Wednesday, May 18, 2011

III.CÁO THỊ 3


KIM CỔ KỲ QUAN IV
CÁO THỊ 3

41

sống chết thấy hết trong Trời

Thấy đủ việc đời thấy thời chưa thấy

Thơm dầu thúi bấy ai

chẳng ăn cơm chê thơm rát lưỡi

Sức the như bưởi rát lưởi ăn nhiều

Chẳng nhớ mai chiều

công ăn học, hữu lộc hiển vang

Hữu phước làm quan hữu gian làm mạt

Thời suy vận đạt

quả trầm luân mắc chưn tuyệt hậu

Tiền tràng Kỷ-dậu không đậu không ưng

Ất sữu lở

Nhiều đường gay gắt Tây mắc Mẹo Dần

Tôi phải nói lần rần rần Thìn tỵ

Phật Trời bình trị

lớn ly vương thảm thương giây lớn

Bất tri hậu hớn làm lớn Hớn Tần

Hạ mục gia bần, vi

Nhứt hổ là tôi

Da chó thả trôi thương ôi nhiều khúc

Tức mình hạ bút đặt lúc ngu tâm

loạn chí

Vi nhơn bất ý mạt trí kỳ thân

Tri tắc kim ngân mạt phân kỳ lực

Quốc gia dụng

Tri đắc càn khôn vi tôn Thánh đạo

Non Thần hằng dạo Thánh đạo hằng xem

Mắt ghèn tèm hem rỏ

Dấu thời xem tỏ rế xỏ lộn cuồn

Nước chảy trên nguồn dưới xuồng chở khẫm

Chử hành

Bạch Phật việc lành chờ dành việc dử

Trước dùng chử Bửu giữ đấu tranh Hương

Đặt

về

Còn hởi ở bìa phân lìa phụ tử

Nhiều người nghịch bạo bất đạo bất nghi

Bất thức

42

nghĩa nhân nan phân đạo Phật

Việc nhà lật xật việc Phật bất tri

Nhiều kẻ ngu si hậu ly

loạn bất trạng bất dân

Vô mục bất phân vô phân cư thế

Giả điên lập kế độ thế cứu dân

nói rân khó chịu

Việc nào không liệu dạ chịu việc nay

Sợ khó cái thây cái thây sợ khó

chó chịu khó là tôi

Người ỷ cao ngôi thương ôi người ỷ

Vang tự đoan bất chánh

Phật Trời đồng tánh đức Thánh đạo chung

Tiền cáo cội thung tri trung tri

định bất lai

Gia Nghị huờn trai ai ai tùng phục

Phật vơ sở dục phàm tục thức tri

tâm bất độ

Quan-âm bảo hộ nhi ngộ bà hai

Già trẻ gái trai ai ai khá tưởng

Ông làm xã trưởng an dưỡng Thới Hưng

Hiển Thánh Trường xuân lập Hưng Thới xã

Đồng chương Hai Cả lập xã Trường xuân

Dân chúng đồng ưng kỉnh vưng phước thọ

Trung ương tý ngọ hai họ ứng điềm

Trần Nguyễn trọn niềm ứng điềm kiết túc

Hư nên có lúc hạ bút đề thơ

Hậu nhựt kiến cơ tri thơ văn tự

Thế gian vô sự lự vô nguy

Hậu nhựt bất tri người đi cõi khác

Bất tồn tích ác lời giác hậu lai

Tự ý gái trai chiều mai cũng thấy

Cuộc đời tài mưu trí

Lộc Trời trợ ý có trí

cảng ý ai

Chẳng dùng rau trai thọ tai

vào túi áo

43

Ăn no lo báo nói láo không

chánh sách kinh

Nhơn cư bất minh loạn kinh phế

bất cố

Vi nhơn bất tố Lử-Bố sát gia

Tiền nhựt oán tha đổng gia sát phụ

oán xưa

Tiền nhựt chẳng ưa trận chưa lập kế

Lập lời tri thế tiền phế đinh nguyên

Lử Bố lòng

hai mạng

Tận tình phân đoạn khuấy loạn Tư-đồ

Tiền nhựt giả hồ cơ đồ báo hậu

Bất tru sự quân

Oán để sau lưng lở chưn trước mặt

Nhà ngô sanh giặc trục trặc hớn gia

ước

Việc mình lỗi trước Tây trước lỗi sau

Hai việc lỗi lâu Phật đâu trả quả

Việc rằng hai

Nhắc lại việc rồi từ hồi tuyệt Hớn

Qua Tần làm nhớn nhà Hớn không vua

Nam việt quốc

Nước nhà thiệt mất phế quốc cũng lâu

Tôi chẳng thấy đau trước sau Phật dắt

Nhiều đường gay gắt

ỷ thần hiếp Tần hũy hoại

Chê Tần rằng dại tồi bại Hớn khôn

Bất quí càn môn hiệp khôn

vô đế tới nay

Thiệt chẳng ai hay từ nay lập lại

Người khôn tôi dại tôi lại miệng người

bất lực

Vô nhơn trung trực nhiều bực trí tri

Nhiều bực trí tri nhiều tri nhiều ghét

Nói ngay nhiều ghét

Nhiều giận nhiều hờn tiếng đờn nam bạc

Người Nam ở bạc xiêu lạc người Tần

44

ơn Tần chẳng tưởng

Tây Tàu bất dưỡng người tưởng bạc nhiều

Thất đức việc việc chiều bạc nhiều nhiều bạc

Còn dâu nhiều hung

Tức dạ người trung nói hung khó nói

Tân trào đa quỉ cựu dỉ đa ma

Phép Phật

tỉ phương châu muốn tiêu trần thị

Thiên cơ bất vị

Đêm nằm thiếp thiếp nhớ kiếp thuở xưa

Nhiều

Nay lập trung tinh lở ninh tôi nọ

Tri kỳ thương thọ tội nọ thức tri

Mấy kiếp thác đi thức

làm hại việc dại việc khôn

Đem lại nhứt môn càn khôn đại đạo

Tổng đồ cơ tạo đại đạo nhứt môn

Tam giáo qui

Phật tâm ứng hiện dỉ biện giáo truyền

Lập hậu tri tiền tích hiền tri Thánh

Bá nhơn nhứt tánh bá Thánh loạn

đa tâm loạn khẩu

Nhứt tục mạc tẩu nhtứ khẩu nan ngôn

Nhị khẩu tri khôn mả bôn tứ túc

Đệ huynh bá thúc

dử lành chưa bành hai việc

Làm người tuấn kiệt hư thiệt không phân

Sao chẳng an dân không

tước hưởng phước trào nghi

Quan bất xét suy phước ly họa chí

Nhị niên giáp tý

sau thương trước thương sau ghét

Trời năn sấm sét soi xét lăng xăng

Chớp chớp bủa giăng

chưn bướt rướt nước ba vua

Không nói hơn thua trên chua dưới chát

Lòng nào ở khác

45

hiển vang nay tan mai hiệp

Dạ lo chưa kịp cơ nghiệp chưa an

Đêm nằm thở than

cư vô chủ nước củ phi quân

Pháp sư truyền xưng vi quân tử trước

Chử son để trước

E nổi nhiều kinh người rinh không nổi

Tay liền cầm chổi quét thổi lá đa

Quét mảng đời cha

Con vua chờ bửa miệng sửa làm vua

Vua chẳng tranh đua con vua tống thân

Người nghèo tượng

Nước cờ bí trượng sỉ tượng không gần

Binh lương

Nào dạ có thương tướng vương hỏa trận

Tiền thù

nghị

Dạ mông á dị Gia Nghị bị vây

thiện tử tôn nhứt môn Gia Nghị

Trước bình cáo thị anh chị khán tường

Sau lập thế thường cang cường thánh

thánh nhơn nan

Miệng chấp ngu ngoan nhơn nan cuồng khẫu

Mả bôn viển tẩu xuất khẩu tắc tri

Thiểu lực bất khi

Đa văn thiểu chử đa ngữ thiểu ngôn

Đa cuồng thiểu khôn đa ngôn thiểu trí

Đa tri đa lý đa trí

dọc ngang đa mang khổ nảo

Đa nhơn tâm thảo Phật bảo hộ thân

Đa sự hiếu ân tán thân

bốn biển một kiển rõ ràng

Nhà rách Phật vàng vẹn toàn kinh sử

Đa tài ngoan ngử đa

tử tôn ngoại môn Gia Nghị

Tử tôn Gia Nghị quí tị quỉ tà

Niệm Phật Di-Đà

46

vọng kiết khẩu thiết vọng linh

Tùng sử tùng kính tùng linh tùng Thánh

Tứ tùng hiệp tánh tứ Thánh minh

Thánh đạo

Bất tri hung bạo bất tạo quí ma

Bính Thìn Thánh ra Diêm la chuyển động

Thiên mông

Lời nguyện cầu ông đắt công Thầy chứng

Nhờ ơn giáo huấn an đứng an ngồi

Sống dập gió dồi

nan bất kiết kim khuyết bất tường

Ngao ngán thế thường bất tường chê Nghị

Dầu lâm tử thị bất tị

gian tử an sanh nhục

Dạ nguyền lánh tục sống đục bất an

Ách nước còn mang thở than chưa thấu

Sống quốc vương

Sống bất xuất lương thãm thương việc sống

Dạ lo giúp Tống qui thống Hốn đường

Vọng Phật minh tường

Thập nguyện nhị bái quốc thái dân khương

Nguyện đắc an

đường niên trường cửu thọ

Phước lai hai họ cữu thọ

bữu trường cửu quan dân

Chúc thọ hoàng ân tuế

ban hiển vang lạc nghiệp

Chúc dân sum hiệp cơ nghiệp

mỷ lân chỉ trình tường

Hiến thoại kiến trường sự tường nhứt phát

Rồng đoanh lầu các Bồ tát

gia Diêm la Thượng đế

Hội trần xử thế nhứt tuế ngoại niên

Họa gởi Nam phiên Thánh Tiên phản bội

Phật độ chư bang

47

Xử kẻ dọc ngang cứu an nhơn thiện

Phật Trời ứng hiện Nam điện

ưu sầu ưu sầu vọng tưởng

Phật Trời bảo dưởng hương trưởng nguy bang

Sanh lúc gian nan thở than khẩn

Nam điện ưu sầu

Chư quốc bất cầu Phật sầu tha thiết

Công khanh lạc tiết chẳng biết

riêng chẳng yên bá quốc

Khán tường gia thất chư quốc bất tồn

Nan tích cựu hồn thiện

quân quốc đắt thất việc cầu

Bất trí ưu sầu bất cầu lổi đạo

đa nhơn hung bạo bất đạo

tu thiên du địa tán

Việc còn xao xác thiện ác thọ tai

Chư quốc chông gai không ai

trường bảo dưởng cơn nguy

Không chốn cung ly thiên qui an ẩn

Chịu bề thơ thẩn đói lẫn tam niên

Hóa kẻ khùng điên việc yên

sửa xa môi

Nam việt có ngôi thương ôi các nước

Không lo việc trước cầu phước thiện duyên

Sanh tặc họa

Biết rằng mắc đọa giấy họa xưa nay

Phép Phật khó thay thiệt bay phép Phật

Khó nhơn khó vật trời Phật

biết cỏi ta người la không Phật

Đời tham tài vật Tròi Phật không màng

Lo việc quan làng lo

Ba Thời có tới Phật Trời

Xem hết trong đời

theo đời ma quỉ

Bất tri thủ vỉ bất tỉ cổ

thuộc tâm

Bất nghiệm lý thâm xuất tâm lợi khẩu

Nói như

48

tử hoạn tam nạn hỏa thiêu

Người thác không tiêu

người coi không tỏa

Minh tâm chử rỏ dạy tỏ ở đời

Người chẳng nghe lời khi Trời mới

dỉ dạ mạt thương

Gia Nghị thọ ương mang vương tứ quốc

Tán gia bại thất tứ quốc sát ngô

Gia tô sát hại

Nhiều cơn tồi bại nghĩ lại mà coi

Trời Phật xét soi đều coi Gia Nghị

Ai tán thân

Đa quả nan phân Trời cân tội phước

Nghị lo mối nước hại trước hại sau

Hại trâu lai

Trâu mình phá hại tồi bại lâm nguy

Trâu Phật dỉ qui thức tri Thánh đa

Lẻ hoài

Gia Nghị hết tài lo hoài sao nổi

Nước xuôi nay đổi nước ngược nổi lên

Hai nước

Nước ai không uống dạ luống thủy tinh

Lổi thửa cao minh trang tinh sau đặng

Chử trung xem

hiếu lòng thương ơn lương phải nhẹ

Tưởng tình cha mẹ nặng nhẹ sanh thiền

Trung quân qui tiền

phiền anh chị Gia Nghị xét suy

Đạo lý trọng nghi thực chi thủy thổ

Thân tôi chịu khổ

kẻ nào ăn lăng xăng lích xích

Ăn nhiều vô ích tuyệt tích biệt căng

Học đạo vỏ văn nên căng

mà khó nói đó mà đây

Nước lộn qua Tây chảy ngay Nam Việt

Bất tường hư thiệt trăm việc suy

trung suy lung tâm trí

Thờ thân hiếu chí tận tý kỳ quân

49

Phụ mẫu bất ưng tùng quân thế phụ

ân hành

Gia cư dữ lành dạ đành vương thổ

hiếu

Liên thinh đại tiếu khẩu kiếu phản thần

Quốc loạn

Phật độ cao ngôi thương tôn trưởng

Quân thần

Sát trào nhiều thứ ý tứ tại thiên

Tứ quốc đảo điên

Phật truyền hiền tùng tiền Gia Nghị

Hậu huờn kế vị Gia Nghị xưng hùng

Tứ hướng phục tùng anh hùng

đại kiếu phú tiếu phản thần

Xá phú cầu bần vi thần tận lực

Xá gia vi trực nhiều bực thương ôi ?

vôi thấy thôi ngao ngán

Tu ngày tư tháng trở oán Phật ra

Niệm quỉ niệm ma ghét ta niệm Phật

cải Phật tùng ma

Phụ tử hội ca thiết tha nhà Hớn

Ôm lòng đau đớn phò hớn ngủ gia

Người chĩnh sợ

Khó hiền tư trợ giàu bợ ai màng

Lời chánh hơn vàng bạc ngàn cũng hết

còn

Cải tiến saigon đem lòn gia định

Lộn căn họ Trịnh Phật định họ Tề

Tiển thổ

Tiền đường chí Tống Tiên thống phế canh

Tân hợi đại thanh biết danh cai trị

Hớn tần Gia Nghị

tí lập riêng bình yên ngũ tuế

Ngũ niên chí thế tục tuế khai cơ

50

Bá tánh bơ vơ

gắt nói chắt không sai

Cầu Phật như lai lập khai khán quá

Tân Thiền bể đá địa tá kinh châu

trâu cỡi mả

Sanh tiền thứ cả hậu khả thứ hai

Hoặc gái hoặc trai hậu lai hai trẻ

Ở đời chi

Khuông phép lễ nghi thức tri phụ mẫu

An tâm tế tẩu thuận khẩu tữ thân

Mười người nữ nhân thai

bình an tam nhị thọ thai

Lục thất như trai không ai chữa nghén

Nhiều người dung bén như chén nước đầy

Thầy Gia Nghị

Phật Trời tọa thị chánh trị trung phân

Gẩm việc khó thay việc nay làm bậy

Phải lo làm sao vậy

một cuộc bạch tuột tấm lòng

Gái dạ lộn chồng trai

bánh chè đều hảo

Lòng không biết thảo dạ hảo

thời nịnh dõng cường

Trời Phật khán tường Hớn đường suy bại

Mấy năm đem lại tận bại hồi thiền

Vinh miền dương thế

Trí mưu dụng kế tận thế sự nan

Ẩn trí trung cang tâm nan nghĩa khí

Dụng nhơn minh lý

Rằng Phật dụng tình thương hình khó nổi

Ai đều châu ổi nói lổi khó nghe

Hiệp ý bụi tre nói nghe

Phật khiến để tiếng hơn vàng

Quân tữ nhiều đàng la làng một tiếng

Lâm nguy vận biến Phật khiến

Phật sang cứu độ

51

Đa nhơn hành lộ viển bộ truy tầm

Giúp cháo cúng rằm không nhằm cũng cũng

cúng cầu minh

Phước chí tâm linh lịch kinh tại ý

Kiết nhơn hữu trí kim lý hữu minh

hửu biên

Cổ tiển hửu truyện kiêm biện hửu thơ

Tiến đắc tri cơ hậu thơ tri Thánh

Cổ

Tri hậu tri cơ lập cơ Gia Nghị

Lập tiền an vị trào Nghi xưng danh

vô nghệ

Tân trào nhứt lệ nhứt nghệ quan quân

Thượng trí hưởng xuân quân quân cọng lạc

tận sầu

Thập bác chư hầu hàng đầu Hớn thất

Giao hòa chư quốc dạ bất phản chinh

vô liệt

Quốc vương nhiều việc người thiệt mệt lo

Tôi thiệt nằm co dạ lo trăm việc

Chưa riêng còn điên chưa hết

Nói không thuần nết

trong dạ sắt đinh

Nước ngược độ ninh chổ kinh

không xem chê củ

Trời không dám rủ Phật củ

Kim-Cổ-Kỳ-Quan

Quí sữu phá tan thọ oan

phừng hai mốt

Quản đam binh chốt hai mốt phá gia

Gia Nghị không la người la Gia Nghị

Nhơn Nghị dưởng hình

Ẩm thực phỉ tình bất bình hại ngả

Hai mươi bốn cả sát ngả báo ân

52

Nó đả bắt mổ

Đem về tra khổ tội mổ cơ đồ

Một lũ Trịnh Hồ dực đồ ải ải

Bây lại xưng trung tứ tung lủ nịnh

Bây mong đạt lịnh sát nịnh phụ vương

Bây gọi

Tôi huờn tùng ngụ nó dụ vô vòng

Tôi chẳng bằng lòng nó hòng thù oán

Thấy bây

Kỷ dậu lưu cư đánh dư một tháng

Một nhà sanh oán phá tán phân hai

Phá rối mấy

từ khởi lý lập ý tháng năm

Sơ tứ cơ thâm tháng năm sơ nhị

Hiệp đồng lưởng vị phân nhị thủy

theo đường kèo hủi

Âm mưu xua đuổi nghĩ tuổi nhiều phen

Sơn đông đều khen ghét ghen niệm Phật

phiền

Chi ghét người hiền dạ phiền nhân nghĩa

Của trời rút rĩa nhân nghĩa thôi rồi

Quân tử bồi hồi

làm chứng nước đứng người coi

Hào kiệt phải soi chẳng coi sao thấu

Anh hùng thơ ấu Triệu Cấu

hậu lai tri nữa

Ăn cơm có bữa việc lửa không chừng

Nói chuyện ở rừng chớ đừng kêu oán

Người chẳng rằng mạnh

Bỏ đường hiếu hạnh ngang ngạnh xa miền

Ái quốc ưu phiền nhiều miền bất luật

Xem người đoan

Người chẳng lo toan hỏi han Di Lạc

Đem vàng

Phật trời không biết nhơn thiết thế văn

Tứ bỗn tri căng

tâm linh cải thế

53

Tùng kỳ hoàng đế tri thế chánh tà

tùng thiên

Trì thế tùng Tiên tri Phiên tùng đạo

Dị đoan tân tạo

Nam Tần số cực phi lực Nam Tần

Tri Thánh tri Thần gia bần nhứt sỉ

Hớn Tần nhứt thủy

tạo đoan lập an chư quốc

Chẳng hay nước mất đa quốc loạn thâm

Nhơn hà vô tâm siểng thâm bất thức

Cận

đức tri thiên

Cận Phật tri Tiên cận Phiên tri thể

Của mình đổ bể mất để chẳng than

Như vậy quân oan

Hư đâu không sửa ỡ bữau ở ngày

Ăn uống lại bày dẫy đầy bát chén

Không trồng cho

Cỏ mọc lăng xăng không năng làm cỏ

Chi lang quến thỏ con nhỏ quến thương

Nhứt nhựt vô vương

đao súng dân chúng thọ ương

Tri sự cổ vương lòng thương kim đế

Tri tình hương quế tri đế

cổ kim Gia Nghị

Thượng kim an vị Gia Nghị đồng tân

Hưởng thọ hoàng ân vạn quân

họ Thánh thọ cửu trường

Vạn phước Hớn đường Hớn đường thọ phước

Dụ vẫn không màng đáng nói chạy

Nôm na tầm bậy vậy mới chê

Gẩm thiệt nhiều tê quê hơn thổ

Dao đành cắt cổ lổ còn đây

Chưa biệt vạy ngay thây còn đó

Tử sanh dễ khó có biết đâu

Mang họa con trâu đâu cũng chưởi

54

Câm hờn cái lưởi chưởi không đau

Nước mắt tay lau đau nước mắt

Lưỡi mềm còn chắt gắt cái răng

Lủ Tạ Thiên-Lăng săn hơi thịt

Không chờ vua tịch ngịch tâm cang

Chồn cáo một hang can thiêu hết

Kỷ còn hay chết nết nên đời

Dám cải Phật Trời đời quá nghịch

Mây đen mù mịch nghịch bất tồn

Tiêu tận phần hồn tồn gì xác

Không nghe lời giác nát mười thây

Huờn lại cho bây đây xử nửa

Đến ngày dậy lửa cửa tiêu tan

Cả lủ tham gian mang nói xất

Tiêu tài tiêu thất rất khôn ngoan

Nhớ thuở tà khan mang tận khấu

Nhớ khi tranh đấu xấu ngồi đây

Nương ẩn cội cây đây bay nổi

Đằng vân gió thổi cõi xác phàm

Người giỏi lo làm hàm nhai thiếu

Áo quần túm tíu khiếu không kim

Thiếu việc phù diêm kim thiếu mể

Việc đời thậm dễ để ba năm

Kiết thúc hãi lâm thâm cao sử

Phật trời trí cử tử quân sư

Phụ mẫu ưu tư chư tài quốc

Lập đường gia thất bất tùng ngôn

Tiền đắt tài khôn môn hậu dại

Trả đi vay lại bại thiền liền

Đứng nước cao niên yên lịch trị

Cảm phiền anh chị vị không vì

Ỷ thế bất chì không chảy

Ngồi nghe các vãi nhãy không cao

Nước chảy lao xao sao nước đứng

Cuộc đời nhiều cứng chứng nói cao

Cá cạn trong ao sao dỡn nổi

Xem đời châu ổi lổi trăm ngàn

Mong hốt bạc vàng làng mắt mở

Nghĩ cơn mắc cở ở trong hang

Đồng cỏ cháy hoang mang tiếng nhục

Ăn chuôi ở đục dục bỏ quần

Ra khỏi chun rừng đứng nói quấy

55

Náo ai ngó thấy máy Thiên-cơ

Lập hậu hồi sơ cơ Gia Nghị

Bất bình dám trị thị anh hùng

Phép Phật lạ lùng tùng mới biết

Tri thời hung kiết thuyết cam đoan

Hữu loạn hữu an an huờn nhược

Tiền tri nước ngược nhược huờn xuôi

Thế bại tình lui nguôi mặc ý

Người ở đời có trí thời hơn

Dạ bao đành vong kiển thất sơn

Chí bất luận phủi ơn đại đế

Vong hương cựu tri tầm hương quế

Ý vị hà vong phế bội sư

Loài phản tặc tâm tư phản chúa

Kế lưu hậu gươm linh tay múa

Ăn cơm ai việc chúa không cần

Quân sát thần quốc loạn gia bần

Thần sát chúa phi Thần sát chúa

Chúa sát thần phi chúa sát quân

Nẻo hạ ngươn lộn kiếp trầm luân

Đường ân oán sau lưng trước mặt

sau lưng trước mặt ngặt không tường

Đố ai biết đặng nẽo đường lộn căn

Khéo leo lăng xăng ăn rồi ngũ

Lợi gia tăng ngũ đủ đường thạnh suy

Xuất ý vị tri suy phá lý

Đố ai tri túc nhơn tình trí ngu

Ý sự nhơn tu phu tử vấn

Phước tài thôi tấn vấn tội sâu

Phá bậy ruộng sâu đâu không phá

Sắt mòn e đá há cũng mòn

Để tiếng thời còn đòn ăn hết

Dầu lâm mạng chất hết đọa trần

Kiến thế hầu gần Dần mẹo Phật

Tị trần oái vật Phật liên can

Xét lý hổ hang trang hào kiệt

Lánh trần vô biệt việc tiêu tan

Vô Phật chư bang hang khó trốn

Phá ngu một vốn bốn năm lời

Thấu đặng lòng Trời lới thấu Phật

Dụng lòng quới vật Phật Trời ưa

56

Sấm dậy gió đưa mưa vuốt mặt

Ở đời quá ngặt mặt không lòng

Tre nước không trồng giòng muốn cuốc

Ghét trung trau thuốc vuốt ngực dằn

Chắt lưởi thằn lằn bằng hơn nửa

Nhà người mở cửa sửa sang ngang

Của thế dị đoan hoan đặng hưởng

Nghèo nương lưởng thưởng tưởng của người

Bạc bảy vàng mười cười thông lỏng

Chằn tinh đại động rộng mấy ngôi

Chắc lưởi than ôi tôi thiếu sức

Tu nhơn tích đức thức dậy coi

Bực hẩm còn soi moi lở nửa

Dạ âu bồi dửa bữa cội văng

Ăn nói không căn năn ăn nói

Rước Thầy coi bói nói hơn Thầy

Lời cải qua ngày Thầy không cải

Muốn vầy tứ hải phải tích lành

Giáo đạo lưu hành đánh bia tạc

Quân Thần cọng lạc bạc bỏ rơi

Bắt lổi nói chơi hơi mỏi mệt

Nói nghe như chệt mệt hơi dài

Bởi chẳng có tài mài chê chiệu

Khó toan khôn liệu điệu quân Thần

Dầu trí gia bần trần chẳng kể

Nghĩ cười vô kể dễ bề đi

Bất thức bất tri khi rằng lổi

Biết rằng hồ hổi lổi hồ tai

Tay làm hàm nhay ai cũng đó

E khi giông gió khó niệm trừ

Tiền tích thiện từ trừ hung bạo

Tà ma ngộ đạo bạo lui ra

Bất quí tà ma ta xử quỉ

Nhơn giang bất tỷ thủy lưu liên

Tri kỷ thủy Tiên riêng một cỏi

Có ai xưng giỏi cỏi nào hơn

Nhứt điện Thất sơn ơn Phật để

Người ma muốn dễ để phần cho

Trong dạ không lo kho của tới

Thiếu gì quyền quới tới bên chun

Quyền tới sau lưng chun lở cở

Sợ Trời Phật quỡ thuở tà khang

57

Thuở tà khang ngay gian chưa biết

Ít ai mà trực tiếc vọng đông

Lòng vọng đông việc không như có

Quyết một lòng nương gió qui Tây

Quyết qui Tây tới đây thấy Phật

Đố ai tường nhơn vật đủ hay

Biết đủ hay chim bay cá lội

Đố ai tường phước tội làm sao?

Tội làm sao cá ao cá biển

Đối ai tường một kiển mấy quê

Kiển mấy quê phu thê mấy nghiệp

Đố ai tường cơ nghiệp về ai

Nghiệp về ai mấy trai mấy gái

Đố ai tường sông cái vô phu

Cái vô phu không tu có chửa

Chí trên đầu được nữa trứng con

Dĩ biện núi non con mấy chục

Việc đời phàm tục dục ai bày

Các việc có thầy bày chỉ bảo

Giáo truyền ấu lảo bảo vẩn tâm

Nhơn vật dục dâm thâm một việc

Ở ăn bất thiệt việc bất hòa

Những trẻ tới già nhà bất thuận

Dục dâm nhứt luận tuận nhứt tâm

Dâm dục u thâm tâm bất giáo

Sanh đa quỉ báo tráo chắc đời

Nam nữ đa lời vời đổi tiếng

Hạ nguơn cận biến khiến bất an

Bất kiến gian nan tà khan kiến

Nạn dân thế biến khiên nguy đa

Hột ngọc quỉ ma đa thiểu liểu

Tăng sa gấm nhiểu biểu khoe khoan

Bất cố ngay gian tà khan tốt

Loạn ly hoảng hốt thốt rằng nan

Phật chẳng nói gian mang tiếng láo

Nhản tiền quả báo láo thiệt coi

Biết mấy vịnh voi…..sông rạch

Ở đời chun sạch bạch tuột tình

Cây cả một mình tình muốn đốn

Đời nầy hao tốn khốn khó hoài

Kim lục biến mài tài khối sắt

Lòng nam dạ bắc chắc không ưa

58

Phật muốn dây dưa trưa đừng héo

Ít người nói khéo éo le nghe

Đốn phá bụi tre le cắt mục

Sự hung sở dục tục huờn hung

Vương đạo bình trung cung kỉnh đạo

Vị tri đoan tạo đạo hòa gia

Bất ngử quỉ ma ca môn Thánh

Xuất tình ngôn chánh Thánh hòa hưu

Nhơn nguyện tùng lưu hưu hưu sạ

Ưu kỳ nhựt dạ họa phước riêng

Nhựt bế nhựt kiên nhiên nhiên họa

Nhị nhiên đáo tọa họa khởi sanh

Kiên nhựt vô canh danh bất vọng

Tứ phương khởi động lọng cưởng oai

Giác chấp Phật lai cai trị thế

Từ trưa tới xế thế nực nồng

Bán cú dự phòng lòng phi ngử

Thế vô quan xử tử thị oan

Thế thị Tàu mang gian năm mối

Sanh cờ phản bối rối vò tơ

Bất kiến thiên cơ trơ trơ lý

Bất tri giáp tí ý giáp dần

Nói chuyện lần xần trần bịt nhỉ

Mong lòng tranh thủy nghỉ không xuôi

Có mắt như đui lui vào lửa

Dạ mong ngồi giủ lừa cháy trùng

Gió thổi đùng đùng dùng vách gạch

Đá văn sách bạch sạch tam thinh

Quốc ám linh đinh huynh Hạng-Vỏ

Ra ngồi đồng cỏ ngõ mắt xem

Hàn-Tín làm em xem kho bạc

Buột gà đức lạc Nhạc-quân chê

Cao xạ điếu đê chê cá cạn

Gập cơn khô cạn sạng lòng hang

Túi búi lo toan hang hứng nước

Hửu thân lo trước phước mưa dào

Nước nổi dẫy trào vào ra khỏe

Mấy ngôi cha ghẻ khỏe cha nuôi

Ăn ờ không xuôi nuôi cũng mất

Phật trời ngài cất mất phần ăn

Bất luận sải tăng năn tu niệm

Nhơn tình Mỷ Diệm niệm thơm tho

59

Ấm lạnh đói no lo sao nổi

Những đường quấy lổi hổi tới giờ

Hồn phạch vật vờ chờ hội phá

Hai trâu ví phá phá mới hay

Nhiều lớp gian ngay nay xử hội

Bất kỳ ngoại nội tội phước phân

Hối lộ kim ngân trào tân dụng

Cựu tình khẩu tụng dụng nhơn lương

Hám hoán nhà Thương lương bất chánh

Lập vi nhà Thánh tánh còn tà

Chẵng kẻ thiệt thà giá trí trẻ

Nói ra chẳng lẻ kẻ tu tà

Thuyết giáo bất hòa nhà tu ngũ

Trồng thêm đu đũ thũ ăn căn

Tròn khuyết mặt trăng tăng đừng khuyết

Đừng khoe mình biết khuyết bất tri

Một thuở ngu si ly biệt tuyệt

Giáo truyền tùng thiệt việc thế nan

Ý trí ngổ ngang cang bất phách

Dị hà thậm trách sách không son

Dưới nước trên non con rửa sạch

Đít ngồi bàn thạch bạch tu chi

Tây điện trước ghi tri Thánh bạch

Nước trông rửa sạch bạch cung ly

Nhượng ý bất khi tri lắc nhượng

Cung ly cõi thựơng tượng hạ nhơn

Bạch phật thi ơn nhơn hạ đọa

Cỏi trần đại họa dạ bồi hồi

Sống dập gió dồi nhồi nhập quả

Nhuyển nhừ nhồi nhả bã ngã nga

Vô phước dầu sa ma nào hiếp

Cho tường lộn kiếp tiếp dẩn đâu

Cá cạn khó câu âu nước đục

Dạ nguyền lánh tục đục biết sao

Như thể chim bao sao chưa nhớ

Ngũ mê miệng mớ sớ sết cuồng

Nghĩ việc lòng buồng tuồng tập rách

Dòm vô kinh sách cách đôi câu

Khó nổi lo âu đau lành lại

Nói lời khờ dại trại ở dài

Đủ việc phép tài ngài thượng trí

Đa nhơn thông lý ý khất nhân

60

Lưởng giáp chiếu phân tân niên thọ

Nhị niên tí ngọ thọ miên trường

Hậu đắc can cường thường vỉnh bảo

Nhơn giai bất lão tão vinh quê

Lủ bảy hằng chê quê kim diện

Đường ba bất tiện thiện tâm cang

Hai lủ hòa gian mang nguy ách

Đệ huynh tâm cách sách hằng ghen

Như lửa mới nhen xen mấy bếp

Đèn dầu một thếp bếp ba căn

Nhơn tữ đầu săn căn huờn thổ

Bất ưu tối khổ đổ hồn linh

Hồn đặng quản thinh linh chi xác

Phật vương Bồ tát các trị vì

Thiện phu an tì kỳ Di Lạc

Hai sao linh đạt Nhạc quân sư

Tích thiện hà như dư thánh hỉ

Vận tề tồn hỉ sỉ tồn vinh

Bất khả chiến chinh ninh huynh đệ

Văn tùng U Lệ hệ sự chăng

Tự bất sải tăng văn đống cửa

Hết ai cải sửa bửa tồn sư

Nhơn dục sự tư sư phế đoạn

Khán tường nhơn loạn bạn ác đa

Quán khách vào ra ma lấn lước

Xem đời tri trước nước phước lai

Mới gọi làm trai lai mai quế

Niệm tình tri thế kế Đế vương

Tùng thế bất lương trương sao nổi

Cuộc đời thay đổi nổi như phao

Thế loạn khổ laoBao-Công chận

Thời suy dạ quẩn vẩn bền lòng

Thấy phải dự phòng lòng đánh phải

Quấy mà chẳng cải phải đừng khen

Thấy trắng rồi đen khen rồi quấy

Thấy như không thấy quấy đừng chê

Hai lẻ vinh quê chê bằng lổi

Nước chưa vậy nổi lổi hằng ngày

Thấy việc đời nầy ngày ngà lắm

Ăn cơm với mấm thấm về lâu

Làm ruộng trồng dâu đâu củng vậy

Đời nầy nói bậy đậy chưa xuôi


No comments: