Wednesday, July 8, 2009

GIAI CẤP MỚI * INDEX

MILOVAN DJILAS *  GIAI CẤP MỚI, 

GIAI CẤP MỚI * INDEX

LỜI NÓI ĐẦU

Quyển Giai Cấp Mới của Milovan Djilas rất có giá tri.Để tiên việc tra cứu, tôi đã đánh số tập và số đoạn, đồng thời chú thích, và tô đậm các chữ, các câu quan trọng.Sơn Trung

MỤC LỤC

Tập I.Nguồn gốc chủ nghĩa cộng sản
Tập II.Liên Xô và Đông Âu, Nam Tư. Bãi bỏ tư hữu, Chiếm tài sản nhân dân
Tập III.Giai cấp mới, Quan liêu, độc tài
Tập IV.Quan liêu, bóc lột
Tập V. Chuyên chính-Pháp luật- Khủng bố tinh thần
Tập VI.Giai cấp mới
Tập VII.Bạo lực . Vô sản chuyên chế
Tập VIII.Liên Xô và Đông Âu,Nam tư
Tập IX.Chủ nghĩa công sản dân tộc.BẢN CHỈ DẪN


Ảo tưởng
II,4, 5; III,1

Bãi bỏ tư hữu
+chiếm tài sản tư sản và nhân dân II, 1;III.1; VII,4
+Chống tư sản
+lãng phí V,9
+Tư sản ngoại quốc II,1


Bạo lực ( xem thêm giai cấp mới, tư tưởng)
Độc tài, toàn trị
Chuyên chế
Chuyên Chính
Đảng trị
Vô sản chuyên chính
+Bạo lực II,1; V, 3
+bắt thú tôi, VII,3
+bất nhân,dã man, VII,1
+Dân chủ IV, 10, 14
+Đảng trị IV, 10
+Độc tài II,1; III,4; VII,1; IX,1, 10;
+kỷ luật VII,3
+không cần xét xử VII,1
+Luồn cúi, bè phái, nô dịch VII,2
+Phân biệt ban thù, giai cấp tu tưởng V,4
+Tai hại của thống nhất tư tưởng IV, 10
+Tàn bạo ; tra tấn VII,3
+Tin tưởng lý tưởng VII,2
+Tính chất:
+Tình báo IV, 9
+Toàn trị, V,1.
+Tư tưởng trong khoa học, vật lý V, 13,
+Tự do lao động V, 7
+Tự do IV,6
+Truy bức, bôi nhọ VI, 7
+văn học, nghê thuật

+Thống nhất tư tưởng (Stalin) IV, 10
+Tranh chấp, Thanh toán nội bộ II,3; III,6


Bầu cử
+Bầu cử V,3;
+Quốc hội V.3

Các tư tưởng gia & lãnh tự CS+Các triết gia cổ đại
+Hegel, Marx, Lenin I,1;V, 9
+Engels tại Manchester I, 3
+Lenin và Nhà nước cách mạng IV,4, 5
+Trotsky, Lenin, Sytalin V.6, 7,8

Cách mạng vô sản
+không thông qua TBCN II,2Cộng sản & tư bản-so sánh
+Đòn bẩy và chính tri IX,11;
+Đông và tây (Hai hệ thống)IX,9, 10,11;
+Dân số Đông Tây IX, 7
+Liên Xô & Đông Âu IX
+Tư bản và cộng sản IX,4
Chiến tranh

Chiến tranh IX,9;Chính trị
Dân chù IV,5; VII,2
Hệ thống bóc lột VII,3


Đế quốc Liên Sô (Quốc tế cộng sản)
Liên xô VII,1; VIII,1; IX,1,2
Liên xô, Đông Âu, Nam Tư I, II,IXĐạo đứcVII,2;
+đặc quyền đặc lợi III,3+Lãng phí V,9
+luồn cúi, nô dịch VII,2+Mị dân, lừa đảo VII, 5
+tàn bạo VII, 1


Giai cấp mới

Độc tài
Quan liêu

Tham nhũng

+Duy ý chí
+Đặc quyền, đặc lợiIII,3,4,5;V,5
+Giáo điều IX, 12
+Nhà thờ trung cồ VII,1
+Quan liêu III,1,2, 3;IV,2;V,3,4; IX,1;
+Stalin lập giai cấp mới

Kinh tế cộng sản
+Công nghiệp VI, 1
+Đầu tư Quốc phòng IV,9
+Đình công V,8
+Kế hoạch hóa
+Kinh tế LXô IX,7;
+kinh tế suy sụp, thất bại III,1, IV,1
+giáo điều kinh tế IV, 13
+Lãng phí V,9
+lương công nhân IV, 9; V,3
+Kế haọch hóa V, 9

Lịch sử XHCN+ba giai đoạn VII,7


Mâu thuẫn
Mâu thuẫn IV, 5: V, 1;VIII,1
Nhận định Tiên đoán
+Lenin không biết trươc CM sẽ xảy ra VII, 5;
+Tư bản sụp đổ IX, 12Ngân sách

Chi tiêu IX, 11
Ngân sách LX IX, 11


Sở hữu tập thể
Tài sản quốc gia
Tài sản XHCN
+Tài sảnXHCN,IV, 5
+Sở hữu tập thể IV,1,2;V,6

Tập thể hóa
+Tập thể hóa nông thôn IV, 1,2.Tư pháp
+Bắt thú tội
+Tư pháp V, 1,2
Luật pháp V,1
Mưu kế ,gài bẫy V, 3
Thanh toán đối lập V,3
Tra tấn, V,3


Tư tưởng
+kỳ thị tư tưởng VI,7
+Khoa học VI, 7, 8
+Khủng bố tinh thần IV, 11
+Vật lý, Thiên văn V, 13
+Xả hội,VI, 7, 8
+Văn học nghệ thuật VI, 78

Tội ác và sai lầm của cộng sản
+Roussel V ,9

+Milovan, giáo điều, bất khoan dung V, 13,14
+Tội ác cộng sản V,13.
+Giáo điều: hết giai cấp bóc lột

No comments: