Sunday, December 5, 2010

SẤM TRẠNG TRÌNH (GIẢNG XƯA)


SẤM TRẠNG TRÌNH (GIẢNG XƯA)

(Bài này còn thiếu. Băng thì đầy đủ)

Chừng nào thằng ngốc làm vua,

Thế gian cạo trọc, thầy chùa để râu.
Cuộc đời ai dễ biết đâu,
Yêu tinh đặng thế bóp đầu thằng kiên.
Quan làng ỷ thế, ỷ quyền,
Dầu khôn giả dại mới yên phận mình.
Mặc ai chưa rõ, chưa tin,
Việc làng, việc nước lặng thinh chớ bàn.
Ta tin ta mới đặng an,
Ruộng đò bè bạn đưa đàng chó trâu.
Việc đời thì mặc người âu,
Ta mà giả điếc lắc đầu làm ngơ.
Muốn yên mồm lặng như tờ,
Dân bàn việc nước thì khô xác hình.
Bởi vì quốc thể bù nhìn,
Quan làng tàn bạo sinh linh tơi bời.
Lương dân than thở nơi nơi,
Quốc hồn mờ ám hỡi ôi thế quyền.
Nước nhà nghiêng ngả đảo điên,
Tham quan hại nước lợi riêng một mình.
Biết chi là ám với minh
Sớm ưa trưa liếc nhân tình đổi đi.
Kim tiền, quyền thế tương tri,
Không quyền, không thế chơi thì ngu dân.
Chớ hà hiếp, chớ điên phần,
Đói no duyên Phật thánh thần chẳng an.
Nghèo nàn bỗng chốc giàu sang,
Đứa ngu đội lốt ra đàng gọi khôn.
Bởi đời toàn lũ vô hồn,
Khinh khi nhơn nghĩa trọng tôn bạc tiền...
http://thanhsi.org/samgiang-giangxua/SamTrangTrinh.mp3
Sấm Trạng Trình (907)
+

No comments: