Tuesday, August 13, 2013

SẤM KÝ TRẠNG TRÌNH TOÀN TẬP * LỜI NÓI ĐẦU


LỜI NÓI ĐẦU
Theo thời gian và cũng vì thời đại, chúng ta đã mất nhiều tài liệu và không được tiếp cận với các tài liệu xưa. Vì vậy mà tôi lập Sơn Trung thư trang để làm một thư viện nhỏ với tinh thần vô vị lợi, tôi có thể giữ cho tôi và cống hiến cho moi người. Khi còn ở Việt Nam, tôi đã thu thập một số sách, một số tài liệu, trong đó có Sấm Trạng Trình. Xưa nay có rất nhiều bản khác nhau vì nhiều người sửa đổi. Không biết bản nào là bản chính, nên trước khi san định, nghiên cứu, chúng ta phải sưu tập tài liệu. Tại các thư viện Việt Nam nhất là tại Hà Nội có nhiều bản Sấm Trạng Trình chữ Nôm và các bản này cũng khác nhau. Sấm ký ở bản A có 262 câu, gồm 14 câu “cảm đề” và 248 câu “sấm ký” là gốc của bản Quốc ngư Hoàng Xuân và Thời Tập. Bản AB.444 Viện Hán Nôm gốc của bản quốc ngữ Mai Lĩnh.`

Ngoài bản A còn có ít nhất ba dị bản về sấm Trạng Trình. Tài liệu liên quan hiện có 20 văn bản, trong đó 7 bản là tiếng Hán Nôm lưu tại Thư viện Khoa học Xã hội (trước đây là Viện Viễn Đông Bác Cổ) và Thư viện Quốc gia Hà Nội. Trước 1975, tại miền Nam đã có khoảng 20 bản quốc ngữ, nay Hà Nội cũng in thêm vài bản. Bản tiếng quốc ngữ phát hiện sớm nhất có lẽ là Bạch Vân Am thi văn tập in trong Quốc Học Tùng Thư năm 1930 . Riêng tôi có một bản nôm.Từ lâu tôi đã có ý phổ biến nhưng chưa thực hiên được. Nay cơ duyên đã đến, ltôi cố gắng y sao chép dần để trình chư vị . Tôi tuyển chọn những bản xưa nhất và đáng tin cậy để tái bản trong thư trang của tôi. Tôi tập hợp các bản lại và gọi là Sấm Ký Toàn Tập.

Năm 2010, tôi đã đăng tải vào Sơn Trung Thư Trang. Nay tìm thêm vài tài liệu, tôi phổ biến ấn bản 2011 để cống hiến quý độc giả.

Ottawa ngày 20 tháng 7 năm 2011
Nguyễn Thiên Thụ


MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU

TỔNG QUAN
TỰ ĐIỂN SẤM TRẠNG TRÌNH
BẢN I * SƠN TRUNG
BẢN II * NGUYỄN VĂN SÂM

BẢN III *SỞ CUỒNG
BẢN IV. SỞ CUỒNG TẬP ĐẠI THÀNH
BẢN V * MAI LĨNH
BẢN VI * HƯƠNG SƠN
BẢN VII * HOÀNG XUÂN

BẢN VIII *HUỲNH TÂM
BẢN IX* TRỊNH VÂN THANH 1966
BẢN X * THỜI TẬP
BẢN XI* BẢN WIKISOURCE
BẢN XII * BẢN WIKIPEDIA

BẢN XIII*NGUYỄN QUÂN
BẢN XIV * PHẠM ĐAN QUẾ
BẢN XV * ĐÔNG NAM Á 
BẢN XVI * MINH ĐIỀN 1948
PHỤ LỤC I * BẢN NÔM PHÙNG THƯỢNG THƯ KÝ
PHỤ LỤC II *
BẢN MAI LĨNH
PHỤ LỤC III. GIẢNG XƯA

PHỤ LỤC IV* TỨ THÁNH

No comments: