Tuesday, November 18, 2008

SƠN TRUNG * LỜI NÓI ĐẦU

===
chúng ta đa số là những người bị "khoa học" và cộng sản kết tội là mê tín, dị đoan,siêu hình, thần bí. Nay thì các ông cộng sản gộc tuy vẫn theo cộng sản, khoác áo duy vật, miệng lưỡi và hành động lại tin tưởng vào đồng bóng, ma quỷ.

Mục này có mục đích trình bày những chuyển biến tư tưởng trong hàng ngũ cộng sản và dân chúng XHCN.
Sơn Trung

No comments: