Thursday, August 25, 2011

TRANH

36 bức tranh lụa Việt-Nam- Nét đẹp quê hương

36 Vietnamese scenic paintings on silk

http://img13.imageshack.us/my.php?image=98430056.jpg

http://img13.imageshack.us/my.php?image=58991466.jpg

http://img13.imageshack.us/my.php?image=10129648.jpg

http://img13.imageshack.us/my.php?image=47700802.jpg
http://img15.imageshack.us/my.php?image=83605268.jpg

http://img13.imageshack.us/my.php?image=88224393.jpg

http://img15.imageshack.us/my.php?image=46567228.jpg

http://img15.imageshack.us/my.php?image=35569115.jpg


http://img15.imageshack.us/my.php?image=27480033.jpg

http://img15.imageshack.us/my.php?image=64668589.jpg

http://img15.imageshack.us/my.php?image=54046291.jpg

http://img15.imageshack.us/my.php?image=63708882.jpg


http://img15.imageshack.us/my.php?image=86688302.jpg

http://img15.imageshack.us/my.php?image=42272975.jpg

http://img15.imageshack.us/my.php?image=23615599.jpg

http://img15.imageshack.us/my.php?image=49930538.jpg


http://img15.imageshack.us/my.php?image=82972715.jpg

http://img15.imageshack.us/my.php?image=34841208.jpg

http://img15.imageshack.us/my.php?image=79700850.jpg


http://img7.imageshack.us/my.php?image=19biz.jpg

http://img7.imageshack.us/my.php?image=25604460.jpg

http://img15.imageshack.us/my.php?image=84443969.jpg

http://img15.imageshack.us/my.php?image=46294551.jpg

http://img15.imageshack.us/my.php?image=50528502.jpg

http://img15.imageshack.us/my.php?image=76881954.jpg


http://img15.imageshack.us/my.php?image=56888770.jpg

http://img7.imageshack.us/my.php?image=62161090.jpg

http://img7.imageshack.us/my.php?image=77147097.jpg

http://img7.imageshack.us/my.php?image=91432596.jpg

http://img7.imageshack.us/my.php?image=57572904.jpg

http://img7.imageshack.us/my.php?image=52165891.jpg


http://img7.imageshack.us/my.php?image=64076768.jpg

http://img7.imageshack.us/my.php?image=18429473.jpg

http://img7.imageshack.us/my.php?image=35504909.jpg

http://img7.imageshack.us/my.php?image=40025694.jpg

http://img7.imageshack.us/my.php?image=75304424.jpg


No comments: