Friday, July 10, 2009

MỘT CÁI NHÌN TRỞ LẠI * INDEXMột Cái Nhìn Trở Lại 2
(Hơi giống Nhật Ký Rồng Rắn II

Các Nhân vật
Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Khắc Viện I, 4
Phạm Thiều II,5

Cộng sản
Công an theo dõi Trần Đô, II,2
Cộng sản duy lý, duy tâm II, 5
Công an với các nhà dân chủ I, 4
Công an & Trần Độ I, 1
Cộng sản và Văn nghệ sĩ I, 4
Chủ nghĩa thành phần, lý lịch I, 2
Dân và cộng sản I, 9; II, 2
Nguyễn Mộng Giác và Mùa Lũ Sông Côn II,1

So sánh

Binh lính cán bộ trước 54 và 75 II,3
Bộ máy cai trị II,4
Công an trước và sau 1945 II,3
Tù nhân cộng sản I, 4
Trước và sau 75 II,3

Tệ nạn
Bằng giả, bằng mua II,4
Lê Duẩn coi nhẹ Marx II,6
Lenin I,3
Sùng bái cá nhân I,8No comments: