Tuesday, July 7, 2009

NHẬT KÝ RỒNG RẮN * INDEX

Lời nói đầu
Để tiên việc tra cứu, chúng tôi ghi số tập, đoạn, chú thích,và tô đậm các chữ, các câu quan trọng.
Sơn Trung

MỤC LỤC

Tập I. Hiện nay cái gì quan trọng?
Tập II.Chế độ và chính quyền hiện nay
(Một Cái Nhìn trở lại 2)
Tập III. Thư gửi Lữ Phương
Tập IV. Nhân đại hội IX
Tập V.Thực trạngvề đường lối hiện nay


CHỈ DẪN

Cộng sản
Công an theo dõi Trần Đô, II,2
Cộng sản duy lý, duy tâm II, 5
Dân và cộng sản II, 2
Nguyễn Mộng Giác và Nước Sông Côn II,1

So sánh

Binh lính cán bộ trước 54 và 75 II,3
Bộ máy cai trị II,4
Công an trước và sau 1945 II,3
Tù nhân cộng sản I, 4
Trước và sau 75 II,3

Tệ nạn
Lê Duẩn coi khinh Marx II,6


Các quốc gia dân chủ V,2
CS vô văn hóa , lưu manh, dốt nát V,7 ;IV,6
CS giết hại các đảng phái, giải tán đảng Dân Chủ, đảng Xã hội II,1
Chủ nghĩa thành phần III,2
Chuyên chính vô sản III, 2
Dân chết đói I, 1
Dân bỏ nước ra đi II,1
Dân chủ , phản dân chủ II,1;V, 1,6, IV,13,

Dự báo sai IV, 4,6
Đảng CS Pháp IV,2
Đạo đức V, 1
Đề nghị IV, 4; V, 5
Độc tài I, 2;II,1,2; IV, 3
Độc tài tư tưởng I, 5
Độc tài, tham nhũng, thủ đoạn, dối trá III,1; II,2
Đường lối mâu thuẫn III,3
Lưu manh, vô văn hóa IV, 6
Lý thuyết sai III,2
Nhận định tổng quát V,1
Quan liêu I, 4; V,2
Văn nghệ V, 3
Phê bình CS, I, 2
Phi luật V, 7
Tệ hơn thời thực dân I,4;II, 3, V,1
Tội ác cộng sản III, 1
Thiện ác III, 1
Tự do I,1
Trotsky: cách mạng bị phản bội III,4
Xét lại chủ nghĩa Marx I,1


No comments: