Sunday, July 11, 2010

NGUYỄN THIÊN THỤ * TRUNG QUỐC LUẬNNGUYỄN THIÊN THỤ
TRUNG QUỐC LUẬN
GIA HÔI
2010


Copyright
© 2010 by GIA HOI PublisherLỜI NÓI ĐẦU

Trung Quốc nay đã trở thành một khối u trong lòng người Việt. Trong bao nhiêu năm, tôi đã viết về Trung Quốc, nay tập trung lại vào một quyển riêng biệt gọi là Trung Quốc Luận. Đây là những bài viết về văn hóa, chính trị của Trung Quốc, đặc biệt là mối tương quan giữa Việt Hoa với các nước khác, trong đó nổi bật nhất là sự bành trướng và xâm lược của Trung Quốc.
Tôi cũng sưu tập những bài viết quan trọng của các tác giả khác để làm tài liệu. Xin các vị này cho phép tôi được để tác phẩm quý vị vào phần phụ lục.
Thủ đô Ottawa ngày 16-7-2010.


MỤC LỤC


TRUNG QUỐC LUẬN

GIA HỘI 2010

LỜI NÓI ĐẦU


Trung Quốc nay đã trở thành một khối u trong lòng người Việt. Trong bao nhiêu năm, tôi đã viết về Trung Quốc, nay tập trung lại vào một quyển riêng biệt gọi là Trung Quốc Luận. Đây là những bài viết về văn hóa, chính trị của Trung Quốc, đặc biệt là mâu thuẫn giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Tôi cũng sưu tập những bài viết quan trọng của các tác giả khác để làm tài liệu. Xin các vị này cho phép tôi được để tác phẩm quý vị vào phần phụ lục.
Thủ đô Ottawa ngày 16-7-2010.


MỤC LỤC

Lời nói đầu I, i


I. Mao Trạch Đông I, 1

II.Vũ trụ quan Đông Phương 26
III. Thuyết ba đại diện 31

IV. Bang giao Trung cộng & Việt cộng II . 35

V. Trung quốc trước 1945 III, 46

VI.Trung quốc và thế giới. IV. 77

VII. Đế quốc Trung Cộng IV, 122

XIII. Trung cộng xâm lược, Việt cộng bán nước,IV.116

IX. Lão t V.119

X.Tín hiệu Trung Cộng V.149

XI. Biển Đông dậy sóng, VI , 178

XII. Tỷ giá đồng nguyên VI. 185-194

XIII. Thái Bình Dương có thái bình không? VII,195-214
XIV. Trung Quốc bành trướng. VII, 215..

XV. Hồi ký La Quý Ba VIII. 219

XVI. Ma chiến hữu . VIII. 241-260

XVII. Lưu Hiểu Ba IX.261

XVIII. Thế cờ Trung Cộng IX- 266- 277-

XIX.Trung quốc và Triều Tiên. X. 278-299

XX. Huệ Năng X. 299- 318.

XXI Con lừa đất Kiềm. XI.319-325..

XXII.Trung Cộng tiến thoái lưỡng nan. XI-.326-351

No comments: