Wednesday, May 18, 2011

VII. THỪA NHÀN 3KIM CỔ KỲ QUAN VI
THỪA NHÀN 3

45

Loài cầm thú nhiều vật dể khi

Lưới trời bủa khắp trốn đi đường nào

Đứng trượng phu trí thức anh hào

Trung tâm xuất khẩu lời nào đâu xa

Lời nói thời trong bụng đem ra

Oán thù ẩn sĩ gần xa trí tài

Người khôn trong kẻ dại khôn ngoài

Giận người đừng biết trí tài đừng khi

Tới ngày sau Tý-ngọ bất vi

Thìn thời ông mọc bất vi giờ nào

Đêm giờ tý ngày ngọ hiệp vào

Tý ngọ đứng bóng giờ nào lại tranh

Ngày sáu giờ đếm sáu giờ canh

Nguyệt xuất giờ tuất không tranh giờ nào

Thời bất minh phong vỡ ào ào

Gió vay khi gió mưa nào kể mưa

Phép Phật Trời như thể lưới thưa

Gặp cơn phú quí gió đưa ngọc thuần

Tới ngày sau phong võ có chừng

Năm mười hai tháng không nhuần như nay

Đời bất thuần chịu khổ từ đây

Bởi đời cải Phật chê ngay qui tà

Trẻ khoe tài ngoan trí hơn già

Đời sau ngó trước chê mà việc sau

Chốn cỏi trần không kẻ sớ tàu

Hàm oan sở ức việc đâu để rày

Tôi có chúa làm tớ có Thầy

Làm tôi không chúa ở rày với ai

Nhứt ngoạt tam thập nhựt chiều mai

Không dư không thiếu khỏi tai khỏi nàn

Muốn xuống biển phải biết trên ngàn

Vui say Thánh đạo cho toàn chí trai

Có ai từng ăn óc không gai

Ăn cơm không đủa đại lai nước Tần

Mảng năm Sữu gần mãng năm Dần

Đắng cay trong dạ bần thần đế đoan

Mắc mỏ thời mắc mỏ trong gan

Mắc chi ngoài miệng phá tan nước nhà

Oán làm chi má oán ông bà

Ai sanh con cháu cơm nhà ai ăn

Trời sấm chớp thiết tỏa bủa giăng

Lo đường sanh tử khó ngăn gian tà

46

Khéo líu lo bối rối việc nhà

Tay mà bao nở cắt mà đứt tay

Lỗi đạo nhà tại bở dao phai

Ly miêu tráo chúa lầm tay trái chùy

Làm việc dạy hại kẻ biên thùy

Khổ si phóng hỏa dị kỳ cho ngươi

Thấy cày héo tưới nước cho tươi

Nào đành cây héo tay bươi phân bồi

Nở nào đành đốn gốc mẻ chồi

Thân ai nấy nghĩ cho rồi cái thân

Thử tiếng chuông cho biết đục ngân

Thử người cho biết rằng phân tiếng người

Chẳng muốn nói cũng chẳng muốn cười

Náo nương theo thế dựa người giảy khuây

Mười việc vạy có một chúc ngay

Xem đời trần bạ khổ thay vô bồi

Thấy việc khổ nói trước cho rồi

Chừng không có khổ lần hồi làm ăn

Chẳng phải lời nói láo không căn

Chừng nào trổ láo không ăn cơm Trời

Nói thời nói sợ tiếng cười đời

Nói thời phải nói nhớ Trời năm sau

Bạc bảy nén gởi lại ruộng sâu

Vàng thoi vàng lượng mua trâu trước rồi

Chẳng chước chi hai chữ bại tồi

Thấy đời tồi bại luân hồi báo oan

Có sông dọc lên khỏi Nam Vang

Lên đèo xuống dốc nhà sang giẫy đầy

Từ Lèo Hạ sấp xuống dưới nầy

Kiển vui Nam-Quốc lời thầy di ngôn

Thân thuở nầy như chết chùa chôn

Sao không nhớ lại chúc ngôn tiếng Thầy

Đường gian nan lời trước tỏ bày

Lèo hạ giáp cỏi trần rày ải quang

Có một một nhiều việc lo toan

Trong ơn Trời Phật sửa sang tôi nhờ

Biển thời rộng trong mau tới bờ

Kẻo đường ghe khẩm dật dờ sống xao

Đi lộn vòng mé biển cù lao

Lộn đi lội lại cũng tao với mầy

Mắc nợ đời phải nói củ nhầy

Đánh Dần đánh Mẹo nói rày nói mai

47

Mặc ý ai mười hai người thế

Chí cả anh hùng lập kế làm sao

Chín phương Trời mấy bực thấp cao

Thập phương hội Phật soi sao cỏi trần

Rắn lộn đầu chuyển động âm thầm

Nhật nguyệt biến mất Phong Thần khởi ra

Tội bao nhiêu quan cũng thứ tha

Ngặt tình ma bắt con ma chẳng còn

Lở nhà ngói lở quán Sàigòn

Lở chồng lở vợ con còn góa lâu

Lở ông xã cũng lở ông cậu

Lở trang trí huệ lở đâu lở hoài

Lở rạch hẹp cũng lở sông dài

Lở qua Tây – Điện lở tài trí mưu

Hại nhơn nhơn hại kỷ thời hưu

Hai đường thiện ác hoan vu đáo đầu

Nhơn trí bỉ hà tất trí cầu

Cớ sao đem dạ lập lầu treo chuông

Nghĩ càng đau tụy úa uông uông

Thiết tha trong dạ lụy tuôn ra ngoài

Bại bất bại tài bất hữu tài

Thắng như bất thắng cải ngoài làm ăn

Tấn giã nan thối việc giả làm nan

Biết sao cải loạn loạn làm an ra bề

Lưởng bàn minh hai hội tề

Nhứt tâm vọng Phật hội tề cầu an

Vậy mới rằng tế hiểm phò bang

Nhà nhà thịnh trị hiển vang quí quyền

Chớ khen chi đồng bạc đồng tiền

Của Trời vô số Phật phiền chưa cho

Người làm lành hết đói tới no

Người nào làm dữ tiêu tro thấy hồn

Sao chẳng lo hưu hậu tích tồn

Thoát mê thoát khổ linh hồn chánh minh

Thượng sớ cầu Bắt quốc Nam-kinh

Phật Trời soi xét tâm linh trinh vọng cầu

Tại vì ai sớm dứt Nam-lầu

Nhơn tình đại nghĩa vọng cầu Đế cung

Dạ nào hay phân rẻ cội thung

Chừng nào sum hiệp Tiên cung an hòa

Vội vàng chí quyền tước án tòa

Sống trung để tiếng thác già để danh

48

Chẳng phải lời chê dại nói lanh

Phật cho giác tắc giác quanh cuộc đời

Giác bề ở giác thửa bề lời

Giác người ngang dọc giác đời dọc ngang

Giác bần tiện giác việc giàu sang

Hồng – Ngự sau có sông ngang Sơn – Chà

Giác lời ví việc chaq1nh việc tà

Sông dọc Cầu – lố khỏi mà Mỹ - Tho

Việc làm người người phải âu lo

Chẳng thà thác đói sống no khỏe lòng

Ngặt sống đói thây rả chập chồng

Ngồi buồn nói việc bao đồng nhiều khi

Hành tàng hư thiệt tự gia tri

Nói thì nói vậy để khi mặc tình

Mình trách mình bạc phân nổi mình

Vô duyên chi bất tâm tình từ đây

Lòng tưởng Phật niệm Phật thiệt hay

Dầu sanh dầu tử không ngay bạc chì

Chỉ tranh lai tảo giữ lai tri

Than ôi! cho kẻ phụ chì dụng ngân

Tham quyền quí mà phụ chữ dân

Ở đời biết phải cầm cân cải lòng

Cỏi dương gian xích khóa xiền cồng

Cũng là ngục rạt không lòng sợ lo

Chí độ đời kẻ đói người no

Kẻ hiền người dữ biết lo sao đều

Phải thả trôi theo nước như rều

Chờ khi gió độc độ điều chúng sanh

Người chẳng học chẳng biết khôn lanh

Thương người văn học tương tranh việc gì

Học dã bảo bất học đã tùy

Ngày sau để tội biên thùy nho văn

Làm không làm ăn cũng không ăn

Ý sao nho đạo Thánh căn chỗ nào

Nho thuyết đạo thiên địa tâm bào

Ý sao không biết Phật nào ở đâu

Biển lai láng chổ cạn chỗ sâu

Đất thì chỗ thấp biết đâu chỗ gò

Sông không cầu tạm giả đưa đò

Độ phu rước khách vọng hò ngâm nga

Rước bộ hành lại chợ Ma-ha

Chợ ma có Phật chợ ta không người

49

Nói lắc lẻo nhiều việc tức cười

Chợ ma có Phật chợ người không Tiên

Ngồi ngẫm nghỉ những chuyện Tây-Phiên

Rồi đây lạy Phật lạy Tiên sói đầu

Trước chê Phật thấy Phật không cầu

Phật ngài trả quả dập đầu cầu Tiên

Đức Thánh chúa vi Phật vi Thiên

Ý sao chê Phật chê Tiên tu nào

Phật tà Thánh Thánh Phật tâm bào

Chúa Trời Trời chúa cỏi nào đâu xa

Tới ngày sau có Phật hỏi cha

Việc Thiên việc quốc việc ma tỏ tường

Phép Phật Trời chẳng phải phi thường

Phải tri cho đủ tỏ tường kiết hung

Tri cho rõ kẻ nịnh người trung

Tri trong Trời Đất kiết hung chỗ nào

Tri cho đủ bá quốc kiệt hào

Hai đường tội phước chỗ nào xử tiêu

Tồn thập bác quốc chỉ noi Nghiêu

Ngoại trừ các nước quần yêu xử tà

Phải dụng mưu đi kiện do hà

Thượng tờ bẩm cáo tân mà việc oan

Cỏi trung thần ai xử chẳng an

Cho nên thiên hạ dọc ngang chết nhiều

Thượng bất chánh hạ tắc loạn triều

Phật Trời xoi xét thác nhiều nhiều khi

Nhơn hữu thiện thiện tất tùng chi

Người mà theo ác ác khi cho người

Hưng – Thới thôn phi lạc số mười

Nhàn du kiển nội thương người hiếu trung

Tới đó mới sum hiệp cội thung

Anh hùng Lục-Tỉnh Tiên cung hiệp hòa

Qua hội đó ăn mặc đen giả

Trồng khoai tỉa bắp đặng mà nuôi nhau

Giữ lòng bằng niệm Phật một câu

Chờ mai hội thí ruộng đâu minh tình

Có ai tham quờn tước một mình

Thương cho vạn chúng lọng tình đọa thân

Cỏi xác phàm nên mới tỏ phân

Ý ai tỏ đặng nghĩa nhân lâu dài

Lòng niệm Phật học đặng phép tài

Bá-gia gắng chí nhiệm hoài giữ thân

50

Niệm Phật thì xét nghĩa xét nhân

Xét tà xét chánh giữ thân vẹn toàn

Đời nầy như chén bể khó hàn

Học đòi như Thạch-đạo toàn mới nên

Gái vô hà gái đặng bực trên

Gái trai suy nghĩ mới nên làm người

Có con ai mới đẻ mà cười

Đẻ ra thời khóc khóc người tu oa

Muốn làm người xét tới nghỉ ra

Làm lành niệm Phật hưởng hoa Phật Trời

Tu lổi đạo tu thắng tu thời

Tu mà mạo chiếu Phật trời ấn ban

Hưởng thập phương nói dọc nói ngang

Không chỉ mối đạo loạn an chánh tà

Việc phù thủy không ai thưởng gà

Tượng ông lổi đạo chúng mà nhát ma

Đời hạ trần Phật lộn với ma

Quan Hầu chánh thị đem ra dối đời

Chớ che mắt Thánh lánh Phật Trời

Tụng kinh quên quỉ pháp thời quên ma

Tu lổi đạo chẳng khỏi Diêm la

Đường về Tây- Điện theo ta ít người

Nhiều nổi khổ vui hết muốn cười

Khổ tăng gia khổ ít người phạm tăng

Của Phật nhiều sao ít kẻ ăn

Của ma thời ít lăng xăng tranh hành

Tội Tàu mang ước chất nên thành

Bán bình bán tượng tranh hành nước Nam

Phật xử tử dân hậu biệt giam

Tây Phiên mắc án quan tham bạc tiền

Tôi nói ra anh em chớ phiền

Để coi sự thế tri tiền hậu phân

Tiền Vĩnh-Hạnh nhiều kẻ bạc ân

Hậu lai Thạnh-Mỹ bất phân chánh tà

Đạt du địa giao hệ nước nhà

Chê rằng Trời Phật vậy mà không linh

Ác phụ gia tâm tánh bất minh

Ác kỳ tăng chúng tâm kinh bất cầu

Chẳng nhớ xưa trảm phụ Võ-Hầu

Âm dương tương hội lộng cầu phi thăng

Địa sanh thảo hà thảo vô căn

Nhựt xa nguyệt cách bất thăng nhơn tài

51

Chí bất vi lâm nguy bài vở

Đứng anh hùng mắc cở lở danh

Thuyết trí ngu Hàn-Tín phế canh

Lôn trôn gữa chợ Hậu tranh Hớn-trào

Giồng vi thủy long xuất anh hào

Long du san lảnh Hớn-trào tay thâu

Lòng dặn lòng câu phải giữ câu

Bực ngồi mòn bực dạ đâu mặc người

Cá vẫn vơ mặt biển vui cười

Sấu nằm bực hẫm chờ người làm chung

Hoạn bất tài hà loạn bất trung

Dạ nghiêng sữa dạ lâm chung có Trời

Thấy nổi thế lo hậu nổi thời

Oán ân ân oán việc đời chưa yên

Người quân ử oán để bá niên

Tiểu nhơn hối ngộ oán riêng nhản tiền

Thấy nổi thế nhiều nổi ưu phiền

Oán thời báo oán nhản tiền tới đây

Chớ chê rằng Trời Phật chẳng hay

Xác phàm như thể gốc cây biết gì

Noi Thánh nhân thoát đọa biên thùy

Chẳng nghe lời Phật họa thì thấy đâu

Phải dò lòng Thánh đạo cạn sâu

Lý thâm thấm ý lo âu nghĩa đời

Xuất ngôn vô độ khó thửa lời

Biết sao Phật cứu khỏi đời nhơn khi

Có chữ rằng khiến nghĩa bất vi

Lâm nguy bất cứu mạt phi anh hùng

Kẻ chê dại người ghét tầm khùng

Cơm ai nấy độ nói cùng mà nghe

Kẻ đi tàu người lại đi ghe

Tiệc hai ba tiệc không nghe mất hồn

Đợi lộ lở sau có cất đồn

Làm quan mướn lính giữ hồn mướn thây

Người của mình đi lính cho Tây

Lính Tây đem lại đi nay cho mình

Chớ vui chi chưa thấy việc bình

Làm sâu đống thuế gẫm tình hai năm

Tam ngoạt kỳ giả điếc làm câm

Ngồi buồn thấy Phật minh tâm sợ thầm

Dụng củi đậu nấu đậu cúng rằm

Mượn đầu heo trắng mưu thầm cháu tang

52

Nhóm một hội cáo Phật bảo an

Bạc tiền vô số nhà ngang đầy đầy

Của bá gia đem tới hội nầy

Phật Trời cứu độ dạy rày bá gia

Của tiền nhiều của quỉ của ma

Sớm vào thời tối nó ra chẳng còn

Càng thâm tổn càng hao càng mòn

Đời nầy ăn nói nghe dòn lổ tai

Nói bắt quàng để tích chiều mai

Lập lời bất mãng đố ai làm vầy

Bá-lý-vương qui nhứt đao thầy

Lời nói không thầy đố mầy làm niên

Cảm phiền cho bổn đạo vội quên

Giác mê Thầy để dạy nên nhiều lời

Tu làm sao chẳng biết Phật Trời

Tu ăn tu ỷ tu đời Ngụy-Gia

Tu làm sao chưởi mẹ mắng cha

Ông bà chẳng tưởng mới ra đổi nầy

Lòng than ôi! một chiếc đò đầy

Sống sao mặc sống ăn mày cũng ưng

Vàm Hòn Đất Thấu lại Mặc-Dưng

Sơn-Tô dựa mé chợ xuân năm làng

sao chẳng lo ăn học ứng tràng

Nhứt tâm niệm Phật ngoại càn ứng tâm

Phật di sơn đảo hải cơ thâm

Khai sông lấp rạch khiến âm di tà

Kiểu nào vui bằng kiển Di-Đà

Thanh tân nhựt nguyệt Trời mà ít mây

Không gầm chuyển sấm chớp như đây

Gió hiu mát dạ mát cây mát người

Đời nực nội bực bội vui cười

Gió bấc thổi lại lạnh người chèo queo

Dạy làm lành ít kẻ nghe theo

Làm dữ khỏi dạy co beo khỏi làm

Tôi lo ăn bá tánh lo làm

Nước lả mà khuấy nên chàm nhớ vôi

Sau tam giái hội lại một ngôi

Muôn dân lạc nghiệp chúa tôi thuận hòa

Người ăn nói bằng thẳng thiệt thà

Trình thưa dậm dạ giữ mà phép phuông

Lập Thượng ngươn tuổi cả một muôn

Trung ngươn giữ dạ phép phuông trên ngàn

53

Còn sanh tử giữ chẳng đặng toàn

Muôn sau sanh dạ xóm làng dọc ngang

Biến Trung-ngươn Trời Phật xử tan

Lập đời thượng cổ nhứt bang Phật Trời

Mười tám nước qui lại một đời

Khá tu giử đạo theo Trời một ngôi

Trong hai muôn biến đổi thế thôi

Đem về Thượng cảnh chúa tôi Phật Trời

Ăn không no để dạ lo đời

Lo trước một sải lo thời ba căn

Chí sức buồn ngó nước xem trăng

Bà già đi bán mục măng trên đèo

Có một cột má biết mấy kèo

Không tàng không lộng nước nghèo làm nên

Sợ cho người sau lại quên tên

Dự phòng quên tuổi khó bên xác phàm

Trắng như giấy xanh bực như chàm

Mít thì hột mít phu phàm phàm phu

Tu đừng rủ có rủ đừng tu

Xác phàm gắng chí công phu chớ phiền

Dạ nào hay vua cũng như thuyền

Dân thì như nước nước thuyền nương nhau

Lạ đời nầy mặc áo không bâu

Vận quần lưng rút khó âu khôn ngoài

Kẻ chơn hớn người lại chơn hài

Sửa sang cho lắm được ngoài mất trong

Tiếng đặt vé giỏi một sâu thông

Anh hùng tranh thực tranh công ít người

Phật Di-Lạc xuất thế hay cười

Miệng ngài nói mặn thì người ngã lăn

Đa tài phép khả di thăng

Chơn đi khỏi đất lăng xăng cỏi trần

Hỏi chư vị du Thánh du Thần

Về mà cứu độ cỏi trần bá gia

Tại lòng người thấy Phật nói ma

Thấy ma tưởng Phật mới ra hội nầy

Chốm am vân mỏi mệt lòng Thầy

Tây phương trở lại cỏi nầy mê du

Nhiều kẻ dữ ít kẻ lòng tu

Núi non chẳng kể công phu chẳng dùng

Việc sống thác là việc vô cùng

Sống thơm sống thúi thác khùng thác ngu

54

Vậy cho nên Trời Phật dạy tu

Không đường tội phước công phu làm gì

Tu nhiều kiển tu lạ tu kỳ

Tu không biết Phật tu tùy kiêm ngân

Tu độ Phật tu chẳng độ dân

Hữu thân bất độ hà thân vẹn toàn

Độ thi phải độ tận xóm làng

Xóm làng chẳng độ tam tràng chẳng yên

Mưu sự tại nhơn thiền sự tại thiên

Lời ai để đó Phật Tiên phụ lòng

Tu làm sao phù chú vẻ vòng

Lên non kiếm thuốc xuống đồng độ dân

Tu làm sao phí nghĩa bất nhân

Xưng Trời xưng Phật tội dân không tường

Tu làm sao rao bán ngoài đường

Bắt Phật mà giới bất tường kiết hung

Tu làm sao chẳng biết nịnh trung

Có tiền thì dụng cùi phung chẳng màng

Của bá gia tội phước chỉ đàng

Không nghe việc phải bạc ngàn cũng tiêu

Ăn không phải một cắt không siêu

Tội người Phật xử cũng tiêu xác hồn

Người làm dữ cũng có tiềng đồn

Làm lành tiếng dậy như cồn Thái-sơn

Bỏ nói dọc đừng có nói ngang

Đường dài thăm thẳm như bang Thương Tòng

Lo đạo đức niệm Phật dự phòng

Lo đường tiền bạc xa lòng Diêm-vương

Phản nghịch quốc dạ phản Châu-thương

Phản tung phản Phật tai ương sa đà

Nói không nghe như lý lu là

Dục tốc bắt đạt khổ mà dân ôi

Chúa bất chánh giữ dạ làm tôi

Chúa trung thần nịnh bịch vôi để dành

Chớ a dua mong hại người lành

Thân như sống bổ đầu gành lao xao

Nhìn mé biển phải ngó cù-lao

Rồi đây tới đó biết tao với mầy

Nghĩ thuở trước nghĩ lại thuở nầy

Lở bao nhiêu lở tớ Thầy như nhau

Lở mưu độc cũng lở mưu sâu

Niệm bịnh chư vị một câu trợ thời

55

Ở trên đầu có Phật có Trời

Hai vai Thần Thánh chứng lời vạy ngay

Tôi cũng người làm việc cho Tây

Phật Trời soi xét lòng ngay lòng tà

Khuyên bá gia niệm Phật Di-đà

Ngày sau văn mất võ mà võ không

Lời ghi để mù mịch minh mông

Thấy mà không biết cũng không biết gì

Trải mùi hương thấm ý biên thùy

Trinh tường biến thoại lâu ký phụng loan

Ngưởng than rằng vạn lý thiêu san

Ngôi Trời tỏ rạng chúa an dân lành

Có sông dọc Trà-Hộ lên gành

Đạo nào bằng đạo làm lành thảnh thơi

Nói làm vậy như việc nói chơi

Chừng nào ngó thấy các nơi rả rời

Con mắt sao ngó thấy sáng ngời

Trong như mắt cọp miệng người ngọt thơm

Răng thì trắng thiệt người ăn cơm

Lưỡi sao răng vậy gạo thơm ngọt ngào

Gạo khỏi giả thông thả anh hào

Các nước gạo trắng tâm bạo tội lâu

Khỏi lo bề làm ruộng đất sâu

Đất có sình trấp mọc âu lúa Trời

Thiên sanh ư Tý mới lập đời

Năm Tý tháng Tý thuận thời lập xuân

Lễ ngươn đáng gia kiết đông tuân

Thập bác chư quốc tế xuân một ngày

Việc trước sau cầu Phật tỏ bày

Tam giáp hội tý một ngày thông thơ

Thương hội nầy tôi chúa bơ vơ

Nhìn xem bá tánh không ngơ mối sầu

Bước ra đi niệm Phật vọng cầu

Hộ tùng chư vị ứng hầu độ thân

Người niệm Phật tưởng nghĩa tưởng nhân

Từ đường vọng cáo Phật thân thưa trình

Lòng minh chánh tà quỉ tránh mình

Lòng không minh chánh quỉ tình nhập vô

Phật dạy rằng niệm Phật nam mô

Người không niệm Phật quỉ vô trách Trời

Phật dạy hoài tích thiện ở đời

Dầu mà đến thác hồn thời cũng siêu

56

Đất cổ thiền nhiền kẻ quần yêu

Phật lại giáng thế xử tiêu chẳng còn

Thấy nổi thế dạ kém hao mòn

Xem người bắc địa chẳng còn nử kinh

Quân xử Thần tri thức trung tình

Phụ tồn xử tử nhục vinh tri tình

Lễ tử thi ngủ ngoại vô hình

Ngày sau bất kiên việc bình chánh chung

Lễ thất ngoạt vi chánh bực trung

Chánh ngoạt vi thủ thượng cung hai mùa

Chữ nôm na lại miệng phát bùa

Thượng tờ thơ trát các chùa chữ nôm

Cho nam nữ biết chữ điều khôn

Thường thường văn tự nhứt ngôn giữ mình

Thiểu văn chương tài phép minh tình

Thông minh trí tuệ dạng hình phương phi

Hội anh hùng sau chẳng trường thi

Ngôn từ đức hạnh dỉ tri Phật Trời

Mở miệng nói chữ dễ thẹo lời

Nói đâu làm đó hiệp lời chẳng sai

Nói việc vậy tự ý gái trai

Có không tới đó nào ai ép lòng

Việc bây giờ thấy rắn vẽ rồng

Thấy rồng vẽ rắn khó lòng chánh minh

Đặt nôm na lộn lạo sử kinh

Dám khuyên thượng tri chớ khinh quên mình

Mã-đăng-long thất quốc vào chùa

Cơ mưu dĩ lậu quê mùa Quan-công

Dạ bao đành ngăn biển lấp sông

Kẻ thời giúp của người công chia phần

Sao chê đời không Thánh không Thần

Phật cho khổ hạ cỏi trần có ma

Lòng tưởng Phật có Phật độ ta

Lòng người tưởng quỉ tưởng ma độ người

Phật độ khóc Phật chưa độ cười

Độ cay độ đắng độ người khổ go

Phật độ người chắc lưỡi nằm co

Chịu đặng đói rách tới no nên người

Phật độ lạy hết khóc tới cười

Niệm Phật cho đặng nên người dễ chi

Miệng niệm Phật lòng lại dễ khi

Niệm bao nhiêu niệm mất đi không còn

57

Thấy Nam Điện trở cửa Saigon

Chúa công phủ hậu cửa còn hướng Đông

Nói Phong Thần xuất khẩu thinh không

Phật Trời còn ở hướng Đông chưa vìa

Cổ cắt cổ đầu trước chưa lìa

Long hoa thất thủ Phật về thưởng công

Ngó thấy sau biển trước minh mông

Nước mặn có chỗ rạch sông ngọt hoài

Ăn thời vắn nói việc lâu dài

Tài xưa có một nay tài mười phân

Phật Trời cho tài phép nội thân

Cho sao nói vậy căn dương vi tiền

Ai mới sanh đặng lộc quí quyền

Tôi ngây nói dại cam phiền chớ chê

Người ăn học dạ ngọc ủ ê

Mặc tình thế sự khen chê nại hà

Lâm tử trận bất quí thân già

Cầu cho vĩnh viễn nước nhà an khương

Từ Mạnh-Tử ra mắt nước Lương

Nhan-Hồi đoãn mạng cảm thương Thần-Đồng

Tu quốc vương có vợ có chồng

Có con có cháu nối giòng an bang

Tu tuyệt hậu bất kế tu tang

Phật phụ Phật tử nhứt đoan minh tình

Có vui chi Thánh đạo một mình

Muốn cho bốn biển nhứt tình sum vui

Cạn lòng vàng phiền não chưa nguôi

Tứ phương tùng phục mới vui tấm lòng

Phật Trời cho nói việc bao đồng

Nói ra quấy phải nặng lòng nặng lo

Cơm mình ăn mặc ý đói no

Việc mình mình nói khỏi lo việc nào

Người nịnh trung nghi dạ như Tàu

Tri nhơn tri diện chỗ nào tri tâm

Tri kỷ thực bất tri kỷ thâm

Phật tri kỷ chí đoạn tâm kỳ hình

Vậy mới rằng ngâm sử trắc binh

Thả câu vị thủy trung tinh vén mày

Chốn rừng xanh ẩn sĩ ai hay

Cung lên dụng bắn nhạn bay mới tài

Phá tu phần xác tiếc ai hoài

Phục đường Võ-Hậu trí tài bao lâu

58

Cầu Đông-Phong tài trí ở đâu

Sao người chẳng xét mấy sâu Phật Trời

Trí cổ kim mới biết việc đời

Sao người chẳng tưởng Phật Trời độ thân

Trào dỉ loạn dỉ trị dỉ phân

Trào nào kẻ oán người ân gập ghình

Người gái Nam Tây lấy lọng tình

Một vay mười trả nước mình biết sao

Chà-và đen bạc trắng xứng tao

Gái Nam cũng lấy biết sao nổi người

Nước Chệt qua lấy hết tức cười

Căn dươn xa xứ hại người nước Nam

Trong nước nào lòng dạ buộc tham

Trung trần bất chánh xử giam Phật đày

Đường tội phước có một bội nầy

Có lông có cánh giỏi rày thời bay

Dạ bao đành cây cả gió vay

Đất nầy không phải đất Tây mà phiền

Nay phá bạc trước đạt phá tiền

Nói cho các nước chớ phiền lông tâm

Ngày sau thời không đặng loạn dâm

Nước nào ở nấy loạn dâm đứt đầu

Phật lập chánh chư quốc chư hầu

Bán buôn lui tới phải đầu nước Nam

Phật dạy đều lòng dạ đừng tham

Không sưu không thuế nước Nam thanh nhàn

Mười tám nước ăn ở một tràng

Chợ nào không góp xóm làng an ninh

Trí sự tiền lập hậu chánh minh

Nhà không đóng cửa quản thêm đêm ngày

Mệt thì nằm nghỉ khỏe cuốc cày

Kẻ chài người lưới đêm ngày như nhau

Kẻ đi trước người thời đi sau

Kẻ về người tới đâu đâu mịch đường

Chợ đêm ngày nhóm cũng thường thường

Chúa công lui tới chặt đường người ta

Có xe hơi xe kiến vào ra

Đường rầy xe lửa chạy xa chạy gần

Dưới sông thời tàu chạy rần rần

Trên bờ xe máy ngựa trần chạy đua

Mười bảy nước đâu đó cũng thua

Lầu đài phố xá thành vua tốt kỳ

59

Nẻo làm lành nhiều kẻ bất tùy

Noi đường làm dữ dị kỳ cho thân

Năm năm nhẫn chưa đặng chữ nhân

Phật Trời khó nổi vung phân đắp bồi

Ở chỗ đây tiêu xuất trước rồi

Âm thinh còn mất một hồi thời nay

Phật xử tiêu mất xác mất thây

Khá tua bỏ dữ tùng ngay nên mình

Biết sợ Phật thì giữ đặng hình

Người không sợ Phật lộng tình ra ma

Có mấy khi lời Phật thốt ra

Việc lành việc dữ dạy ta lắm lời

Dưới có đất trên có Phật Trời

Quốc vương thủy tổh vọng lời Phật Tiên

Mảng buồn thầm trách phận sầu riêng

Chừng nào gặp hội Phật Tiên ra đời

Ngọn Cái-Dầu trống lỏng của Trời

Người hung khó tới đổi đời hiền lương

Nhớ trung thần cám cảnh lòng thương

Chừng nào Long-Ấp An-Lương thạnh thời

Bạc hi mà mạc lắm bớ Trời

Khổ go thấy đó người đời không tu

Cây mù u trái cũng mù u

Ba đời đạo tặc dơ khu chúng bầm

Ba lớp da trong ruột đắng ngầm

Có ai dụng cúng bữa rằm Hạ-ngươn

Khó kể bạc cũng khó kể ơn

Kể lòng cho tốt cũng hơn bạc tiền

Phật dụng lòng anh chị chớ phiền

Dám khuyên có bác bạc tiền đãi lao

Chỉ một mối đậu lại hai tao

Bạc tiền trả nợ cù lao cho rồi

Phật xét tâm xét tánh mấy bồi

Xét ngày xét dạy việc rồi sạch trơn

Chí anh hùng lấp biển thành sơn

Dụng lòng dụng nghĩa dụng nhơn trải đời

Trên cha mẹ xử dạ sửa lời

Phật Bà chỉ sửa cứu đời Hạ-ngươn

Qua ngày sau thiệt nợ thiệt dươn

Đàn bà trinh tiết vi ơn nuôi chồng

Năm bảy vợ hiện ý một lòng

Thượng hòa hạ lục nuôi chồng làm quan

60

Có đâu đòi ăn ở dọc ngang

Mong lòng làm dữ không toan việc lành

Cây một góc mọc biết mấy nhành

Nhành tươi nhành héo khó dành tốt y

Mất hết tiền bỏ mất mức ghi

Mười tiền chậm chuỗi trức đi thăm đồng

Tại vì ai sửa dạ sửa lòng

Cho nên Trời khiến tơ hồng lơi dây

Một trăm nhà không thuận lòng ngay

Một thân trái mặt hai tai khổ mình

Một lỗ miệng quấy phải mấy tình

Ruột thì một ruột một hình hai thân

Người làm quan kẻ lại làm dân

Biết sao cho phải mà phân việc đời

Chồng nói đất vợ lại nói Trời

Một nhà không thuận ở đời sao an

Kẻ nghèo khó người lại giàu sang

Lấn thời lấn thế dọc ngang oán thù

Đời nầy bỏ võng dụng đi dù

Cựu trào lọng lạc cựu thù võng khiên

Không tưởng Phật mà gọi người Tiên

Phật đày mảng giả Tây-phiên trị vì

Khổ Hạ-ngươn bẩm lai cà-lỳ

Coi thân cực sướng nổi gì cho thân

Tây chưa mảng tới việc u phân

Ngồi buồn thấy khổ muôn dân não nề

Lương kế Thánh nhơn chí kế bề

Ngậm ngùi Nam-Việt nặng nề lao thân

Bỉ trào thần đắc chí kỳ ân

Sóng xao thoàn vững muôn dân tan tành

Bồi mé bải khổ trải đầu gành

Bồi trên lở dưới khó đành cù lao

Sao đất bằng không thấp không cao

Biển sông không nổi cù-lao nữa rồi

Mé sông biển không lở không bồi

Sanh sao y vậy nói rồi sao coi

Có tòa án các tỉnh sâm soi

Không đường ngục thất sau coi dể lòi

Nước một bực thanh thủy biên Trời

Không rồng không lớn thuận lời chảy xuôi

Biết làm sao trong dạ cho nguôi

Cầu Trời vái Phật gở xui mối sầu

61

Để mà coi dạ khó không cầu

Ngày sau ai thảm ai sầu cho ai

Lời Phật Trời ghi để chiều mai

Làm người thời có hai tai nghe cùng

Chẳng phải ai chưng mặt anh hùng

Giác đời giác thể cho cùng mà nghe

Nghèo sắm xuồng giàu có sắm ghe

Để chờ có nước chèo te lên giồng

Sau không chuổi mà cũng không vòng

Đàng điếm giựt lên giồng tay không

Tới đó thì hay việc gió giông

Nhà không người ở ruộng không ai làm

Tiền xử tử Láng-chái mai hàm

Trung xử Đông lô hết làm hết ăn

Qua hầu xử Văn giáo giáo văn

Thây phơi ngọn cỏ vô căn Phật Trời

Con trong nhà nói chẳng nghe lời

Huống chi hàng xóm nói đời ai nghe

Xem thấy đời nhiều chỗ éo le

Tu sau như thể bụi tre mới mầu

Nhà có vách rạch lại có cầu

Có thân sau chẳng lo sầu cho thân

Dưỡng tử phương tri phụ mẫu ân

Có tang có tích có phân việc nầy

Sau có tớ trước tưởng việc Thầy

Nằm buồn nghĩ lại việc rày minh linh

Bất tri chài việc bất tụng kinh

Thường hành niệm Phật tâm linh nhờ Trời

Bất phân hương nay phải nghe lời

Tu tâm tu tánh hơn thời tu ngôn

Tu làm đại học lại làm khôn

Hết khôn tồn dại một môn hết hồn

Có cọp đâu cọp mượn oai chồn

Người tu còn xác còn hồn mới ngoan

Con vua mà lấy kẻ bán than

Duyên ai nấy gặp khôn ngoan nhờ Trời

Khó nổi than Phật khó ở đời

Trước thì thấy thiệt sau thì giả phi

Người khôn nghèo nhiều kẻ dể khi

Vai mang tuối bạc quấy chi khen đời

Nhơn tích ác nhơn hậu bại tồi

Bất như tích thiện thác hồi Tây-phương

62

Chốn giang hà đặt thủy Long-vương

Ngủ hành đặt để oan ương nhiều bề

Kim, Mộc, Thổ, Thủy, Hỏa hội tề

Dưỡng nhơn tích cốc ra bề vi ân

Lập thân phương tri nhơn tân khổ

Con mắt mịt mù hai lổ tai đâu

Người đời nầy gẩm chẳng bao lâu

Lo bề giữ của lo sau không màng

Có động động la xóm la làng

Kêu Trời kêu đất an nhàn tưởng ma

Một người thác một đám làm ma

Nói Phật Phật giúp nói ma ma đời

Lời nói phải thời phải cho lời

Đem lời nói quấy quấy đời khổ lao

Người ở đời nhiều bực thấp cao

Quấy thời biết quấy làm sao có rầy

Việc làm quấy nói phải khổ rày

Khó suy khó xét nổi nầy dại khôn

Sau lập lại một tổng bảy thôn

Thuận hòa không dại không khôn tranh hành

Trời Phật thương vạn vật lập thành

Thú cầm đem lại vật lành người nuôi

Đường Tây-phương ít kẻ nói tới lui

Đường về địa ngục thả xuôi một bề

Cỏi trung-ương sớm dựa tối kề

Oan oan tương báo lập bề phi nhân

Việc thuốc nam thuốc bắc vô ân

Ngày sau thôi cũng vô phân thuốc rồi

Phật Trời về định chốn an ngôi

Ơn cao trả đặng định hồi sửa tâm

Hoa tứ quí hưởng đắc cơ thâm

Vọng đông tưởng bắc minh tâm vững bền

Tưởng ơn sâu thập ngoạt lâm đền

Tam niên nhũ bộ cho bền chí trai

Đạo quân thần gành nặng hai vai

Trung hiếu phụ làm trai dặn lòng

Đời trở đời như thể bánh phồng

Mấy trăm mối việc giữ lòng cho siêu

Mặc ý ai lòng dạ tà yêu

Việc mình mình giữ cho siêu lòng mình

Đổi tiếng nói chưa đổi tâm tình

Hội nầy khác thể như bình nước nghiêng

63

Tô nước đầy của Phật cảu Tiên

Đổ ngay xuống đất hốt riêng sau đầy

Trước hại Phật sau lại giết Thầy

Tầm sư học đạo tội mầy bao nhiêu

Tớ phản sư tội xử tiêu

Học đòi Thạch-Hổ bao nhiêu chẳng còn

Điểu thon don lòng điểu hao mòn

Cá nằm giếng cạn dạ còn trong mưa

Cửa Nam-thiên bang đá rào thưa

Tại vàm Ngả-Bát giây dưa lâu dài

Có lò gạch hai dảy mé ngoài

Xóm chài xóm lưới ở dài hai bên

Họa bông đồ ký tự sợ quên

Ngã tư chợ quán cận bên chùa Thiều

Cầu bốn mặt chợ Phật lập tiền

Nam thanh nữ tú chuổi kiền nhỡm nha

Con mồ côi ít mẹ ít cha

Vợ chồng đều đủ xuôi gia vô tiền

Không có con đeo mẹ mà phiền

Tám mươi dỉ thượng lập tiền con đeo

Đò tới bến người khá gieo neo

Chí tâm niệm Phật con đeo dắt dìu

Đánh nhiều xòng tiền bạc thua nhiều

Me tới chén cụp đánh liều cầu âu

Bỏ liềm mển tơi chén đánh cầu

Đi giáp bốn cửa cầu âu ba lời

Mình làm khổ đừng có than Trời

Gian nan không biết khoe thời rằng vinh

Con mình đẻ rủa lấy yêu tinh

Tại lời bất chánh bất minh lộng tình

Chí mang cung cỡi ngựa một mình

Từ Nam chí Bắc mặc tình dạo chơi

Người còn mệt hơi mệt cho hơi

Cởi con ngựa đất thoát nơi Phiên trào

Bướm kề ong chen chúc chỗ nào

Qua Tây lấy dấu trở vào khai trương

Ngọn đèn hồng chói rạng nhà Thương

Mỏ mang đạo Phật Châu-vương ra đời

Kế tương tự kế ngô nguyền lời

Chừng nào sáng đất tối Trời Phật ra

Không phải Phật cũng chẳng phải ma

Khác người dương thế khác ta cỏi nầy

64

Nhứt thân nhứt mã việc phải bày

Để lời cho đủ hội nầy u tư

Khi bất túc khi lại hữu dư

Phòng cơ tích cốc lưu cư độ người

Bạc bảy nào sánh với vàng mười

Mồ côi sao dám sánh người có cha

Căm phận loài phản tặc lâu la

Giết cha chém chú mới ra đổi nầy

Trâu của thế người lại bắt cày

Hai người Lục-tỉnh khổ rày trăm phen

Ăn của bạc trở bạc làm đen

Thọ tài thọ tiển khá khen cho người

Trong bụng khóc ngoài miệng tức cười

Vui chi ngọc lụy vàng mười kém phai

Trong hai năm còn lịch tống lai

Còn ba năm nữa kim giai của mình

Chúa trung tín mục khán tri bình

Câu nào thuyết nghĩa nhập tình nghiệm chơi

Đi vọng đầu có một con dơi

Ý sao để tích các nơi phượng thờ

Đường một ngày bay đến một giờ

Linh chi bạch hạt phượng thờ án môn

Tôi nói dại người lại làm khôn

Linh thời tại ngã bất tồn thú cầm

Miệng niệm Phật ăn nói cho nhãm

Cải tà qui chánh kẻo lầm quỉ ma

Biết mở miệng niệm Phật ma ha

Phật mà không tưởng tưởng ma làm gì

Tôi thật khùng nói chuyện dị kỳ

Đặt làm một bổn biên thùy cười chơi

Sợ con khóc thơ bé mệt hơi

Cha mẹ già yếu một nơi không cần

Năm mười đứa cha mẹ nuôi gần

Đủ lông đủ cánh bay lần dễ khi

Phụ mẫu chí niên bất khả tri

Ai ai phụ mẫu sợ qui tuổi Trời

Vậy mới rằng vọng tưởng lo đời

Tử sanh hữu mạng tuổi Trời biết sao

Có chữ rằng sanh ngã cù lao

Âm thầm nghĩa trọng làm sao lo đền

Chữ dưỡng nhi đải lão cho bền

Nữ nam trung hiếu lo đền chỗ nao

65

Gia bần tri hiếu tử làm sao

Mấy từng mấy bạc thấp cao lào lào

Không cho ăn lòng ái đeo sầu

Chí tâm khẩn nguyện vọng cầu Phật Tiên

Có chữ rằng hiếu chí ư thiên

Dám khuyên nho sĩ hiếu riêng chổ nào

Chẳng lo sống băn nói hổn hào

Ôi lo thân thác chỗ nào ở êm

Ở dương gian nói láo nói thêm

Thác về âm phủ sao êm phận mình

Chẳng xét ra hai cỏi ẩn hình

Ai ai cũng ở lộng tình dễ khi

Người gian giảo sau thác ngu si

Đem về cỏi Phật xử qui thú cầm

Cỏi dương gian nhiều kẻ mắc lầm

Coi rồi như thể trăng rằm tháng giêng

Bịnh ngặt bịnh Phật chửa bịnh điên

Bịnh tôi chờ uống thuốc Tiên mới lành

Nói lộn ruột tức bụng no cành

Ngồi buồn nhớ tới nổi nhành quế hương

Chữ tiền tài ám nhản bất lương

Nước Nam hai chữ Kỳ-Hương để đời

Lòng tham bạc chứng có ông Trời

Đời bạc dụng bạc trải đời chiều mai

Có chi hơn một kiển Tiên thai

Vui miền Thánh đạo gái trai ân cần

Gia chí khổ nhơn tắc tri bần

Đồ xa tích túc của trần phủi tay

Của người Tây trả lại người Tây

Tân trào phế luật chẳng ngay tẩy tà

Kiển Tiên nga sau đặng lâu dài

Vô cùng mưu trí phép tài mới nên

Ví cũng như Ngủ Thiệu bị tên

Máy tay thãm giọng phò nên tử hoàng

Nhớ tới dân nước mắt hai hàng

Ông Phò-nhị-Tẩu vẹn toàn đệ huynh

Chừng nào nghe một tiếng âm thinh

Lạ quê lạ kiển bình minh lạ người

66

Lạ non núi lạ dạng nói cười

Mặt mày lơ láo như người cuồng phu

Ráng chịu khó cho có công tu

Dồi mài biển Thánh rừng Nhu minh tình

Có chịu khó mới có nên mình

Khó khôn khôn khó lập tình chánh minh

Có ăn học mới biết sử kinh

Chữ đâu đem tới chánh minh cho mình

Có làm khó mới có của mình

Ở không chờ của đem tình cho ăn

Khá lo bề thượng thọ quí căng

Của trần trải thế lo ăn cho trần

Quốc tri phú gia tắc tri bần

Du tri gia thảo hiến cần mấy ai

Có chữ rằng thiếu tứ hậu lai

Nương theo đức Phật chiều mai an mình

Hạ bút Thần ký tự du tình

Vộng đông đức Phật lọan bình quanh minh

Chói đền Nam tỏ rạng Đẩu-Tinh

Lào lào tiết chói quảnh thinh của chùa

Chí làm đền hương tích một vùa

Nam mô hai chữ hội chùa Tây-An

Vọng đền Nam hai chữ Trung Cang

Đặt làm một bổn tam bang để đời

Chúc đường trào thọ tuế Phật Trời

Kính dưng tuổi chúa hưởng đời trường sanh

Đức Phật trời tha tội chúng tôi

Nam Mô A Di Đà Phật

Sanh tử tử sanh Trời Phật định

Vi ngôn đại đạo bịnh tồn lâm

Ất mảo thiên cơ thâm nan biện

Cải tử hoành sanh truyện Tây-Minh

Chúa Thánh Nam trào tinh chiếu diện Phật hiện hải đông

Nam mô quan thế âm bồ tác (tam biến)

Đức Phật Trời tha tội chúng tôi

No comments: