn ngƣời Tàu muốn giữ ông lại để lợi dụng sang cƣớp phá bên biên
giới. Ðến 11 giờ đêm, ông lại bảo tôi ông có việc đi gấp, ông không đi Quảng Châu đƣợc, để
cho Vũ Kim Thành đƣa chúng tôi đi.
Sáng ngày 24, chúng tôi lên xe hơi chở hành khách đi đến chiều tối tới Quí Huyện.
Sáng ngày 26 thuê cái xe con đi Nhung Hí, nhƣng vì gặp mƣa to và đƣờng xấu, phải ngủ ở cái
quán dọc đƣờng. Sán ngày 27 đến Nhung Hí rồi xuống đò đi đến Ngô Châu. Ðến nơi xuống
thẳng tàu thủy đi Quảng Châu. Ðến 5 giờ chiều tàu mới chạy và đến 10 giờ sáng hôm sau mới
tới nơi. Vào khách sạn rồi Vũ Kim Thành đi tìm ngƣời quen để tính việc đi Nam Kinh.
Chẳng may lúc ấy những ngƣời quen với Vũ Kim Thành đi vắng cả, tàu bay không lấy đƣợc,
chúng tôi định đi Hƣơng Cảng. Rồi đến ngày mùng 4 xuống chiếc tàu của ngƣời Trung Hoa đi
Thƣợng Hải.
Khi đi trên tàu, chúng tôi gặp một ngƣời Hạ Sĩ Quan Tàu từ Nam Kinh về Quảng
Châu rồi trở lên, ngƣời ấy vui lòng nhập bọn với chúng tôi để chỉ dẫn đƣờng lối. Nhờ có
ngƣời bạn ngẫu nhiên gặp đó, chúng tôi đỡ nhiều nỗi khó khăn.
Ngày mùng 7, tàu vào đậu ở cửa sông Hàng Phố. Sáng ngày mùng 8, tàu vào Thƣợng
Hải. Chúng tôi lên bờ, đem đồ hành lý ra gửi ở nhà trạm xe lửa, rồi đi ăn cơm, đến chiều xe
lửa đi Nam Kinh. Sáng ngày mùng 9 đến nơi, nhờ ngƣời bạn dọc đƣờng chỉ dẫn cho mới thuê
đƣợc cái phòng ở khách sạn Ðại Ấn Đƣờng Thái Bình Lộ, giá thuê phòng là 7000 bạc quốc tệ
Tàu một ngày. Ngày 11 tôi cùng Vũ Kim Thành đến Hải Ngoại Bộ hỏi thăm tin tức ông Bảo
Ðại. Gặp ông Bộ Trƣởng ấy là Trần Khánh Vân, nói rằng: ‘’Ông Bảo Ðại không có ở Nam
Kinh. Việc ấy phải sang hỏi ông Bí Thƣ Trƣởng Quốc Dân Đảng là ông Ngô Thiết Thành’’.
Ngày 12, chúng tôi đến gặp ông Ngô nói chuyện đƣợc ông cho biết ý chính phủ Tàu
muốn ông Bảo Ðại đến Nam Kinh. Tôi hỏi:
- Hiện nay ông Bảo Ðại ở đâu ?
- Nghe nói ông ấy đi từ Trùng Khánh đến Hƣơng Cảng. Ông có thể làm bức điện mời
ông ấy về đây, để tôi gửi đi ngay thì chóng hơn.
Tôi bảo Vũ Kim Thành thảo ngay bức điện tín đƣa cho ngƣời Thƣ Ký ở Tổng Bộ
Quốc Dân Đảng gửi đi. Thế là bao nhiêu sự mong mỏi trong khi đi khó nhọc vất vả dọc
đƣờng đến đó là tiêu tan tất cả.
Nam Kinh lúc đó chẳng có một ngƣời Việt Nam nào khác. May nhờ có ông Ngô Thiết
Thành cho ngƣời đƣa giúp cho 500.000 bạc quốc tệ Tàu (5.000 bạc Ðông Dƣơng) mới có tiền
ở chờ tin ông Bảo Ðại.
Thành Nam Kinh là một nơi thắng cảnh bên Tàu, vì là một thành đã từng đặt làm Kinh
Đô trong thời Lục Triều, tức là Ngô, Tấn, Tống, Tề, Lƣơng, Trần (222-420) rồi đến khoảng
đầu thế kỷ XIV, Nhà Minh lúc đó mới dựng nghiệp cũng lập Kinh Đô ở đó và xây thành bao
bọc chung quanh dài đến hơn 30 cây số. Thành ấy đến nay hãy còn nguyên, song những cung
điện cũ chẳng còn gì cả, chỉ thấy chỗ hoàng thành cũ còn một mẩu đá hình rồng, ngƣời ta nói
khi xƣa đó là cái cầu trong các cung điện.
Trong thành có sông có núi, có nhiều chỗ là ruộng đất. Còn các dinh thự và phố xá ở
một khu cũng khá rộng. Song sự sinh hoạt và buôn bán không đƣợc náo nhiệt nhƣ ở Thƣợng
Hải hay ở Quảng Châu. Phía Đông-Bắc ngoài thành có cái Hồ Huyền Vỏ là một nơi đến mùa
nực, ngƣời ta đi du ngoạn rất tấp nập.
45 MỘT CƠN GIÓ BỤI
Những nơi cổ tích mà những thi nhân đời Ðƣờng nhƣ Lý Thái Bạch, Lƣu Vũ Tích và
Ðỗ Mục nói trong thơ văn là Phƣợng Hoàng Ðài, Bạch Lộ Châu, Thạch Ðầu, Ô Ly Hạng, thì
nay chỉ còn tên không, chứ không có di tích gì nữa. Sông Tần Hoài chảy từ phía Nam thành
rồi vòng qua phía Tây trƣớc khi chảy vào Trƣờng Giang. Phía Nam sông Tần Hoài có một
nhánh từ thành chảy ra. Phía hữu ngạn nhánh sông ấy có những phố xá cũ đông đúc và dƣới
sông có nhiều thuyền chơi để những khách làng chơi đến đêm đem những ca kỷ xuống hát
xƣớng chơi bời.
Sau khi chúng tôi đến Nam Kinh đƣợc mấy ngày, Tổng Bộ Quốc Dân Đảng Tàu có
cho ngƣời đem xe đến đƣa chúng tôi đi xem lăng Tôn Dật Tiên ở cách Thành Nam Kinh độ
10 cây số. Ðƣờng đi rất sạch sẽ và ở chỗ gần lăng ngƣời ta trồng rất nhiều cây thông. Lăng ở
trên núi, làm theo kiểu mới có vẻ tráng lệ lắm. Những bậc thang lên lăng làm rất rộng lớn và
khi đến trên lăng trông xuống phong cảnh rất vĩ đại.
Cách chỗ ấy độ vài ba cây số, có lăng Vua Minh Thái Tổ, làm ở chân núi trong một
khoảng đất rộng lớn, sự kiến trúc cũ kỹ và có phần đã đổ nát. Những tƣợng ngƣời cùng voi
ngựa và lạc đà bằng đá ở xa xa mé ngoài cũng đã sứt mẻ, không mấy cái còn nguyên vẹn.
Trƣớc kia ở Hà Nội, tôi có gặp ông Lƣu Bá Ðạt, là ngƣời Việt Nam sang bên Tàu đã lâu và cố
mời tôi sang với ông Bảo Ðại đã về Nam Kinh và đã có cơ sở làm việc. Ðến lúc tôi sang đến
nơi, thì chẳng có gì cả, hỏi ra, thì Lƣu Bá Ðạt và Lƣu Ðức Trung ở Thƣợng Hải. Tôi liền điện
đi Thƣợng Hải mời Lƣu Ðức Trung lên để bàn tính mọi việc.
Lúc chúng tôi chờ tin Lƣu Ðức Trung chúng tôi ngẫu nhiên gặp một ngƣời đàn bà Việt
Nam lấy một ngƣời Thƣợng hiệu Tàu, mới trở về Tàu đƣợc vài tháng và cùng ở chung một
khách sạn. Ngƣời ấy gặp chúng tôi mừng rỡ lắm, nói là ngƣời ở Phố Hàng Nón, Hà Nội. Hai
ngƣời vợ chồng ấy thƣờng đi lại nói chuyện, sau thấy tôi mắc bệnh đau bụng, lại ngày ngày
nấu cháo và làm cơm cho chúng tôi ăn. Nơi xa lạ, gặp đƣợc ngƣời xứ sở thật là quý hóa.
Chiều ngày 14 tháng Bảy, Lƣu Ðức Trung và Trần Quang Tuyên ở Thƣợng Hải lên, gặp nhau
mừng rỡ quá. Ông Lƣu đi lấy buồng ở khách sạn Tân An thuộc con Đƣờng Trung Sơn Bắc
Bộ, rộng rãi và mát mẻ hơn. Hai hôm sau ông Lƣu trở về Thƣợng Hải, để ông Trần Văn
Tuyên ở lại với chúng tôi và nói mấy ngày nữa có bốn ngƣời ở Trùng Khánh là Ðinh Xuân
Quảng, Phan Huy Ðàn, Ðặng Văn Sung, và Thƣờng sắp đến Nam Kinh vào quãng ngày 20
tháng Bảy. Mấy ngƣời ấy đến, cùng ở một khách sạn với chúng tôi. Ai nấy đều ngong ngóng
đƣợc tin ông Bảo Ðại.
Trƣớc khi sang Tàu, tôi biết thế nào rồi Việt Minh và Pháp cũng đánh nhau, nên tôi có
dặn nhà tôi và con tôi rằng: Hễ tôi đi rồi, có những ngƣời Quốc Dân Đảng đã hứa sẽ tìm cách
đƣa gia quyến tôi sang Tàu, để ở tạm vùng biên giới ít lâu, chờ cho yên ổn rồi hãy về. Vì lúc
ấy, theo lời những ngƣời Quốc Dân Đảng nói thì ở biên giới Tàu có các tổ chức sẵn sàng của
họ. Ngờ đâu là một chuyện vu vơ, chứ không có một chút gì gọi là có tổ chức. Tôi lên đến
Ðồng Ðăng tôi biết là nhỡ việc rồi, chƣa biết tính thế nào mà báo cho vợ con biết để đừng đi
nữa. Vả lúc tôi đi con tôi còn đau nặng, tôi chắc là không đi đƣợc. Sau nhân có bọn Hƣơng
Ký mà mấy ngƣời nữa chạy từ Móng Cái qua đất Tàu, rồi lên Nam Kinh mà trở về Ðồng
Ðăng. Trong bọn đó có con Hƣơng Ký về Hà Nội, tôi viết mấy chữ nhờ đƣa cho nhà tôi, bảo
đừng đi đâu cả. Nhƣng ngƣời con Hƣơng Ký về lại không đƣa cái giấy ấy. Thành ra khi tôi
đang ở Nam Kinh, thì vợ con tôi đi đƣờng bộ không đƣợc, ra Hải Phòng đi tàu thủy tới Hƣơng
Cảng, ấy là không may mà lại hóa may, chứ đi đƣờng bộ thì không biết chết sống thế nào. Khi
tôi đi qua Hƣơng Cảng vào ngày mồng 4 tháng Bảy, chính là lúc gia quyến tôi và ông Bảo
Ðại đã ở Hƣơng Cảng rồi, mà tôi không biết, cứ đi thẳng lên Thƣợng Hải.
Chúng tôi ở Nam Kinh đến ngày 28 tháng Bảy, có ngƣời Bí Thƣ của Trung Ƣơng
Đảng Bộ Quốc Dân Đảng Tàu đem cái điện tín của ông Bảo Ðại gửi cho tôi, nói rằng: ‘’Tôi
không có tiền lên Nam Kinh đƣợc, gia quyến của cụ cũng ở Hƣơng Cảng’’. Ðƣợc tin ấy tôi
giật mình. Trong cái tình cảnh eo hẹp này, một mình tôi còn chƣa biết xoay xở ra sao để sống
đƣợc, nay lại cả gia quyến cùng ra nữa thì làm thế nào ? Thật là lo quá.
46 MỘT CƠN GIÓ BỤI
Lúc ấy tôi xem lại cái ý những ngƣời trong chính phủ Tàu muốn ông Bảo Ðại cùng ít
yếu nhân Việt Nam sang lập một chính phủ Lƣu Vong ở Nam Kinh. Song ông Bảo Ðại thấy
rõ tình thế nƣớc Tầu, cho nên ông không đi qua Nam Kinh mà bỏ về Hƣơng Cảng. Tôi biết
cái ý của ngƣời Tàu. Tôi đến Trung Ƣơng Đảng Bộ Tàu nói giúp tiền cho tôi đi Hƣơng Cảng
để gặp ông Bảo Ðại, rồi nếu thuận tiện, tôi sẽ mời ông ấy đến Nam Kinh.
Quốc Dân Đảng Tàu cho tôi vay 1.000.000 bạc quốc tệ (một vạn bạc Ðông Dƣơng) và
tặng tôi thêm 500.000 bạc (5000) để làm lộ phí. Chiều ngày 30 tháng Bảy hồi 4 giờ chiều
chúng tôi đi xe lửa qua Thƣợng Hải. Sáng hôm sau đến nơi, chúng tôi đến khách sạn chỗ Lƣu
Ðức Trung ở. Tôi nói tình hình cho ông Lƣu nghe và nhờ đi lấy vé tàu bay. Nhờ có giấy của
Trung Ƣơng Đảng Bộ giới thiệu, nên việc lấy vé tàu bay cũng nhanh chóng.
Trƣớc chúng tôi định lấy vé tàu bay đi cả ba ngƣời, nhƣng từ đầu tháng Tám trở đi, giá
vé tàu bay phải trả gấp đôi, mỗi ngƣời phải trả 270.000 bạc quốc tệ, mà tiền chúng tôi chỉ còn
hơn triệu bạc quốc tệ. Tôi bảo lấy hai vé để Vũ Kim Thành đi với tôi, còn ông Mão thì bảo
ông chịu khó đi tàu thủy với bọn ông Thƣờng. Ông Mão tỏ ý không bằng lòng, nhƣng vì tình
thế bắt buộc không làm sao đƣợc.
Sáng ngày mùng một tháng Tám, Vũ Kim Thành và tôi lên tàu bay, 8 giờ tàu bay cất
cánh, bay đƣợc một giờ tự nhiên nghe một tiếng nổ, nhƣng tàu vẫn bay, chỉ thay đổi phƣơng
hƣớng. Thì ra tàu bay hỏng, phải quay về Thƣợng Hải nhƣng không ai biết. Khi trở về tới nơi
mới có giấy báo tàu bay hỏng phải quay trở lại. Ðến 10 giờ hơn chúng tôi phải quay trở lại
nhà khách sạn. Ai cũng lấy làm lạ, vì đã thấy tàu bay rồi, sao lại trở về. Ấy cũng là may,
ngƣời cầm lái là ngƣời Mỹ, đã thạo việc, biết máy hỏng mà quay trở lại ngay, nếu không mà
cứ đi thì có lẽ chết cả.
Sáng hôm sau, 6 giờ lại ra trƣờng bay đi Hƣơng Cảng. Ðến 1 giờ trƣa đến nơi. Ðem
hành lý vào để nhà khách sạn rồi tôi cùng Vũ Kim Thành đến Quốc Dân Đảng Bộ hỏi thăm
chỗ ông Bảo Ðại ở. Viên Thƣ Ký Quốc Dân Đảng hết lòng tử tế, đƣa chúng tôi đến khách sạn
ông Bảo Ðại và gia quyến tôi ở. Ðến đó gặp vợ con rất là mừng rỡ, nhƣng cái mừng lúc ấy chỉ
có đƣợc một lát thôi, vì cái lo đến ngay. Lo về nỗi làm thế nào mà sống ở cái xứ sinh hoạt đắt
gấp mƣời lần bên nƣớc nhà.
Hôm sau tôi gặp ông Bảo Ðại, lời đầu tiên ông nói:
- Chúng mình già trẻ mắc lừa bọn du côn.
Tôi đem tình thực trình bày rằng:
- Ngài không về ở Nam Kinh là phải lắm, vì xem tình thế nƣớc Tàu đang có nạn cộng
sản, chính phủ Tàu còn gỡ không ra, họ làm thế nào mà giúp chúng ta. Tuy bề ngoài thì họ đối
đãi tử tế và nói những chuyện giúp đỡ nọ kia, nhƣng sự thực thì họ không thể giúp ta đƣợc
việc gì ra trò đâu. Vậy chúng ta cứ đứng ở ngoài chờ xem tình thế biến đổi ra sao sẽ liệu, ông
Bảo Ðại cũng đồng ý nhƣ vậy.
Ông lại nói thêm:
- Chƣa biết chừng bọn Tƣởng Giới Thạch cũng phải cuốn gói chạy ngày nào đấy.
Ấy là câu chuyện nói đầu tháng 8 năm 1946 mà sau hóa ra đúng thật.
Tôi cùng gia quyến ở tạm khách sạn, mỗi ngày là 15 dollars Hƣơng Cảng, giá mỗi
dollars lúc ấy là 7 đồng Ðông Dƣơng, còn tiền ăn không kể, tức là mỗi ngày phải tiêu đến 30
dollars. Vợ con có gì bán đi để tiêu dùng. Ngày ngày đi tìm thuê một gian nhà ở, và để cho
con đi kiếm việc làm.
Cách ba hôm sau, bọn ông Mão, Sung và ông Thƣờng về Thƣợng Hải. Ông Mão đòi
về Hà Nội. Tôi thấy ông chán nản lắm rồi, tôi cũng nghĩ ông trở về là phải.
Ông Bảo Ðại ở khách sạn đƣợc 10 hôm sau khi tôi đến gặp ông, rồi ông nhờ một
ngƣời Tàu thuê cho ông một căn nhà gần trƣờng đua ngựa, ông dọn đến ở đấy. Tôi đi tìm nhà
thuê không đƣợc. Một căn nhà rất nhỏ hẹp ở chung với một gia đình ngƣời Tàu mà cũng phải
trả bảy tám chục dollars một tháng. Ấy là không kể lúc đến thuê phải trả một thứ tiền gọi là
47 MỘT CƠN GIÓ BỤI
tiền trả cho ngƣời có nhà, ít ra là bảy tám chục dollars nữa. Nhà thuê không đƣợc, công việc
con đi làm cũng không có. Làm thế nào ?
Ðặng Văn Sung và Vũ Kim Thành vào Quảng Châu để tìm việc làm. Chúng tôi bàn
định nếu ở bên Việt Nam Quốc Dân Đảng có tiếp tế sang đƣợc, thì vào cả Quảng Châu lập
một cơ sở rồi tụ tập hết thảy những thanh niên chạy sang Tàu, và thu xếp cho ai đi học thì đi
học, ai làm nghề gì thì tìm việc cho làm, còn ai làm nghề buôn bán thì lo việc buôn bán v.v...
Song đó là những điều dự đoán nhƣ vậy mà thôi, trăm việc phải có tiền mới làm đƣợc. Tin tức
ở trong nƣớc đợi mãi chẳng thấy gì cả. Sau thấy ông Ðỗ Ðình Ðạo ra Hƣơng Cảng cũng ra tay
không, thành ra ai cũng ngong ngóng tƣởng đợi có tiền đƣa ra thì khởi đầu tổ chức mọi việc.
Sau thấy Vũ Kim Thành và Ðặng Văn Sung ở Quảng Châu ra bảo tôi vào để gặp Tƣớng
Trƣơng Phát Khuê là chủ nhiệm quân sự cả vùng Quảng Ðông và Quảng Tây để xem có thể
thực hiện đƣợc cái chƣơng trình của chúng tôi đã dự định không. Hôm 19 tháng Tám, tôi vào
Quảng Châu lại bị tƣớng Tiêu Văn ở bên Việt Nam trƣớc, làm mọi điều khó dễ, thành ra tôi
lại phải trở ra Hƣơng Cảng không gặp họ Trƣơng.
Lúc ấy ông Bảo Ðại ở cái nhà mới thuê không tiện, ông để cái nhà ấy cho tôi ở, chỉ
phải trả mỗi tháng 120 dollars mà không mất tiền trà. Song chủ nhà giao hẹn chỉ đƣợc ở ba
tháng thì phải trả lại cho ngƣời thuê cũ.
Cách ít lâu nghe tin ông Nguyễn Tƣờng Tam ở Côn Minh đã lên Nam Kinh, rồi lại
thấy ông Nguyễn Hải Thần cũng ra Quảng Châu và cho ngƣời mời tôi ra nói chuyện. Tôi vào
gặp ông, mới biết ý ông muốn lên Nam Kinh. Lúc ấy quốc hội Trung Hoa sắp họp để chuẩn bị
hiến pháp mới.
Ngồi nói chuyện với ông Nguyễn Hải Thần, tôi nói:
- Tôi xem nƣớc Tàu không giúp ta về đƣờng thực tế và ngoại giao đâu, cụ đi vô ích.
Nhƣng nếu cụ đã định đi, thì nên xin chính phủ Tàu cho chúng ta một cơ sở ở Quảng Châu để
tụ tập các thanh niên Việt Nam chạy sang đây đƣợc ở với nhau và nuôi nhau cho khỏi đói
khổ.
Ông Nguyễn nhận lời làm việc ấy. Ông lại bảo tôi nên vào gặp Tƣớng Trƣơng Phát
Khuê.
Tôi vào Quảng Châu lần này, có gặp một ngƣời đàn bà nói là cháu ông Tôn Thất
Thuyết. Khi ông chạy sang Tàu đến cƣ trú ở vùng Nam Hùng phía Bắc Tỉnh Quảng Ðông, và
mất ở đấy, con cháu thành ra ngƣời Tàu cả.
Tôi trở về Hƣơng Cảng, quanh quẩn đã sắp hết hạn ba tháng thuê nhà. Tìm đâu cũng
không thuê đƣợc nhà khác. Con tôi vẫn không tìm đƣợc việc làm. Tình thế rất bối rối, Ðặng
Văn Sung định tìm cách về nƣớc xem thế nào. Ðến khi đi chiếc tàu con của ngƣời Tàu Bắc
Hải, chiếc tàu ấy chở đồ nặng quá, ra khỏi Hƣơng Cảng đƣợc ít lâu thì tàu đắm. Ông Sung
may khỏi chết đuối, lại trở về quần áo mất sạch.
Khi ấy ở Hƣơng Cảng tôi có biết một ngƣời Trung Hoa họ Lý, có nhà buôn bán xuất
nhập cảng ở Hà Nội và Hải Phòng, có giúp tôi hai lần, mỗi lần 2.000 dollars, lúc ấy tính vào
khoảng hơn ba vạn bạc Ðông Dƣơng. Nhờ có món tiền ấy tôi mới duy trì đƣợc mấy tháng.
Sau tôi nghĩ ở Hƣơng Cảng ăn tiêu đắt quá mà nhà không thuê đƣợc, chi bằng dọn vào Quảng
Châu ở, cơm gạo còn rẻ hơn. Tôi đem việc ấy bàn với Ðặng Văn Sung và Vũ Kim Thành, hai
ngƣời đều đồng ý kiến nhƣ vậy.
Ðến cuối tháng 10 năm 1946, chúng tôi đến Quảng Châu, nhờ ngƣời họ Từ thuê cho
đƣợc cái nhà ở khu Hoàng Xá, gần Sa Diện, mất 120.000 bạc quốc tệ (120 dollars) tiền trà và
mỗi tháng trả tiền thuê nhà là 60.000 quốc tệ (60 dollars).
Tôi về Quảng Châu ở mấy hôm thì Ðặng Văn Sung và Vũ Kim Thành đi Nam Kinh
rồi về Ðông Hƣng bên Móng Cáy, cốt để tìm cách liên lạc với các bạn trong nƣớc, mong lấy
đƣợc tiền để đem ra làm những việc đã định.
48 MỘT CƠN GIÓ BỤI
Trƣớc khi đi Vũ Kim Thành đƣa Nguyễn Dân Thanh đã nói ở trên đến ở với tôi để
giúp tôi trong khi có giao thiệp với ngƣời Tàu và khi tôi có đi đâu, thì đi làm thông ngôn cho
tôi. Rồi sau lại có ông Ðỗ Ðình Ðạo ở Hƣơng Cảng cũng vào ở với chúng tôi.
Quảng Châu là một Thành Thị lớn lao vào hạng nhì hạng ba ở nƣớc Tàu, dân cƣ trù
mật, buôn bán phồn thịnh. Phố xá có nơi đƣờng phố sạch sẽ, nhà cửa rộng lớn, nhƣng có
nhiều nơi đƣờng xá còn giữ nguyên vẻ cũ. Giữa đƣờng cứ cách độ trăm thƣớc tây lại có một
khải hoàn môn bằng đá đục chạm theo kiểu cổ, đề những khoa thi tiến sĩ đời xƣa, chắc là để
mừng những ngƣời thi đỗ về vinh quy. Còn có những đƣờng, những ngõ lát đá tảng, hai bên
có cống rãnh bẩn thỉu, nhà cửa lụp sụp và không đƣợc sạch sẽ lắm.
Phía dƣới, giáp bờ sông có một khu đất gọi là Sa Diện, chung quanh có con sông nhỏ
bao bọc, ở trong là những Lãnh Sự quán, nhà ngân hàng và nhà buôn bán của ngoại quốc.
Ðƣờng xá khu ấy sạch sẽ và không cho xe cộ đi lại.
Ngoài Thành Thị có thể gọi là Phiên Ngung, tức là nơi Triệu Ðà đóng đô ngày xƣa,
nay thấy có mấy cái đồi và mấy cái nhà làm theo kiểu mới. Ngƣời ta nói đó là nơi Tôn Dật
Tiên đóng trụ sở hồi Quốc Dân Đảng mới khởi lên. Ði xa một đoạn nữa là Hoàng Hoa Cƣơng
nơi chôn 72 liệt sĩ trong đảng cách mệnh nổi lên đánh nhà Thanh vào khoảng hơn 40 năm về
trƣớc. Nay hàng năm đến ngày 29 tháng Ba dƣơng lịch có lễ kỷ niệm những liệt sĩ ấy ở đó.
Bên cạnh Hoàng Hoa Cƣơng, bên kia con đƣờng có cái ngôi mộ một ngƣời Việt Nam tên
Phạm Hồng Thái. Ngày 19 tháng Sáu năm 1925 lấy danh hiệu một phóng viên nhà báo, đến
ném tạc đạn vào đám tiệc của ngƣời Pháp đãi viên Ðông Dƣơng toàn quyền Merlin, khi viên
ấy sang Sa Diện. Phạm Hồng Thái ném xong chạy trốn, nhảy xuống sông, chết đuối. Ngƣời
Tàu đem chôn ở chỗ bây giờ, có dựng cái bia do Hồ Hán Dân viết. Đấy đi xuôi một quãng xa,
thì đến khu Trƣờng Đại Học nằm trên những ngọn đồi, cây cối sầm uất, đƣờng xá mát mẻ.
Nƣớc Tàu thì ai cũng biết là một nƣớc rộng lớn và có rất nhiều ngƣời, nhƣng có đi qua các
nơi mới thấy rõ sự rộng lớn của nƣớc ấy và sự trù mật của dân nƣớc ấy. Xe chở hành khách
chạy trung bình 25 cây số một giờ mà phải chạy năm sáu giờ mới hết địa hạt một huyện, và có
nhiều làng rất trù mật. Những làng bên Tàu không nhƣ bên ta có lũy tre bao bọc chung quanh.
Nhà cửa ở các làng làm thành dẫy ở hai bên đƣờng nhƣ ở các Thành Thị, chen chúc giáp mái
nhau. Những nhà mái lợp ngói, tƣờng xây bằng gạch sống xếp chồng lên không có vôi hồ, rồi
quét ngoài vôi trắng. Nhà làm theo lối một cửa trƣớc và một cửa sau, còn thì không có cửa sổ
hay cửa nào khác nữa, trông xa còn khá, nhƣng đến gần thì thấy tiều tụy, vào trong nhà lại
thấy tối tăm và gà lợn ở lẫn với ngƣời, thật là bẩn thỉu.
Ngƣời Tàu thƣờng ƣa ở những cái buồng nhỏ hẹp, khi thấy cái buồng nào rộng, thì họ
lấy gỗ ngăn thành mấy phòng nhỏ để mấy ngƣời hay mấy gia đình ở chứ không thích những
buồng rộng rãi và khoáng đãng. Tôi gặp những ngƣời đã sang ở bên ta, nói ta làm nhà để
buồng là phí đất. Xem cách làm nhà cửa và những nghệ thuật về đƣờng trang sức của ngƣời
Tàu hình nhƣ nó phản chiếu cái hình tƣợng của nƣớc Tàu. Nhà cửa hay miếu mạo thƣờng làm
to lớn vững chắc, có nhiều buồng nhiều ngõ, và có những kiểu trang sức rậm rạp.
Những ngƣời ở thôn quê thì làm ruộng làm vƣờn rất chăm chỉ. Ði qua thấy ở chỗ đồng
áng có ngƣời làm ruộng tát nƣớc nhƣ ở bên ta, nhƣng họ không tát nƣớc bằng gầu, mà chỉ tát
bằng thứ guồng nhỏ đạp bằng chân. Những ngƣời ấy trông có vẻ đói rách khổ sở. Ðó cũng có
lẽ là vì sự chiến tranh và nổi loạn trong mấy chục năm mà gây ra cái hoàn cảnh thê thảm ấy.
Những nơi Thành Thị lớn gần mé biển, nhƣ Thƣợng Hải hay Quảng Châu, thì sự sinh hoạt rất
náo nhiệt nhƣng xét kỹ ra thì còn kém về đƣờng tổ chức. Còn ở nội địa nhƣ ở Nam Kinh cũng
có nhà máy điện song những đèn không sáng hơn ngọn đèn dầu của ta ngày trƣớc. Những cột
đèn thì thƣờng làm bằng cây tre nhỏ, tƣởng có gió to thì đổ hết cả. Dân ở đấy thì dùng nƣớc
sông đầy bùn. Tôi còn nhớ ở khách sạn Nam Kinh, sáng dậy ngƣời ta cho một chậu nƣớc rửa
mặt, để một lát thì bùn đọng ở đáy chậu một lớp khá dầy. Trời nực ai muốn tắm mất độ 300
bạc quốc tệ, mà ngƣời ta chỉ cho vào cái thùng gỗ độ chừng hai ba thau nƣớc. Ngƣời Tàu gọi
49 MỘT CƠN GIÓ BỤI
tắm là lấy khăn dúng vào nƣớc rồi lau mình, chứ không phải là dúng mình vào nƣớc hay là
lấy nƣớc dội lên mình.
Một hôm tôi mới đến Nam Kinh, trời nóng mấy ngƣời rủ nhau đi đến nhà tắm công
cộng, mỗi ngƣời phải trả 450 quốc tệ. Ngƣời ta đƣa cho mỗi ngƣời một cái khăn tắm, giống
nhƣ cái khăn lau bát của mình. Ðến lúc vào đến buồng tắm, trời ơi, thấy một cái bể tắm nƣớc
đục nhƣ nƣớc rửa bát mà có đến năm sau ngƣời đầy những mụn nhọt, ghẻ lở, đang hì hụp
trong cái bể ấy. Trông thấy mà rùng mình rồi, còn ai dám tắm nữa. Song ngƣời Tàu quen nhƣ
thế rồi, không cho là ghê tởm, dơ bẩn nữa.
Tính ngƣời Tàu rất cẩu thả, không có làm việc gì cho đúng hẹn. Xe hàng hẹn đúng 6
giờ sáng chạy, thì ít ra cũng phải đợi đến 8, 9 giờ mới bắt đầu đi. Khi có việc cần kíp đánh
điện tín đi chỗ nào, tƣởng chừng năm ba ngày là chậm, thế mà phải đợi hàng tháng mới tới
nơi, có khi lại không bao giờ tới. Lúc đầu tôi mới đến Quảng Châu, liền nhờ một ngƣời bạn
của Vũ Kim Thành, trong Chi Bộ Quốc Dân Đảng, đƣa đến Sở Bƣu Điện đánh cái điện tín lên
Nam Kinh hỏi một việc, chờ đến mấy ngày không thấy có tin trả lời. Sau tôi đã lên đến Nam
Kinh đƣợc hơn hai tuần lễ cái điện ấy mới đến nơi. Xem thế thì mới biết công việc làm ăn ở
Sở Bƣu Điện của Tàu hỗn độn và cẩu thả chừng nào.
Thƣợng Hải, tôi thấy một ngƣời làm trong Sở Quan Thuế nói rằng những tiền thu vào
đƣợc mƣời phần thì chính phủ chỉ đƣợc có ba phần là cùng, còn thì các công chức trong sở ấy
chia nhau mất cả. Một chính phủ mà công chức làm việc nhƣ thế, thì làm gì mà không đổ nát.
Việc cá nhân đối với nhau cũng vậy, trừ khi nào ngƣời ta có những việc quan hệ tới quyền lợi
hay tiền bạc, còn thì ít khi ngƣời ta giữ đúng lời hẹn. Trƣớc ta thƣờng nghe ngƣời Pháp gọi sự
hàm hồ cẩu thả của ngƣời Tàu là ‘’Chinoiserie’’, thật có sang bên Tàu mới hiểu rõ cái tiếng
chế nhạo ấy.
Xƣa ta học Đạo Nho, ta tƣởng nƣớc Tàu là nƣớc Đạo gốc ấy, tất ngƣời Tàu dù sao
cũng còn giữ đƣợc cái căn bản nhân nghĩa, lễ trí, ngờ đâu cái nền học cũ đã tiêu diệt mất hết
cả, chỉ thấy rặt những sự đa trí xảo, lừa dối. Nhất là những nơi Thành Thị lớn gần miền bể,
ngƣời ta đắm đuối vào cuộc sống vật chất hèn kém, không thấy gì là lễ nghĩa liêm sỉ cả. Các
công chức thì bất cứ việc gì cũng có mánh khóe để ăn hối lộ và những thanh niên phần nhiều
xem ra rất xa hoa phù phiếm, và hầu hết đều muốn bắt chƣớc sự hành động, cử chỉ của ngƣời
Âu, ngƣời Mỹ. Nhƣng hình nhƣ chỉ có cái vẻ Âu, Mỹ ở bề ngoài, kỳ thực thì Âu Mỹ chẳng
phải Âu Mỹ mà Tàu thì thật chẳng phải Tàu nhƣ ta vẫn tƣởng tƣợng. Cái cảnh bề ngoài nƣớc
Tàu ngày nay chẳng thấy gì là cảnh tƣợng một nƣớc đã thấm nhuộm lâu đời trong cái đạo học
của Nho Giáo. Tôi nói cái cảnh tƣợng bề ngoài mà thôi, vì tôi là ngƣời đi qua đƣờng, thấy thế
nào thì nói thế nấy, chứ hoặc giả còn nhiều cái tốt đẹp ẩn nấp ở bề trong nữa, thì không thể
biết đƣợc. Dù sao cái cảm tƣởng của một ngƣời ở phƣơng xa đã từng học theo đạo nho và chỉ
biết nƣớc Tàu nói trong sách cổ, thì thật là một cái cảm tƣởng rất ngao ngán cho giống ngƣời
học một đàng làm một nẻo.
50 MỘT CƠN GIÓ BỤI
CHƢƠNG X
CUỘC PHÁP VIỆT CHIẾN TRANH
Trong lúc chúng tôi còn ở Hƣơng Cảng, thì ông Hồ chí Minh và phái đoàn Việt Nam
đang Hội Nghị ở bên Pháp. Cuộc Hội Nghị ở Fontainebleau khởi đầu vào khoảng giữa tháng
Năm, mãi đến tháng Chín mà không xong đƣợc việc gì cả. Khi ngƣời Pháp và ngƣời Việt
đang bàn cãi ở bên Pháp, thì ở Ðông Dƣơng, cao cấp ủy viên là Hải Quân Trung Tƣớng D
Argenlieu họp Hội Nghị kinh tế ở Ðà Lạt có đại biểu Nam kỳ Cộng Hòa quốc, đại biểu Cao
Miên, và đại biểu Ai Lao bàn định mọi việc, coi nhƣ không có nƣớc Việt Nam. Vì vậy mà
cuộc Hội Nghị bên Pháp lại càng gay go thêm, rút cuộc Hội Nghị ấy không thành kết quả gì
cả. Ðến cuối thƣợng tuần tháng Chín các phái viên Việt Nam xuống tàu thủy về nƣớc. Ông
Hồ chí Minh ở lại đến ngày 14 tháng Chín năm 1946, ký thỏa hiệp án (Modus vivendi) với
ông Marius Moutet, Bộ Trƣởng Bộ Hải Ngoại Pháp.
Thỏa hiệp án ấy, đại ý nói theo những điều trong hiệp ƣớc sơ bộ trƣớc mà giữ thái độ
thân thiện cho đến thánh Giêng năm 1947, là kỳ hạn cuối cùng, hai bên phải họp Hội Nghị để
giải quyết các vấn đề cho thành bản điều ƣớc nhất định.
Ông Hồ chí Minh ký bản thỏa hiệp ấy rồi chính phủ Pháp cho chiếc tàu binh đƣa ông
về nƣớc. Thế là sau hai kỳ Hội Nghị ở Ðà Lạt và ở Fontainebleau, việc nƣớc Việt Nam không
sao giải quyết đƣợc.
Ông Hồ chí Minh về đến Hải Phòng vào quãng tháng Giêng, Việt Minh tổ chức việc
đón tiếp rầm rĩ, nhƣng thực tình thì nhiều ngƣời ngậm ngùi vì tình thế mỗi ngày một nguy
ngập. Dân khí tức giận, thà chết còn hơn quay trở lại làm nô lệ nhƣ trƣớc.
Quân Pháp ở Bắc Bộ thì sẵn sàng tấn công cho nên mới có sự xung đột ở Hải Phòng
vào quãng cuối tháng Một. Vì thế lực không đủ, lẽ tất nhiên là quân Việt Minh thất bại phải
lui ra ngoài Hải Phòng. Hai bên đều xuống lệnh đình chiến, nhƣng quân hai bên vẫn cứ đánh
nhau.
Việc dai dẳng nhƣ thế đến mấy ngày, trƣớc ngày 19 tháng Chạp dƣơng lịch, thì ngƣời
Pháp gửi tối hậu thƣ cho chính phủ Việt Minh bắt phải giao Sở công an cho họ, hẹn đến ngày
20 là hết hạn. Chính phủ Việt Minh biết là không sao tránh khỏi sự tấn công của quân Pháp
bèn mƣu sự đánh trƣớc một ngày để mong đƣợc thắng lợi trong khi bất ngờ. Xem nhƣ vậy thì
ngƣời Pháp cũng có một phần khá lớn trong cái lỗi đã gây ra cuộc Pháp-Việt chiến tranh kéo
dài cho đến ngày nay. Trƣớc ngày 19 tháng Chạp năm 1946, các yếu nhân trong chính phủ,
quân chính quy Việt Minh đã rút ra ngoài cả rồi, chỉ có các đội quân tự vệ ở lại để đánh phá
và bắt ngƣời Pháp và những ngƣời Việt Nam theo Pháp.
Quân tự vệ chống với quân Pháp trong Thành Hà Nội đƣợc hai tháng mới rút lui.
Trong khi hai bên chống cự nhau phần thì quân Pháp bắn phá, nhà cửa phố xá bị đốt rất nhiều.
Những phố nhƣ Hàng Hòm, Hàng Thiếc v.v...bị đốt phá gần hết. Những nhà nào chủ nhà bỏ
chạy, thì quân Pháp vào lấy đồ đạc, của cải, rồi sau lại cho bọn ngƣời Tàu vào cƣớp phá. Cái
nhà của tôi ở Phố Nhà Rƣợu cũng bị quân tự vệ đốt cháy. Thành ra bao nhiêu sách vở của tôi,
có lắm quyển rất cổ, rất quí, tích trữ trong mấy chục năm, đều hóa ra tro tất. Tôi vẫn chƣa
hiểu vì lẽ gì mà họ đốt nhà tôi, hoặc là vì đốt nhà bên cạnh mà cháy lây sang, hoặc là Việt
Minh thấy tôi bỏ đi, họ giữ không đƣợc, họ cho lệnh đốt nhà cho bõ tức.
Cái chiến lƣợc của Việt Minh khi ấy là nếu chiến đấu thắng thì thôi, không thì rút ra
ngoài, rồi sẽ dùng phƣơng sách du kích và tiêu thổ, nghĩa là đốt phá hết sạch những nhà cửa
dinh thự, chỉ để lại đám đất không.
Ðối với nghĩa quân Việt Minh thì cái phƣơng sách thứ hai có hai chủ đích:
Một là gây sự cản trở cho quân địch, đi đến đâu không có chỗ cƣ trú, tiện lợi cho sự du
kích của mình.
Hai là làm cho dân cƣ ở những phố phƣờng trong các Thành Thị mất cả nhà cửa cơ
nghiệp, rồi đói khổ điêu đứng, chỉ có theo cộng sản là sống mà không theo là chết. Vì thế cho
nên có nơi họ phá hoại từ xƣa tới nay chƣa từng có bao giờ.
51 MỘT CƠN GIÓ BỤI
Khi việc chiến tranh đã bùng nổ ở Bắc Bộ, chúng tôi ở bên Quảng Châu ai cũng ngơ
ngác, không biết nghĩ sao. Một bên ngƣời Pháp cố tình muốn lập lại chủ quyền nhƣ cũ, việc
ấy dù muốn che đậy thế nào mặc lòng, ngƣời ta đã trông thấy rõ khi quân Pháp đổ bộ lên Hải
Phòng và Hà Nội. Một bên là Việt Minh đã trải bao phen hứa hẹn giữ nền độc lập của nƣớc
nhà, không lẽ lại bó tay chịu hàng phục ngƣời Pháp. Thành ra hai bên tuy có Hội Nghị ở Ðà
Lạt và ở Fontainebleau, nhƣng kỳ thực là dùng mƣu thuật để lừa nhau, chứ không có cái gì là
thành thực thì không sao tránh khỏi chuyện xung đột đƣợc.
Trong cái tình thế ấy, những ngƣời ngay chính vì nƣớc rất khó nghĩ. Việt Minh thì chỉ
muốn dùng cách áp chế để củng cố địa vị của mình. Ai theo họ thì họ để yên, ai không theo
họ thì bị bắt bớ, chém giết, mà theo họ thì nhiều ngƣời không làm đƣợc những việc họ làm.
Pháp thì dùng võ lực mà đàn áp và dùng quyền mƣu để lấy thắng lợi. Ngƣời Việt Nam ai đã
có lòng yêu nƣớc thì không sao theo Pháp đƣợc, trừ ra một bọn xu danh trục lợi không kể.
Trong cái hoàn cảnh bối rối đau đớn ấy chúng tôi lại thấy những nhà cách mạng ở bên Tàu
nhƣ bọn ông Nguyễn Hải Thần tuy có lòng tốt, nhƣng không đủ tài năng mà cáng đáng việc
lớn. Chúng tôi quay về mặt nào cũng không thấy có phƣơng pháp nào giúp đƣợc nƣớc.
Một hôm vào khoảng cuối tháng Giêng năm 1947, tức là mấy ngày trƣớc Tết Nguyên
Đán năm Ðinh Hợi, ông Bảo Ðại vào Quảng Châu, có gặp tôi nói chuyện về việc nƣớc nhà.
Ông rất băn khoăn về việc Bắc Bộ. Tôi nói rằng: ‘’Tuy Việt Minh đã có nhiều điều lầm lỗi,
nhƣng nay họ đã đứng về phƣơng diện kháng chiến để dành độc lập, thì họ có cái thế danh
chính ngôn thuận, ai làm trái ngƣợc lại là dân chúng không theo. Chúng ta đành phải để thời
cơ biến chuyển ra sao rồi sẽ tính. Nay việc chiến tranh đã xảy ra, tức là có bên đƣợc bên thua,
chờ đến khi tình thế rõ rệt, ta sẽ liệu có thể làm đƣợc việc gì ích lợi cho nƣớc’’. Ông Bảo Ðại
ở Quảng Châu mấy ngày rồi trở ra Hƣơng Cảng.
Lúc ấy tôi đang ở trong cái hoàn cảnh nguy ngập, tiền thì sắp hết, ở trong thì đã đánh
nhau, thì không mong có sự tiếp tế đƣợc nữa. Tôi tính chỉ còn đƣờng về Sài Gòn, có bạn bè và
bà con có thể tƣ trợ cho đƣợc ít lâu. Tính nhƣ thế nhƣng biết là thế nào mà về đƣợc. Ðột nhiên
ông Bảo Ðại cho ngƣời ra Quảng Châu mời tôi ra Hƣơng Cảng có việc cần.
Tôi ra Hƣơng Cảng gặp ông Bảo Ðại, ông nói rằng:
- Có một ngƣời Pháp bên Ðông Dƣơng sang đây, muốn gặp chúng ta để nói chuyện về
việc bên nƣớc ta, cho nên tôi mời cụ qua để bàn tính cho kỹ về việc ấy. Ngƣời Pháp ấy là ông
Cousseau, trƣớc có biết cụ’.
Hôm sau ông Bảo Ðại với tôi gặp ông Cousseau, nói chuyện chiến tranh ở Bắc Bộ, ai
bị bắt, ai bị giết...Sau ông nói rằng:
- Cao cấp ủy viên Pháp bên Ðông Dƣơng muốn hết sức điều đình để đem lại cuộc hòa
bình, nhƣng vì Việt Minh lừa dối, nên mới có sự chiến tranh, thật là thiệt hại cho cả hai bên.
Tôi nói:
- Cuộc chiến tranh này, do sự tôi biết, là phần lớn tại các ông gây ra. Nƣớc Việt Nam
chúng tôi là một nƣớc từ Nam chí Bắc có tính cách duy nhất, đồng một ngôn ngữ, một phong
tục lịch sử, mà các ông đem chia từng mảnh, rồi lại lập ra Nam kỳ Cộng Hòa Quốc và gây
những sự trêu chọc, thật rõ rệt là các ông không muốn hòa bình.
- Ðó là những việc tạm bợ nhất thời mà thôi, vì có nhiều nơi không theo Việt Minh.
Nếu có những ngƣời quốc gia đứng đắn ra điều đình thì nƣớc Pháp sẽ sẵn sàng nhƣợng bộ.
- Việc điều đình bây giờ, muốn cho thành công, thì phải có toàn dân ƣng thuận mới
đƣợc. Mà nay số nhiều dân chúng đã theo Việt Minh, đứng vào mặt trận kháng chiến, tất là
phải làm sao cho dân vừa ý mới mong có kết quả.
- Việc ấy là việc của các ông. Các ông là ngƣời yêu nƣớc nên ra sức mà giúp nƣớc các
ông. Trong cái tình thế ngày nay, cứ nhƣ ý ông thì nƣớc Pháp phải làm thế nào cho ngƣời Việt
Nam vừa ý ?
- Nƣớc Pháp phải trả cái quyền độc lập cho nƣớc chúng tôi và cho nƣớc chúng tôi
thống nhất từ Nam chí Bắc.
52 MỘT CƠN GIÓ BỤI
- Việc thống nhất có thể đƣợc, nhƣng sự độc lập thì hiện bây giờ chính phủ Pháp chƣa
nghĩ đến tôi không thể nói đƣợc. Các ông nên tìm những điều kiện cho hai bên có thể thỏa
thuận đƣợc.
- Xin để chúng tôi nghĩ kỹ rồi mai chúng tôi xin cho ông biết.
Tôi về bàn với ông Bảo Ðại, rồi kê ra 7 điều sau này để đƣa cho ông Cousseau:
- Lập lại nền thống nhất của nƣớc Việt Nam, gồm cả ba kỳ và các dân tộc thiểu số nhƣ
Mƣờng, Mọi, Thái...Nghĩa là lập lại nền thống nhất nhƣ các triều trƣớc đời Tự Ðức.
Nƣớc Việt Nam chƣa đƣợc độc lập hẳn, thì ít ra cũng đƣợc hoàn toàn tự trị, ngƣời
Pháp không can thiệp vào việc cai trị trong nƣớc.
Ðịnh rõ cái địa vị nƣớc Việt Nam trong các nƣớc liên hiệp của Pháp. Việc liên kết với
Cao Miên mà Ai Lao là việc riêng của mấy nƣớc lân bang chúng tôi. Chúng tôi xin bỏ cái dự
án liên bang ở Ðông Dƣơng, vì đó là một cách lập lại chế độ Ðông Dƣơng toàn quyền. Chúng
tôi nhất quyết không muốn ở dƣới quyền một chức toàn quyền nhƣ trƣớc nữa. Nƣớc Pháp nên
đổi thái độ mà theo đúng tinh thần thời nay, đừng cho đổi cái tên gọi mà vẫn giữ sự thực nhƣ
cũ.
Nƣớc Việt Nam phải có quân đội quốc phòng độc lập.
Nƣớc Việt Nam sẽ có các cơ quan tài chính cho đúng với cái nghĩa một nƣớc tự chủ.
Chúng tôi sẽ sẵn sàng xét các quyền lợi về đƣờng kinh tế của nƣớc Pháp và các nƣớc lân bang
nhƣ Cao Miên và Ai Lao cho đúng lẽ công bằng.
Nƣớc Pháp nên định một cái hạn trong mấy năm sẽ cho nƣớc Việt đƣợc độc lập hẳn.
Nƣớc Việt Nam sẽ có đại biểu ngoại giao với các nƣớc ở Á Ðông và các nƣớc khác có
quyền buôn bán với Việt Nam.
Bảy điều ấy là những điều chúng tôi đƣa cho ngƣời đại biểu Cao Ủy Ðông Dƣơng là
ông Cousseau vào khoảng đầu năm 1947. Ông Cousseau xem rồi nói rằng:
- Nƣớc Pháp sẽ cho nƣớc Việt Nam đƣợc hơn nữa. Chỉ có một điều thứ sáu là hẹn cho
hoàn toàn độc lập, thì nay tôi không dám chắc, vì tôi không có phận sự bàn về việc ấy.
Tôi nói:
- Nƣớc Pháp ƣng thuận những điều ấy, thì phải đảm nhận hẳn hòi, rồi Cựu Hoàng Bảo
Ðại sẽ đứng ra điều đình với quân kháng chiến để đem lại hòa bình. Nhƣng cần nhất là phải
để cho Cựu Hoàng hành động tự do, ngƣời Pháp đừng ra mặt can thiệp vào việc của ngài làm.
Chỉ xin một điều là cho những ngƣời làm việc ra Hƣơng Cảng giúp Cựu Hoàng mà làm việc.
Ông Cousseau nói:
- Những việc ấy có thể đƣợc cả, nhƣng để tôi điện về Sài Gòn và chờ bên ấy trả lời ra
sao đã.
53 MỘT CƠN GIÓ BỤI
CHƢƠNG XI
VỀ SÀI GÒN
Sau cuộc nói chuyện với ông Cousseau, ông Bảo Ðại bảo tôi rằng:
- Trong cái tình thế này, cụ nên về tận nơi, trực tiếp với mấy ngƣời cầm quyền của
Pháp xem tình ý của họ nhƣ thế nào. Nếu thật làm đƣợc, thì cụ lại trở ra, ta sẽ trù tính mọi
việc.
Tôi nói:
- Ðây là mới gặp ông Cousseau, ta đã tin gì mà về. Một mình tôi về, có bị sao cũng
không ngại mấy, nhƣng công việc chƣa ra gì mà đã mắc lừa thì dại quá.
Ông nói:
- Nƣớc mình đang lâm vào cảnh khổ vì chiến tranh, nay có cơ hội may ra có thể cứu
đƣợc nƣớc mà mình do dự không làm gì thì sao cho phải, cụ nên nghĩ kỹ.
Khi ấy ông Cousseau ở lại Hƣơng Cảng để chờ tin bên Ðông Dƣơng, tôi về ăn Tết
Nguyên Đán ở Quảng Châu. Trƣớc khi về, ông Bảo Ðại biết tôi không tiền, có đƣa giúp tôi
500 dollars, nhƣng hôm sau ra nhà trạm xe lửa bị kẻ cắp lấy mất. Rõ là vận đen, làm việc gì
cũng đen.
Sau Tết Nguyên Đán đƣợc dăm hôm, ông Bảo Ðại cho ngƣời bảo tôi đem cả gia quyến
ra Hƣơng Cảng. Chúng tôi đi tàu thủy ra tới nơi, đến gặp ông Bảo Ðại. Ông nói rằng:
- Cụ về rồi, tôi có nói chuyện thêm với ông Cousseau, tôi tƣởng cụ nên về Sài Gòn và
nhân tiện đem cả gia quyến về, chứ để nheo nhóc ở bên này chẳng có ích gì.
Tôi nghĩ: ‘’một mình tôi ở ngoài này đã vậy, lại có vợ con chạy ra đây, thiếu thốn đủ
mọi đƣờng. Nay đã có cơ hội đem cả về cho yên chỗ là phải. Còn về việc nƣớc, thì ngƣời
Pháp đã muốn điều đình và có ý nhận cho nƣớc Việt Nam thống nhất tự chủ, ngƣời mình có
đánh nhau đến cùng cũng không thể đòi hơn đƣợc. Chi bằng ta cứ về cho biết rõ tình thực.
Nếu thuận tiện làm đƣợc gì thì làm mà không thì thôi, cũng không sao’’.
Sau tôi gặp ông Cousseau, ông cũng nói:
- Nếu cụ bằng lòng về thì tôi thu xếp giấy má xong ngay, rồi chờ có chuyến tàu thủy
thì chúng ta cùng về cả. Về bên ấy cụ sẽ có nhà ở và không phải lo gì cả.
Tôi nói:
- Tôi về chỉ cần gặp đƣợc ông cao cấp ủy viên để nói chuyện cho rõ ràng rồi cho tôi
trở sang trình bày cho Cựu Hoàng biết, lúc ấy có làm gì mới làm đƣợc. Về bên ấy tôi muốn
gặp mấy ngƣời nhƣ ông Hoàng Xuân Hãn, ông Vũ Văn Hiến, để hỏi ý kiến và việc làm.
Ông nói:
- Việc ấy rất dễ, và lúc nào cụ trở sang cũng đƣợc.
Công việc định nhƣ thế rồi, chờ tàu Champollion ở Thƣợng Hải đến là về cả. Lúc ấy
có ông Ðinh Xuân Quảng và Phan Huy Ðán ở Thƣợng Hải mới về Hƣơng Cảng, biết rõ công
việc bàn định ấy, đều cùng xin về với chúng tôi.
Trƣớc khi đi, ông Bảo Ðại có dặn cách gửi thƣ cho ông và lại đƣa cho cái thƣ, bảo tôi
về gặp bà Didelot, là chị Hoàng Hậu, mà đƣa tận tay cho bà ấy. Tôi hỏi rằng:
- Về bên ấy rồi, ngƣời Pháp không cho tôi trở sang lại thì sao ?
Ông nói rằng:
- Nếu họ không để cho cụ sang thì tôi còn bên này, cụ đừng lo.
Tôi hỏi nhƣ thế là vì tôi vẫn không tin lời ông Cousseau nói, vả lại có một ngƣời quen
của ông ấy nói với tôi rằng: Ông Cousseau nói với ngƣời ta rằng: ‘’Ông Kim đừng mơ
tƣởng’’. Tôi mơ tƣởng cái gì ? Tôi về nếu mà ngƣời Pháp thành thực, thì là việc giúp nƣớc
trong lúc nguy nan, ngƣợc bằng có ý lừa dối thì thôi, chứ tôi có mƣu cầu danh lợi gì đâu mà
bảo đừng mơ tƣởng.
Việc đã định rồi thì cứ về. Sáng ngày mùng 2 tháng hai năm 1947 chúng tôi xuống tàu
Champollion, đến ngày mùng 5 đến Sài Gòn, nhƣng đến sáng mùng 6 mới lên bờ.
54 MỘT CƠN GIÓ BỤI
Trƣớc khi đi ông Cousseau đã giao hẹn về đến Sài Gòn sẽ có nhà ở. Nhƣng từ khi đến
nơi xem ra bộ ông lúng túng, tôi bảo ở đây tôi quen ông Trịnh Ðình Thảo, chúng tôi hãy tạm
lên ở đấy. Thế là chúng tôi thuê xe về cả nhà ông Thảo.
Ông Trịnh Ðình Thảo từ khi ở Huế về, đóng cửa trong nhà, không làm việc gì cả. Bất
thình lình thấy chúng tôi kéo đến, rất lấy làm ngạc nhiên và lo sợ. Lo sợ là không biết chúng
tôi về làm gì. Sau khi tôi nói chuyện tình đầu cho ông nghe, ông mới yên bụng.
Ở đấy đƣợc vài hôm, ông Cousseau nói chƣa tìm đƣợc nhà. Ông Quảng và ông Ðán đi
tìm chỗ khác ở. Nhà tôi tìm thấy ngƣời anh ruột là ông Cử Bùi Khải rồi cũng về đó ở. Tôi ở
lại nhà ông Thảo, vì tôi về Sài Gòn là đã giao hẹn từ trƣớc nên giữ kín đừng cho ai biết, chờ
đến khi biết rõ sự thực rồi trở sang Hƣơng Cảng, bấy giờ có làm việc gì mới làm. Thế mà
cách mấy hôm đã có ngƣời đến tìm tôi. Tôi phải từ chối không tiếp ai cả.
Mấy hôm sau nữa, ông Pignon lúc ấy làm ủy viên coi việc chính trị, đến gặp tôi ở nhà
ông Thảo, ngồi nói chuyện rất ôn hòa và cho tôi biết ông cũng đồng ý về mấy điều tôi đã đƣa
cho ông Cousseau khi ở bên Hƣơng Cảng, nhƣng vì cao cấp ủy viên Pháp là Trung Tƣớng D
argenlieu phải về Pháp, chờ cho đến khi ông trở sang mới nói chuyện đƣợc. Tôi có nhắc lại
chuyện cho tôi đƣợc gặp những ngƣời nhƣ ông Hiến, ông Hãn và ông Khiêm, thì ông Pignon
nói rồi sẽ đƣa những ngƣời ấy vào gặp tôi. Nói thế nhƣng rồi sau chẳng thấy ai cả.
Tôi xem cái tình thế trong nƣớc phía bên ngƣời Pháp, thì có mấy phái. Có phái thì
muốn lập lại chủ quyền nhƣ trƣớc, chỉ thay đổi có cái tên gọi mà thôi. Có phái thì muốn chủ
trƣơng sự lập Ðông Cung mới 11 tuổi lên làm Vua, để bà Hoàng Hậu nhiếp chính. Có phái thì
muốn ít ra cũng tách nƣớc Nam Bộ đặt dƣới quyền điều khiển ngấm ngầm của họ. Rồi mỗi
phái có một bọn ngƣời Việt Nam, vì quyền lợi riêng cũng phụ họa thêm vào. Song những
ngƣời Việt Nam ấy là một thiểu số ít ỏi lắm, mỗi khi họ muốn hội họp để biểu tình gì đó, chỉ
thấy có độ vài ba trăm ngƣời là cùng.
Phía bên ngƣời Việt Nam thì có phái Việt Minh, phái quốc gia và cái phái tôn giáo
nhƣ Thiên Chúa Giáo, Cao Ðài Giáo và Hòa Hảo Giáo v.v...Song hoạt động hơn cả là phái
Việt Minh, nào tuyên truyền, nào thóa mạ, nào ám sát là việc họ thƣờng làm rất táo bạo và
hăng hái. Cái phái khác tuy không ƣa Việt Minh, nhƣng cũng vì Việt Minh có cái danh nghĩa
chống Pháp để đòi lại nền độc lập, cho nên có nhiều ngƣời khuynh hƣớng về mặt trận kháng
chiến. Tôi nghe thấy nhiều ngƣời nói rằng: ‘’Chúng tôi chẳng ƣa gì cộng sản, nhƣng họ đã có
cái tổ chức để kháng chiến, thì hãy đi kháng chiến đã, rồi sau nếu mà thành công, thì ta sẽ liệu
với nhau, chứ cúi đầu làm nô lệ cho Pháp nhƣ trƣớc, thà chết thì thôi chứ không bao giờ
chịu’’. Còn một phần hoặc vì quá ghét Việt Minh hoặc vì Việt Minh áp chế để chuyên giữ độc
quyền, cho nên thành ra có phe nọ đảng kia, chia rẽ giết hại lẫn nhau.
Ông Nguyễn Văn Sâm trƣớc là ngƣời đã đƣợc bổ làm Nam Bộ Khâm Sai, thƣờng đến
gặp tôi nói chuyện. Tôi nói với ông rằng:
- Theo cái tình thế này, thì làm thế nào rồi ta cũng phải điều đình với nƣớc Pháp mới
xong việc. Xong muốn cho sự điều đình có lợi cho nƣớc nhà thì ngƣời trong nƣớc phải đoàn
kết chặt chẻ với nhau mới đƣợc. Nếu không thì chỉ mắc mƣu ngƣời ta lợi dụng rồi chẳng đƣợc
gì cả.
Ông Sâm nói:
- Mình muốn đoàn kết nhƣng Việt Minh đâu có thật lòng đoàn kết! Họ chỉ muốn mình
theo họ để làm tay sai cho họ củng cố địa vị mà thi hành cái chủ nghĩa cộng sản của họ, chứ
thực ra họ có thiết gì đến quốc gia. Nhƣ vậy thì đoàn kết sao đƣợc.
Tôi thấy thế rất lấy làm buồn và chán nản.
Ngƣời Pháp thì không hiểu cái tâm lý của ngƣời Việt Nam, lại ỷ thế có sức mạnh,
muốn làm cho ngƣời ta sợ, nào bắt bớ, nào cƣớp bóc, dâm hiếp, rồi nói ‘’chiến tranh là chiến
tranh’’. Làm nhƣ thế, cái lòng phẫn uất của ngƣời ta càng ngày càng tăng thêm lên. Họ không
biết rằng sự sợ có giới hạn, khi đã quá lắm, khi ngƣời ta đâm liều, mà đã liều thì không có gì
ngăn cản đƣợc nữa.
55 MỘT CƠN GIÓ BỤI
Một bên thì gian ác, hiểm độc ai cũng biết, nhƣng lại mƣợn đƣợc cái danh nghĩa rõ
ràng. Một bên thì quyền mƣu giả dối, mà lại bạo ngƣợc tàn ác, trái với lòng ngƣời. Nhƣ thế
làm thế nào mà đem lại hòa bình đƣợc.
Theo cái tƣ tƣởng của ngƣời đời xƣa bên Á Ðông ta, có câu rằng: ‘’Công thành bất
nhƣ công tâm’’, nghĩa là đánh thành trì không bằng đánh lấy lòng ngƣời. Ngƣời Pháp chỉ biết
lấy võ lực mà đàn áp, chứ không biết cách làm cho ngƣời ta kính phục. Những ngƣời họ đem
ra làm việc với họ phần nhiều là những ngƣời xu nịnh, chỉ muốn thừa thời cơ mà làm sang
làm giàu, chứ không nghĩ gì đến liêm sỉ, tiết nghĩa. Những ngƣời ấy ngƣời Pháp có thể sai
khiến, nhƣng đối với dân chúng trong nƣớc, không những là không có uy tín gì, mà lại gây
thêm cái lòng oán ghét. Vì ngƣời Pháp làm những việc thất sách nhƣ thế cho nên cái thế Việt
Minh vẫn mạnh và giữ vững đƣợc mặt trận kháng chiến.
Có ngƣời Pháp nói rằng: ‘’Nếu ngƣời Việt Nam không mến ngƣời Pháp, sao những
nơi thuộc quyền kiểm soát, dân cƣ càng ngày càng đông hơn trƣớc. Họ lấy thí dụ nhƣ khu Sài
Gòn-Chợ Lớn trƣớc khi có sự chiến tranh chỉ có 500.000 ngƣời mà đến năm 1949 có đến
1.500.000 ngƣời. Ðó không phải là cái chứng xác đáng về sự lòng dân mến ngƣời Pháp.
Ngƣời ta về chỗ Thành Thị thuộc ngƣời Pháp kiểm soát cũng bị nhiều sự bắt bớ cực
khổ, nhƣng chỉ có bị một bên thôi, còn ở phía thuộc quyền Việt Minh kiểm soát thì đã bị Việt
Minh đàn áp, lại bị quân Pháp đến đánh phá, bắn giết, thành một cổ đôi tròng, cho nên ngƣời
ta phải tìm đến chỗ hại ít mà lánh mình. Hãy hỏi những ngƣời thƣờng ở những nơi Thành Thị,
thì ai cũng nói ở chỗ bị một cái khổ còn hơn ở chỗ bị hai cái khổ. Tựu trung trong những
ngƣời về ở chỗ đô hội đó, cũng có một số ngƣời vì quyền lợi muốn theo Pháp, nhƣng không
phải là ai cũng mến Pháp mà về.
Khi tôi còn chờ đợi ở nhà ông Thảo, có ngƣời Pháp đến bảo tôi rằng: ‘’Chính phủ ở
đây có tiền, có nhà in sẵn sàng, cụ nên ra mặt làm việc đi’’. Tôi nói: ‘’Tôi về đây cốt để biết
rõ cái ý định ngƣời Pháp và xem tình hình trong nƣớc thế nào, rồi ra nói cho Cựu Hoàng Bảo
Ðại biết, lúc ấy có làm gì hay không mới quyết định đƣợc’’. Ngƣời Pháp thấy tôi không chịu
làm gì, bèn nói nọ nói kia. Một hôm tôi thấy trong một tờ báo Sài Gòn, đăng một đoạn rằng:
Ngƣời Pháp đem tôi về, là cốt để tôi không mƣu mô bên cạnh ông Bảo Ðại. Cái ý ấy có lẽ
đúng sự thực. Vì xem ý ngƣời Pháp lúc ấy là muốn lợi dụng ông Bảo Ðại, mà để tôi gần ông
sợ có điều bất tiện, nên mới hứa hẹn đủ mọi điều để đem tôi về. Nếu có lợi dụng đƣợc thì
dùng mà không thì để cho xa cách ông Bảo Ðại ra, rồi đƣa những ngƣời thân tín của họ ra làm
việc cho dễ. Tôi lại thấy bao nhiêu điều hứa hẹn của ông Cousseau là không có gì cả. Những
ngƣời tôi muốn gặp đều không có ai, mà lại thấy những ngƣời nhƣ ông Phan Văn Giáo, ông
Trần Ðình Quế, thƣờng muốn đến gặp tôi, tôi không tiếp ai cả. Rồi đến những ngƣời cùng về
với tôi nhƣ ông Ðinh Xuân Quảng và ông Phan Huy Ðán đều đi làm việc với ông Quế và ông
Giáo.
Khi tôi mới về Sài Gòn, tôi có đến gặp ông Cố Đạo Moreau do ông Bảo Ðại giới thiệu,
nói chuyện rất tử tế. Tôi nói:
- Cựu Hoàng Bảo Ðại có cái thƣ riêng, bảo tôi đƣa tận tay cho bà Didelot, nhờ Cố giới
thiệu hộ.
Cố nói:
- Bà ấy bây giờ ở Ðà Lạt, độ một tuần lễ nữa mới về. Khi nào bà ấy về, sẽ báo cho ông
biết.
Ðộ hơn một tuần lễ sau, tôi nghe nói bà ấy đã về, tôi cho ngƣời hỏi Cố Moreau, Cố
nói:
- Bà ấy đã về nhƣng bận lắm, không biết bà ấy có tiếp đƣợc không.
Cố lại thêm rằng:
- Bà ấy chỉ yêu cháu bà ấy thôi.
56 MỘT CƠN GIÓ BỤI
Khi ấy có ông Phạm Khắc Hòe, nguyên Đổng Lý Văn Phòng của Vua Bảo Ðại trƣớc,
đang ở Sài Gòn, tôi nhờ ông Hòe đến hỏi bà ấy xem bà ấy có tiếp thì tôi đến đƣa cái thƣ của
ông Bảo Ðại cho bà ấy. Ông Hòe đi rồi về nói rằng:
- Bà ấy nói không tiếp ngƣời làm việc chính trị, nhƣng ông Kim có muốn gặp thì chỉ
tiếp trong năm phút thôi.
Tôi sở dĩ muốn gặp bà Didelot là vì có cái thƣ của ông Bảo Ðại nhờ tôi đƣa tận tay cho
bà ấy, chứ có cầu cạnh gì đâu. Tôi thấy thái độ của bà ấy nhƣ thế, tôi không đến và nhờ ông
Hòe đem cái thƣ ấy lại cho bà ấy. Tôi kể cái chuyện lặt vặt ấy là vì có một sự gì u ẩn mà tôi
chƣa rõ.
Có một điều tôi lấy làm lạ rằng là ở Sài Gòn dƣới quyền kiểm soát của ngƣời Pháp mà
lại có nhiều báo chí Việt Nam công nhiên ra mặt bênh vực Việt Minh. Có ngƣời viết trong
báo rằng: ‘’Tôi lấy làm hân hạnh đƣợc là ngƣời của Việt Minh’’. Tôi hỏi sao ở đây ngƣời
Pháp đối với những báo ấy lại rộng rãi nhƣ thế ? Ngƣời ta chỉ cƣời mà không đáp lại.
Việc làm của ngƣời Pháp thật là ngoắc ngoéo khó hiểu. Họ đánh nhau với Việt Minh
mà lại dung túng ngƣời của Việt Minh. Họ nói muốn điều đình với những ngƣời trong phái
quốc gia, mà lại cản trở việc làm của phái quốc gia. Trong phái này có ông Nguyễn Văn Sâm
ra mặt chống Việt Minh, thì bị ngƣời Pháp ghét và bị Việt Minh hăm dọa. Khi tôi gặp ông, tôi
khuyên ông rằng:
- Tôi xem tình thế khó lắm, ông có làm việc gì phải thận trọng, đừng có khinh xuất mà
mắc mƣu gian.
Ông Sâm nói:
- Tôi cũng biết thế, nhƣng không lẽ vận nƣớc gian nan mà mình ngồi nhìn, thà chúng
ta cứ đứng ra thành lập mặt trận quốc gia thống nhất để cho ngƣời ngoài biết trong sự hành
động kháng chiến không phải ai cũng là Việt Minh cộng sản hết cả. Rồi đây chúng tôi sẽ tái
bản tờ báo Quần Chúng đã bị đóng cửa từ trƣớc, để bày tỏ ý định chúng tôi.
Tôi nói:
- Việc ấy tùy ông, nhƣng không nên vội vàng nông nổi mà hại cho việc các ông làm.
Còn tôi thì đã nhất định không dính dáng đến việc gì cả.
Hải Quân Trung Tƣớng D’Argenlieu về Pháp bị cất chức, chính phủ Pháp cử ông
Bollaert sang thay. Khi ông sang đến nơi, thì đổi ông Pignon đi làm ủy viên nƣớc Pháp ở Cao
Miên, để ông Didier Michel quyền chức ủy viên coi việc chính trị, tôi thấy ủy viên nƣớc Pháp
muốn thay đổi chính sách, tôi nghĩ mình đã định không làm gì nữa, ở lâu nhà ông Thảo vô ích
và có điều không tiện, tôi bèn về nhà ông Bùi Khải. Bấy giờ là ngày 29 tháng Tƣ năm 1947.
Cao cấp ủy viên Bollaert sang hứa hẹn lờ mờ chƣa rõ là ý định của chính phủ Pháp là thế nào.
Sau khi ông đi kinh lý các nơi ông cho ông Paul Mus, Giám Đốc Trƣờng Hải Ngoại nƣớc
Pháp, đi gặp ông Hồ chí Minh để thƣơng thuyết, nhƣng hình nhƣ muốn bắt Việt Minh đầu
hàng. Thành ra không xong. Cao cấp ủy viên lại về Pháp đƣợc toàn quyền hành động để đem
lại cuộc hòa bình ở Ðông Dƣơng. Ông trở sang, định ra Hà Nội đọc bài diễn văn ấy ở Hà
Ðông, đại ý nói sẽ cho nƣớc Việt Nam thống nhất và đƣợc độc lập trong Liên Hiệp Pháp theo
mấy điều kiện, và cái điều kiện quan trọng nhất là bắt quân Việt Minh phải nộp khí giới mà
đầu hàng. Thế là bao nhiêu hy vọng của mấy ngƣời còn tin tƣởng ở cái chính sách mới của
ông Bollaert mất hết.
Ngày mùng 8 tháng Năm, mấy hôm trƣớc khi ông Bollaert ra Bắc, ông Didier Michel
hẹn đến gặp tôi ở nhà ông Thảo. Hai lần trƣớc tôi gặp ông Pignon, câu chuyện không có gì,
nhƣng còn có ý vị, lần này tôi gặp ông Didier Michel thì nhạt nhẽo lắm. Ông nói:
- Sao ông không ra hành động đi, ông còn đợi gì nữa ?
Tôi nói:
- Hành động gì ? Cái mục đích của tôi về đây là để biết rõ cái ý chính phủ Pháp định
đối với Việt Nam thế nào rồi tôi ra nói cho ông Bảo Ðại biết, và đến nay tôi chƣa thấy gì là rõ
rệt cả.
57 MỘT CƠN GIÓ BỤI
- Ông không đọc những lời diễn văn của ông Ramadier, Thủ Tƣớng nƣớc Pháp, và
những lời bố cáo của ông Bollaert đã nói à ?
- Tôi có đọc, nhƣng đó chỉ là lời diễn văn thôi, chứ chả có gì là thiết thực.
- Thế thì ông muốn thế nào ?
- Tôi muốn có sự thành thật rõ ràng rồi mới có thể làm việc đƣợc.
- Bây giờ tôi vội về có việc, để sau ta sẽ nói chuyện.
Từ đó rồi thôi, tôi không gặp ngƣời Pháp nào nữa, rồi thấy có những ngƣời nhƣ ông
Phan Văn Giáo, Trần Ðình Quế và những ngƣời khác, hoặc ở Nam hoặc ở Trung, hay ở Bắc,
tấp nập đi lại Sài Gòn-Hƣơng Cảng-Sài Gòn.
Ông Nguyễn Văn Sâm cũng sang Hƣơng Cảng gặp ông Bảo Ðại, đến khi trở về đƣợc
mấy ngày thì bị ám sát. Ông vốn là ngƣời ôn hòa trầm tĩnh, ngay chính và hết lòng lo việc
nƣớc. Nhƣng vì ông quá tin ngƣời ta xui dục làm việc vội vàng quá thành ra bị tai vạ, thật là
đáng thƣơng tiếc.
Qua đầu năm 1948 ở Nam kỳ cộng hòa quốc, Lê Văn Hoạch phải từ chức. Ngƣời Pháp
đƣa Thiếu Tƣớng Nguyễn Văn Xuân về thay. Ông Xuân nhận chức Chủ Tịch ít lâu rồi để
Trần Văn Hữu lên thay và đứng ra lập Việt Nam Trung Ƣơng lâm thời chính phủ. Ðến ngày
mùng 5 tháng Sáu năm 1948 thì có Hội Nghị giữa ông Bollaert và ông Bảo Ðại ở Vịnh Hạ
Long, chuẩn định sự hứa hẹn cho nƣớc Việt Nam đƣợc thống nhất và độc lập ở trong khối
Liên Hiệp Pháp.
Xong cuộc Hội Nghị ở Vịnh Hạ Long, ông Bảo Ðại về từ biệt Hƣơng Cảng, đi qua
nƣớc Anh chữa mắt, rồi về ở Thụy Sĩ. Ðến khi ngƣời Pháp đem Cựu Hoàng Hậu và các con
sang Pháp thì về ở nhà riêng ở Thành Cannes gần Nice.
Khi Thiếu Tƣớng Nguyễn Văn Xuân lên làm Chủ Tịch trung ƣơng lâm thời chính phủ,
có viết thƣ mời tôi về làm cố vấn, nhƣng vì tôi già yếu và lại có bệnh tật, tự biết không làm
đƣợc việc gì ích lợi cho thế cục, nên tôi từ chối. Lúc ấy tôi đã ở Nam Vang đƣợc mấy tháng
rồi.
58 MỘT CƠN GIÓ BỤI
CHƢƠNG XII
LÊN NAM VANG
Khi tôi về Sài Gòn, trong lƣng chỉ còn có 20 đồng bạc Ðông Dƣơng. Ông Cousseau
thấy vậy có đƣa tiền, nhƣng tôi không lấy. Sau tôi gặp những ngƣời quen biết có giúp đỡ ít
nhiều để mua thuốc thang và may vá lặt vặt. Tôi đến nhờ ông Cử Bùi Khải, ông vì tình anh
em, tiếp đãi một cách thành thực và tử tế, các cháu đều hết lòng kính mến. Nhƣng vì cả gia
quyến bốn năm ngƣời đến ở đấy lâu ngày, ăn không ngồi rồi, nghĩ cũng khó coi. Con gái tôi
biết tiếng Anh, có nhiều ngƣời muốn học, định đi thuê nhà để dạy học, nhƣng không thuê
đƣợc nhà. Sài Gòn cũng nhƣ ở bên Tàu, cái nạn khan nhà thật là điêu đứng. Muốn thuê một
cái nhà nhỏ, ít ra cũng phải trả tiền trà mất một vài vạn bạc, thì lấy tiền đâu ? Sau hai vợ
chồng con tôi gặp những ngƣời quen nói ở trên Nam Vang, bên Cao Miên, cơm gạo rẻ và dễ
thuê nhà, chúng nó mới xin giấy lên Nam Vang. Lên ở nhà khách sạn đƣợc mấy ngày chẳng
may con tôi bị bỏng suýt chết. Nhờ có những ngƣời quen biết trông nom giúp đỡ nên không
việc gì.
Nhà ở Nam Vang lại có phần khó thuê hơn ở Sài Gòn, thành ra nhà vẫn chƣa thuê
đƣợc, con tôi phải về ở nhà ông Phạm Chí Tùng trong khi chờ đợi có nhà ở.
Ông Phạm Chí Tùng là ngƣời rất hiền hậu, thấy con tôi lên ở nơi xa lạ, hết lòng giúp
đỡ, coi nhƣ anh em trong nhà vậy.
Con tôi đi Nam Vang chờ đến ba tháng, nhờ ông Pignon can thiệp mấy lần, hội đồng
coi việc nhà cửa mới thuê cho đƣợc một căn nhà, mở lớp dạy học tiếng Anh, lần hồi cũng đủ
ăn tiêu.
Tôi ở Sài Gòn, có cóp nhặt những sách của tôi, định tìm nhà xuất bản cho in lại. Lúc
ấy tôi gặp ông Trần Văn Văn đến thăm tôi. Khi tôi ở Huế, ông có ra làm việc ở Bộ Kinh Tế
với ông Hồ Tá Khanh, cho nên đã quen từ trƣớc. Ông thấy tôi ở trong cái hoàn cảnh rất eo
hẹp, ông liền cho tôi vay một món tiền khá lớn và ông nhận việc tìm nhà xuất bản để in những
sách của tôi.
Trong lúc nguy nan, gặp đƣợc ngƣời bạn nhƣ ông Trần Văn Văn đến thăm tôi thật là ít
có. Ấy cũng là một sự may mắn, nhờ trời dun dủi làm cho đỡ đƣợc bao nỗi đau buồn khổ não.
Vào khoảng tháng Chín năm 1947, thì cậu Bùi Nam, anh em nhà tôi ở Hà Nội vào Sài Gòn
thăm chúng tôi, biết rõ tin tức ngƣời nhà. Lúc ấy nhạc mẫu tôi đau nặng chƣa biết thế nào, cậu
Nam đƣợc tin vội vàng ra ngay, ra đến nơi buổi trƣa, thì buổi chiều mẹ tôi mất. Tình mẹ con,
nỗi đau đớn, nhà tôi rất sầu khổ. Cái sầu khổ lúc ấy lại có phần tăng thêm là vì phải khi loạn
lạc, mình phiêu lƣu ở đất khách quê ngƣời, không thấy đƣợc mặt mẹ trong phút cuối cùng.
Sau tôi nghĩ ở Sài Gòn cũng ngồi không mà con thì ở trên Nam Vang một mình, ngày dạy học
vất vả, bỏ cháu không ai trông coi. Nhà tôi muốn lên ở trên ấy, để cha mẹ con cái cùng ở một
chỗ. Vậy nên chúng tôi định qua Tết Nguyên Đán năm Mậu Tý (1948) thì lên Nam Vang.
Ðến quãng đầu tháng Ba năm 1948, thì rể tôi về đón chúng tôi, rồi đến ngày mùng 6 tháng Ba
tức là ngày 26 tháng Giêng năm Mậu Tý, chúng tôi lên xe hơi chở hành khách lên Nam Vang.
Lên đến nơi một tuần lễ, tôi đến gặp ông Pignon là ủy viên nƣớc Pháp, xin cái giấy đƣợc lƣu
trú ở đất Cao Miên. Vì ở xứ ấy bấy giờ, những ngƣời Việt Nam đi lại rất khó mà ai muốn ở
lâu phải có giấy cho ở mới đƣợc. Ông Pignon chuyện trò một cách vui vẻ và cho giấy một
cách rất dễ dàng.
Ở Nam Vang đƣợc yên ổn hơn Sài Gòn, ngày đêm tự do, không có cấm đoán gì cả, chỉ
phải nóng nực khó chịu. Tôi lên đây nhờ có ông Phạm Chí Tùng và mấy ngƣời khác cho
mƣợn sách vở, nhất là những sách vở nói về Đạo Phật và Đạo Ấn Ðộ, tôi xem cũng nguôi
đƣợc nhiều điều phiền não. Mỗi khi trời mát mẻ, chiều đến tôi chống cái gậy ra đứng bờ sông
trông nƣớc chảy, mà nghĩ cuộc đời cũng xoay vần trôi nổi có khác gì dòng nƣớc chảy xuôi.
Cuộc đời của tôi đi đến đấy đối với ngƣời ngoài cho là thật hiu quạnh, song tự tôi lại
thấy có nhiều thú vị hơn là những lúc phải lo toan làm công việc nọ kia, giống nhƣ ngƣời
đóng tuồng ra sân khấu, nhảy múa nhọc mệt rồi hết trò, đâu lại vào đấy. Ðàng này ngồi yên
59 MỘT CƠN GIÓ BỤI
một chỗ, ngắm rõ trò đời và tự mình tỉnh sát để biết cái tâm tình của mình. Tôi nhớ lại câu cổ
nhân đã nói: ‘’Hiếu danh bất nhƣ đào danh, đào danh bất nhƣ vô danh’’. Muốn có danh không
bằng trốn danh, trốn danh không bằng không có danh.
Ngƣời có trí tuệ mà biết giữ mình ở chỗ vô danh là bậc cao sĩ tuyệt bậc, nhƣng mình
đã trót đeo lấy cái danh vào mình, thì phải tìm cách trốn danh vậy.
Danh với lợi ở đời là những cái mồi nó dử mình vào cạm bẫy để hành hạ cái thân
mình, chung quy chỉ là một cuộc mộng ảo, chẳng có gì là thực. Khi đã mắc vào thì lắm lúc lại
phải đi vào những nơi hôi thối, phải bƣng mắt bịt mũi, thật là khổ.
Tôi nƣơng náu ở đây chờ cho tình thế yên yên, thì thu xếp về Bắc, là nơi có bà con,
bạn bè để khi vui buồn có nhau, còn hơn là chỗ xa lạ.
Ðến tháng Ba năm 1949, thấy ông Bảo Ðại đã điều đình với chính phủ Pháp công
nhận nƣớc Việt Nam đƣợc thống nhất và độc lập trong khối Liên Hiệp Pháp, đại khái theo cái
nguyên tắc ông Bảo Ðại và tôi đã đƣa cho ngƣời Pháp khi chúng tôi còn ở Hƣơng Cảng. Giá
hai năm trƣớc, chính phủ Pháp đi hẳn vào con đƣờng ấy, có lẽ đỡ đƣợc bao nhiêu thì giờ và sự
tổn hại. Song cái tính con ngƣời ta bao giờ cũng thế, cứ để cho đến khi bất đắc dĩ mới chịu
làm những việc phải làm, còn thì cứ muốn bám lấy cái lợi một lúc, rồi cứ xoay quanh mãi
thành ra hƣ hỏng việc lớn. Lòng tham của ngƣời ta không có bờ bến, nếu không đem cái lòng
công minh chính trực mà ngăn ngừa lòng tƣ dục, thì thƣờng hay có những sự tàn ác, gây ra
nhiều nỗi đau buồn.
Việc ông Bảo Ðại điều đình đã đƣợc kết quả, nhƣ thế cũng đã lợi cho nƣớc Việt Nam
rồi nhƣng đó mới là phần giao kết, cần phải chờ đợi sự thực hành xem có đúng lời giao kết
hay không.
Khi sự độc lập và sự thống nhất đã thực hiện rõ ràng rồi, thì ông Bảo Ðại phải có cái
chính sách cƣơng quyết và biết lựa chọn lấy những ngƣời ngay chính đứng đắn ra giúp ông
mà làm mọi việc. Nếu lại để cho những ngƣời muốn thừa cơ hội mà làm giàu làm sang, thì
khó lòng mà đem lại lòng tín nhiệm của dân chúng. Việc thành bại sau này, là một bên ở cái
lòng thành thực của ngƣời Pháp, một bên là cái chính sách ngay thẳng của ông Bảo Ðại.
Tôi nay già rồi, không có hăng hái làm đƣợc việc gì nữa. Tôi chỉ mong đƣợc yên ổn, để về
nghỉ ngơi cho trọn tuổi già, ấy là cái sở nguyện chân thực của tôi. Vả trong quãng đƣờng tôi
vừa đi qua, trải bao những cảnh huống đau buồn khổ sở, may nhƣ Trời Phật cứu giúp, tôi duy
trì đƣợc đến bây giờ, mà không trụy lạc vào đâu cả, thật là cái phúc lớn vậy. Cho nên tôi
thƣờng nhớ bài thơ của một nhà thi sĩ Ấn Ðộ mà ngƣời ta dịch ra tiếng Pháp nhƣ sau này:
La barque à la dérive
Au millieu du fleuve de vie,
Périlleux et fouetté de vent,
Ma barque, sans rames, ballotte,
Flottait à la dérive,
Mais ton invisible main,
Secourable dt pitoyable,
A giudé la barque sans voiles
Parmi les rochers, au milleu des orages,
Jusqúau rivage de sécurité
Tôi lƣợc lấy ý trong bài thơ ấy mà dịch ra bài thơ song thất lục bát sau này:
Chiếc thuyền vô trạo
Sông nhân thế nước trôi cuồn cuộn,
Giữa dòng sông gió cuốn ào ào.
Chiếc thuyền vô trạo lao đao,
Lênh đênh đây đó biết đâu bến bờ.
Tay tế độ trong cơ huyền bí,
Thuyền không buồm e lệ ngoài khơi,
60 MỘT CƠN GIÓ BỤI
Ðưa qua sóng gió thác ngòi,
Ðến bên bến nọ là nơi yên lành.
Nhân khi ngồi rồi tôi giở quyển nhật ký ra xem rồi viết thành cuốn sách này để sau ai
xem thì biết rõ sự tình và công việc của tôi làm trong mấy năm đây đó.
Bản tâm là tôi viết truyện riêng của tôi, song tôi phải nói đến chính trị của chính phủ
Việt Minh và sự hành động của ngƣời Pháp ở Ðông Dƣơng, là vì những việc ấy quan hệ với
nhau, không nói không ai hiểu manh mối việc tôi làm thế nào.
Việc ngƣời Pháp làm ở Ðông Dƣơng có nhiều lầm lỗi, ngay từ lúc đầu không chịu
thay đổi cái thái độ với ngƣời Việt Nam, cứ tƣởng lấy võ lực mà đàn áp và dùng quyền mƣu
mà lừa dối để đem ngƣời ta vào tròng nhƣ ý mình muốn, không biết rằng lòng ngƣời đã thay
đổi, nhân trí đã biến thiên, không thể lấy thế lực mà bắt ngƣời ta đi lại con đƣờng cũ đƣợc.
Phàm cái quyền mƣu lừa dối là chỉ dùng đƣợc khi ngƣời ta không biết, nhƣng khi ngƣời ta
biết rõ cái mƣu thuật của mình thì cái mƣu thuật ấy không có công hiệu nữa.
Ngƣời Pháp lại có cái tính hay cậy sức mạnh của mình rồi có khi có xảy ra việc gì, thì
để cho quân lính đi tàn phá giết hại, có ý muốn cho ngƣời ta sợ. Cái phƣơng pháp ấy đối với
cái tâm lý của dân tộc khác thể nào tôi không biết, nhƣng đối với dân tộc Việt Nam mà chỉ
dùng sức mạnh để tàn phá, thì sự tàn phá càng tàn nhẫn bao nhiêu, sự thù oán ghét giận lại
càng tăng thêm bấy nhiêu.
Theo cái tâm lý ngƣời Việt Nam, thì ngƣời ta ƣa cái chính sách trong sạch ngay chính,
không có phá bậy giết càn. Hễ ngƣời Pháp không hiểu chỗ ấy, thì bề ngoài thế nào mặc lòng,
bề trong không ai phục, thì làm việc gì rồi cũng thất bại. Vì vậy cho nên việc ngƣời Pháp
muốn đem lại sự hòa bình ở xứ Ðông Dƣơng, mà cứ ngoắt ngoéo không cho nƣớc Việt Nam
độc lập và thống nhất, lại không thành thực thi hành những điều giao kết, thì khó lòng mà giải
quyết đƣợc cái tình thế ngày nay.
Về phƣơng diện chính trị của ngƣời Việt Nam thì chính phủ Việt Minh đã thất sách từ
lúc đầu, chƣa gì đã đem áp dụng cái chủ nghĩa cộng sản một cách đƣờng đột quá, thành ra ở
trong thì dân tình ta thán, mà ở ngoài thì không có ai muốn giúp đỡ. Trƣớc thì họ trông cậy ở
nƣớc Nga và ở đảng cộng sản ở bên Pháp, sau thì nƣớc Nga vì xa cách không giúp đƣợc họ
việc gì, đảng cộng sản bên Pháp thất thế, thành ra mình cô lập, thế bất đắc dĩ nên phải lập ra
mặt trận kháng chiến. Chính phủ Việt Minh tuy biết lợi dụng cái lòng ái quốc của quốc dân và
nhờ có sự tổ chức chu đáo và sự tuyên truyền khôn khéo, nhƣng vẫn không đủ sức để ngăn
cản đƣợc sự tiến hành của quân địch. Cái chủ nghĩa cộng sản về đƣờng luận thuyết cũng có
điều bảo thủ, nhƣ là muốn chữa những điều bất công trong xã hội, nhƣng về đƣờng kinh tế, thì
lại áp chế quá, làm lắm điều hà khốc và dùng những thủ đoạn quỷ quyệt giả dối, khiến ngƣời
ta mất lòng tin cậy. Ðem cái bất công bình nọ mà phá cái bất công bình kia thì dù có thắng lợi
đi nữa, cũng không chắc đã vững bền.
Trong việc làm của Việt Minh cộng sản có hai điều trở ngại. Một là đem cái phƣơng
sách hành động ở các nƣớc bạn Tây phƣơng sang thi hành ở Việt Nam, có nhiều điều không
thích hợp với hoàn cảnh và tính tình của nhiều ngƣời trong nƣớc cho nên thành ra có nhiều
chỗ trái ngƣợc. Ðó là một điều trở ngại khá lớn. Hai là vì cái vị trí nƣớc Việt Nam ở trong cái
phạm vi Anh Mỹ theo cái hiện tình bây giờ, thế nào ngƣời ta cũng không để đất này thành
cộng hóa. Chỉ trừ khi nào trống mái rõ rệt, thì thiên hạ hoặc là đều bị cộng hóa cả, hoặc là đều
sống ở trong cái chế độ tƣ bản cả. Lúc ấy dù muốn hay không cũng chẳng làm gì đƣợc. Trong
khi hai cái lý tƣởng còn đối lập, thì mình chƣa sao thoát khỏi cái thế lực của Anh Mỹ. Nhƣ
vậy mình cố chấp muốn cộng hóa, thì tất là chỉ có phần thiệt hại mà thôi, chứ khó lòng thành
công đƣợc.
Ðã hay rằng đảng cộng sản có cái tính cách tôn giáo, phải mê và tin, tin là chỉ có mình
là phải, còn ngƣời ta là sai lầm hết cả, song những ngƣời làm chính trị có quan hệ đến vận
mệnh một nƣớc, phải hiểu thời thế mà tùy cơ ứng biến. Theo ý tôi thì đó là chỗ những ngƣời
cầm quyền trong đảng Việt Minh phải liệu mà hành động.
61 MỘT CƠN GIÓ BỤI
Dù hay dở thế nào mặc lòng, đảng Việt Minh đã có cái công lớn tổ chức đƣợc cuộc
kháng chiến ấy mà nƣớc Pháp phải cho nƣớc Việt Nam đƣợc độc lập và thống nhất. Song
trong cái tình thế quốc tế hiện thời, thì đảng Việt Minh chỉ làm đƣợc đến đấy thôi, không làm
hơn đƣợc nữa. Nếu cố chấp muốn làm cho đƣợc nhƣ ý muốn thì chỉ làm khổ dân hại nƣớc mà
không chắc đạt đƣợc cái ý của họ. Vả cái mục đích ấy định đi đến đâu ? Tại sao ngƣời mình
đã phơi xƣơng đổ máu trong sáu bảy mƣơi năm trời từ khi có cuộc bảo hộ của nƣớc Pháp đến
giờ ? Có phải là tại ngƣời mình muốn sống cái đời sống tự chủ của mình, chứ không làm nô lệ
ai không ? Lẽ nào ta lại theo một cái lý tƣởng chƣa thực hiện đƣợc mà đem mình làm nô lệ
một dân tộc khác. Dù ta có say mê một lý tƣởng nào nữa, thì cũng nên đi từ từ để cho thời
gian dũa mòn bớt góc cạnh có thể gây ra nhiều đau khổ. Ðời chƣa đủ khổ hay sao, mà còn
muốn gây thêm ra nữa.
Hiện nay đảng Việt Minh có nƣớc cờ đáng rất cao, là tự mình lui bƣớc đi, để cho đảng
chân chính quốc gia đứng ra thực hiện sự độc lập và thống nhất của nƣớc nhà, rồi lập thành
một chính thể theo đúng cái nghĩa dân chủ đang thịnh hành ngày nay. Cho các đảng phái đƣợc
công nhiên lấy nghĩa lý mà tranh đấu trên trƣờng ngôn luận, nhƣng không đƣợc dùng võ lực
mà tranh quyền cƣớp thế. Làm đƣợc nhƣ thế, tất nhiên là họ giúp cho nƣớc Việt Nam sẽ có
cái địa vị rõ ràng trong quốc tế, không ai xâm phạm đƣợc nữa. Khi ấy mọi ngƣời trong nƣớc
phải quả quyết đi vào con đƣờng kiến thiết, ai nấy đem hết tài lực của mình mà học tập và làm
việc để đem nƣớc đến cái trình độ cƣờng thịnh nhƣ các nƣớc khác.
Cứ nhƣ thiển kiến của tôi, thì đó là cái phƣơng sách cứu nƣớc rất ngay thẳng và có
phần mau chóng hơn cả, không biết các bậc cao minh trong nƣớc nghĩ sao ?
Tôi đem cái ý kiến ấy mà phô bày ra đây, là theo cái tình thế hiện thực mà nói, chứ
không phải là một điều mơ tƣởng. Mà cũng không phải là tôi thiên vị chủ nghĩa nào, hay đảng
phái nào, tôi đã nhứt quyết không mƣu cầu danh lợi gì hết, chỉ mong ngƣời trong nƣớc bỏ bớt
cái lòng tƣ tâm tƣ lợi mà ra sức giúp cho nƣớc nhà chóng đƣợc yên ổn và thịnh vƣợng, để
cùng với thế giới đi lên con đƣờng tiến bộ. Cũng bởi tấm lòng vì dân vì nƣớc ấy và thấy khi
quốc gia gian nan, không lẽ ngồi nhìn, nên tôi tự biết mình đã già yếu kém cỏi không làm gì
đƣợc, nhƣng ít ra cũng theo cái lƣơng tâm mà đem những sự tôi đã biết và đã thấy mà phô bầy
ra, để mọi ngƣời suy xét cho đúng sự thực. Dù ai có bảo đó là lời nói của một anh hủ nho, tôi
cũng cam tâm mà tự cho mình đối với cái tâm của mình đã làm hết bổn phận làm ngƣời vậy.
62 MỘT CƠN GIÓ BỤI
PHỤ LỤC
Năm 1945, Vua Bảo Đại Định Mời Ai Làm Thủ Tướng:
TRẦN TRỌNG KIM
hay
NGÔ ĐÌNH DIỆM ?
Trần Đông Phong
Sau khi ngƣời Nhật lật đổ ngƣời Pháp tại Đông Dƣơng vào ngày 9 tháng 3 năm 1945,
Vua Bảo Đại tuyên bố hủy bỏ nhƣợng hiệp ƣớc bất bình đẳng mà Triều Đình Nhà Nguyễn đã
bị ép buộc phải ký kết với nƣớc Pháp hồi Thế Kỷ thứ 19 và lần đầu tiên kể từ khi bị ngƣời
Pháp đô hộ, một vị Hoàng Đế Việt Nam độc quyền thành lập một chính phủ mà không hề bị
sự chi phối hay chỉ thị nào của viên Khâm Sứ ngƣời Pháp tại Huế hoặc viên Toàn Quyền
Đông Dƣơng tại Hà Nội.
Hơn một tháng sau ngày Nhật đảo chánh ngƣời Pháp, ngày 17 tháng 4 năm 1945,
Hoàng Đế Bảo Đại đã tấn phong một Nội Các gồm tất cả là 11 ngƣời do Học Giả Trần Trọng
Kim làm Thủ Tƣớng. Nội Các này là chính phủ độc lập đầu tiên của nƣớc Việt Nam, tuy
nhiên lại rất là vắn số vì chỉ hơn 3 tháng sau thì Thủ Tƣớng Trần Trọng Kim từ chức rồi thì
sau đó Hoàng Đế Bảo Đại cũng thoái vị.
Ngay từ hồi năm 1945 và cả cho đến sau này, có nhiều dƣ luận nói rằng Hoàng Đế Bảo
Đại đã mời ông Ngô Đình Diệm làm Thủ Tƣớng nhƣng ông Diệm từ chối, do đó mà cuối
cùng thì Vua Bảo Đại phải mời Cụ Trần Trọng Kim đảm nhiệm chức vụ này.
Trƣớc đây, Cựu Hoàng Bảo Đại không hề chính thức nói gì về vấn đề này và trƣớc
năm 1963, khi còn sinh tiền, ông Ngô Đình Diệm cũng không bao giờ đề cập đến chuyện này
một cách công khai, do đó mà việc ông Ngô Đình Diệm có từ chối lời mời của Vua Bảo Đại
hay không vẫn còn có nhiều khúc mắc.
Vua Bảo Đại có mời ông Ngô Đình Diệm làm Thủ Tƣớng hay không ?
Ông Ngô Đình Diệm có từ chối không nhận lời mời này hay không ?
Đâu là sự thật ?
Bảo Đại: Có Mời Ông Diệm Hai Lần
Muốn biết rõ sự thật về vấn đề này, thiết tƣởng ngƣời có đủ thẩm quyền hơn hết để trả
lời cho câu hỏi này thì không ai khác hơn là chính ông Bảo Đại.
Trong suốt thời gian từ sau ngày tuyên bố thoái vị vào tháng 8 năm 1945 cho đến sau
ngày bị Thủ Tƣớng Ngô Đình Diệm tổ chức một cuộc trƣng cầu dân ý để truất phế ông khỏi
chức vụ Quốc Trƣởng của Quốc Gia Việt Nam vào ngày 23 tháng 10 năm 1955, ông Bảo Đại
không hề tuyên bố điều gì về chuyện này. Tuy nhiên, 35 năm sau ngày bị truất phế, Cựu
Hoàng Bảo Đại đã cho xuất bản một cuốn hồi ký mang tên là ‘’Con Rồng Việt Nam’’ vào
năm 1990 trong đó ông có kể lại rất nhiều chuyện trong suốt thời gian ông làm Hoàng Đế
trƣớc năm 1945 và làm Quốc Trƣởng cho đến năm 1955.
Trong cuốn hồi ký này, Cựu Hoàng Bảo Đại đã cho biết về chuyện có mời ông Ngô
Đình Diệm làm Thủ Tƣớng hồi năm 1945 nhƣ sau:
‘’Sau ngày 9 tháng 3 năm 1945, chính phủ Pháp không còn nữa. Lính Nhật chiếm
đóng hết các công sở. Không có phƣơng tiện giao thông liên lạc gì hết, tôi trở thành cô lập
hoàn toàn với bên ngoài. Thế là tôi bị đặt trong tình trạng trống rỗng ghê gớm.
Những tin tức mà tôi thu lƣợm đƣợc về các nơi trong nƣớc lại còn mơ hồ hơn nữa.
Chính viên Đại Sứ Yokoyama báo cho tôi biết sự bắt giam Đô Đốc Decoux và toàn bộ tham
mƣu của Đô Đốc ở Sài Gòn.
63 MỘT CƠN GIÓ BỤI
Một số đồng bào tôi, từ nhiều tháng hay nhiều năm trƣớc, vẫn nhằm vào lá bài Nhựt
Bản, bỗng sống trong những giờ phút huy hoàng. Không đếm xỉa đến tình hình quốc tế, vốn
dạy ta điều thận trọng hơn, họ lao đầu thục mạng vào sự thâu đoạt đƣợc quốc gia, hoan hô sự
giải phóng này do Nhựt đem cho.
‘’Vậy thì cần nhứt là phải nắm lấy số ngƣời này mà lèo lái họ nhƣ điều mà Đại Sứ
Nhựt Yokoyama đã nói bóng gió trƣớc đây. Trong óc tôi, ngƣời tiêu biểu nhứt trong số này là
Ngô Đình Diệm. Ông ta đang ở Sài Gòn. Tôi biết ông ta đang có liên lạc với ngƣời Nhựt và
sự có mặt của ông ta sẽ giúp tôi mọi sự dễ dàng với nhà cầm quyền Nhựt. Tôi liền cho vời Đại
Sứ Nhựt tới để nói cho biết ý định của tôi và yêu cầu Đại Sứ Nhựt làm mọi cách để Ngô Đình
Diệm có thể tới Kinh Đô Huế gặp tôi ngay. Đại Sứ Yokoyama nhận lời và đoan kết với tôi là
sẽ cố gắng tìm gặp ông ta. Ngày 19 tháng 3 năm 1945, tôi báo cho Phạm Quỳnh biết tôi sẽ tự
tay đảm trách quyền lãnh đạo quốc gia. Ý thức đƣợc tình thế, Phạm Quỳnh liền đệ đơn xin từ
chức tập thể của cả Nội Các.
‘’Ba tuần lễ trôi qua mà chẳng thấy tăm hơi Ngô Đình Diệm ở đâu. Trƣớc thúc giục
ngày càng khẩn thiết của tôi, Đại Sứ Yokoyama trả lời là chƣa thể tìm thấy vị Thủ Tƣớng
đƣợc chỉ định này. Sự chậm trễ làm tôi suy nghĩ. Ngƣời Nhựt rất thành thạo những sự kiện
xảy ra ở Việt Nam. Cơ quan tình báo của họ rất đắc lực và họ biết chỗ và biết cách tìm thấy
nhân vật này. Về sau tôi biết, qua lời nói của Đại Sứ Yokoyama là Ngô Đình Diệm không
đƣợc cảm tình của chính phủ Nhựt.’’ (1)
Nhƣ vậy thì Cựu Hoàng Bảo Đại cho biết là ông đã nhờ Đại Sứ Yokoyama chuyển lời
mời của ông đến ông Ngô Đình Diệm lúc đó đang sống ở Sài Gòn dƣới sự che chở của ngƣời
Nhựt và ba tuần lễ sau đó thì lại thúc giục ông Đại Sứ Nhật thêm một lần nữa nhƣng vẫn
không thấy tăm hơi ông Diệm. Sau cùng, vì không thể nào chờ đợi lâu hơn một lần nữa cho
nên ông Bảo Đại đã mời ông Trần Trọng Kim, lúc đó đang có mặt ở Huế, làm Thủ Tƣớng.
Trần Trọng Kim: Nên Mời Ông Diệm
Cụ Trần Trọng Kim là một Nhà Giáo, đã từng giữ chức vụ Thanh Tra Học Chánh Bắc
Kỳ và đã về hƣu trí vào năm 1942. Ngoài công việc dạy học, Cụ Trần Trọng Kim còn là một
Học Giả đƣợc nổi tiếng trên khắp nƣớc về đức độ và tài năng, nhất là trong các lãnh vực giáo
dục, triết học, văn học và sử học...Những tác phẩm của Cụ còn để lại nhƣ bộ Việt Nam Sử
Lƣợc, Nho Giáo, Đƣờng Thi v.v...rất đƣợc nổi tiếng không những trong nƣớc mà còn cả ở hải
ngoại, không những từ trƣớc năm 1945 mà cho cả đến ngày nay.
Sau khi về hƣu trí thì vào cuối năm 1943, ngƣời Nhật báo tin cho Cụ biết rằng mật
thám của ngƣời Pháp sắp sửa bắt Cụ và họ đã bí mật đƣa Cụ trốn vào Sài Gòn. Sau đó vào
tháng Giêng năm 1944, ngƣời Nhật lại đƣa Cụ sang trú ẩn ở Singapore cùng với các Cụ
Dƣơng Bá Trạc, Trần Văn Ân. Ít lâu sau đó, ngƣời Nhật đƣa Cụ sang Bangkok và đến cuối
tháng 3 năm 1945 thì Cụ đƣợc đƣa về Sài Gòn.
Trần Trọng Kim không phải là một con ngƣời chính trị và cũng không hề đƣợc quen
biết gì với Vua Bảo Đại, cho nên Cụ rất ngạc nghiên khi thấy tên Cụ trong số những ngƣời
đƣợc Vua Bảo Đại mới về Huế để tham khảo ý kiến, huống hồ đƣợc mời làm Thủ Tƣớng.
Trong cuốn hồi ký ‘’Một Cơn Gió Bụi’’ Cụ Kim cho biết rằng vào cuối tháng 3 năm
1945 thì Cụ đƣợc đƣa bằng phi cơ từ Bangkok về Sài Gòn và đã đƣợc viên Trung Tƣớng
Tham Mƣu Trƣởng Bộ Tƣ Lệnh Nhật Bản (chú thích của ngƣời viết: Theo Cụ Trần Quốc
Anh, tác giả cuốn ‘’Ký Sự Đềnh Đoàng’’ thì viên Tƣớng này tên là Trung Tƣớng Kawamura)
cho biết rằng:
‘’...ông Phạm Quỳnh và các ông Thƣợng Thƣ cũ đã từ chức cả rồi. Vua Bảo Đại điện
mời những ngƣời này về Huế để hỏi ý kiến.
‘’Trung Tƣớng đƣa cho tôi xem tờ giấy kê tên những ngƣời ấy là ông Hoàng Trọng
Phu, Vũ Ngọc Oánh, Trịnh Bá Bích, Hoàng Xuân Hãn, Cao Xuân Cẩm và tên tôi mà lại
không thấy tên ông Ngô Đình Diệm. Tôi lấy làm lạ sao lại có tên tôi đứng vào đấy.
64 MỘT CƠN GIÓ BỤI
‘’Tôi nói với Trung Tƣớng rằng: Tôi không có hoạt động gì và không có phe, đảng
nào cả. Gọi tôi về Huế không có lợi ích gì. Xin cho tôi ra Hà Nội thăm nhà và uống thuốc.
Lúc ấy tôi còn đau, ngƣời gầy ốm, chỉ mong về nhà yên nghỉ, dƣỡng bệnh.
‘’Trung Tƣớng nói: Đó là ý của Vua Bảo Đại muốn hỏi ông về việc lập chính phủ mới,
ông cứ ra Huế rồi sẽ biết. ’’
‘’Tôi thấy trong những ngƣời đƣợc gọi về Huế có tên ông Hoàng Xuân Hãn, tôi quen
lâu, có thể rõ sự tình, vả lại ra Huế ra Hà Nội cũng một con đƣờng. Tôi bèn nhận lời ra
Huế...’’
Cụ Trần Trọng Kim cho biết trong khi chờ đợi phƣơng tiện ra Huế bằng xe lửa. Cụ
tạm trú tại nhà ông Tùng Hạ là Giám Đốc Dainan Koosi, tức là Đại Nam Công Ty và Cụ đã
gặp ông Ngô Đình Diệm tại đó:
‘’Tôi nghĩ bụng ông Ngô Đình Diệm và ông Nguyễn Xuân Chữ là hai ngƣời Tƣ Lệnh
Bộ Nhật đã chú ý lâu ngày và các ông ấy lại có tổ chức và đảng phái, sao ngƣời Nhật lại
không nói gì hết ? Đang nghĩ ngợi nhƣ thế thì chợt thấy ông Diệm đến. Ấy là lần đầu tôi gặp
mặt ông Diệm vì trƣớc tôi chỉ nghe nói thôi chứ không bao giờ gặp.
‘’ Ông Diệm hỏi tôi: Cụ mới về đây à ? Cụ có biết tin gì không ? Tôi đáp: Tôi mới về,
chƣa biết gì cả, chắc có tin gì thì ông biết trƣớc tôi. Ngƣời Nhật lạ quá, họ chẳng cho chúng
tôi biết gì cả. Tôi vừa thấy trong Tƣ Lệnh Bộ nói ở Huế các Bộ Thƣợng Thƣ đã từ chức rồi.
Vua Bảo Đại gọi ông Hoàng Trọng Phu vào bàn việc lập chính phủ mới.
‘’ Ông Diệm nói: Thế à! Sao ngƣời Nhật không cho tôi biết ?
‘’Ngồi nói chuyện qua loa vài câu rồi ông Diệm đứng dậy nói: Tôi phải vào Tƣ Lệnh
Bộ có chút việc, sáng sớm mai tôi lại về Vĩnh Long.’’ (2)
Cụ Trần Trọng Kim cho biết sau đó đến ngày 2 tháng 4 năm 1945, Cụ đã đƣợc ngƣời
Nhật đƣa ra Huế bằng xe lửa và đã đƣợc yến kiến Vua Bảo Đại.
‘’Từ trƣớc tôi không biết Vua Bảo Đại là ngƣời nhƣ thế nào. Vì trong thời bảo hộ của
nƣớc Pháp, hình nhƣ Ngài chán nản không làm gì cả, chỉ săn bắn và tập thể thao. Hôm 7
tháng 4 năm 1945, tôi vào yết kiến, thấy Ngài cò vẻ trang nghiêm và nói những điều rất đứng
đắn. Ngài nói:
‘’Trƣớc kia nƣớc Pháp giữ quyền bảo hộ nƣớc ta, nay đã không giữ đƣợc nƣớc cho ta
để quân Nhật đánh đổ, vậy những điều trong Hiệp Ƣớc 1884 không có hiệu quả nữa nên Bộ
Thƣợng Thƣ đã tuyên hủy hiệp ƣớc ấy. Trẫm phải đứng vai chủ trƣơng việc nƣớc và lập chính
phủ để đối phó mọi việc.’’
Tôi tâu rằng: ‘’Việc lập chính phủ, Ngài nên dùng ngƣời đã dự định từ trƣớc, nhƣ Ngô
Đình Diệm chẳng hạn, để có tổ chức sẵn sàng. Tôi nay thì già yếu bệnh tật, phần thì không có
đảng phái và không hoạt động về chính trị, tôi xin Ngài cho tôi về nghỉ.’’
Ngài nói: ‘’Trẫm có điện gọi cả Ngô Đình Diệm về, sao không thấy về ?’’
Tôi tâu: ‘’Khi tôi qua Sài Gòn, có gặp ông Ngô Đình Diệm và ông ấy bảo không thấy
ngƣời Nhật nói gì cả. Vậy hoặc có sự gì sai lạc chăng ? Ngài cho điện lần nữa gọi ông ấy về.
Còn tôi thì xin Ngài cho ra Bắc. ’’
Ngài nói: ‘’Vậy ông hãy ở đây nghỉ ít lâu, xem thế nào rồi hãy ra Bắc.’’
‘’Lúc ấy tôi mệt nhọc lắm và có mấy ngƣời nhƣ bọn* ông Hoàng Xuân Hãn đều bảo
tôi ở lại. Tôi chờ đến gần 10 ngày. Cách độ ba bốn hôm tôi lại đi hỏi ông Tối Cao Cố Vấn
Nhật (Yokoyama) xem có tin tức gì về ông Diệm chƣa. Trƣớc thì cố vấn Nhật nói chƣa biết
ông Diệm ở đâu, sau nói ông Diệm đau chƣa về đƣợc. Đó là lời Tối Cao Cố Vấn chứ tự ông
Diệm không có điện riêng xác định lại.
‘’Vua Bảo Đại thấy tình thế kéo dài mãi cũng sốt ruột, triệu tôi vào bảo tôi chịu khó
lập chính phủ mới. Ngài nói:
‘’Trƣớc kia ngƣời mình chƣa độc lập. Nay có cơ hội, tuy chƣa phải độc lập hẳn, nhƣng
mình cũng phải tỏ ra có đủ tƣ cách để độc lập. Nếu không có chính phủ thì ngƣời Nhật bảo
64 MỘT CƠN GIÓ BỤI
mìnhmình bất lực, tất họ lập cách cai trị theo thể nhà binh (quân phiện) rất có hại cho nƣớc ta. Vậy
ông nên vì nghĩa vụ cố lập một chính phủ để lo việc nƣớc.’’
‘’Tôi thấy Vua Bảo Đại thông minh và am hiểu tình thế, liền tâu rằng: Nếu vì quyền
lợi riêng, tôi không dám nhận chức vụ gì cả, song Ngài nói vì nghĩa vụ đối với nƣớc, thì dù
sao tôi cũng cố hết sức. Vậy tôi xin Ngài cho tôi vài ngày để tôi tìm ngƣời, hễ có thể đƣợc tôi
xin tâu lại...’’ (3)
Ngày 17 tháng 4 năm 1945, Cụ Trần Trọng Kim đã trình lên Vua Bảo Đại một Nội
Các gồm có 11 ngƣời:
- Trần Trọng Kim, Giáo Sƣ : Nội Các Tổng Trƣởng (Thủ Tƣớng)
- Trần Đình Nam, Y Sĩ: Nội Vụ Bộ Trƣởng.
- Trần Văn Chƣơng, Luật Sƣ: Ngoại Giao Bộ Trƣởng.
- Trịnh Đình Thảo, Luật Sƣ: Tƣ Pháp Bộ Trƣởng.
- Hoàng Xuân Hãn, Toán Học Thạc Sĩ: Giáo Dục và Mỹ Nghệ Bộ Trƣởng.
- Vũ Văn Hiền, Luật Sƣ: Tài Chánh Bộ Trƣởng.
- Phan Anh, Luật Sƣ: Thanh Niên Bộ Trƣởng.
- Lƣu Văn Lang, Kỹ Sƣ: Công Chính Bộ Trƣởng.
- Vũ Ngọc Anh, Y Khoa Bác Sĩ: Y Tế Bộ Trƣởng.
- Hồ Tá Khanh, Y Khoa Bác Sĩ: Kinh Tế Bộ Trƣởng.
- Nguyễn Hữu Thi, Cựu Y Sĩ: Tiếp Tế Bộ Trƣởng.
Chính phủ Trần Trọng Kim là chính phủ đầu tiên của nƣớc Việt Nam độc lập và đã
quy tụ đƣợc những bậc nhân tài đƣợc xem là nổi tiếng và có nhiều uy tín nhất vào thời đó.
Nhƣ vậy thì theo Cụ Trần Trọng Kim, khi đƣợc Vua Bảo Đại mời làm Thủ Tƣớng, Cụ
viện cớ tuổi già sức yếu và không hoạt động về chính trị cho nên đã đề nghị với Nhà Vua nên
mời ông Ngô Đình Diệm. Vua Bảo Đại cho biết đã đánh điện mời ông Diệm về Huế và Cố
Vấn Tối Cao của Nhật là ông Đại Sứ Masayuki Yokoyama cũng cho biết lần đầu rằng chƣa
biết ông Diệm ở đâu và lần thứ nhì thì nói rằng ông Diệm bị đau chƣa về đƣợc. Vì đợi mãi
cũng không thấy ông Diệm về cho nên Vua Bảo Đại sốt ruột và một lần nữa lại yêu cầu Cụ
đứng ra thành lập chính phủ để lo việc nƣớc và cuối cùng thì vì nghĩa vụ Cụ phải nhận lời
đứng ra thành lập chính phủ.
Nhận xét về việc ngƣời Nhật không sốt sắng tìm ông Ngô Đình Diệm để đƣa về Huế
thành lập chính phủ, nhƣ đã nói ở đoạn trên, ông Bảo Đại cho biết rằng:
‘’Về sau tôi biết, qua lời nói của Đại Sứ Yokoyama, là Ngô Đình Diệm không đƣợc
cảm tình của chính phủ Nhựt.’’
Cụ Trần Trọng Kim thì cũng có nhận xét về chuyện đó nhƣ sau:
‘’Cho đến ngày nay, tôi vẫn chƣa hiểu rõ tại sao bọn ông Diệm là ngƣời của Cƣờng Để
ủy quyền cho tổ chức việc lập chính phủ khi có đảo chánh ở Đông Dƣơng và lại có một số
ngƣời Nhật Bản ủng hộ mà chính phủ Nhật lại bỏ rơi. Chỉ có một cách giải thích cái thái độ
ấy là những ngƣời Nhật cầm quyền lúc đó, sau khi đánh quân Pháp rồi họ sợ đem Cƣờng Để
về thì có điều bất tiện, để Vua Bảo Đại thì về đƣờng chính trị lại có lợi hơn. Đã không dùng
quân cờ Cƣờng Để thì tất nhiên phải để bọn ông Diệm ra ngoài cuộc. Đó là theo ý tôi hiểu,
còn lẽ gì khác nữa thì tôi không biết...’’ (4)
Ông Ngô Đình Diệm
Vào năm 1945, ông Ngô Đình Diệm là một nhân vật nhƣ thế nào mà lại đƣợc Học Giả
Trần Trọng Kim mấy lần tiến cử với Vua Bảo Đại để làm Thủ Tƣớng, là một nhân vật nhƣ thế
nào mà lại đƣợc Vua Bảo Đại hai lần nhờ ngƣời Nhật đi tìm đƣa về Huế để đảm nhận chức vụ
Thủ Tƣớng và là một nhân vật nhƣ thế nào mà ngƣời Nhật lại không muốn đƣa ông về Huế để
làm Thủ Tƣớng ?
66 MỘT CƠN GIÓ BỤI
Ông Ngô Đình Diệm là con của Thƣợng Thƣ Ngô Đình Khả, ngƣời đƣợc dân chúng
rất kính trọng vì đã chống lại việc ngƣời Pháp truất phế và đày Vua Thành Thái sang đảo
Réinion qua câu vè: ‘’Đày Vua không Khả, đào mả không Bài’’ Theo Sử Gia Phạm Văn Sơn
trong cuốn ‘’Việt Sử Toàn Thư’’ xuất bản tại Sài Gòn vào năm 1960 thì ‘’...Màn cuối triều đại
Thành Thái đã kết thúc ở việc các Quan vào lạy Nhà Vua và đệ trình một tờ biểu yêu cầu
Ngài thoái vị. Tờ biểu này đã có đầy đủ chữ ký của họ. Riêng ông Ngô Đình Khả không chịu
ký vào tờ biểu mặc dù có sự đe dọa của Pháp và bè lũ vong nô, cho nên sau này từ cửa miệng
Sĩ Phu Trung Phần có câu: ‘’Phế Vua không Khả’’
Ông Ngô Đình Diệm sinh năm 1901 tại Huế, tốt nghiệp Trƣờng Hậu Bổ (tƣơng tự nhƣ
Trƣờng Hành Chánh) vào năm 1922, sau đó đƣợc giữ những chức vụ nhƣ Tri Huyện, Tri Phủ
(Quận Trƣởng), Quản Đạo Đà Lạt và Tuần Vũ Ninh Thuận (tƣơng đƣơng với chức vụ Tỉnh
Trƣởng) và đến năm 1933 đƣợc bổ nhiệm làm Thƣợng Thƣ Bộ Lại, tức là ngƣời đứng đầu
Lục Bộ, tƣơng đƣơng với chức vụ Thủ Tƣớng thời đó của Triều Đình Nhà Nguyễn. Nhƣng
chỉ có mấy tháng sau ông đã từ chức lui về để phản đối thực dân Pháp đã không chịu thi hành
đúng theo tinh thần của bản Hiệp định Patenôtre ký kết với Triều Đình Huế vào năm 1884,
nhờ đó ông đã đƣợc cảm tình của đa số quần chúng, nhất là tại Miền Trung và Miền Bắc.
Theo dƣ luận hồi đó thì một thời gian trƣớc ngày ngƣời Nhật đảo chánh, vào khoảng
giữa năm 1944, mật thám (công an) của ngƣời Pháp ở Huế dự định bắt giam ông Ngô Đình
Diệm, tuy nhiên Hiến Binh (công an) của ngƣời Nhật biết đƣợc tin đó cho nên đã cứu ông
Diệm và đƣa ông vào Đà Nẵng bằng xe hơi rồi sau đó bí mật dƣa ông vào ẩn náu tại Sài Gòn
và Vĩnh Long (5). Tuy nhiên theo Cụ Trần Quốc Anh, một nhân vật có rất nhiều liên hệ với
Vua Bảo Đại, Thƣợng Thƣ Phạm Quỳnh, Hoàng Thân Vĩnh Cẩn, ông Ngô Đình Diệm, Giáo
Sƣ Hoàng Xuân Hãn, một số các nhà cách mạng Việt Nam hồi đó nhƣ ông Trần Văn Ân, Cụ
Trần Trọng Kim v.v...và cả ngƣời Nhật, sau năm 1945 đi theo kháng chiến chống Pháp, thì
chuyện ông Ngô Đình Diệm bị mật thám định bắt giữ lại chỉ là một âm mƣu của ngƣời Nhật:
‘’Tôi theo dõi hoạt động của Lãnh Sự Nhật và Hiến Binh Nhật ở Huế thì hai cơ quan
này thúc giục ông Ngô Đình Diệm phải đi ngay vào Sài Gòn để đợi thời cơ, nhƣng hình nhƣ
ông Diệm vẫn ngần ngại không dám đi cho nên Hiến Binh Nhật mới giả tạo một vụ Liêm
Phóng Pháp vây bắt Diệm.
‘’Hôm ấy, hình nhƣ vào ngày12 hay 13 tháng 7 năm 1944, vào buổi trƣa, mấy tên tình
báo của Nhật giả làm nhân viên Liêm Phóng Pháp vây quanh nhà Diệm và bắn vào mấy phát
súng sáu, thế là ông Diệm vội vàng quàng áo dài trắng chạy sang nhà Ishida. Sau này ngƣời
không biết sự thật cứ cho rằng Liêm Phóng Pháp vây bắt Ngô Đình Diệm chứ thật ra Hiến
Binh Nhật giả tạo cuộc vây bắt để ông Diệm sợ mà trốn vào Sài Gòn vì Hiến Binh Nhật sửa
soạn lá bài Ngô Đình Diệm thay thế Bảo Đại. Liền xế trƣa hôm ấy, xe Hiến Binh Nhật trùm
kín đƣa ông Diệm vào Touranne (Đà Nẵng) rồi sau đƣa vào Sài Gòn. Đến Sài Gòn ở chung
phòng với Kuga và Cụ Nguyễn Xuân Chữ. Nhƣng ông Diệm không hề biết việc đƣợc đƣa vào
Sài Gòn là để cho cơ quan Ngoại Giao và Hiến Binh Nhật yên trí về lá bài Ngô Đình Diệm.
‘’Nhật muốn dùng Ngô Đình Diệm nhƣ Uông Tinh Vệ bên Trung Hoa và Vua Pu Yi
(Phổ Nghi) bên Mãn Châu làm bù nhìn cho chính sách cai trị của Nhật...
‘’Ngô Đình Diệm ở đó cho đến sau ngày 9 tháng 3 năm 1945 để đợi điện văn mời ra
lãnh đạo và mãi cho đến khi Nội Các Trần Trọng Kim thành lập xong thì Bộ Tổng Tƣ Lệnh
Nhật mới để cho ông Diệm đƣợc tự do muốn đi đâu thì đi...’’ (6)
Sau khi Nhật Bản đảo chánh ngƣời Pháp vào ngày 9 tháng 3 năm 1945, Vua Bảo Đại
dự định mời ông Ngô Đình Diệm làm Thủ Tƣớng nhƣng lúc bấy giờ ông Diệm đang bị kẹt ở
Sài Gòn. Lúc bấy giờ tình thế đang ở vào giai đoạn cuối cùng của trận Đệ Nhị Thế Chiến,
Hoa Kỳ đang gia tăng các hoạt động quân sự chống lại quân Nhật tại Á Châu nhất là dùng phi
cơ oanh tạc các nơi đồn trú cũng nhƣ là các trục lộ và phƣơng tiện giao thông trong đó có cả
Đông Dƣơng do ngƣời Nhật chiếm đóng, vì vậy sự liên lạc bằng đƣờng bộ giữa Hà Nội, Huế
và Sài Gòn vô cùng khó khăn, ngay đến cả Vua Bảo Đại cũng không có đủ phƣơng tiện để
67 MỘT CƠN GIÓ BỤI
liên lạc với các địa phƣơng, do đó mà Nhà Vua đã phải nhờ đến Đại Sứ Nhật Yokoyama
chuyển thƣ mời ông Ngô Đình Diệm về Huế để làm Thủ Tƣớng vì chỉ có ngƣời Nhật mới có
máy bay và máy vô tuyến điện để liên lạc mà thôi.
Đại Sứ Yokoyama đã nhận lời nhƣng hai lần Vua Bảo Đại yêu cầu mà ông Ngô Đình
Diệm, lúc đó đang ở Sài Gòn, lúc đó vẫn thƣờng lui tới thƣờng xuyên tại văn phòng của ông
Tùng Hạ, Giám Đốc Công Ty Dainan Koosi mà ai cũng đều biết đó là cơ sở của tình báo Hải
Quân Hoàng Gia Nhật tại Việt Nam, lại không hề nhận đƣợc lời mời của ông Bảo Đại.
Đại Sứ Yokoyama có tìm cách chuyển thƣ của Vua Bảo Đại mời ông Ngô Đình Diệm
hay không ? Sau này, Giáo Sƣ Hoàng Xuân Hãn cho biết ông Đại Sứ Nhật Jean Marie
Yokoyama tuy là ngƣời Nhật nhƣng nói tiếng Pháp nhƣ là ngƣời Pháp và có vợ là ngƣời Thụy
Sĩ, ông là một Nhà Ngoại Giao chuyên nghiệp và rất trọng chữ tín, tuy nhiên vào thời gian đó
thì quyền hành thực sự lại nằm trong tay viên Tƣớng Tổng Tƣ Lệnh Quân Đội Nhật ở Đông
Dƣơng cho nên dù ông Yokoyama có thật tâm muốn chuyển thƣ cho ông Diệm nhƣng mà ông
lại phải nhờ đến quân đội để làm việc đó, do đó việc bức thơ này có đƣợc chuyển đi hay
không đều do quân đội Nhật quyết định.
Theo ông Nguyễn Trân, một đồng chí của ông Ngô Đình Diệm vào thời đó, thì không
những Vua Bảo Đại chỉ mới ông Ngô Đình Diệm hai lần mà đến những ba lần:
‘’Với việc ông trả ấn từ quan, ông Ngô Đình Diệm gây một tiếng vang lớn trong giới
Sĩ Phu trong nƣớc, khi mà các bậc tiền bối cách mạng nhƣ hai Cụ Phan Chu Trinh và Phan
Bội Châu lần lƣợt khuất bóng. Nhiều ngƣời theo ông Ngô Đình Diệm và bị Pháp bắt...
‘’Sau cuộc đảo chánh (ngày 9 tháng 3 năm 1945), Bảo Đại ba lần đánh điện vào Sài
Gòn mời ‘’Chí Sĩ Ngô Đình Diệm’’ về Huế lập Nội Các, hai lần trƣớc khi Nội Các Trần
Trọng Kim đƣợc thành lập và một lần sau khi Nội Các ấy từ chức vào cuối tháng 7 năm 1945.
Nhƣng các điện tín ấy không đƣợc ngƣời Nhật trao lại cho ông Diệm.’’ (7)
Tại sao ngƣời Nhật lại cố tính không muốn chuyển lời mời của Vua Bảo Đại và không
chịu đƣa ông Ngô Đình Diệm từ Sài Gòn về Huế để đảm nhận chức vụ Thủ Tƣớng ?
Hồi đó chƣa có ai tìm đƣợc câu trả lời, tuy nhiên mấy chục năm sau thì mới có ngƣời
nói rõ về chuyện này, đó là Giáo Sƣ Hoàng Xuân Hãm, Cựu Bộ Trƣởng Giáo Dục và Mỹ
Thuật trong Nội Các Trần Trọng Kim.
Thạc Sĩ Hoàng Xuân Hãn
Giáo Sƣ Hoàng Xuân Hãn là một nhà đại trí thức, một bậc đại nhân tài của nƣớc Việt
Nam thời tiền bán thế kỷ thứ 20 và có thể nói tất cả những thế hệ ngƣời Việt Nam sinh từ năm
1930 trở về sau đều không ít thì nhiều chịu ảnh hƣởng của Nhà Học Giả này vì tất cả những
ngƣời đó đều theo học những chƣơng trình bậc Trung Học phát xuất từ ‘’Chương Trình
Hoàng Xuân Hãn’’. Chƣơng trình này đã đƣợc soạn thảo dƣới sự hƣớng dẫn của Giáo Sƣ
Thạc Sĩ Hoàng Xuân Hãn, Bộ Trƣởng Bộ Giáo Dục và Mỹ Thuật kiêm Chủ Tịch Hội Đồng
Cải Cách Giáo Dục trong Nội Các Trần Trọng Kim vào năm 1945 cùng với một nhóm các
nhà trí thức và giáo dục thời đó nhƣ các Giáo Sƣ Phạm Đình Ái, Nguyễn Thúc Hào, Nguyễn
Dƣơng Đôn (Toán), Nguyễn Huy Bảo, Linh Mục Nguyễn Văn Hiền (Triết Học), Tạ Quang
Bửu (Vật Lý), Ƣng Quả (Pháp Văn), Hà Thúc Chính (Anh Văn), Ngô Đình Nhu (Sử Địa),
Hoài Thanh, Đào Duy Anh (Việt Văn), Lê Văn Căn, Nguyễn Hữu Quán (Vạn Vật) v.v...
Đặc điểm của Chƣơng Trình Hoàng Xuân Hãn là đã dùng tiếng Việt làm chuyển ngữ
thay cho tiếng Pháp từ hơn nửa thế kỷ qua và đồng thời cũng thêm vào một số môn học mới
nhƣ Kinh Tế Học, Triết Học, Hán Tự và nhất là Lịch Sử Việt Nam...
Ngay cả sau khi chính phủ Trần Trọng Kim không còn tồn tại nữa, Chƣơng Trình
Hoàng Xuân Hãn vẫn còn đƣợc áp dụng trong toàn quốc. Giáo Sƣ Phạm Đình Ái, sau này là
Thƣợng Nghị Sĩ dƣới thời Đệ Nhị Cộng Hòa và hồi năm 1946 cũng là Giám Đốc Học Chánh
Trung Bộ thời kháng chiến của Việt Minh, cho biết rằng vào thời đó, tất cả các Trƣờng Trung
Học trong vùng kháng chiến đều đƣợc dạy theo Chƣơng Trình Hoàng Xuân Hãn.
68 MỘT CƠN GIÓ BỤI
Trong vùng do Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam kiểm soát thì cũng áp dụng chƣơng
trình đó. Ngƣời viết có một thời đƣợc may mắn phục vụ dƣới quyền Bác Sĩ Phan Huy Quát,
vào năm 1949 ông là vị Tổng Trƣởng Bộ Quốc Gia Giáo Dục trong chính phủ Nguyễn Văn
Xuân. Có lần ngƣời viết đã hỏi Bác Sĩ Quát về chính sách giáo dục hồi đó thì đƣợc ông cho
biết rằng khi nhận lời mời làm Tổng Trƣởng Bộ Giáo Dục, ông đã đƣợc Quốc Trƣởng Bảo
Đại chỉ thị phải ‘’Việt Nam hóa chương trình giáo dục’’ và do đó ông đã lấy đƣợc chƣơng
trình Hoàng Xuân Hãn làm căn bản cho chƣơng trình giảng dạy bậc Trung Học. Tuy chƣơng
trình này về sau cũng có một vài thay đổi tại Miền Nam Việt Nam, nhƣng trên căn bản thì
những nguyên tắc và yếu tố chính thì vẫn không có gì thay đổi mấy.
Theo Nguyễn Q. Thắng, tác giả cuốn sách ‘’Khoa Cử và Giáo Dục Việt Nam’’ do Văn
Hóa xuất bản tại Hà Nội vào năm 1994 thì ‘’Điều này cũng đƣợc Bác Sĩ Phan Huy Quát (Cựu
Bộ Trƣởng Giáo Dục chế độ Sài Gòn) khẳng định: ‘’Chƣơng Trình Trung Học năm 1949 vẫn
còn giữ căn bản khoa học nhƣ chƣơng trình Hoàng Xuân Hãn. Phần Toán, Lý Hóa đƣợc giảm
nhẹ để thêm phần Công Dân Giáo Dục và Ngoại Ngữ... (Thƣ riêng của Bác Sĩ Phan huy
Quát)’’.
Ông Hoàng Xuân Hãn sinh năm 1908 tại Làng Yên Hồ, Huyện La Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh,
cùng quê với Cụ Nguyễn Thiếp tức La Sơn Phu Tử, do đó ông đã lấy tên hiệu là ‘’La Sơn Yên
Hồ’’. Lúc thiếu thời, ông Hoàng Xuân Hãn học chữ Hán và chữ Quốc Ngữ trong gia đình, sau
đó theo học Trƣờng Trung Học Vinh rồi Trƣờng Bƣởi ở Hà Nội. Ông đậu bằng Tú Tài 2 Ban
Toán của ngƣời Pháp vào năm 1928 rồi sang Pháp và thi đậu vào cả hai trƣờng đƣợc xem nhƣ
là ƣu tú nhất của nƣớc Pháp là Trƣờng Cao Đẳng Sƣ Phạm (École Normale Supèrieure, rue
d’Ulm) và Trƣờng Bách Khoa (École Polytechnique.) Ông chọn theo học Trƣờng
Polytechnique và là sinh viên ngƣời Việt Nam thứ nhì đƣợc trúng tuyển vào học Trƣờng này,
ngƣời thứ nhất là ông Nguyễn Văn Xuân, tốt nghiệp Trƣờng Polytechnique khoảng thập niên
1910, sau này là vị Thủ Tƣớng của Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam đầu tiên thời Quốc Trƣởng
Bảo Đại.
Năm 1932, ông thi vào Trƣờng Kỹ Sƣ Cầu Cống (École des Ponts et Chaussées) và
đậu bằng Kỹ Sƣ vào năm 1934. Năm 1935, ông lại học thêm về Toán và đậu Cử Nhân rồi đến
năm 1936 thì đậu bằng Thạc Sĩ Toán Học và sau đó về nƣớc dạy học tại Trƣờng Bƣởi tức là
Trƣờng Trung Học Chu Văn An sau này tại Hà Nội...
Năm 1945, ông tham gia vào Chính Phủ Trần Trọng Kim với chức vụ Bộ Trƣởng Giáo
Dục và Mỹ Thuật tuy nhiên sang năm 1946 thì tuy có đƣợc mời tham gia chính phủ liên hiệp
của Hồ chí Minh nhƣng ông từ chối. Đến năm 1951, vì nghe tin ngƣời Pháp tại Hà Nội dự
định bắt giam, ông đã sang Pháp làm việc về nghiên cứu trong các Ngành Khoa Học, Văn
Hóa, Văn Chƣơng và nhất là Sử Học cho đến khi qua đời tại Paris vào năm 1996, ông đã để
lại trên 50 tác phẩm vô cùng giá trị.
Giáo Sƣ Hoàng Xuân Hãn là ngƣời duy nhất trong Chính Phủ Trần Trọng Kim có
quen biết rất thân thiết với Vua Bảo Đại, đã có mặt tại Huế trƣớc ngày Cụ Trần Trọng Kim
nhận lời thành lập chính phủ, có quen biết với các ông Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu và
Ngô Đình Luyện, lại cũng có tiếp xúc nhiều với ngƣời Nhật cho nên ông là một trong những
nhân chứng sống thời sau ngày 9 tháng 3 năm 1945.
Giáo Sƣ Hoàng Xuân Hãn là một Nhà Giáo Dục, một Nhà Khoa Học và cũng là một
Nhà Sử Học, do đó ông có quan niệm rất khách quan trong việc diễn giải cũng nhƣ là phê
bình về các nhân vật lịch sử, Trong bài Tựa viết cho cuốn sách ‘’Những Hoạt Động của
Phan Chu Trinh tại Pháp 1911-1925’’ của Tiến Sĩ Sử Học Thu Trang, Giáo Sƣ Hoàng Xuân
Hãn đã viết: ‘’Muốn phê bình một cách vô tƣ một nhân vật vì công tâm mà hành động, thì
phải xét họ trong bối cảnh đƣơng thời và so kiến thức họ với kiến thức chung quanh, rồi đoán
trong hoàn cảnh và với kiến thức ấy, hành động nhƣ họ có thể thành công hay không, hay là
với tƣ tƣởng khác đƣơng thời có thể làm hơn thế chăng?’’ (8)
69 MỘT CƠN GIÓ BỤI
Là một nhân chứng, một Nhà Khoa Học, một Nhà Văn Hóa, một Nhà Sử Học, Giáo
Sƣ Hoàng Xuân Hãn là một ngƣời rất đáng đƣợc tin cậy khi ông kể lại một vài sự kiện lịch sử
thời 1945 và một trong những sự kiện đó là chuyện Vua Bảo Đại có mời ông Ngô Đình Diệm
làm Thủ Tƣớng hay không.
Giáo Sư Hoàng Xuân Hãn: Người Nhật Không Muốn Ông Diệm Làm Thủ Tướng
Tuy ngƣời Nhật ủng hộ ông Diệm, tuy tình báo Nhật giúp cho ông Diệm tránh khỏi bị
ngƣời Pháp bắt giữ, tuy ông Diệm là ngƣời ủng hộ Kỳ Ngoại Hầu Cƣờng Để là ngƣời đang
sống ở Nhật Bản, nhƣng dƣờng nhƣ ngƣời Nhật ở Đông Dƣơng lại có ý e ngại về ông Diệm,
cho nên họ đã đƣa Cụ Trần Trọng Kim đang tỵ nạn ở Singapore qua Bangkok, về Sài Gòn rồi
về Huế để giữ chức vụ Thủ Tƣớng đầu tiên của nƣớc Việt Nam sau khi Nhật đảo chánh ngƣời
Pháp vào ngày 9 tháng 3 năm 1945.
Trong cuốn ‘’Nói Chuyện Với Hoàng Xuân Hãn Và Tạ Trọng Hiệp’’ của Thụy
Khuê do Nhà xuất bản Văn Nghệ ấn hành năm 2002, Giáo Sƣ Hoàng Xuân Hãn, Cựu Bộ
Trƣởng Giáo Dục trong Nội Các Trần Trọng Kim năm 1945, có tiết lộ nhiều chi tiết liên quan
đến việc này.
Giáo Sƣ Hoàng Xuân Hãn cho biết ông là bạn của Vua Bảo Đại hồi cả hai ngƣời còn
học ở bên Pháp và có quen biết với cả Cụ Trần Trọng Kim lẫn ông Ngô Đình Diệm. Vào
tháng 3 năm 1945, sau khi ngƣời nhật đảo chánh ngƣời Pháp thì ông Hoàng Xuân Hãn đƣợc
Vua Bảo Đại mời từ Hà Nội vào Huế để Nhà Vua tham khảo ý kiến và ông đã đƣợc mời ở lại
ngay trong Hoàng Cung.
Giáo Sƣ Hoàng Xuân Hãn nói rằng khi đƣợc mời về Huế để hỏi ý kiến thì dƣờng nhƣ
tất cả mọi ngƣời, kể cả ông Hãn, ai cũng đều khuyên Vua Bảo Đại nên mời ông Ngô Đình
Diệm:
‘’Cái vai trò thì lúc mà làm chính phủ, chúng tôi cũng đã bàn với nhau nhiều lắm, bởi
vì tôi nói thực, Cụ Kim lúc mà nhận lời rồi. Đầu hết Cụ không nhận đâu. Ai cũng khuyên Bảo
Đại là mời Ngô Đình Diệm vào. Ngô Đình Diệm đƣợc Nhật nó che chở từ trƣớc, mà cũng
nhiều ngƣời ở Huế họ theo. Hai nữa là làm việc lúc bấy giờ mà có Nhật nó bằng lòng thì mới
làm việc đƣợc. Chứ không, nếu mà nó phá thì cũng khó lắm. Cho nên Cụ Kim nói với ông
Bảo Đại rằng là Cụ không có thể nhận đƣợc. ‘’Đối với tôi, đối với Hãn này, Cụ vào nói với
ông Bảo Đại thế, cứ đƣa Ngô Đình Diệm về rồi thì Ngô Đình Diệm lấy ngƣời của ông ta để
làm việc.’’ Nhƣng sau ông Diệm không về...’’
Theo Giáo Sƣ Hoàng Xuân Hãn thì Vua Bảo Đại cũng có ý muốn mời ông Ngô Đình
Diệm làm Thủ Tƣớng và đã có viết thƣ mời ông Diệm về Huế, tuy nhiên Cụ Trần Trọng Kim
lại nói cho ông Hãn biết rằng Cụ mới gặp ông Diệm ở văn phòng Đại Nam Công Ty (Dainan
Koosi: Tình báo của Hải Quân Nhật) tại Sài Gòn trƣớc khi Cụ ra Huế: ‘’Cụ Kim nói rằng ông
Ngô Đình Diệm hỏi ‘’Cụ đi đâu đấy ?’’ thì Cụ trả lời rằng: ‘’Tôi về Huế vì có giấy của ông
Bảo Đại mời về để hỏi ý kiến.’’ Rồi Cụ Kim hỏi lại ông Diệm ‘’ Ông không nhận đƣợc giấy
của ông Bảo Đại mời sao ?’’ thì ông Diệm trả lời ‘’Không. Không ai mời cả!’’ Ông Hoàng
Xuân Hãn nói rằng ông Diệm không nhận đƣợc giấy mời ‘’chứ không phải mới mà ông ấy
không về. Ông lấy làm ngạc nhiên và có ý không bằng lòng: Sao mới Cụ Kim và các ngƣời
khác mà không mới ông ấy!’’
Cụ Trần Trọng Kim cũng lấy làm ngạc nhiên vì Vua Bảo Đại mời nhiều ngƣời mà lại
không mời ông Diệm và ông Hoàng Xuân Hãn thì lại càng ngạc nhiên hơn vì Vua Bảo Đại
nói với ông rằng Nhà Vua đã gởi thƣ mời ông Diệm.
Lúc bấy giờ ngƣời Nhật đã cử ông Jean Marie Yokoyama Masayuki làm Conseiller
Supérieur (Cố Vấn Tối Cao), nhƣ là Đại Sứ, với chức vụ là Cố Vấn của Bảo Đại, thực ra thì
chức vụ của ông Yokoyama chỉ là một thứ ‘’khâm sứ’’ mới của ngƣời Nhật thay cho viên
khâm sứ ngƣời Pháp trƣớc đây mà thôi.
70 MỘT CƠN GIÓ BỤI
Sau khi nghe ông Hoàng Xuân Hãn kể lại việc ông Ngô Đình Diệm nói là không hề
nhận đƣợc giấy mời của Vua Bảo Đại thì ông Bảo Đại rất ngạc nhiên vì Nhà Vua đã nhờ ông
Yokoyama chuyển thƣ mới đến ông Ngô Đình Diệm, lúc đó đang đƣợc ngƣời Nhật bảo vệ.
Khi Vua Bảo Đại hỏi ông Yokoyama về việc đó thì ông Yokoyama trả lời rằng ông ấy đã nhờ
Quân Đội Nhật chuyển thƣ cho ông Diệm đang ở Sài Gòn. Sau đó, Vua Bảo Đại lại nhờ ông
Yokoyama lại nhờ Quân Đội Nhật để chuyển thƣ này. Hai ngày sau thì đại diện của Quân Đội
Nhật đến gặp Vua Bảo Đại và nói với Nhà Vua là ông Ngô Đình Diệm nhờ họ trả lời rằng
‘’ông bị bệnh, không thể về Huế được’’
Giáo Sƣ Hoàng Xuân Hãn cho biết về việc Vua Bảo Đại nhờ Đại Sứ Yokoyama
chuyển thƣ mời ông Ngô Đình Diệm nhƣ sau: ‘’Ông Bảo Đại hỏi ông Yokoyama việc ấy nhƣ
thế nào. Ông Yokoyama nói có chuyển thƣ cho ông Diệm, nhờ binh đội Nhật chuyển cho ông
Diệm, nhƣng không thể biết gì hơn nữa.
‘’Rồi đến cái thƣ thứ hai mời về làm Thủ Tƣớng, chúng tôi cũng đƣa cho bộ đội Nhật
nhờ họ chuyển cho. Không biết ông Diệm trả lời thế nào. Nhƣng đƣợc hai ngày thì có thƣ trả
lời. Nhà binh Nhật đến nói: ‘’Ông Diệm nhờ họ trả lời rằng ông ốm, ông đau không về đƣợc.
Thế thôi.’’
Giáo Sƣ Hoàng Xuân Hãn nói thêm rằng Vua Bảo Đại cuống lên và vì Cụ Trần Trọng
Kim đang ở Huế cho nên ông đã ‘’níu lấy Cụ Kim: Bây giờ có Cụ ở đây và Cụ là ngƣời nhiều
tuổi hơn cả. Cụ lại có tiếng từ trƣớc tới giờ, ai cũng trọng Cụ, vậy thì Cụ tạm lập cho cái Nội
Các.’’ Cụ Kim do dự sau rồi Cụ hỏi ý tôi. Lúc ấy các anh kia đi vắng cả, chỉ có mình tôi và
Cụ ở Huế. Tôi khuyên Cụ: ‘’Cái chuyện bất đắc dĩ thì Cụ cũng phải nhận chứ không thể bỏ
rơi nhƣ thế. Hai nữa, ông Bảo Đại có nói Cụ cũng nhƣ mấy ngƣời quốc gia, các anh cứ đòi
độc lập, bây giờ Nhật nó cho các anh độc lập thì cứ tuyên bố độc lập, rồi sau này nó ủng hộ.
Mình không làm cái gì thì rồi nó coi mình ra cái gì, ra sao ?’’ Đến lúc đó thì Cụ nể và hai nữa
là cái thế không thể từ chối đƣợc cho nên Cụ đành phải lập Nội Các.’’ (9)
Sau này, Giáo Sƣ Hoàng Xuân Hãn đã cho biết rằng vào lúc đó, cũng nhƣ là một trong
những ngƣời đồng ý tham gia Nội Các của Cụ Trần Trọng Kim.
Giáo Sƣ Hoàng Xuân Hãn là ngƣời đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc
thành lập Nội Các Trần Trọng Kim. Trong tập hồi ký ‘’Ký Sự Đềng Đoàng’’ Cụ Trần Quốc
Anh cho biết nhƣ sau:
‘’Trƣớc ngày Nội Các Trần Trọng Kim đƣợc thành lập, Ngài (Hoàng Đế Bảo Đại) có
bảo với anh Hoàng Xuân Hãn hãy gặp tôi để hiểu rõ tình hình, cho nên thỉnh thoảng anh Hãn
với tôi gặp nhau ở Bến Phu Văn Lâu. Tôi nói cho anh Hãn về tƣ cách ngƣời Nhật và những
việc gì thuộc về tình hình dân chúng để anh lập kế hoạch trong Nội Các, chứ thật ra Nội Các
Trần Trọng Kim là Nội Các Hoàng Xuân Hãn, cho nên bất cứ vấn đề gì đƣa ra Hội Đồng Nội
Các thì đều do anh Hãn lập kế hoạch...’’
‘’Vào đầu tháng 6 năm 1945, tôi biết nhóm ông Diệm thấy chủ không đƣợc triệu về
làm Thủ Tƣớng thì từ sau khi Nội Các Trần Trọng Kim thành lập xong, họ cho điều tra xem
vì đâu mà mấy lần Yokoyama bên cố vấn can thiệp cũng không đắc lực. Khi họ biết là Bộ
Tổng Tƣ Lệnh Quân Đội Nhật ghìm chân ông Ngô Đình Diệm ở Trại Pétrus Ký (Sài Gòn)
cho đến khi Nội Các Trần Trọng Kim lập xong mới để ông Diệm đƣợc tự do đi đâu thì đi...’’
(10)
Giáo Sƣ Hoàng Xuân Hãn nói rõ hơn về sự thật đằng sau nguyên nhân khiến cho giới
lãnh đạo quân sự Nhật ở Việt Nam đã nhiều lần chống lại ý định của Vua Bảo Đại mời ông
Ngô Đình Diệm làm Thủ Tƣớng vào năm 1945 nhƣ sau:
‘’Nhƣng sau này lúc Nhật thua rồi, Pháp trở lại, ông Tƣớng cựu Tổng Tƣ Lệnh Quân
Đội Nhật ở Việt Nam là Tƣớng Tsuchi Hashi Yuitsu, ngƣời Việt gọi là Thổ Kiều, đƣợc tụi
Tây đƣa về Đông Dƣơng để xử phạm nhân chiến tranh. Ông gặp tôi nhiều lần ở Hà Nội, ông
kể chuyện từ trƣớc về chính trị của ngƣời Nhật, ông có cho tôi biết là hồi đó chính ông ta
phản đối việc đƣa Cƣờng Để về Việt Nam. Bởi vì ông có trách nhiệm giữ ở bên Đông Dƣơng
71 MỘT CƠN GIÓ BỤI
cho yên ổn. Nếu ngƣời Mỹ đổ bộ vào thì để cho binh đội Nhật rảnh tay chống lại quân Mỹ,
chứ họ không muốn có chuyện lôi thôi gì cả. Cho nên họ sợ ông Cƣờng Để về thì sẽ chống lại
Pháp, sẽ gây khó khăn cho Nhật Bổn. Nhật Bổn giải giáp ngƣời Pháp nhƣng không muốn
kiếm chuyện gì với ngƣời Pháp cả.
‘’Cho nên chuyện Cƣờng Để không về là thế. Ngô Đình Diệm không lên là thế. Sau
Tsuchi Haschi cho tôi biết thế.’’ (11)
Nhƣ vậy thì sự thật rõ ràng là Vua Bảo Đại đã có ý định mời ông Ngô Đình Diệm làm
Thủ Tƣớng và đã hai lần Nhà Vua nhờ Đại Sứ Nhật Yokoyama tại Huế chuyển thƣ mời của
ông đến ông Diệm đang sống trong sự che chở của ngƣời Nhật tại Sài Gòn. Tuy nhiên các
Tƣớng lãnh Nhật tại Đông Dƣơng đã chống đối việc ông Ngô Đình Diệm làm Thủ Tƣớng vì
ông Diệm là ngƣời cầm đầu phong trào ủng hộ Kỳ Ngoại Hầu Cƣờng Để cho nên dù rằng ông
Ngô Đình Diệm là ngƣời đƣợc chính quyền quân sự Nhật ủng hộ và che chở nhƣng họ e ngại
nếu ông Diệm làm Thủ Tƣớng thì sẽ gây ra nhiều xáo trộn về chính trị và đó là điều mà họ
không muốn. Do đó, tuy ông Ngô Đình Diệm đang sống tại Trại Pétrus Ký ở Sài Gòn tức là
(Bộ Tƣ Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia thời Việt Nam Cộng Hòa) do quân đội Nhật trú đóng nhƣng
ngƣời Nhật không bao giờ giao thƣ mời của Vua Bảo Đại gửi cho ông Diệm hai lần qua Đại
Sứ Yokoyama.
Ông Ngô Đình Diệm là Người Chống Nhật ?
Sau này có nhiều ngƣời cho rằng ông Ngô Đình Diệm đã không nhận lời của Vua Bảo
Đại mời làm Thủ Tƣớng vào năm 1945 vì ông Diệm chống lại ngƣời Nhật, do đó mà ông Bảo
Đại phải mời Cụ Trần Trọng Kim thành lập Nội Các.
Ông Ngô Đình Diệm có thật sự chống ngƣời Nhật hay không ?
Quân đội Nhật vào Việt Nam từ năm 1940 khi Toàn Quyền Georges Catrox bị áp lực
của chính phủ Nhật phải đóng cửa biên giới Việt Nam-Trung Hoa cũng nhƣ là đóng cửa Hải
Cảng Hải Phòng và đƣờng xe lửa Hải Phòng-Hà Nội-Vân Nam để ngăn chận không cho Đồng
Minh tiếp tế cho các lự lƣợng Trung Hoa Quốc Dân Đảng dƣới quyền Thống Chế Tƣởng Giới
Thạch. Cùng nới quyết định này, Tƣớng Catroux còn phải chấp nhận cho một phái đoàn
khoảng 40 Sĩ Quan Quân đội Nhật vào Đông Dƣơng để thanh tra các phi trƣờng tại Bắc Việt.
Chỉ ít lâu sau đó, Tƣớng Catroux bị chính phủ thân Đức Quốc Xã Vichy cách chức và Đô Đốc
Jean Decoux đƣợc bổ nhiệm làm Toàn Quyền Đông Dƣơng vào tháng 7 năm 1940.
Sau khi Đức Quốc Xã chiếm đóng nƣớc Pháp, phe chủ trƣơng‘’Nanshin’’ tức là Nam
Chinh tại Nhật đã cổ võ cho việc xua quân Nhật từ Hoa Nam vào Đông Dƣơng dù rằng lúc đó
chính phủ Vichy vẫn còn có liên lạc ngoại giao với Nhật. Ngày 6 tháng 9 năm 1940, một tiểu
đoàn bộ binh thuộc Lộ Quân thứ 22 của Nhật Bản trú đóng tại Nam Ninh, Hoa Nam tiến qua
biên giới Việt Nam vào Thị Xã Đồng Đăng. Sau đó thì cả hai phe Nhật và Pháp ngồi vào bàn
thƣơng thuyết và vào ngày 21 tháng 9 thì Pháp đồng ý cho phép ngƣời Nhật đƣa 6.000 quân
vào trấn đóng ở phía Bắc sông Hồng Hà và đƣợc quyền sử dụng 4 phi trƣờng tại Bắc Kỳ,
đồng thời Nhật Bản cũng đƣợc quyền di chuyển một số quân khoảng 25.000 ngƣời qua Hải
Cảng Hải Phòng và lãnh thổ Bắc Kỳ để sang Trung Hoa. Tuy nhiên khi quân Nhật đƣa Sƣ
Đoàn 5 Bộ Binh vào Đồng Đăng và Lạng Sơn thì có một sự hiểu lầm sao đó mà cả hai bên
đều nổ súng và sau đó thì quân Pháp ở Lạng Sơn phải treo cờ trắng đầu hàng, hàng trăm binh
sĩ Đông Dƣơng bỏ chạy khỏi hàng ngũ Quân đội Pháp. Cùng thời gian đó quân Nhật đổ bộ
xuống Hải Cảng Hải Phòng sau khi 9 chiếc phi cơ của Không Quân Nhật oanh tạc vào Thành
Phố này gây cho 37 thƣờng dân bị chết.
Sau những biến cố này, cả hai phe Nhật và Pháp mở lại những cuộc thƣơng thuyết, sau
đó chính phủ Nhật bèn xin lỗi chính phủ Pháp và Tƣớng Nishihara Issaku, đại diện quân đội
Nhật tại Đông Dƣơng bị Tƣớng Tojo Hideki, Bộ Trƣởng Quốc Phòng Nhật ép buộc phải từ
chức. Tuy nhiên ngƣời Nhật đã đạt đƣợc mục tiêu chiến lƣợc của họ là đã nắm đƣợc quyền
kiểm soát ngƣời Pháp tại Đông Dƣơng để một năm sau, sau khi tấn công Trân Châu Cảng,
72 MỘT CƠN GIÓ BỤI
dùng Đông Dƣơng làm bàn đạp tấn công Mã Lai, Singapore, Borneo, Miến Điện và Phi Luật
Tân sau khi bất ngờ tấn công Trân Châu Cảng của Hoa Kỳ vào đầu tháng 12 năm 1941.
Ngƣời Nhật đã sử dụng 88 phi cơ oanh tạc cất cánh từ phi trƣờng Tân Sơn Nhứt ở Sài Gòn để
tiêu diệt Hạm Đội Thái Bình Dƣơng của Anh trong đó có hai Thiết Giáp Hạm Prince of Wales
và Repulse, đƣợc mệnh danh là ‘’unsinkable’’ (không thể đánh chìm đƣợc) ngoài khơi Tân
Gia Ba vào năm 1941, đó là một điều mà giới tình báo Anh và Hoa Kỳ lúc đó đã nghĩ rằng
‘’không thể nào thực hiện đƣợc’’ (impossible). Ngƣời Nhật đã dùng Hải Cảng Cam Ranh để
làm bàn đạp cho các cuộc hành quân của Hải Quân Nhật nhằm khống chế toàn thể vùng Tây-
Nam Thái Bình Dƣơng và Ấn Độ Dƣơng. Sài Gòn đã đƣợc dùng làm đại bản doanh của Bộ
Tƣ Lệnh Vùng Nam Á của quân đội Nhật kiểm soát tất cả các đơn vị của Nhật Bản trong
vùng Nam Thái Bình Dƣơng và Đông Nam Á... (12)
Trên bình diện chính trị, Lộ Quân Hoa Nam (South China Army) của ngƣời Nhật đã
tuyển mộ, huấn luyện và trang bị cho một số đoàn viên của Việt Nam Phục Quốc Đồng Minh
Hội do Hoàng Thân Kỳ Ngoại Hầu Cƣờng Để thành lập tại Thƣợng Hải vào năm 1939. Nhóm
này còn đƣợc gọi là Phục Quốc Quân đã theo chân Quân đội Nhật tiến vào Đồng Đăng và
Lạng Sơn vào tháng 9 năm 1940, đã đƣợc ngƣời Việt Nam vùng biên giới cũng nhƣ là các
binh sĩ ngƣời Việt rời bỏ hàng ngũ quân đội Pháp tham gia và ủng hộ nhiệt liệt.
Theo tài liệu của Trung Hoa thì ‘’phái thân Nhật (ở Trung Hoa) đã lấy Việt Nam Phục
Quốc Đồng Minh Hội do ông Cƣờng Để tổ chức làm trung tâm. Hội này cũng có tổ chức vũ
trang do Nhật giúp đỡ gọi là ‘’Phục Quốc Quân’’ Cƣờng Để nguyên là lãnh tụ của Việt Nam
Quang Phục Hội, là một vị thủ lãnh nổi tiếng của phe thân Nhật. Ông sống ở Nhật đã lâu năm,
rất ít liên lạc với quốc nội...Bản bộ của Phục Quốc Đồng Minh Hội đƣợc đặt tại Tokyo.
‘’Con nuôi của Cƣờng Để là Nguyễn Phúc An (lại có tên là Trần Văn An) đƣợc sự
giúp đỡ của Nhật, đã trở về Việt Nam hô hào chống Pháp. Ngày 22 tháng 9 năm 1940, khi
quân Nhật tiến vào Lạng Sơn đánh nhau với quân Pháp, Nguyễn Phúc An đƣợc sự chi viện
của Nhật đã dùng cán bộ của Phục Quốc Đồng Minh Hội là Trần Trung Lập và của Đảng Độc
Lập là Hoàng Lƣơng để tổ chức Phục Quốc Quân tập kích quân Pháp. Khẩu hiệu của họ là
‘’Kháng Pháp’’ Các thanh niên nam nữ tại địa phƣơng đƣợc khích động bởi khẩu hiệu này, ùn
ùn kéo nhau tham gia chiến đấu chống Pháp, các binh sĩ Việt Nam trong quân đội Pháp cũng
đƣợc kêu gọi chống lại ngƣời Pháp và đã có rất nhiều binh lính Việt Nam phản lại ngƣời
Pháp. Quân Nhật còn mở cửa các trại tù của Pháp phóng thích hết tội nhân làm cho ngƣời
Việt rất vui lòng...Bởi vậy, cuộc vận động kháng Pháp của ngƣời Việt (Phục Quốc Quân) tại
Lạng Sơn, thật ra chỉ là công trình đạo diễn của ngƣời Nhật...’’ (13)
Trong cuốn hồi ký ‘’Giọt nƣớc mắt trong biển cả’’ Hoàng văn Hoan có cho biết rằng:
‘’Ở Long Châu lúc bấy giờ có một nhóm Phục Quốc Quân bị Pháp đánh và bị Nhật bỏ rơi nên
chạy qua đây, do đƣơng cục Trung Quốc thu dụng. Nhóm này có khoảng 500 ngƣời tập trung
ở Huyện Thƣợng Kim do Hoàng Lƣơng và Một Ý chỉ huy, còn một nhóm nữa độ hơn 40
ngƣời tập trung ở Lũng Già gần Thị Trấn Bắc Kiều do một ngƣời Việt Nam vận động đƣa từ
Thất Khê ra, cũng đƣợc quân bộ thu dụng, đãi ngộ nhƣ là một trung đội của Phục Quốc
Quân’’ (14) Trong phần chú thích, Hoàng văn Hoan cho biết rằng Một Ý tức là Thiếu Úy
(Quan Một) Lương Văn Ý. Thiếu Úy Lƣơng Văn Ý là Sĩ Quan của quân đội Pháp đã dẫn một
số binh sĩ dƣới quyền ông đào ngũ theo Phục Quốc Quân rồi trốn sang Trung Hoa. Về sau
dƣờng nhƣ ông bị Việt Minh thủ tiêu khi trên đƣờng trở về Việt Nam.
Tuy nhiên sau khi đạt đƣợc những mục tiêu chiến lƣợc, ngƣời Nhật đã thỏa hiệp với
ngƣời Pháp cho nên phản bội lại Phục Quốc Quân và họ đã để cho quân Pháp dùng quân đội
và cả phi cơ đại pháo tàn sát nhóm cách mạng này. Theo Tảo Đảng Báo tại Quế Lâm ngày 21
tháng 12 năm Dân Quốc thứ 29 (1940) thì ‘’trong tháng 12 năm 1940 quân Pháp đã không
ngừng tiếp viện cho Lạng Sơn, tận diệt nghĩa quân Việt Nam ở khu vực Đông-Nam Lạng
Sơn. Ba nghìn nghĩa quân do thủ lãnh Phục Quốc Quân là Trần Trung Lập chỉ huy đã không
kháng cự nổi với máy bay, đại pháo và vũ khí tối tân của quân Pháp nên đành thất bại. Sau
73 MỘT CƠN GIÓ BỤI
khi Trần Trung Lập bị bắt, một thủ lãnh khác là Hoàng Lƣơng dẫn đƣợc hơn một ngàn tàn
quân chạy sang Quảng Tây. Ngƣời Pháp yêu cầu dẫn độ nhƣng Tƣớng Trƣơng Phát Khuê, Tƣ
Lệnh Đệ Tứ Khu Chiến tại Hoa Nam đã từ chối và cho phép nhóm nghĩa quân này đƣợc tỵ
nạn tại Quảng Đông’’ (15)
Sau cuộc tấn công vào Trân Châu Cảng, trong những năm kế tiếp, chính sách của
ngƣời Nhật tại Đông Dƣơng là vẫn duy trì chính quyền của ngƣời Pháp để cai trị ngƣời Việt
Nam, Cao Mên và Lào. Nhƣ vậy thì ngƣời dân Đông Dƣơng phải chịu cảnh ‘’một cổ hai
tròng’’ Ngƣời Pháp là ngƣời cai trị và mọi oán hận thì ngƣời dân Đông Dƣơng trút lên đầu
bọn thực dân ngƣời da trắng, trong khi đó thì quân phiện Nhật mới chính là chủ nhân ông của
ngƣời Pháp, nhƣng họ lại không bị ác cảm vì họ tuyên truyền rằng chủ nghĩa Đại Đông Á của
Nhật là nhắm vào việc giải phóng cho các dân tộc Á Châu thoát khỏi ách nô lệ của ngƣời Âu
Châu. Vào năm 1943, chính Thủ Tƣớng Nhật Tojo Hideki đã đến chủ tọa một Hội Nghị Khu
Vực Thịnh Vượng Chung Đại Đông Á (Greater East Asia Assembly) tại Thủ Đô Tokyo gồm
đại biểu của nhiều quốc gia Á Châu nhƣ Hoàng Thân Wan Watthayakom của Thái Lan, ông
Jose Laurel của Phi Luật Tân, Bác Sĩ Ba Maw của Miến Điện v.v...tuy nhiên điều đáng chú ý
là trong Hội Nghị này ngƣời Nhật không hề nhắc nhở gì về Đông Dƣơng nói chung và Việt
Nam nói riêng, cũng không mời đại diện Việt Nam tham dự dù rằng lúc đó Kỳ Ngoại Hầu
Cƣờng Để đang sống tại Nhật Bản. (16)
Tuy vậy, tại Việt Nam thì tình báo của Nhật lại dùng chiêu bài ủng hộ Kỳ Ngoại Hầu
Cƣờng Để trong công cuộc đấu tranh chống lại ngƣời Pháp nhằm giành lại độc lập cho Việt
Nam để lôi kéo ngƣời Việt Nam ủng hộ ngƣời Nhật. Một Sĩ Quan cao cấp của Kempetai
(Hiến Binh tức là tình báo của Nhật) là Trung Tá Hayashi Hidezumi đã đƣợc giao cho nhiệm
vụ nghiên cứu kế hoạch đầy đủ mọi chi tiết về việc sử dụng ngƣời Việt Nam sau khi ngƣời
Nhật lật đổ ngƣời Pháp.
Tại Nam kỳ, nơi mà các lực lƣợng quần chúng đƣợc tổ chức chặt chẽ dƣới hình thức tổ
chức tôn giáo, ngƣời Nhật đã tích cực ủng hộ Giáo Hội Cao Đài, khuyến khích Cao Đài tổ
chức một lực lƣợng lên tới trên ba vạn thanh niên và ngƣời Nhật đã huấn luyện về quân sự
cho nhóm này, tuy nhiên họ không vũ trang cho lực lƣợng đó. Cố Trung Tƣớng Trình Minh
Thế là một trong những thanh niên Cao Đài đã đƣợc ngƣời Nhật huấn luyện trong giai đoạn
này. Về phƣơng diện chính trị, ngƣời Nhật ủng hộ Việt Nam Phục Quốc Hội của Cao Đài vì
đảng này ủng hộ Kỳ Ngoại Hầu Cƣờng Để đang sống tại Nhật. Tháng 8 năm 1940, ngƣời
Pháp nghi ngờ các hoạt động của Cao Đài cho nên đã đƣa lính mật thám đến ‘’bố ráp’’ Tòa
Thánh Tây Ninh. Sang năm 1941, ngƣời Pháp đã bắt giam Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc
cùng 5 vị chức sắc cao cấp trong Giáo Hội Cao Đài rồi đƣa họ lên chiến hạm Dumont
d’Urville đày sang quần đảo Comoros ở gần Madagascar trong 5 năm trời.
Ngƣời Nhật cũng ủng hộ Phật Giáo Hòa Hảo, ngƣời Pháp bắt giam Giáo Chủ Huỳnh
Phú Sổ tại Bạc Liêu nhƣng đến tháng 10 năm 1942 thì Huỳnh Giáo Chủ đã trốn thoát đƣợc và
trốn về Sài Gòn nhờ sự giúp đỡ của ngƣời Nhật. Ông Lâm Ngọc Thạch, một tín đồ Phật Giáo
Hòa Hảo đã kể lại câu chuyện này có đoạn nhƣ sau:
‘’Trong thời gian bị đày ở Bạc Liêu, khoảng tháng 9 năm 1942, Đức Thầy nói riêng
với ông Biện Hùm biết Pháp có ý định đƣa Ngài đi đấy xa, ở ngoại quốc, giống nhƣ đã đầy
Hộ Pháp Cao Đài đi Madagascar. Biệm Hùm về gặp cha tôi (Lâm Thu Cƣu) bàn tính kế hoạch
đƣa Đức Thầy đi nơi khác trƣớc khi Pháp thực hiện ý định. Cha tôi liền đến Sở Hiến Binh
Nhựt tại Sài Gòn, nhờ họ giúp đỡ thực hiện kế hoạch bằng cách cho mƣợn một chiếc xe của
Sở Hiến Binh chạy xuống Bạc Liêu bất thần chở Đức Thầy đi nơi khác thoát khỏi tay ngƣời
Pháp.
Nhƣng Kampetai không cho mƣợn xe của Hiến Binh, họ tìm giùm đƣợc chiếc xe hơi
dân sự, giao cho viên Thƣợng Sĩ Hiến Binh Nhựt Kishi cùng đi với cha tôi và tài xế Ba Xạ
trực chỉ Bạc Liêu. Khi đến Tỉnh này ngày 12 tháng 12 năm 1942, xe đến thẳng nhà ông Võ
Văn Giỏi, nơi Đức Thầy đang cƣ ngụ. Đức Thầy lên xe ngay. Rủi ro xảy ra là tài xế chạy xe
74 MỘT CƠN GIÓ BỤI
lạc hƣớng, thay vì đi hƣớng Bắc về Sài Gòn lại chạy về hƣớng Nam xuống Cà Mau. Dọc
đƣờng xe hƣ tại Tắc Vân. Viên Thƣợng Sĩ Kampetai phải đến nhà ông Bang Trƣởng Triều
Châu tại đây mƣợn xe hơi ông đang đậu trƣớc nhà rồi trở lại Bạc Liêu để tiếp tục chạy về Sài
Gòn. Do sự trễ nãi này, nhà cầm quyền Pháp kịp thời bố trí chận bắt giữa đƣờng.
Xe vừa tới Trung Lƣơng, mật thám Pháp giàn sẵn, chận đƣờng. Tài xế liều mạng lái
lách qua bên lề đƣờng để tránh nhƣng không lọt, xe bị lăn xuống ruộng. Cha tôi bị thƣơng ở
xƣơng sống mũi, Đức Thầy bị thƣơng ở tay và viên Thƣợng Sĩ Nhật cũng bị thƣơng sơ sơ.
Mật thám Pháp điệu tất cả về Sài Gòn. Viên Thƣợng Sĩ Hiến Binh Nhật cự nự nên bị còng tay
luôn.
Tới Sài Gòn, viên Thƣợng Sĩ đòi phải có mặt Đại Sứ Nhựt để giải quyết vấn đề. Khi
đại diện Đại Sứ Nhựt đến nơi, Thƣợng Sĩ Nhựt hét lên một tiếng, xô nguyên chồng hồ sơ của
Pháp từ trên bàn xuống đất và nằng nặc đòi mổ bụng ‘’harakiri’’ tự sát vì bị ngƣời Pháp làm
nhục. Sau khi đại diện Đại Sứ Nhựt là Kimura nói chuyện thì mật thám Pháp đến mở còng
cho Kishi nhƣng ông ta hất tay ngƣời Pháp không cho mở và chìa tay đợi vị đại diện Nhựt mở
còng.
Viên Thƣợng Sĩ Hiến Binh sau đó liền cặp tay Đức Thầy và cha tôi ra xe, chạy thẳng
về trụ sở Hiến Binh tại Đƣờng Lefèvre trong vòng cao ốc Phòng Thƣơng Mại Sài Gòn (sau
này là Hội Trƣờng Diên Hồng) (17)
Qua câu chuyện tình báo Nhật trợ giúp cho việc giải cứu Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ vào
năm 1942 tức là 3 năm trƣớc ngày ngƣời Nhật đảo chánh ngƣời Pháp thì cũng đủ chứng tỏ
rằng ngƣời Nhật muốn tranh thủ cảm tình của ngƣời dân miền Nam Việt Nam dù rằng lúc đó
ngƣời Pháp vẫn còn làm chủ nhân ông của xứ thuộc địa này. Nhờ sự che chở của ngƣời Nhật
cho nên từ đó về sau ngƣời Pháp không dám gây khó dễ gì với Đức Thầy nữa.
Tại miền Bắc và miền Trung, tình báo Nhật cũng tích cực giúp đỡ các nhóm chính trị
chống Pháp nhƣng đặc biệt nhất là ủng hộ, nâng đỡ và che chở cho những nhân vật chính trị
có khuynh hƣớng ủng hộ Đức Kỳ Ngoại Hầu Cƣờng Để lúc bấy giờ đang sinh sống tại Nhật
Bản. Nhóm này không phải là một đảng chính trị nhƣng bao gồm những nhân vật có hoạt
động về chính trị tại hai miền Bắc và Trung Kỳ, đƣợc nhiều ngƣời mệnh danh là ‘’đảng
Cường Để’’ Một trong những nhân vật đó là ông Ngô Đình Diệm, cựu Thƣợng Thƣ Bộ Lại
của Chính Phủ Nam Triều nhƣng đã treo ấn từ Quan từ năm 1933.
Cụ Trần Quốc Anh cho biết rằng vào khoảng tháng 10 năm 1943, khi đƣợc biết Cụ từ
Sài Gòn sắp ra Huế, ông Trần Văn Ân có dặn Cụ:
‘’Nếu anh ra Huế thì anh nên đến gặp anh Ngô (Ngô Đình Diệm) để xem tổ chức của
anh ấy ra thế nào ? Theo tin tức cho biết thì Nhật có đƣa cho anh ấy một số tiền để tổ chức,
hình nhƣ gần 40 ngàn đồng, anh ấy cho biết số đảng viên ở Trung lên tới 200.000 ngƣời.’’
‘’Tôi rất lấy làm ngạc nhiên vì con số ấy quá sức tƣởng tƣợng của tôi là một ngƣời dân
miền Trung.’’ (18)
Giáo Sƣ Hoàng Xuân Hãn cũng cho biết về mối liên hệ giữa ông Ngô Đình Diệm và
nhóm Cƣờng Để nhƣ sau:
‘’Sau khi vào làm Nội Các đƣợc 2 tháng, lúc ấy khoảng tháng 6 năm 1945, có tin là
ông Vũ Văn An ở bên Nhật Bổn gặp ông Cƣờng Để, về qua Huế, muốn tới thăm Cụ Kim và
chúng tôi. Vũ Văn An sau này không ai biết nữa chứ ngày xƣa là một nhân vật lớn ở Hà Nội,
là một ngƣời tân tiến, Tây học, giàu có, muốn làm Viện Trƣởng Viện Dân Biểu nhƣ Phạm Lê
Bổng, hạng nhƣ thế ‘’intriguant’’ (mƣu mô) lắm, thân Tây lắm. Nhƣng ông ấy xoay chiều thì
cũng chóng lắm. Lúc Nhật sang, ông thân Nhật rồi ông liên lạc với Cƣờng Để. Lúc ông sắp
sửa tới Huế, một ngƣời consul (Lãnh Sự) Nhật quen tôi, họ sang gặp và dặn tôi: ‘’ông Vũ Văn
An về thì binh đội Nhật ở đây không bằng lòng đâu. Nếu ông có nói chuyện gì cũng đừng để
ý lắm.’’
‘’Đến lúc Vũ Văn An về gặp chúng tôi, ông ấy lại đƣa một các giấy ra cho chúng tôi
xem, nói rằng ông Diệm, vì có một sự giao kết với ông Cƣờng Để cho nên đã không thể nào
75 MỘT CƠN GIÓ BỤI
giúp ông Bảo Đại lúc trƣớc đƣợc. Cái giấy ấy, tôi có xem. Tôi biết rõ ràng lắm. Trong cái giấy
ký ‘’chúng tôi cam đoan ủng hộ Đức Cƣờng Để’’ dƣới có chữ ký tên 5 ngƣời, đứng đầu là
ông Ngô Đình Diệm. Tức là ông Ngô Đình Diệm đứng đầu đảng Cƣờng Để hồi ấy. Thứ hai là
ông Vũ Văn An, thứ ba là ông Đốc Chữ (Bác Sĩ Nguyễn Xuân Chữ), thứ tƣ là ông Đốc Toàn.
Ngày trƣớc là những ngƣời này có tiếng lắm. Ngƣời thứ năm là một ông (tôi ngạc nhiên hơn)
ông này là ngƣời hơi mác xít, tôi quên tên (trong phần chú thích bà Thụy Khuê cho biết trong
cuốn hồi ký của Nguyễn Xuân Chữ với lời đề tựa của Giáo Sƣ Pierre Huard xuất bản vào năm
1996 thì ngƣời thứ năm này mà Giáo Sƣ Hoàng Xuân Hãn quên tên là ông Vũ Đình Dy, bị
giết năm 1945), hồi trƣớc có viết báo Le Travail (Lao Động) ở Hà Nội, một tờ báo gọi là
socialiste (Xã Hội) nhƣng thực ra là ‘’communiste clandestin’’ (cộng sản bí mật), ông Võ
nguyên Giáp, ông Đặng thái Mai có viết. Lúc ấy chúng tôi mới hiểu tại sao ông Diệm, khi
trƣớc đƣợc mời, Nhật nó không chuyển thƣ vì nó biết ông Diệm ủng hộ ông Cƣờng Để và nếu
ông về (làm Thủ Tƣớng) thì sợ ông ấy với ông Bảo Đại không ăn ý với nhau. ’’
Ông Vũ Văn An này là thân phụ của ông Vũ Văn Thái, dƣới thời Đệ Nhất Cộng Hòa
đƣợc Tổng Thống Ngô Đình Diệm cử làm Tổng Giám Đốc Ngân Sách và Ngoại Viện.
Ông Vũ Đình Dy là một trong những ngƣời lãnh đạo của Việt Nam Phục Quốc Đồng
Minh Hội tại Bắc Kỳ và đã có sang Nhật gặp Kỳ Ngoại Hầu Cƣờng Để:
‘’Vào năm 1943, ngƣời ta cảm thấy dƣờng nhƣ ngƣời Nhật có vẻ làm áp lực để mở
màn cho những sự thay đổi về chính trị có lợi cho nhóm ngƣời Việt Nam thân Nhật. Tổ chức
Việt Nam Phục Quốc Đồng Minh Hội đã đƣợc tái hoạt động và mở rộng cơ sở. Trong nhiều
trƣờng hợp, ngƣời Nhật đã cho phép một số ngƣời lãnh đạo tổ chức này mang giấy căn cƣớc
chứng nhận là nhân viên của Nhật hay là đƣợc phép mặc quân phục Nhật do Kampetai cung
cấp để đƣợc tự do đi lại và tổ chức các buổi hội họp mà mật thám Pháp không dám bắt giữ.
Một tổ chức đƣợc ngƣời Nhật tin cậy nhất là ‘’Việt Nam Ái Quốc Đảng’’ một tổ chức ngoại
vi của Phục Quốc Đồng Minh Hội. Một trong những ngƣời lãnh đạo đảng này là ông Vũ Đình
Dy đã đƣợc ngƣời Nhật đƣa sang Tokyo để yết kiến Kỳ Ngoại Hầu Cƣờng Để và thảo luận về
việc thành lập một chính phủ lƣu vong...’’ (19)
Nhƣ vậy thì trong số 5 ngƣời lãnh đạo Phong Trào Cƣờng Để do Giáo Sƣ Hoàng Xuân
Hãn tiết lộ, có hai ngƣời đã đƣợc phép sang tận Nhật Bản để tiếp xúc với Hoàng Thân Cƣờng
Để.
Còn ngƣời cầm đầu phong trào này là ông Ngô Đình Diệm thì lúc đó có liên hệ nhƣ
thế nào với ngƣời Nhật ?
Nhân vật có thể nói rằng biết rõ ông Ngô Đình Diệm nhất trong giai đoạn này là vị
‘’phó lãnh tụ’’ trong nhóm Cƣờng Để và cũng là ngƣời đƣợc ngƣời Nhật đƣa từ Hà Nội vào
Sài Gòn sống chung với ông Diệm tại một bệnh viện do ngƣời Nhật trƣng dụng trong một thời
gian trƣớc ngày Nhật đảo chánh, đó là Bác Sĩ Nguyễn Xuân Chữ, ngƣời mà Giáo Sƣ Hoàng
Xuân Hãn gọi là ‘’Đốc Chữ’’ trong đoạn trên.
Trong một cuốn hồi ký đƣợc xuất bản tại Hoa Kỳ vào năm 1996, Cụ Nguyễn Xuân
Chữ cho biết rằng sau khi đã mời đƣợc hai Cụ Trần Trọng Kim và Dƣơng Bá Trạc vào Sài
Gòn rồi đƣa sang Tân Gia Ba để tránh ngƣời Pháp, ngƣời Nhật đã có ý mời Cụ và một ngƣời
bạn là Bác Sĩ Lê Toàn, (ngƣời mà Giáo Sƣ Hoàng Xuân Hãn gọi là ‘’Đốc Toàn’’), vào trú ẩn
nơi quân Nhật trấn đóng. Ban đầu Cụ từ chối, tuy nhiên về sau thì Bác Sĩ Lê Toàn nhận đƣợc
thƣ của Kỳ Ngoại Hầu Cƣờng Để triệu sang Tokyo cho nên Cụ phải nhận lời của ngƣời Nhật
đƣa vào Sài Gòn để tránh ngƣời Pháp theo dõi tại Hà Nội. Sau khi đến Sài Gòn bằng phi cơ,
Bác Sĩ Nguyễn Xuân Chữ cho biết:
‘’Chúng tôi đƣợc đƣa đến một trƣờng học là Trƣờng Pétrus Ký mà chính quyền Pháp
đã trƣng dụng cũng nhƣ Trƣờng Bƣởi ở Bắc nhƣờng cho quân đội Nhật làm căn cứ quân sự.
Tối ngày ấy, kẻ viết đƣợc đƣa đến gặp Vũ Đình Dy, trú ngụ trong Sở Hiến Binh Nhật ở trại
mà ngày nay là trụ sở của Ủy Hội Quốc Tế ở Đƣờng Cống Quỳnh. Vũ Đình Dy cho hay tin
tức về Kỳ Ngoại Hầu và các đồng bào ở Nhật tập họp dƣới cờ của vị lãnh đạo tôn quý, giải
76 MỘT CƠN GIÓ BỤI
bầy quan niệm về tình hình hiện tại và tƣơng lai. Bạn cũng kể những hoạt động riêng trong
chính giới và trong dân chúng Nhật để nƣớc và dân tộc Việt đƣợc biết hơn lên.
‘’Ngày hôm sau có sự gặp gỡ của ba hành khách từ Bắc mới vào với Ngô Đình Diệm,
trú ẩn ở một bệnh viện cũng bị trƣng dụng nhƣờng cho quân đội Nhật ở Đƣờng Hồng Bàng.
Sau cuộc gặp gỡ, họ Ngô đƣợc tôn làm lãnh tụ chung, mỗ Y Sĩ (tôi) là phó lãnh tụ. Về công
việc thì Tổng Tƣ Lệnh Nhật ngỏ ý muốn giữ hai lãnh tụ ở Sài Gòn để tiện đàm luận và hoạt
động về chính trị, còn ba ngƣời thì một nhân vật thứ ba, vốn đã là đồng chí trong đoàn thể của
họ Ngô (ông Vũ Văn An) sẽ sang Đông Kinh đại diện Ngô lãnh tụ bên cạnh Kỳ Ngoại Hầu,
còn hai anh em Vũ Đình Dy và Bác Sĩ Lê Toàn là đại diện cho lãnh tụ Việt Nam Ái Quốc
Đoàn.
‘’Các bạn đi rồi, kẻ viết đƣợc đƣa lại cùng ở với Ngô lãnh tụ ở bệnh viện. Mỗi ngƣời ở
một phòng. Trong một phòng khác có một Hạ Sĩ Quan Nhật và một thƣờng dân Nhật biết nói
tiếng Việt để giúp hai chính khách về mọi công việc thƣờng...’’
‘’Còn có một vài cuộc tiếp xúc với các Tƣớng lãnh trong Tổng Tƣ Lệnh Nhật và các
nhân vật trong phái bộ Nhật...Các Tƣớng lãnh úp mở nói ra là Triều Đình Huế là bƣớc đầu
nền cai trị ở Việt Nam. Sau này còn có thể đề cập đến một nền cai trị chung cho cả ba nƣớc
Đông Dƣơng và khi ấy, thủ lĩnh chung của Liên Hiệp Việt-Miên-Lào sẽ là Kỳ Ngoại Hầu
Cƣờng Để...’’ (20)
Ông Hồ Sĩ Khuê là bạn thân của ông Ngô Đình Cẩn và là một ngƣời cộng sự rất mật
thiết với ông Ngô Đình Diệm tại Sài Gòn từ 1947 đến 1950 về sau có đƣợc chính ông Diệm
cho biết về kế hoạch Cƣờng Để hồi đó cũng tƣơng tự nhƣ lời của Bác Sĩ Nguyễn Xuân Chữ:
‘’Tôi nhắc đến lá bài Cƣờng Để, hỏi ông Diệm về các hoạt động và đƣờng lối của tổ chức Kỳ
Ngoại Hầu, về chế độ chính trị ông dự kiến thực hiện nếu tranh thủ đƣợc chính quyền. Ông
cho tôi biết nhƣ sau: Một chế độ thay thế cho chế độ toàn quyền Pháp. Ba quốc gia Đông
Dƣơng sẽ đƣợc tổ chức thành liên bang, Cƣờng Để giữ địa vị quốc trƣởng liên bang. Bảo tồn
địa vị quốc vƣơng cho Bảo Đại tại Huế, Sihanouk ở Nam Vang, Sisavang Vong ở Vạn
Tƣợng. Ông Diệm sẽ cầm đầu chính phủ, làm toàn quyền liên bang thay cho toàn quyền Pháp
ở Đông Dƣơng.’’ (21)
Nhƣ trên đã nói, ngƣời đƣợc giao nhiệm vụ soạn thảo kế hoạch về chính trị của Nhật
sau khi lật đổ chính quyền của Pháp tại Đông Dƣơng là Trung Tá tình báo Hayashi. Trung Tá
Hayashi chỉ là một Sĩ Quan trung cấp cho nên không đƣợc biết rõ mục tiêu chiến lƣợc về
chính trị của các tƣớng lãnh Nhật nắm quyền tại Đông Dƣơng:
‘’Trong chiều hƣớng đó, Trung Tá Hayashi tin rằng sau cuộc đảo chánh thì Kỳ Ngoại
Hầu Cƣờng Để sẽ thay thế Bảo Đại làm Vua ở Huế. Hayashi đã nuôi dƣỡng và huấn luyện
ông Ngô Đình Diệm, một nhân vật quan lại theo ‘’Thiên Chúa Giáo cứng đầu’’ (a stiff-necked
Catholic mandarin) để thay thế vai trò của vị Thủ Tƣớng thân Pháp là Phạm Quỳnh.’’ (22)
Có lẽ kế hoạch mà Bác Sĩ Nguyễn Xuân Chữ cũng nhƣ ông Ngô Đình Diệm đề cập
đến là do Hayashi soạn thảo. Tuy nhiên Hayashi và ngay cả Kỳ Ngoại Hầu Cƣờng Để cũng
đều không đƣợc biết gì chính sách của chính phủ và Bộ Tổng Tƣ Lệnh Quân Đội Nhật Bản tại
Nam Á Châu về Đông Dƣơng nói chung và Việt Nam nói riêng, nhất là sự tranh chấp ảnh
hƣởng giữa hai phe Ngoại Giao và Quân đội Nhật tại Việt Nam. Dựa vào những cuộc phỏng
vấn các nhân vật Nhật Bản vào năm 1967, tác giả David Marr cho biết:
‘’Trong giới những viên chức ngƣời Nhật thì họ vẫn tiếp tục không đồng ý kiến với
nhau về việc sẽ thành lập một chế độ nhƣ thế nào tại Việt Nam một khi mà Nhật Bản thấy
rằng đã đến lúc cần phải ra tối hậu thƣ cho Toàn Quyền Decoux tức là lật đổ quyền cai trị của
ngƣời Pháp tại Đông Dƣơng. Những ngƣời của Bộ Thịnh Vƣợng Chung Đại Đông Á thì nghĩ
rằng muốn cho ngƣời Việt Nam cộng tác với ngƣời Việt đƣợc hƣởng nền độc lập dƣới một
hình thức nào đó và ý kiến này cũng đƣợc các giới chức trong Bộ Ngoại Giao tán thành. Tuy
nhiên cũng có một số ngƣời cảm thấy rằng ngƣời Nhật đang trên đà thua trận, nếu mà ngƣời
Nhật trao trả độc lập cho Việt Nam thì điều đó là một việc điên rồ vì sẽ chọc giận phe De
77 MỘT CƠN GIÓ BỤI
Gaulle đã bị mất hết chủ quyền tại Đông Dƣơng. Về phía phe quân sự thì họ nghiêng về chủ
trƣơng tiếp tục thi hành thỏa ƣớc Pháp-Nhật tức là vẫn để cho ngƣời Pháp đƣợc quyền cai trị
về hành chánh và điều đó không có nghĩa là ủng hộ quyền tự chủ của ngƣời Việt Nam. Hầu
hết các Tƣớng lãnh cao cấp Nhật đều đồng ý rằng thay vì trao lại chủ quyền cho ngƣời Việt,
ngƣời Nhật nên giữ nguyên tình trạng chế độ thuộc địa của ngƣời Pháp chừng nào còn có thể
đƣợc và đến lúc tối cần thiết thì ngƣời Nhật mới phải lật đổ ngƣời Pháp để thiết lập một chế
độ thiết quân luật do quân đội Nhật trực tiếp nắm quyền cai trị.
‘’Vào ngày 1 tháng 2 năm 1945, Hội Đồng Lãnh Đạo Chiến Tranh Tối Cao (Supreme
War Leadership Council) tại Tokyo đã quyết định cần phải chấm dứt vai trò cai trị của ngƣời
Pháp tại Đông Dƣơng, tuy nhiên quyết định này không hề nhắc nhở gì đến vấn đề trả lại độc
lập cho Việt Nam. Để dung hòa vai trò của quân đội và phe ngoại giao, sau ngày 9 tháng 3
năm 1945, Đại Tƣớng Tsuchihashi đƣợc bổ nhiệm giữ vai trò toàn quyền tại Đông Dƣơng
thay thế cho toàn quyền Pháp Decoux trong khi đó thì những chức vụ khác của ngƣời Pháp thì
lại do các Nhà Ngoại Giao Nhật nắm giữ. Trong vai trò tân toàn quyền Đông Dƣơng này,
Tƣớng Tsuchihashi đã quyết định giữ Hoàng Đế Bảo Đại ở lại ngai vàng vì quyền lợi của
‘’trật tự xã hội’’ và vào cuối tháng 2 năm 1945, tức là chỉ hơn một tuần lễ trƣớc ngày đảo
chánh ngƣời Pháp, chính ông đã bác bỏ đề nghị của Trung Tá Tình Báo Hayashi nhằm đƣa
Cƣờng Để từ Nhật Bản trở về Việt Nam và đƣa ông Ngô Đình Diệm lên làm Thủ Tƣớng trong
chính phủ mới của Vua Bảo Đại.’’ (23)
Trong phần phụ chú tác giả David Marr có nói rõ thêm về những tin đồn về việc ông
Ngô Đình Diệm không tham gia chính phủ do Nhật ủng hộ nhƣ sau:
‘’Có nhiều tin đồn đại về việc Cƣờng Để và Ngô Đình Diệm không tham gia vào
chính phủ sau khi ngƣời Nhật đảo chánh ngƣời Pháp vào ngày 9 tháng 3 năm 1945. Khi đƣợc
hỏi về vấn đề này thì một số viên chức có thẩm quyền Nhật Bản đã tỏ ra tránh né trả lời một
cách trực tiếp, tuy nhiên họ thƣờng nói một cách mơ hồ rằng lúc đó Cƣờng Để đã ‘’quá già và
suy nhƣợc’’ (too old and infirm), hoặc họ nói rằng ông Bảo Đại có gửi thƣ vào Sài Gòn mời
nhƣng ông Diệm không trả lời. Một số ngƣời Việt Nam tin vào lời đồn đại cho rằng ông Ngô
Đình Diệm có nhận đƣợc thƣ mời nhƣng đã bác bỏ (declined) vì ông nghĩ rằng ngƣời Nhật sẽ
không cho ông có đầy đủ quyền hành.
‘’Nếu căn cứ vào những vận động chính trị đầy tích cực (energetic political
maneuvering) của cả toàn thể gia đình họ Ngô vào lúc đó thì tôi không thể tin đƣợc vào những
sự giải thích này cũng nhƣ là những sự giải thích của ngƣời Nhật. Rõ ràng là Tƣớng
Tsuchihashi đã cố tình loại bỏ cả hai ông Cƣờng Để và Ngô Đình Diệm ra khỏi những chức
vụ then chốt trong những kế hạch hậu đảo chánh mà Trung Tá Hayashi đã soạn thảo. Vào
cuối tháng 7 năm 1945, Kỳ Ngoại Hầu Cƣờng Để đã tổ chức một bữa dạ tiệc từ biệt (farewell
banquet) tại khách sạn Imperial Hotel tại Tokyo, tuy nhiên sau đó ông Cƣờng Để đã không
xin đƣợc một chỗ nào trên các chuyến bay từ Tokyo đi Sài Gòn. Tại Sài Gòn, ngƣời ta đã
thông báo cho các giới chức Cao Đài biết về sự hồi hƣơng của Cƣờng Để và nhóm Cao Đài
đã dựng một khải hoàn môn để chào đón ông Cƣờng Để hồi hƣơng, tuy nhiên sau đó thì khải
hoàn môn này đã phải hạ xuống một cách kín đáo trong đêm khuya...
‘’Gần đây nhất, ngƣời ta có thể đọc thấy chuyện kỳ cục này trong cuốn sách
‘’Vietnamese Revolution’’ của tác giả Stein Tonesson khi ông ta trích dẫn bản dịch một trang
nhật ký viết bằng tiếng Nhật của ông Hayashi. Trang nhật ký này đƣợc dịch từ tiếng Nhật
sang tiếng Anh rồi đƣợc dịch lại từ tiếng Anh sang tiếng Pháp và đang đƣợc lƣu trữ tại Trung
Tâm Văn Khố Hải Ngoại Pháp (AOM) tại Aix-en-Provence. Tài liệu này đƣợc tác giả ngƣời
Nhật Shiraishi trong chƣơng ‘’Backround’’ (trang 137-139) ghi chú rằng ‘’vào khoảng cuối
tháng 3 năm 1945, sau khi đàm đạo với Trung Tá Hayashi, ông Ngô Đình Diệm hiểu rằng các
kế hoạch quân sự (military plans) của ngƣời Nhật đã thay đổi, ông ta đã viết thƣ phúc đáp cho
Vua Bảo Đại từ chối bất cứ lời mời nào (any invitation) vì lý do sức khỏe...’’ (24)
78 MỘT CƠN GIÓ BỤI
Kỳ Ngoại Hầu Cường Để
Vào năm 1903, Cụ Phan Bội Châu vào Quảng Nam gặp Cụ Tiểu La Nguyễn Thành
lần đầu tiên và trong dịp này hai Cụ đã cùng đồng ý nên tìm một vị ‘’hội chủ’’ để lãnh đạo
việc tiếp tục công cuộc cách mạng chống Pháp của Phong Trào Cần Vƣơng hồi Thế Kỷ thứ
19. Cụ Tiểu La đề nghị nên chọn một ngƣời dòng dõi chính thống của Vua Gia Long vì đa số
ngƣời Nam kỳ vốn còn có rất nhiều cảm tình với Chúa Nguyễn Ánh và ngƣời Nam kỳ thì
nhiều ngƣời giàu có cho nên họ sẽ có phƣơng tiện để giúp cho Phong Trào về mặt tài chánh.
Cụ Tiểu La đề nghị ông Tôn Thất Toại, một ngƣời quen biết của Cụ, tuy nhiên sau khi tiếp
xúc với nhân vật này thì Cụ Phan thấy ông ta chẳng có gì xuất sắc cho nên Cụ đã không chọn
ông Toại. Sau đó Cụ Phan về Huế và vào khoảng tháng 3 hay tháng 4 năm 1903 thì Cụ Phan
đã tìm đƣợc một nhân vật lý tƣởng, đó là Hoàng Thân Cƣờng Để, hậu duệ của Hoàng Tử
Cảnh, trƣởng nam của Vua Gia Long bị chết vì bệnh đậu mùa vào năm 1801. Cƣờng Để sinh
khoảng 1881.
Chuyện ông Ngô Đình Diệm đƣợc ngƣời Nhật ủng hộ và che chở thì rất đƣợc nhiều
ngƣời biết đến, nhất là sau vụ ông Diệm đƣợc ngƣời Nhật cứu khỏi tay ngƣời Pháp ở Huế rồi
bí mật đƣa vào Sài Gòn bằng phi cơ. Chính những ngƣời ủng hộ ông Diệm đã loan truyền câu
chuyện này không những ngay từ hồi đó mà mãi cho đến về sau họ cũng còn nhắc nhở đến
huyền thoại đó để đề cao uy tín của ông Diệm về thành tích chống Pháp.
Cụ Trần Trọng Kim có kể lại khi Cụ về Sài Gòn thì đƣợc gặp ông Ngô Đình Diệm tại
văn phòng của Dainan Koosi mà ai cũng đều biết đó là cơ sở trá hình của Tình Báo Hải Quân
Hoàng Gia Nhật Bản tại khắp các nƣớc Á Châu thời trƣớc năm 1945. Cụ Trần Quốc Anh có
nhận xét nhƣ sau về ý đồ của ngƣời Nhật đối với ông Diệm:
‘’Ngƣời Nhật muốn dùng Ngô Đình Diệm nhƣ Uông Tinh Vệ bên Trung Hoa và Vua
Pu Yi (Phổ Nghi) bên Mãn Châu làm bù nhìn cho chính sách của Nhật. Sau này tôi đƣợc
Kuga nói lại cho biết ngƣời Nhật giữ ông Diệm ở đó (Dainan Koosi) cho đến sau ngày
9.3.1945 để đợi điện văn mời ra lãnh đạo và mãi cho đến khi Nội Các Trần Trọng Kim thành
lập xong thì Bộ Tổng Tƣ Lệnh Nhật mới để ông Diệm tự do muốn đi đâu thì đi...’’ (25)
Sau này khi Sử Gia David Marr hỏi Giáo Sƣ Hoàng Xuân Hãn về những nguồn tin liên
quan đến vai trò của Kỳ Ngoại Hầu Cƣờng Để và ông Ngô Đình Diệm trong giai đoạn đó thì
Giáo Sƣ Hoàng Xuân Hãn nói rằng:‘’vào khoảng giữa năm 1944 thì những tin đồn về chuyện
đó xảy ra rất thông thƣờng trong giới trí thức ngƣời Việt Nam và do đó mà đã khiến cho ông
Diệm phải yêu cầu ngƣời Nhật bảo vệ để chống lại mật thám Pháp.’’ (26)
Nếu Ông Diệm Làm Thủ Tướng Thì Liệu Tình Thế Có Gì Thay Đổi ?
Sau năm 1945, có nhiều ngƣời thắc mắc về việc tại sao ông Ngô Đình Diệm không
đƣợc mời làm Thủ Tƣớng năm 1945, có ngƣời lại cho rằng Vua Bảo Đại không ƣa và không
tin ông Ngô Đình Diệm, do đó ông đã không mời ông Diệm vì vậy mà ông Diệm hận ông Bảo
Đại và sau này ông Diệm đã truất phế ông Bảo Đại vào năm 1955. Sự tiết lộ của Giáo Sƣ
Hoàng Xuân Hãn đã đánh tan phần nào cái dƣ luận này vì chính ngƣời Nhật đã không muốn
cho ông Diệm làm Thủ Tƣớng chứ không phải Vua Bảo Đại. Có một điều vô cùng đáng tiếc
là ngƣời biết rất rõ nhất về chuyện này lại là ông Ngô Đình Huân, con của ông Ngô Đình
Khôi và cháu gọi ông Ngô Đình Diệm là chú ruột, hồi năm 1945 làm Bí Thƣ kiêm Thông
Ngôn cho ông Đại Sứ Nhật Yokoyama tại Huế, nhƣng ông Huân đã bị Việt Minh thủ tiêu
cùng với thân phụ của ông ở Huế vào tháng 9 năm 1945, do đó đã không gặp đƣợc ông Diệm
lúc đó đang ở Sài Gòn để cho ông Diệm biết chuyện Vua Bảo Đại đã hai lần nhờ ngƣời Nhật
mời ông Ngô Đình Diệm về Huế làm Thủ Tƣớng.
Sự tiết lộ của Giáo Sƣ Hoàng Xuân Hãn đã làm sáng tỏ một nghi vấn thời 1945, đó là
việc chính ngƣời Nhật đã không muốn cho ông Ngô Đình Diệm làm Thủ Tƣớng và sau này có
nhiều ngƣời đã đặt câu hỏi: ‘’nếu ông Ngô Đình Diệm nhận đƣợc lời mời của Vua Bảo Đại và
79 MỘT CƠN GIÓ BỤI
về Huế làm Thủ Tƣớng thay vì Cụ Trần Trọng Kim thì liệu tình hình ‘’có thể’’ đổi khác hay
không?’’
Trong cuốn hồi ký Một Cơn Gió Bụi, Cụ Trần Trọng Kim cho biết hồi đầu tháng 8
năm 1945, Cụ cùng với một vài vị Bộ Trƣởng nhƣ Hoàng Xuân Hãn, Phan Anh, Vũ Văn Hiền
ra Bắc gặp Tƣớng Tsuchi Hashi Yuitsu, Tổng Tƣ Lệnh Nhật tại Đông Dƣơng và đã đƣợc
ngƣời Nhật hứa trả lại ngay 3 Thành Phố Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng cho chính phủ Việt
Nam còn Nam Bộ thì sẽ trả lại sau khi Cụ vào Sài Gòn vào khoảng giữa tháng 8 năm đó. Sau
đó Cụ về Huế và tâu với Vua Bảo Đại xin từ chức nhƣng ông Bảo Đại đã yêu cầu Cụ lập một
‘’lâm thời chính phủ’’ để chờ xem tình thế biến đổi nhƣ thế nào.
Nói về ảnh hƣởng của nhóm Việt Minh, Cụ Kim cho biết:
‘’...Đảng Việt Minh lúc ấy rất hoạt động, đánh Huyện này, phá Phủ kia, lính Bảo An ở
các nơi phần nhiều bị Việt Minh tuyên truyền, tuy chƣa theo hẳn nhƣng không chống cự nữa.
Dân gian lúc bấy giờ rất hoang mang, một đƣờng có chính phủ quốc gia, nhƣng vì thời gian
eo hẹp chƣa kịp sắp đặt gì cả, công việc thấy có nhiều sự khốn khó mà thƣờng nghe sự tuyên
truyền của Việt Minh nói rằng họ đã có các nƣớc Đồng Minh giúp đỡ cho nƣớc Việt Nam
đƣợc hoàn toàn độc lập. Dân ta từ khi bị ngƣời Pháp sang cai trị cứ khao khát độc lập, nay
nghe Việt Minh nói nhƣ thế, lại nghe nói đảng Việt Minh lên cầm quyền thì dân không phải
đóng thuế nữa, đƣợc hoàn toàn tự do và có nhiều hạnh phúc, thành ra ai cũng tin theo. Ngay
cả những đạo Thanh Niên Tiền Tuyến do Bộ Thanh Niên lập ra cũng có ý ngã về Việt
Minh...’’ (27)
Nói về ngày 19 tháng 8 năm 1945 tại Hà Nội, Cụ Trần Trọng Kim cho biết thêm:
‘’Lâm thời chính phủ vừa làm việc mấy ngày, ông Phan Kế Toại điện vào xin từ chức.
Lúc ấy bọn ông Nguyễn Xuân Chữ, Trần Văn Lai xin lập Ủy Ban Cứu Quốc. Chính phủ nhận
lời. Cách hai ngày hôm sau, ngày 19 tháng 8 năm 1945, các công chức ở Hà Nội nghe bọn
Việt Minh xúi tổ chức cuộc biểu tình. Đảng Việt Minh nhân cơ hội ấy chiếm lấy Bắc Bộ (28).
Đƣợc mấy ngày ông Hồ chí Minh về làm Chủ Tịch chính phủ lâm thời. Các đoàn thể thanh
niên và các ngƣời trí thức ở Bắc Bộ điện vào Huế xin Vua Bảo Đại thoái vị và nhƣờng cho Hồ
chí Minh...
‘’Trong tình thế nguy ngập nhƣ thế, ở Huế còn có ngƣời bàn sự chống cự. Tôi muốn
biết rõ sự thực, liền gọi Trung Úy Phan Tử Lăng, ngƣời đứng coi đoàn Thanh Niên Tiền
Tuyến ở Huế, hỏi xem có thể trông cậy bọn ấy đƣợc không. Trung Úy Phan Tử Lăng nói:
‘’Tôi có thể nói riêng về phần tôi thì đƣợc. Còn về các thanh niên tôi không giám chắc.’’
‘’Bọn Thanh Niên Tiền Tuyến trƣớc rất nhiệt thành nay còn thế, huống chi những lính
Bảo An và lính Hộ Thành, tất cả độ vài trăm ngƣời, những lính để canh giữ công sở súng ống
không ra gì, đạn dƣợc không đủ thì còn làm gì đƣợc. Họ cũng bị Việt Minh tuyên truyền nên
xiêu lòng hết cả rồi. Lúc ấy chỉ có cách lui đi là phải hơn cả.’’
Cụ Trần Trọng Kim cho biết rằng sau đó, Cụ đã tâu lên Vua Bảo Đại rằng ‘’vì dân ta
đã bị bọn Việt Minh tuyên truyền và đang hăng hái về việt cách mạng nhƣ nƣớc đang lên
mạnh, mình ngăn lại thì vỡ lỡ hết cả. Mình thế lực đã không có, bọn Việt Minh lại có dân
chúng ủng hộ, nên để cho họ nhận lấy trách nhiệm bảo vệ nền độc lập của nƣớc...’’
‘’Vua Bảo Đại là ông Vua thông minh nên hiểu ngay và nói: Trẫm có thiết gì ngôi Vua
đâu, miễn là bọn Việt Minh giữ đƣợc nền tự chủ của nƣớc nhà là đủ.
‘’Trẫm muốn là ngƣời dân một nƣớc độc lập còn hơn là làm Vua một nƣớc nô lệ.’’
‘’Nhờ Ngài có tƣ tƣởng quảng đại nên có tờ chiếu thoái vị. Khi tờ chiếu ấy tuyên bố
ra, nhân dân có nhiều ngƣời ngậm ngùi cảm động, nhƣng lúc ấy phần tình thế nguy ngập,
phần sợ hãi, còn ai dám nói năng gì nữa. Đến bọn Thanh Niên Tiền Tuyến, những ngƣời mà
chính phủ tin cậy, cũng bỏ theo Việt Minh, bọn lính Hộ Thành của Nhà Vua cũng không nghĩ
đến nữa. Còn các Quan cũ lẩn nấp đâu mất cả. Thật là tình cảnh rất tiều tụy. Nếu không mau
tay lui đi, tính mệnh Nhà Vua và Hoàng Gia chƣa biết ra thế nào...’’ (29)
80 MỘT CƠN GIÓ BỤI
Cụ Trần Trọng Kim đã trình bày rất rõ ràng về những ngày cuối cùng của Triều Đình
Bảo Đại và nguyên nhân đƣa đến chỗ Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị là vì nhân dân cũng nhƣ
là Thanh Niên Tiền Tuyến, lính Bảo An và lính Hộ Thành đã nghe theo lời tuyên truyền cho
nên đều theo Việt Minh còn các Quan lại của Nhà Vua thì cũng đều ‘’lẩn nấp’’ đâu mấy cả
cho nên ông Bảo Đại chung quanh chẳng còn ai nữa. Ông Bảo Đại là ngƣời thông minh cho
nên ông đã không muốn ông và cả gia đình đều bị trở thành nạn nhân nhƣ gia đình Vua Louis
XVI của Pháp và Nga Hoàng Nicolas II của Nga, do đó mà ông Bảo Đại đã thoái vị.
Tuy nhiên về sau thì cũng có một số dƣ luận cho rằng Cụ Trần Trọng Kim là ngƣời
không có tinh thần tranh đấu vì khi Cụ đƣợc mời làm Thủ Tƣớng thì Cụ đã ngoài 60 tuổi, đã
về hƣu trí từ hơn 4 năm về trƣớc và không hề có kinh nghiệm gì trong việc cai trị. Họ cho
rằng nếu ông Ngô Đình Diệm làm Thủ Tƣớng lúc đó thì ông trẻ tuổi hơn, mới 45 tuổi, ông
Ngô Đình Diệm không thích cộng sản và có kinh nghiệm đối đầu với cộng sản trong suốt thời
gian ông làm Quan, từ cấp Phủ Huyện lên đến cấp Tỉnh và sau cùng làm Thƣợng Thƣ đứng
đầu Lục Bộ, do đó cái chính phủ mà ông Ngô Đình Diệm sẽ thành lập hồi đó‘’có thể’’ đã
không quá tiêu cựu nhƣ chính phủ của Cụ Trần Trọng Kim sau khi Nhật đầu hàng,‘’có thể’’
cái chính phủ của ông Ngô Đình Diệm đã không khuyên Vua Bảo Đại thoái vị,‘’có thể’’ cái
chính phủ của ông Ngô Đình Diệm sẽ nhận lời yêu cầu của quân đội Nhật bảo vệ cho chính
quyền của Vua Bảo Đại và cũng‘’rất có thể’’ với một chính phủ nhƣ vậy, Việt Minh cũng khó
mà cƣớp đƣợc chính quyền một cách quá dễ dàng nhƣ đã xảy ra...
Vào năm 1945, Bác Sĩ Phan Huy Quát giữ chức Đổng Lý Văn Phòng cho Thủ Tƣớng
Trần Trọng Kim tại Huế. Ngƣời viết có hỏi Bác Sĩ Phan Huy Quát về điểm này thì đƣợc ông
Quát trả lời nhƣ sau:
‘’Nếu vào tháng 3 năm 1945 mà ông Ngô Đình Diệm về đƣợc Huế thì chắc chắn ông
Diệm sẽ làm Thủ Tƣớng theo lời mời của Vua Bảo Đại chứ không phải là Cụ Trần Trọng
Kim. Tuy nhiên nếu ông Diệm có làm Thủ Tƣớng đi nữa thì tôi nghĩ rằng những thành phần
mà ông Diệm sẽ chọn vào Nội Các cũng chẳng có gì thay đổi mấy vì ông ta cũng phải chọn
lựa những ngƣời mà Vua Bảo Đại đã gửi thƣ mời về Huế để tham khảo ý kiến. Trong chính
phủ Trần Trọng Kim, hầu nhƣ tất cả các vị Bộ Trƣởng đều là những ngƣời đã đƣợc Vua Bảo
Đại mới về Huế, chỉ có Kỹ Sƣ Lƣu Văn Lang, Bộ Trƣởng Công Chánh, là đang ở Sài Gòn và
vì vậy mà về sau thì ông ta không về nhận chức...’’
Cụ Trần Quốc Anh, một nhận vật có nhiều liên hệ với Hoàng Đế Bảo Đại, Cụ Trần
Trọng Kim, Giáo Sƣ Hoàng Xuân Hãn, ông Phạm Quỳnh, Hoàng Thân Vĩnh Cẩn...từ thời
trƣớc năm 1945, cũng đã có tiết lộ về chuyện nhân sự trong Nội Các Trần Trọng Kim trong
một tập hồi ký do Cụ viết trên giƣờng bệnh vào năm 1966 nhƣ sau:
‘’Tối hôm 17 tháng 3 năm 1945, ông Vĩnh Cẩn đến nhà tôi. Tôi đã biết ông Cẩn đến
có việc gì. Tôi mời ông ngồi, rồi ông hỏi tôi:
- Ngài (Bảo Đại) ban ra trƣớc hết anh có nhận đƣợc trọng trách lập Nội Các không ?
Tôi trả lời ngay lập tức:
- Đức Ông tâu với Ngài:
1.- Tôi không đủ tài và cũng không và cũng không có đức tính để lập một Nội Các
trong lúc giao thời này.
2.- Là tôi đang còn trẻ và cũng không có bằng cấp gì để gây tín nghiệm trong giới trí
thức hiện đại.
Ông Cẩn hỏi tiếp:
- Ngài có ban, nếu anh không nhận đƣợc thì anh đề nghị những ngƣời đủ tƣ các để lập
Nội Các.
Tôi nghĩ ngay đến Cụ Trần Trọng Kim vừa mới ở Singapore về Bangkok, tôi liền viết
ngay bản danh sách từng nhân vật một, vị nào ở địa vị nào. Sở dĩ tôi đề nghị Cụ Kim ra lập
Nội Các để Cụ biết rõ sự thông minh của Hoàng Đế vì từ bao nhiêu năm nay Cụ cũng nhƣ
81 MỘT CƠN GIÓ BỤI
nhiều ngƣời khác coi rẻ Hoàng Đế cho Hoàng Đế là một thanh niên ngốc (xin lỗi Ngài) Vậy
tôi viết danh sách:
Thủ Tƣớng: Trần Trọng Kim kiêm Ngoại Giao. Bộ Nội Vụ: Một trong ba vị Đƣờng
Quan là Hoàng Trọng Phu, Vi Văn Định và Trần Văn Thông. Tuy tôi chƣa biết chắc ba vị này
ai đã chịu nhận nhƣng vì cấp bách nên đợi giờ phút cuối cùng sẽ liệu. Bộ Giáo Dục: Hoàng
Xuân Hãn. Bộ Công Chánh: Kỹ Sƣ Lƣu Văn Lang. Bộ Tài Chánh: Vũ Văn Hiền hay Trịnh Bá
Bích (tôi không biết Cụ Bích đã chết rồi) Bộ Kinh Tế & Tiếp Tế: Hồ Tá Khanh. Bộ Y Tế: Bác
Sĩ Vũ Ngọc Anh. Bộ Quốc Phòng: Đại Tá Nguyễn Văn Xuân. Bộ Tƣ Pháp: Trịnh Đình Thảo.
Thanh Niên & Thể Thao: Phan Anh.
Những ngƣời này không ai biết tôi và tôi cũng không quen ai. Tôi chỉ biết họ qua nhận
xét của tôi về đức tính và tài năng. Khi ông Cẩn cầm danh sách về cho Hoàng Đế thì Ngài
thỉnh danh sách ấy và yêu cầu cố vấn phủ mới những vị này đến Huế...’’ (30)
Sự tiết lộ của Cụ Trần Quốc Anh cho thấy danh sách mà Cụ đề nghị đã đƣợc trình cho
Hoàng Đế Bảo Đại đúng một tháng trƣớc ngày Nội Các Trần Trọng Kim ra mắt và chỉ có ba
ngƣời không có tên trong danh sách này mà lại có tên trong Nội Các là Luật Sƣ Trần Văn
Chƣơng, Bộ Trƣởng Ngoại Giao, Bác Sĩ Trần Đình Nam, Bộ Trƣởng Nội Vụ và Nguyễn Hữu
Thi, Bộ Trƣởng Tiếp Tế. Sự tiết lộ này đã cho thấy rằng nhận xét của Bác Sĩ Phan Huy Quát
là đúng khi ông nói rằng dù ông Ngô Đình Diệm có đƣợc làm Thủ Tƣớng hồi đó thì thành
phần nhân sự trong Nội Các của ông cũng chẳng có gì thay đổi nhiều cho lắm.
Bác Sĩ Phan Huy Quát còn cho biết thêm về chƣơng trình hành động của Hoàng Đế
Bảo Đại:
‘’Một trong những vấn đề ƣu tiên hàng đầu mà Vua Bảo Đại muốn chính phủ phải
thực hiện ngay lúc đó là đòi lại ba Thành Phố Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng cùng với Nam
Bộ trong tay ngƣời Nhật để dành lại nền độc lập và chủ quyền toàn vẹn cho đất nƣớc. Những
việc đó thì cho đến đầu tháng 8 năm 1945 Cụ Trần Trọng Kim mới thực hiện đƣợc nhƣng chỉ
vài ngày sau thì Nhật Bản bị bom nguyên tử và phải đầu hàng khoảng một tuần sau đó. Tôi
nghĩ rằng nếu ông Diệm có làm Thủ Tƣớng thì cũng phải tuân theo chỉ thị của Vua Bảo Đại
mà dành mọi ƣu tiên cho những việc này nhƣ Cụ Trần Trọng Kim đã làm.
‘’Trong Nội Các Trần Trọng Kim không hề có Bộ Quốc Phòng mà hồi trƣớc gọi là Bộ
Binh vì lúc đó Việt Nam chƣa có quân đội. Vua Bảo Đại có ý muốn thành lập quân đội nhƣng
Nhà Vua lại giao việc đó cho Bộ Thanh Niên do Luật Sƣ Phan Anh làm Bộ Trƣởng. Luật Sƣ
Phan Anh và Giáo Sƣ Tạ Quang Bửu đã thành lập Trƣờng Thanh Niên Tiền Tuyến ở Huế với
nhiệm vụ đào tạo các cấp chỉ huy cho quân đội và ngƣời đƣợc họ giao cho chức vụ chỉ huy
lớp huấn luyện này cũng nhƣ là các lực lƣợng Bảo An chừng khoảng chƣa tới hai trăm ngƣời
là Trung Úy Phan Tử Lăng. Có thể nói Trung Úy Phan Tử Lăng là vị Sĩ Quan ngƣời Việt
Nam cao cấp nhất giữ chức vụ chỉ huy tất cả các lực lƣợng quân sự trong chính quyền của
Vua Bảo Đại hồi đó. Vào tháng 8 năm 1945 thì đại đa số trong nhóm các Thanh Niên Tiền
Tuyến cũng nhƣ là lính Bảo An đến theo Việt Minh và sau này thì chính ông Phan Tử Lăng
cũng theo Việt Minh luôn.
‘’Tôi nghĩ rằng nếu đƣợc nằm giữ vai trò Thủ Tƣớng thì có lẽ ông Ngô Đình Diệm
cũng có thể làm đƣợc nhiều điều khác, tuy nhiên với sự thiếu phƣơng tiện để liên lạc với các
Tỉnh ở khắp ba miền Nam Trung Bắc nhƣ hồi đó, nhất là với một lực lƣợng quân sự hồi đó
nhƣ thế, liệu ông Diệm có thể làm đƣợc điều gì khác hơn để giữ cho ông Bảo Đại không thoái
vị và chống lại đƣợc cuộc ‘’tổng khởi nghĩa’’ của Việt Minh hay không ?’’
Tƣởng cũng nên nhắc lại là Bác Sĩ Phan Huy Quát, cựu Đổng Lý Văn Phòng của Thủ
Tƣớng Trần Trọng Kim về sau trở thành Tổng Trƣởng Quốc Gia Giáo Dục và Tổng Trƣởng
Quốc Phòng dƣới thời Quốc Trƣởng Bảo Đại và sau đó làm Tổng Ngoại Giao vào năm 1964
và Thủ Tƣớng Chính Phủ vào năm 1965. Vào năm 1950, chính Bác Sĩ Phan Huy Quát đã
nhận đƣợc lệnh của Quốc Trƣởng Bảo Đại thành lập Quân Đội Quốc Gia Việt Nam và ông
chính là ngƣời đã ký nghị định thành lập Trƣờng ‘’Võ Bị Liên Quân Đà Lạt’’ để huấn luyện
82 MỘT CƠN GIÓ BỤI
Sĩ Quan Hiện Dịch và hai Trƣờng ‘’Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức’’ và ‘’Sĩ Quan Trừ Bị Nam
Định’’ để huấn luyện các Sĩ Quan Trừ Bị cho Quân Đội Quốc Gia sau này trở thành Quân
Lực Việt Nam Cộng Hòa.
Luật Sƣ Phan Anh, cựu Bộ Trƣởng Thanh Niên trong chính phủ Trần Trọng Kim về
sau trở thành Bộ Trƣởng Kinh Tế và Giáo Sƣ Tạ quang Bửu trở thành Thứ Trƣởng Quốc
Phòng trong chính phủ của Hồ chí Minh vào năm 1946. Ông Phan Anh là một trong những
đoàn viên trong phái đoàn Việt Minh tham dự Hội Nghị Genève do Phạm văn Đồng cầm đầu,
ông Tạ quang Bửu đại diện cho Việt Minh cùng với Thiếu Tƣớng Delthei đại diện cho quân
đội Pháp ký kết vào bản Hiệp định Genève về Đông Dƣơng vào năm 1954. Về phần các thanh
niên tham gia vào Thanh Niên Tiền Tuyến dƣới thời chính phủ Trần Trọng Kim hồi năm 1945
tại Huế, đa số là những ngƣời đã là những ngƣời đã đậu bằng Tú Tài phần 1 hay phần 2 hồi
đó, sau này họ đều trở thành Sĩ Quan cao cấp kể cả cấp tƣớng lãnh trong quân đội nhân dân
việt nam của cộng sản Bắc Việt.
Về nhân vật Phan Tử Lăng, Cụ Trần Quốc anh có cho biết thêm một vài chi tiết nhƣ
sau:
‘’Pháp biết Nhật sắp lật mình nhƣng không biết ngày giờ nào để đề phòng. Trái lại,
Nhật biết ngày nào Pháp sẽ đánh Nhật. Hợp tác viên có lợi nhất cho Nhật ở Huế là Trung Úy
Phan Tử Lăng, (sau này làm Phó Tổng Tham Mƣu Kháng Chiến) đã cung cấp cho Nhật một
bản đồ có chi tiết tỉ mỉ về vị trí Đồn Mang Cá. Cách đó ít lâu, Pháp biết có sự mật giao giữa
Nhật và Trung Úy Lăng, Pháp đã phái ông này đi thanh tra ở Nghệ An và ông này đã bị
thƣơng ở bả vai hôm 9.3.1945 vì ngƣời Nhật ở Vinh không biết ông.’’ (31)
Trong một cuốn sách dày trên 600 trang nói về năm 1945, Tiến Sĩ David Marr, một Sử
Gia ngƣời Mỹ đã cho biết thêm một vài chi tiết về Trung Úy Phan Tử Lăng:
‘’Khi đã đến lúc mà sự đối nghịch (giữa Việt Minh và chính quyền của Vua Bảo Đại)
đã cần kề thì mọi ngƣời đều chú ý đến Trung Úy Phan Tử Lăng, Chỉ Huy Trƣởng các đơn vị
Bảo An Binh trong vùng Thừa Thiên-Huế, một vị Sĩ Quan có tài và đƣợc nhiều ngƣời kính
trọng. Trong những ngày trƣớc đó, Tôn quang Phiệt đã giới thiệu Lê tự Đồng, một đảng viên
cộng sản đóng vai trò quan trọng trong Ủy Ban Khởi Nghĩa ở Huế với Trung Úy Phan Tử
Lăng. Trong cuộc hội kiến này, Trung Úy Lăng đã đặt rất nhiều câu hỏi về những chính sách
đối nội cũng nhƣ là đối ngoại của Việt Minh với Lê tự Đồng. Vào ngày 17 tháng 8 năm 1945,
Hoàng Anh, bí thƣ tỉnh ủy Thừa Thiên đã đến gặp Phan Tử Lăng tại tƣ gia của ông khi ông
đang ở trần bửa củi trong sân. Sau đó, Phan Tử Lăng đã đồng ý để cho tức là cho phép một
cách gián tiếp ngƣời đại diện của mặt trận Việt Minh nói chuyện với các đơn vị Bảo An Binh.
Phan Tử Lăng cũng còn cố vấn cho Hoàng Anh biết rõ trong những đơn vị đó những ngƣời
nào là chống lại Việt Minh, những ngƣời nào còn đứng giữa không theo ai và những ngƣời
nào là chống lại Việt Minh. Tuy vậy nhƣng nói chung thì Phan Tử Lăng lúc đó chƣa tỏ ra có
thái độ bất tuân những lệnh của Vua Bảo Đại hay chính phủ của ông ban ra.
‘’Ngày 22 tháng 8, khi Cụ Trần Trọng Kim cho ngƣời mời Trung Úy Phan Tử Lăng
đến hỏi xem các đơn vị Thanh Niên Tiền Tuyến và Bảo An Binh dƣới quyền chỉ huy của ông
ta còn có thể tin cậy đƣợc hay không thì ông Phan Tử Lăng đã trả lời một cách mơ hồ. Khi
kiểm soát lại thì Cụ Trần Trọng Kim mới biết rằng ngay cả đơn vị lính Hộ Thành tức là lính
gác của Nhà Vua với quân số lên tới mấy trăm ngƣời cũng đã bị Việt Minh xâm nhập và đã
mất hết tinh thần. Do đó ông đã đề nghị Vua Bảo Đại thoái vị đề tránh khỏi bị giết nhƣ trƣờng
hợp Pháp Hoàng Louis XVI và Nga Hoàng Nicolas II...’’ (32)
Trung Úy Phan Tử Lăng thì về sau cũng có tham gia Việt Minh, sau năm 1975 ông
Phan Tử Lăng vẫn còn sống và làm thanh tra ngành kỹ nghệ kim khí tại Sài Gòn. Một trong
những ngƣời con của ông về sau đƣợc đi du học tại Liên xô, đó là Tiến Sĩ Phan lƣơng Cầm.
Bà Phan lƣơng Cầm hiện nay là phu nhân của ông Võ văn Kiệt, cựu ủy viên bộ chính trị của
đảng cộng sản Việt Nam và cựu Thủ Tƣớng của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa Xã Hội Chủ
Nghĩa.
83 MỘT CƠN GIÓ BỤI
Ngoài một số ngƣời Việt Nam, cũng có một vài sử gia ngoại quốc đã nghĩ rằng nếu
ông Ngô Đình Diệm đƣợc làm Thủ Tƣớng vào năm 1945 thì tình thế‘’có thể’’ thay đổi. Trong
một cuốn sách đƣợc xuất bản vào năm 1997, Giáo Sƣ Sử Học Robert D. Schulzinger, Giám
Đốc Chƣơng Trình Các Vấn Đề Quốc Tế tại Viện Đại Học Colorado tại Boulder cũng có
đồng quan điểm nhƣ vậy:
‘’Trần Trọng Kim, một Sử Gia có tinh thần quốc gia, trở thành Thủ Tƣớng và đã chọn
Quốc Hiệu là Việt Nam, chọn lá cờ vàng làm Quốc Kỳ và một bài Quốc Ca. Tuy nhiên ông là
một nhà lãnh đạo yếu ớt, phải đi giây giữa ngƣời Nhật đang nắm quyền và sự tạo lập một
chính phủ độc lập thật sự, ông đã đƣợc ngƣời đƣơng thời gọi là ‘’Kerensky Việt Nam’’ để so
sánh với ông Alexander Kerensky, vị Thủ Tƣớng chính phủ lâm thời tại Nga trƣớc khi từ
chức nhƣờng quyền lại cho phe cộng sản bolchevik vào năm 1917. Thực ra thì Bảo Đại muốn
mời ông Ngô Đình Diệm làm Thủ Tƣớng thay vì ông Trần Trọng Kim vì ông Diệm là ngƣời
đã chống lại sự hợp tác với ngƣời Nhật, do đó ông ta có nhiều uy tín hơn nếu đứng đầu một
chính phủ. Nhƣng ngƣời Nhật đã chống lại việc mời ông Diệm vì họ sợ rằng ông ta có tinh
thần độc lập quá cao.
‘’Lịch sử nƣớc Việt Nam có thể đã có thể đã có nhiều thay đổi nếu mà ông Ngô Đình
Diệm đƣợc làm Thủ Tƣớng chính phủ Việt Nam sau khi ngƣời Nhật lật đổ ngƣời Pháp vào
tháng 3 năm 1945.’’ (33)
Có thay đổi hay không, điều đó cũng chỉ là một trong những cái ‘’nếu’’ một trong cái
‘’có thể’’ trong lịch sử mà thôi.
Trần Đông Phong
Chú Thích:
1.- Bảo Đại: ‘’Con Rồng Việt Nam’’ Nguyễn Phức Tộc xuất bản, California, 1990.
Trang 164-165.
2.- Trần Trọng Kim: ‘’Một Cơn Gió Bụi’’ Vĩnh Sơn tái bản, Sài Gòn 1969. Trang 42-
45.
3.- Trần Trọng Kim: Sách đã dẫn, trang 49-51.
* Ghi chú của ngƣời viết: Vào thời 1945, ngƣời Việt Nam dùng chữ ‘’bọn’’ để chỉ một
nhóm ngƣời nhƣ Cụ Trần Trọng Kim đã dùng ‘’bọn ông Hoàng Xuân Hãn, bọn ông Diệm’’
v.v...và chữ ‘’bọn’’ này hoàn toàn không hề có mang ý nghĩ xem thƣờng, vô lễ hay bất kính
nhƣ hiện nay.
4.- Trần Trọng Kim: Sách đã dẫn, trang 45.
5.- David Marr: ‘’Vietnam 1945, the Quest for Power’’ University of California
Press, Berkeley. Los Angeles. London, 1995. Trang 89, trích lại Nitz: ‘’Independence’’ trang
117. Phỏng vấn Ishida Masao, (Phó Tổng Lãnh Sự Nhật tại Huế vào năm 1943-1945) tại
Tokyo năm 1962 và Komatsu Kiyoshi ‘’Betonamu’’ (Vietnam) Tokyo 1955. Trang 238.
6.- Trần Quốc Anh: ‘’Ký Sự Đềnh Đoàng’’ Trần gia xuất bản, California 2005. Trang
15-16.
7.- Nguyễn Trân: ‘’Công Và Tội, Những Sự Thật Lịch Sử’’ Xuân Thu, California
1992. Trang 145.
8.- Hữu Ngọc-Nguyễn đức Hiền: ‘’La Sơn Yên Hồ Hoàng Xuân Hãn, Tập I’’ Nhà
xuất bản giáo dục. Hà Nội 1998. Trang 303: ‘’Nhà Học Giả Để Lại Cho Hậu Thế Những
Bài Học Quý Giá’’ của Thu Trang, Tiến Sĩ Sử Học Pháp.
9.- Thụy Khuê: ‘’Nói Chuyện Với Hoàng Xuân Và Tạ Trọng Hiệp’’ Nhà xuất bản
Văn Nghệ 2002, Trang 134-135.
10.- Trần Quốc Anh: ‘’Ký Sự Đềnh Đoàng’’ trang 32.
11.- Thụy Khuê: Sách đã dẫn, trang 142-145
12.- David Marr: Sách đã dẫn. Trang 27-28.
13.- Chiang Yung Ching (Tƣởng Vĩnh Kính):‘’Hồ chí Minh tại Trung Quốc’’ Văn
Nghệ, California, 1986.
84 MỘT CƠN GIÓ BỤI