Wednesday, June 6, 2012

NGUYỄN THIÊN THỤ *TRUNG ĐẠO * LỜI NÓI ĐẦUNGUYỄN THIÊN THỤ


TRUNG ĐẠO CHÁNH PHÁP
   Buddha’s middle path
Vietnamese and English 

LỜI NÓI ĐẦUKhi đức Pht chuyn Pháp Luân, ÇÃt tri rung động. Bài thuyết pháp đầu tiên đến nhân thế là bài ging v Trung Đạo cho bn ông Trn Kiu Như. Và sut cuc đời, đức Pht luôn ging v Trung Đạo. Trung Đạo là ct xương sng ca tri‰t lš Pht giáo cũng như Trung Dung là huy‰t mch ca tri‰t hc Khng môn.

Trung đạo là con đường đưa ta đến hånh phúc. Mc đích quyn sách này là trình bày thuy‰t trung đạo ca đức Pht.. Sau 1975, chúng tôi mới chú tâm nghiên cứu Phật học.  Trong khi nghiên cu các kinh đi‹n Nam Tông và Bc tông, chúng tôi đã nÄy ra mt vài š ki‰n mà có thể khác với kiến giải của các thiện trí thức. Chúng tôi månh dån trình bày vì tư tưởng là khám phá và t do.

  Công trình này ÇÜ®c viết xong, và sa cha ti Sài Gòn næm 1985,  sau đó ÇÜ®c sa ch»a ln th hai ti Sài Gòn 1992.  Song mỗi khi coi lại, chúng tôi thấy cần phải sửa chữa, bổ túc. Vì vậy tác phẩm này vẫn chưa xuất bản được vì nhiều lý do khác. Chúng tôi viết bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh để được phổ biến khắp nơi, cho độc giả Việt Nam va độc giả quốc tế. 

Kinh tạng Pali rất quý báu trong kinh điển Phật giáo. Các sa môn, và các học giả Phật học thế giới  đã dịch ra Anh văn. Tại Việt Nam,  Hòa thượng Thích Minh Châu đã dịch các kinh tạng Pali ra tiếng Việt nhưng xem kỹ chúng tôi thấy có nhiều chữ khác với bản Anh văn, cho nên chúng tôi một đôi khi phải theo bản Anh văn.
Xin chân thành cäm tå Ti‰n sï NguyÍn Quš B°ng Çã xem låi phÀn Anh væn,. Chúng tôi cũng xin cảm tạ Hòa thượng Thích Chơn Thiện, GS Nguyễn Hữu Doãn   trong tiŠn ki‰p Sàigòn Çã cho mÜ®n kinh sách .
                                                  Thû Çô Ottawa ngày 8- tháng 6 năm 2012                                
                                                                      Nguyn Thiên Th
 

PREFACE

            In the Buddhist treasure, there are many canons, many studies and discussions. Why? There are a lot of reasons:
            First, Buddhism is a philosophy as well as a religion of freedom which does not demand that anyone accept its teachings on trust.
            Second, Buddhist has a liberal tradition of free inquiry. It is a non-dogmatic tradition, therefore, there are many Buddhist schools based on the Buddha’s teachings.
            Third, Buddhism emphasizes on finding out for oneself, so it emphasizes upon direct religious experiences, not a blind faith.
            The Buddha said:

"So, as I said, Kalamas: 'Don't go by reports, by legends, by traditions, by scripture, by logical conjecture, by interference, by analogies, by agreement through pondering views, by probability, or by thought, "This contemplative is our teacher." When you know for yourselves that, "These qualities are unskillful; these qualities are blameworthy; these qualities are criticized by the wise; these qualities, when adopted & carried out, lead to harm & to suffering"  then you should abandon them.' Thus was it said? And in reference to this was it said. (Anguttara 3,   3.65.)
            Indeed, Buddhism is a way for finding out for ourselves. After 1975, my life became empty; I spent my time by reading various Buddhist canons. So I realized  that the Buddha’s Middle Path  is the great river  of the Buddhist Universe, and in this book, my aim is clarify  this theme. Because of the idea of freedom, now I try to present my opinions to my readers. I began to write this book in May, 1984 and finished in October, 1985. After many times of revising,  I finished this book with an English version. 
My ideas are only the repetition of  Buddha‘s teachings, and the sayings of the great monks in the past.  I hope the readers consider this book as a useful document on the way of studying Buddhism.

I welcome this opportunity to thank Ven Thích Chơn Thiện, and Prof. Nguyễn Hữu Doãn for lending me   books,  Buddhist canons and documents when I was in Vietnam.  I am especially grateful to Prof. NguyÍn Quš B°ng for  revising my English version.
                                                NguyÍn Thiên Thø


           
  Møc løc
           
phÀn I.   LЮc Sº PhÆt giáo                     1
ChÜÖng I.   n ж trܧc khi ÇÙc PhÆt ra Ç©i                 2
ChÜÖng II.    ñÙc PhÆt ra Ç©i                                         5
ChÜÖng III. ñÙc PhÆt Chuy‹n pháp luân                     10
ChÜÖng IV. ViŒc ki‰t tÆp kinh Çi‹n                              15
ChÜÖng V. ViŒc phân phái                                           22
ChÜÖng VI. PhÆt giáo trên th‰ gi§i                                32          
Chương VII.  Tôn giáo và Triết học                           41
phÀn  II. THUYT TRUNG ñåO                             64
ChÜÖng VIII. Tránh các c¿c Çoan                                 65
ChÜÖng IX.  Chánh đåo                                                79
ChÜÖng X. Hòa ÇÒng                                                   85
Chương XI. Thuyết Trung dung của Khổng Tử           94
Chương XII. Tác hại của sự thái quá                            98
PHẦN III. ÁP Døng THUYT TRUNG ñåO     100
 ChÜÖng XIII. Tông và phái.                                         101
ChÜÖng XIV. H»u thÀn và vô thÀn                             108
ChÜÖng XV. T¿ L¿c và Tha L¿c                                 124
ChÜÖng XVI. H»u và không                                     137
ChÜÖng XVII. Tâm phân biŒt                                     147
ChÜÖng XVIII. Chay và m¥n                                      154
ChÜÖng XIX. ñåo và Ç©i                                            157
PH„N IV. phÜÖng pháp tu tÆp                170
ChÜÖng XX. Vào thiŠn                                               171
ChÜÖng XX. Phương pháp  thiền                               178
 ChÜÖng XXI. Kinh nghiŒm thiŠn                           191-200
Contents
PART I .THE HISTORY OF BUDDHISM   202
Chapter 1. The  Indian background 203
Chapter II.    The life of the Buddha. 205
Chapter III. The councils of the Sangha and the  rise of the schools .                                                   214
Chapter IV.The development of Buddhism. 219
Chapter V .Philosophy and Religion. 225.
PART II .THE BUDDHA ‘S MIDDLE  PATH. 234
Chapter VI. Avoiding the extremes. 235
Chapter VII. The right way. 246
Chapter VIII. The Harmony. 257
Chapter IX. Confucius ‘s Zhongvong. 261
Chapter X. The dangers of extremism. 264
PART III. FOLLOWING THE BUDDHA’S TEACHINGS..       266
Chapter XI. The Buddhist schools. 267
Chapter XII .Theism and Atheism.  270.
Chapter XIII .Self  reliance and  faith   in god  or goods.276
Chapter XIV.   Nililism and Sunyata,.281

Chapter XV. Buddhism and  Vegetarianism.300

Chapter XVI. Buddhism and  Society.302

PART IV.THE PRACTICE OF ZEN. 310
Chapter XVII. A Short  history. 311.
Chapter XVIII. Preparations for  Meditation.315.
 Chapter.XIX.  Methods of  meditation  321.
 Chapter XX. Experiences .331
 CONCLUSION. 344.
 

       

No comments: