Tuesday, July 7, 2009

CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN * INDEX

Để tiện việc tra cứu, chúng tôi xin đánh số  trang theo bản Anh văn của nhà xuất bản 
The Modern Library New York, năm 2001.
Sơn Trung


MỤC LỤC

Tập I. thuyết và cương lĩnh CS.
Tập II. Chủ nghĩa Lenin
Tập III.Stalin
Tập I
V. Cộng sản ở phương tây
Tập V
.Thế giới thứ 3

Tập VI. Tổng kết.

INDEX ( CHỈ DẪN) 

I. Lí thuyết và cương lĩnh của chủ nghĩa cộng sản


Các triết gia cổ đại 
-Platon, Augustin, Thomas More      3-5
Marx            10
T ự do trong cộng sản   14
Marx sai  lầm 15 -18 -20
II. Chủ nghĩa Lenin
Nông dân là tiểu tư sản   32
Cán bộ thiếu kinh nghiệm  39
Kinh tế  42
kulak  45

III. Stalin và hậu Stalin
Lenin bệnh   56, Lenin, chính thống giáo 57
Stalin liên kết Kamenev 58
Lenin &Stalin 73-74
Công nghiệp hóa    58
Tập thể hóa    60-62
Công an tra tấn 63-64
Đại khủng bố  65-67
văn học   70
KGB  70, Nhân viên mật vụ  86
Liên Xô & Đức 75
Chiến tranh thế giới 2 thiệt hại   : 77
Gorbachev thăm Âu Mỹ  79
Tham nhũng 80, Ăn cắp   84
Phóng vệ tinh  82
Li ên xô quốc phòng v à r ư ợu 87


IV. Chủ nghĩa cộng sản ở phương Tây
Những người khâm phục Liên Xô    98 -100
Toàn tr     102
Khủng bố 113

V. Thế giới thứ ba 

Cộng sản sai lầm  115-116
Tư bản khộng chết 116
Lênin giải thích vể tư bản 119-20
Hoan hô Lenin 120
Mao & Liên Xô 125
Mao &Trung quốc 130
Pol Pot 134
Chili theo Cộng sản 135
Cuba 136

VI. Tổng kết
Luân diểm về tư hữu       148
Cải tạo con người     149
Bạo lực  150
Kinh tế suy đồi   , so sánh Bắc Hàn, Nam Hàn 154
Chủ nghĩa xét lại  156-57

No comments: