Tuesday, May 10, 2011

I.KIM CỔ KỲ QUAN 1NGUYỄN VĂN THỚI
KIM CỔ KỲ QUANChùa Bửu Sơn do Trần Văn Nhu xây tại Láng Linh để thờ Quản Cơ Trần Văn Thành

GIA HỘI 2011
QUYỂN THỨ NHẤT
KIM CỔ KỲ QUAN
Ấn bản 1957
tập I
tr.6 đến tr.196-78-910-11

12-13
14-15


16-1718-19


No comments: