Saturday, March 26, 2011

LUẬN NGỮ XIV

TIỂU SỬ NGUYỄN THIÊN THỤ

I.THÂN THẾ

Sinh năm 1937 tại Quảng Bình, bút hiệu Sơn Trung, Gia Hội.và Vạn Mộc cư sĩ. Học sinh ban Văn Chương sinh ngữ trường Quốc Học Huế, sinh viên Đại Học Văn Khoa và Đại Học Sư Phạm Sài Gòn. Sau 1975 ẩn cư. Năm 1995, cùng gia đình định cư tại Ottawa, Canada.

II.GIÁO DỤC :Học Văn chương
1969 Cao Học Văn Chương Việt Nam. Đại Học Văn Khoa Sài Gòn.
1974 Tiến sĩ Văn Chương phần thứ nhất. Đại Học Văn Khoa Sài Gòn.
1974 Cao Học Giáo Dục. Đại Học Sư Phạm Sài Gòn.
2003 Cử nhân Văn Chương Anh . Đại Học Carleton, Canada.

III.NGHIỆP VỤ : Dạy văn chương Việt Nam
1964-1970 Giáo sư tại trường Nữ Trung Học Lê Ngọc Hân, Mỹ Tho

1970-1975 Giảng sư tại trường Đại Học Văn Khoa Sàigon và giáo sư thỉnh giảng tại các Viện Đại Học Vạn Hạnh, Cần Thơ, Cao Đài, và Hòa Hảo.

IV. TÁC PHẨM


A.TÁC PHẨM ĐÃ ẤN HÀNH

1- PHƯƠNG PHÁP NGHỊ LUẬN VÀ PHÂN TÍCH VĂN CHƯƠNG , Lửa Thiêng, Sài Gòn, 1971.
2- NGHỆ THUÂT HÀNH VĂN. Lửa Thiêng, Sài Gòn, 1972.
3- NGUYỄN TRÃI, Lửa Thiêng, Sài Gòn, 1973
4- TẢN ĐÀ, THỰC VÀ MỘNG. Lửa Thiêng, Sài Gòn, 1974.
5- VĂN HỌC SỬ VIỆT NAM: VĂN HỌC HIỆN ĐẠI, 4 tập, 2200 trang. Gia Hội, Canada, 2006.

B. TÁC PHẨM E BOOKS: GIA HỘI XUẤT BẢN. SƠN TRUNG THƯ TRANG

I. SƯU TẬP:


II. NGHIÊN CỨU

III. SÁNG TÁC


( Sơn Trung Thư Trang. http://sontrung.blogspot.com)


IV.TẠP CHÍ:

  • Chủ biên BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG (từ 1999 đến nay)
    http://son-trung.blogspot.com
  • Cộng tác với Dòng Việt (California)
  • Cộng tác với Khai Thác Thị Trường, và Đối Lực (Toronto, Canada)C.TÁC PHẨM CHƯA XUẤT BẢN:

-1. VĂN HỌC SỬ VIỆT NAM: VĂN HỌC CỔ ĐIỂN, 3 tập, 1400 trang
-2.VĂN HỌC SỬ VIỆT NAM: VĂN HỌC CẬN ĐẠI, 3 tập, 1600 trang.
-3.LỊCH SỬ THƠ MỚI
-4.GIÁO DỤC VIỆT NAM THỜI NHO HỌC
-5. ĐỜI SỐNG VIỆT NAM
-6. HISTORY OF VIETNAMESE LITERATURE
-7..BUDDHA’S MIDDLE PATH


No comments: