Tuesday, August 3, 2010

SƠN TRUNG VĂN TẬP

NGUYỄN THIÊN THỤ


SƠN TRUNG VĂN TẬP

GIAHOI
2008
Copyright © 2008 by GIA HOI PublisherLỜI NÓI ĐẦU


Bao nhiêu năm cầm bút, người viết đã hoàn thành một số công trình nghiên cứu. Những bài viết đăng báo sẽ được tập trung vào bộ "SƠN TRUNG VĂN TẬP".
Bộ này sẽ gồm các tập sau:
+Văn học
+Chính trị
+Giáo dục
+Triết học
+Phiếm luận
Xin quý vị nhận nơi đây tất cả tấm chân tình của người viết trên con đường tranh đấu cho tự do, dân chủ và độc lập của Việt Nam.

Nguyễn Thiên Thụ
Canada 2008
No comments: