Monday, November 2, 2015

VĨNH HẢO * CỞI TRÓI I A

CỞI TRÓI I 
(PHƯƠNG TRỜI CAO RỘNG 4)
truyện dài của Vĩnh Hảo
Chiêu Hà xuất bản tại California, Hoa Kỳ năm 1997

coitroi1
Xem online mục lục bên phải.
Download về nhà trọn tác phẩm Cởi Trói I trong dạng PDF:
 CỞI TRÓI I (PHƯƠNG TRỜI CAO RỘNG 4) PDF

No comments: