Wednesday, May 18, 2011

VII.THỪA NHÀN 1KIM CỔ KỲ QUAN
QUYỂN VII
THỪA NHÀN 1THỪA NHÀN
1

Thừa nhàn dạy kẻ còn thơ
Đến chừng đầu bạc ngẩn ngơ trong lòng

Ta đâu phụ rãy con rồng
Trạng quân hiếu phụ trong lòng vốn không

Tu thời vưng của trợ công
Lôi ra mà phá người không biết gì

Ham ăn ham ngủ li bì
Nói ra chẳng kỉnh chẳng vì đại nhân

Là người chẳng xét chẳng phân
Ba đời tám kiếp phi ân luân hồi

Chẳng biết chổ ăn chổ ngồi
Càng ngang càng giọc có rồi chẳng không

Đem lòng kể của kể công
Kể từ sinh trấp theo Ông mấy đời

Có dân có Phật có Trời
Không dân không Phật không Trời không vua

Trái đời rẻ bán mắc mua
Nói ngươi nghỉ lại phải thua thiệt thà

Có cháu mới bỏ ông bà
Không con ai lại kêu mà mẹ cha

Chữ dân là ruột quốc gia
Có dân mới có làm ra Phật Trời

Ăn theo thuở ở theo thời
Cẩn ngôn cẩn hạnh giữ lời mới tu

Chớ kể công trận đa thu
Mà lòng chẳng có chí tu chút nào

Có chí ăn nói hỗn hào
Tầm sư học đạo chỗ nào hiếu trung

Thầy xưa không dạy việc hung
Dạy lòng nhơn nghĩa hiếu trung ở đời

Giác mê cạn lẽ cạn lời
Phụng ân tứ đại để đời cho ai

Lập đề ba sáu ra thai
Tạm sư phát quyện đố ai trúng đề

Thôn sơn bạch hổ trở về
Chỉ dắt may gặp trúng đề bằng ba

Lảnh quyện người phải bàn ra
Mỗi đề môi trật tận da tận hình

2

Đề nầy đề chí trung bình
Ai mà bàn trúng đắc tình quả tu

Đề treo biển thánh rừng nhu
Ngao đầu chiếm bản trung thu lập đời

Cẩn ngôn cho vẹn thửa lời
Khá tua cẩn hạnh ở đời mới nên

Phiền người văn học vội quên
Đạo lý tối đại rất nên nhiệm mầu

Vi thiện tối lạc nan cầu
Chớ lo nghèo khổ đem sầu giúp nhau

Chẳng lo minh chánh cao sâu
50. Tang du lâm địa khó âu nhơn trần.

Hoàng thiên sanh ngã đại thần
Giáng lai địa hậu hưởng phần lộc cao

Bất tề phải chịu lao đao
Nhứt tâm hành đạo khổ lao chi sờn

Vi phú kiến nan dạ hờn
Vi lương kiến ác chẳng sờn dạ tôi

Xá phú cầu bần mà thôi
Xá gia cầu đạo lòng tôi tôi tường

Thấy người ăn ở phi thường
Giàu ham giàu nữa bỏ đường cao sâu

Lòng người niệm Phật chí câu
Bất ưu bần tiện mới âu đạo mầu

Niệm Phật lòng muốn làm giàu
Tây phương Phật thấy âu sầu nhơn nan

Thần minh ám sát nhơn gian
Thần mục như điển ngọc ngang kên trời

Chư Tiên tuần vãng dưới đời
Xem đường tội phước người thời ngay gian

Vì nhơn nan cá nhơn nan
Biết đường vinh nhục lo toan nổi mình

Miễu linh chẳng dám lộng tình
Chùa hư nhiều tiếng bất bình giọc ngang

Niệm Phật đói rách đừng than
Đói rách mà trách nhơn gian Phật phiền

Thân tôi lâm tử huỳnh tuyền
Vì chưng ân oán kết phiền còn đây

3

Dương gian chê Phật chẳng hay
Để tôi ở lại đầu tây báo thù

Hàm oan không tội ở tù
Thiệt gian khỏi hại võng dù nghinh ngang

Kẻ thời không tội chịu oan
Thiệt gian khỏi hại chưa an lòng phiền

Niệm Phật ham bạc ham tiền
Niệm sao tiêu quỉ tiêu phiền tiên ma

Niệm sao tiêu ách nạn ta
Niệm sao khỏi chốn Diêm la thăng đường

Bỏ lòng nghịch bạo cang cường
Tùng tâm Tiên Thánh mới tường chữ dân

Việc đời ai biết thời phân
Tôi nay như thể đứa dân tầm khùng

Nói ra ai cũng chẳng dùng
Ai ai đều cũng xưng hùng biết hơn

Ra lời chỉ nẻo làm ơn
Người đều nói việc biệt hơn phận mình

Đây không ép đó ngặt tình
Đó hay đó biết thời mình nhịn thua

Lo đền ơn chúa nghĩa vua
Mặc tình thế sự tranh đua cang cường

Tuy người niệm Phật thường thường
100.Lòng không qui chánh khó tường Phật ma

Tiêu Trời biến Phật thiết tha
Làm người không mẹ không cha dễ gì

Xem trong Lục tỉnh Nam kỳ
Lòng không tưởng Phật tâm tuỳ quỉ ma

Niệm Phật cải ác xét ra
Cải tà qui chánh Phật ma tri tình

Nghĩ thôi thãm thiết việc mình
Châu rơi lả chả động tình sầu riêng

Tiếng đời thọ nhục khùng điên
Minh tâm tiên Thánh thiên Tiên cho mình

Chẳng nghe Lương Võ tu hình
Làm sao Phật cứu bất bình như đây

Tích đức thì đặng ca tay
Ai mà tích ác dữ nay đến mình

Cõi trung cũng có thiên đình
Trì mưu quân tử ẩn hình Phật trao

Phụ hề sanh hề ngã cù lao
Mẫu hề cúc ngã thâm cao tâm hình

4

Hiệu thiên vỏng cực ân tình
Ân thâm dục báo thời mình mới hay .

Xuất ngôn vô độ khó thay
Nói sao mười chuyện không sai một lời

Chớ than chớ trách Phật Trời
Bụng làm dạ chịu đừng lời trách ai

Tích thiện phùng thiện huờn lai
Tích ai phùng ác nào ai hại mình

Cường tâm làm dữ bất bình
Hại người mình lại hại mình không hay

Chí bằng lòng ở thảo ngay
Gian tham tà nịnh khó nay phận mình

Người ngay Trời Phật chứng tình
Người gian trời Phật xử hình khó phân

Thương người khác thể thương thân
Ghét người khác thể vun phân cho người

Chuyện ai mình lại nói cười
Chuyện mình biết sạch đủ mười hay không

Chẳng xét thiếu việc dư công
Công đâu nói chuyện mình mông uổng lời

Mất chín chuyện phải ở đời
Giữ sao cho vẹn mười lời thảo ngay

Sợ Phật tiêu dạ tiêu thây
Nhiều lần thức chí lời ngay ở đời

Ở sao chẳng chánh một lời
Thinh không Phật hiện phép Trời mây mưa

Miệng lằng lưởi mối liền ưa
Hoàng thiên hữu nhãn lưới thưa bủa vòng

Xét sao nói Phật dụng lòng
Xung xăng mặt khỉ đèo bòng con dê

Năm canh hồn thả về quế
Ngày mang sáu khắc phu thê lo làm .

Chẳng dụng đức Phật dụng phàm
Huênh tay múa miệng lo làm lo ăn

Chẳng lo tích thiện qui căn
Chúa Trời mắc tội lăng xăng nêu đời

Chẳng nghe chớ trách Phật Trời
Nay đà cạn lẽ cạn lời tỏ phân

Tả mạng hữu mạng hộ thân
Chánh thời ghi chách tà phân ghi tà

Phật thần đại độ hải hà
Chánh mà độ chánh gian mà độ gian


5

Phật tri tâm phúc trung cang
Tâm trung xuất khẩu tà gian chiếu thần

Bất kỳ gia phú gia bần
Vu thân tà chánh Thánh Thần cầm cân

Ba lần dạy đủ nhơn dân
Chẳng nghe thì đọa tỏ phân tận tình

Thương dân kẻ khó cơ bình
Giàu sang phú quí ngặt tình về đâu

Một năm chẳng niệm một câu
Làm sao thấy Phật ở đâu độ mình

Thảm thương nhơn tánh nhơn hình
Cho nên mới dạy nhơn tình ở ăn

Đừng lòng tham đó bỏ đăng
Chơi lê quên lựu chơi trăng quên đèn

Chẳng chê kẻ khó nguời hèn
Chê người sớm phụ tối đèn lăn xăn

Có làm thì mới có ăn
Không làm thời nhịn cắn răng mà nhìn

Có công người mới gọi tình
Không công không tích không hình không ăn.

Khó người mộc bổn qui căn
Đời nầy người thiệt lo ăn lo làm

Quân kia vô tướng tiếng đàm
Hổ vô đầu hổ ai làm nấy ăn

Chẳng lo búa nhựt riều trăng
Thú tùng nhơn xuất thủ căn xác hồn

Lâm nguy bốn phía ép dồn
Thân như cây mục mé cồn sống xao

Bao nài vạn khổ thiên lao
Chừng nào gặp nước cá ao vẫy vùng

Nghĩa nhân phải xét cho cùng
Ngày sau mang tiếng nằm mùng lo ăn

Muốn cho tứ hải nhứt căn
Nhứt tâm mới được hưởng ăn cơm Trời

Tức tối cho kẻ ở đời
Nói ngay chẳng dụng dụng lời nói gian

Gặp khổ mắt khóc miệng than
Hết cơn đói khó giọc ngang kêu Trời

Trăm dạ dỉ đoạ trăm lời
200. Làm sao theo đặng cảnh Trời thanh minh.

Đức trọng thì quỉ thần kinh
Làm người giữ đặng chánh minh theo Trời

6

Thượng giái mắc đoạ xuống đời
Làm người tưởng Phật tưởng Trời đức tin

Anh hùng hội chí tâm linh
Thánh xưa để sách để kinh làm gì

Chữ thương Nhân Nghĩa nan kỳ
Chữ thương nô bộc biên thùy thiếu chi

Tích đức kiến nghĩa bất vi
Tích tài kiến ác khả khi bất tùy

Thương nhau chữ vị là vì
Ai thì như nấy biên thùy thiếu chi

Phật suy tám nạn người khi
Đất vua tứ hải vận suy nan kỳ

Dạo đi dạo lại biên thùy
Đủ ba lần dạo nhơn tùy thân an

Chẳng nghe lời giáo tiêu tan
Việc lành mà bỏ sao an thân người

Phật lo cứu thế độ người
Người không độ Phật chê cười dại ngây

Vọng cầu Trời Phật phương Tây
Đáo lai Nam-việt đời nay độ người

Việc dữ dư chín dư mười
Việc lành chẳng đặng một người vẹn thân

Một dữ làm được mười ân
Mười ân sợ hết giữ thân còn hoài

Thân con lao khổ chớ nài
Thân cha mắc đọa nằm dài khó than

Chừng nào Trời Phật định an
Mặc tình bá tánh giọc ngang ở ngoài

Chớ ham chơn hớn chơn hài
Đời nầy khổ tới khổ hoài dân ôi?

Chúa Trời tha tội chúng tôi
Nam-mô bồ-Tát thương ôi đức Thầy

Gian nan Kỷ-dậu lại rày
Nhị ban nhản nhục lầm Thầy thương ôi!

Một nước cai trị ba ngôi
Tàu, Tây không ngặt ngặt thôi Chà-và

Phật Trời rộng lượng hải hà
Lưới thưa bủa khắp chánh tà hậu tri

Đáo đầu thiện ác một khi
Chỉ tranh trì tảo thức tri chánh tà

Tai nghe mắt thấy án tòa
Phải lời sao khẩu người mà phiền riêng

7

Vận nghèo mối nước đảo điên
Thấy nhiều chỗ ngặt sầu riêng một mình

Lại đây trả quả ngặt tình
Thương người chẳng nghỉ việc mình lâm nguy

Biết mà ỷ thế mới khi
250. Không biết chẳng ngặt sầu chi phận mình.

Thở than thân khổ tâm tình
Mãng lo hoạn nạn việc mình tới đây

Nói lạ là lạ đời nay
Thuở xưa ở cũng như đây ra lời

Tùng tâm Tiên thánh Phật Trời
Không ai ở lạ như người đời nay

Nói vạy người lại chê ngay
Sau còn để tiếng lập nay xưa tà

Mãng cổ lập kim thiệt thà
Nhơn hoà thiên địa thuận hoà an khương .

Châu Đường qui Tống Hớn vương
Cang cường chi mạo tứ phương phục tùng

Bá quan văn vỏ anh hùng
Không ai nói chuyện tầm khùng như đây

Sau có đạo núi tài hay
Xuống [trần, độ] thiệt may phép tài

Mặc tình quan thứ trong ngoài
Ai giỏi có phép có tài thì theo

Sơn lâm điểu tích quạnh queo
E người lâm dạ mang eo sụt sùi

Tay tôi có ngón như cùi
Nghĩ thôi như thể trái mùi trên cây

May mà trôi nổi đến đây
Lấy chi báo đáp thương thay như cùi

Giỏi chi đao sắt chém ruồi
Gươm linh buộc chỉ ngậm ngùi cheo leo

Cọp thiệt bất quí (úy) hùm beo
Sợ vương lưới nhện mang eo chỉ mành

Chẳng xem đạo đức tu hành
Trung ngôn lễ nghĩa làm lành khôn lanh.

Có đục mới có việc thanh
Có trong có đục có lanh có khờ

Tôi nay túng tiếu nước cờ
Nhìn tường nước bí vật vờ lòng lo

Nào hay đường ngựa quanh co
Pháo xe chẳng đở sỉ lo quân hành

8

Sợ việc làm dử chẳng lành
Đời đầy như thể chỉ mành treo chuông

Diện ái tâm ố lụy tuông
Oán người đón nhỏ đón truông hại người .

Phúc đau lụy mắt miệng cười
Nhiều người mắc kế nhiều người trúng mưu

Hạ nguơn tồn tích oan ưu
Vô ân bạc đạo toan mưu điếm đàng

Chẳng thèm gia đạo xóm làng
Bội phu phản chúa gọi chàng Thiên luông

Thoại khanh dắt mẹ qua truông

Ít người xử nghỉa lụy tuông mẹ chồng

Làm người cho biết đạo đồng

300. Tương về nội ngoại đừng lòng phụ vong

Làm trai chí cả đờn ông

Đừng phụ bên vợ cũng không nên người

Vọng thân vạn đợi vàng mười

Vàng mười vọng đợi kế người quới ban

Có nội có ngoại hiển vang

Đừng khinh đừng trọng mới an đạo nhà

Ở sao thảo thuận trẻ già
Phu thê nhứt tánh hiệp hoà nước non

Đời hằng bán cháu nuôi con

Có ai nuôn cháu bán con mà rằng.

Máu ai thịt nấy thời bằng

Kẻ đôi ba vợ người cằn không ra

Gọi rằng đời quỉ đời ma

Bất thuần nhân vật lý ca nói cười

Giác đời nhiều nổi tức cười

Chưởi con chưởi cháu thiệt người không suy

Thương đời tử biệt phân ly

Xác phàm nhản nhục khinh khi xác phàm

An gian vinh nhục tiếng đàm

Để coi trần thế nhơn phàm hóa Tiên

Thiên cơ vậu thế lưu liên

Nhiều người dể Phật khi Tiên mới lầm

Bất ưu tam thập than thầm

Bất ưu thập ngủ ăn nằm chẳng suy

Phụ từ tử diệc hiếu chi

Phụ mẫu bất thiện con đi đường nào

Cha dữ sanh con hổn hào

Cha lành con dữ khác nào ít hơi

9

Nghĩ đời chưa đặng thảnh thơi
Tai nghe mắt thấy thì hơi đặng dài

Gắng công hoà vận thơ bài
Lập thành chí cả sách ngoài gia công

Có mắt thời cũng như không
Lỗ tai không điếc cũng không nghe gì

Nói chơi nhiều tiếng lạ kỳ
Tai nghe mắt thấy biên thùy mệt hơi

Ngồi buồn giác thế mà chơi
Đời này nghĩ cũng mệt hơi nói đời

Đời chẳng kiêng Phật kiêng Trời
Giác lành sao đặng nói đời sao khuyên

Khi nhơn tất tự khi thiên
Đời này khi Thánh khi Tiên dễ gì

Nhóm nhau rượu thịt li bì
Nói ma nói quỉ có gì mà lo

Nghỉ thôi nhiều nổi cay co
Đêm khuya tuông lụy sầu lo việc đời

Mất mối trời tối rã rời
Lần lần nẻo tắc dò thời đường quanh

Cám phiền phận chị nổi anh
350. Nhà trống không thức mà canh mất đồ

Mắc mưu chú Nhẩn chú Hồ
Truông mây chiếm cứ dực đồ ăn no

Giàu nghèo chưa chắc đừng lo
Hội nầy nhà ngói của kho chẳng còn

Gian nhơn liếc mắt chìu lòn
Cơ thăm đạo tặc phải mòn khó lo

Giác đói giác tới việc no
Làm người sao chẳng âu lo lại hờn

Xuân ai như đọc bản đờn
Đứt dây sập ngựa dạ hờn tòng hương.

Đờn rao xây lá Nam-phương
Văn cung đức tốc oan ương tiếng đờn

Da trăng bịt mặt chớ hờn
Cây cò hai trục óng đờn tòa la

Hiệp đủ các việc tay ca
Bằng không đủ việc khó ra tiếng đờn

Một thương chín ghét mười hờn
Dạ tôi ở thẳng như đờn lên giây

Thiệt lòng ghét vạy thương ngay
Dầu lâm tử trận bỏ thây chẳng phiền

10

Nhứt tâm lập hậu qui tiền
Dầu xa Nhơn Nghĩa chớ phiền nam mô

Lẽ nào đất Thuấn hại Ngô
Trời Nghiêu bao nỡ tuyệt vô đoạn từ

Hưới tiên xách mả niệm trừ
Mượn gươm trì huệ nhơn từ gởi thân

Thương vì cách nghĩa xa nhân
Thấy đời ly loạn nan phân thảm phiền

Niệm Phật cũng chẵng tốn tiền
Dầu mà sa đoạ chẳng thiền cũng ưng.

Nói trước phải ngó sau lưng
Thấy người tôi dửng dừng dưng dữ hiền

Tu theo đồng bạc đồng tiền
Tu hung tu dữ tu hiền vốn không

Tu ngoài ít kẻ tu trong
Tu nhân tu nghĩa khó không dám phiền

Cực lòng kế hậu lập tiền
Quới quyền mặc kẻ chẳng phiền lao đao

Vơi vơi đất rộng Trời cao
Đoái nhìn chư quốc chim bao quới quyền.

Bấy lâu lộng tánh bất hiền
Hạ ngươn tận thế đừng phiền thấp cao

Giữ lòng niệm Phật chí lao
Thường hành bình đẵng chớ xao lảng tình

Tưởng Phật Phật tưởng lòng mình
Tưởng Trời Trời cũng độ tình thông minh

Tưởng ma ma cũng ứng thinh
Ma tiêu quỉ táng hết linh khổ mình

Nha môn việc mảng bất bình
400. Huyện di việc mảng thế tình bất suy.

Bất tri hậu nhựt sự phi
Đa nhơn bất thức bất tri tu thiền

Tu hậu bất thức tu tiền
Tu theo đồng bạc việc hiền nan tri

405.Tu nhiều nhiều tội một khi
Không tu không tội thức tri tâm thành

Phạm Phật tu chẳng làm lành
Phạm tăng dụ giản chẳng đành thức tri

Tích ác kiến thiện bất vi
410.Tích tài kiến đức bất suy tội tàng.

Nào hay gảy gánh giữa đàng
Trong truông khó liệu ra làng khó phân

11

Lâm chung thất thế chử dân
Sát tha hạng Vỏ khó phân họ Hạng

415.Lo bề suy nhục trăm đàng
Hiển vinh một thuở chẳng toàn khổ than

Chữ phú chữ quới chữ ân
Ba ngôi đồng đẳng thương dân chữ nào?

Nhớ ơn Thánh đức cổ trào
Hạ nguơn thậm trách anh hào phi ân

Có câu đáo xứ tùy duơng
Nhập gia tùy khúc nghĩa nhân giữ lòng

Khó phen Gia Cát phế đồng
Khuôn phò Hớn thất dặng lòng chánh minh

Sự tích Tam-Quốc giao chinh
Chí kim hà đắc quản thinh Nam trào

Thấy đường khoái lạc tâm bào
Phế oai dỉ đức anh hào trí tri

Tam từng thượng hạ ứng thi
Khai khoa diển thí thức tri văn tài

Niệm linh ứng hiện độ hoài
Chớ xao trí dõng phụ ngài Tiên tri

Phật Trời ngồi thế từ bi
Thấy trong thiên hạ loạn ly thảm sầu

Nhắm mắt mà đi qua cầu
Chừng nào đến đó đụng đầu sẽ hay

Sổ lòng mặc sức chim bay
Thoát nơi la vỏng thương thay ngư trầm

Mấy khi thơ họa sắc cầm
Ca ngâm quốc truyện thâm trầm gian tâm

Cơ thâm thì họa việc thâm
Ngũ kinh ngủ mất minh tâm đau sầu

Lòng thương chí dốc vọng cầu
Thảm lòng bá tánh thiểu sầu oán đa

Đem lòng ghét Phật thương ma
Ghét Phật Phật ghét thương ma ma phò

Ăn no mổ mắt như cò
Vui đâu chúc đó đưa đò khó thay

Biết thời suy lý biết hay
450. Không biết như thể gốc cây không chồi.

Trơ trơ bất định tâm hồi
Linh đinh sống dập gió dồi rả thây

Nực cười nhiều kẻ ghét đây
Phải mà nói quỉ lời ngay nói hoài

12

Nói cho tận ý lâu dài
Hậu phân nghĩa lý biết tài dở hay

Xác phàm chịu tiếng đắng cay
Biết ai giỏi nữa thiệt hay mà phò

Tu hành nói việc đưa đò
Một hai năm nửa ra phò Thánh Tiên

Nói chi nhiều tiếng đảo điên
Làm lành niệm Phật tu riêng tấm lòng

Chữ rằng hậu hữu sở phòng
Thương Thầy khó nhọc hết lòng cùng ta

Nào khi tràng óc vào ra
Bây giờ hiu quạnh xót xa trong lòng

Trào khổ lộn rắn lộn rồng
Lộn rồng lộn rắn lộn rồng minh mông

Thấy đời ngán cổ tức hông
Đau lòng tức dạ trào không chánh lời

Nhiều việc oan ức ở đời
Lao xao dân chúng Phật Trời chiếu tri

Tham tham lợi lợi loạn ly
Không người tôn trọng thức tri Thánh hiền

Đau lòng nhiều nỗi ưu phiền
Chẳng ai nhớ Thánh tưởng Hiền minh mông

Tu chùa không Phật khó trông
Tu gia tích đạo phải không tại tình

Nổi lo thân thể bất bình
Âu lo việc chúa một mình đa đoan

Tu cất am tự sửa sang
Chúa đâu không biết Phật mang nạn nghèo

Nay tan mai hiệp như bèo
Trời cao đất rộng nạn nghèo gởi đâu

Phật Trời để máy cao sâu
Họa lai phước chí biết đâu nổi mình

Tu cất am tự tu hình
Không Tiên không Phật thiệt tình chẳng sai

Tu tâm vọng Phật Như-Lai
Tu giữ tánh hạnh đừng sai tiếng phàm

Đừng noi theo kẻ bán vàm
Bến nào cũng ghé dạ phàm tâm phu

Tu hối Phật chẳng hối tu
Tiếng chay tiếng mặn lở thu lở hè

Lờ lợ lỡ cháo lỡ chè
Lỡ xuân Nam-Việt mãn hè qua thu

13

Chẳng ai ép dạ người tu
Nay không mai niệm chê phu khi phàm

Lòng người lo việc ăn làm
500. Không lòng lo đạo xác phàm đọa vong.

Bạc muôn dầu có chẳng trông
Thác thời cũng nắm tay không làm gì

Biết thân tích thiện tu trì
Xác dầu nhập địa hồn tủy Tây-phương

Sanh lại dương thế oan ương
Phải tu lập hậu Tây-phương trở vìa

Đố ai dương thế phân lìa
Mê trần lọng ngử thát vìa âm cung

Hạ giái xữ kẻ bất trung
Phật Trời dạy bỏ gian hung mà nhờ

Thân nay như thể ngọn cờ
Phất phơ phất phưởng sợ giờ gió giông

Cầu hồn cho được hóa long
Sa về địa ngục hồn vong thiên đường

Vọng cầu cổ tích minh tường
Như-lai Phật hiện gia đường biến kim

Phật đường tắc chí kỳ nghiêm
Lục nghi cúng kiến cỗ kim độ đời

Cúng trung cúng hiếu phò Trời
Lục lễ thủ nghĩa Phật Trời chứng tri

Nhơn thiện nhơn tắt tùng chi
Nhơn ác thiên tất hứa chi hất hòa

Phật Trời bất đụng quỉ tà
Làm người suy xét việc nhà Tiên tri

Thuở nầy phải chịu ngu si
Ngu lời ăn nói ngu đi xóm riềng

Cám thân dật sỉ qui điền
Lo trung lo hiếu lo hiền chưa xuôi

Lo bề tấn thối không nguôi
Lo nề thành bại chưa xuôi cảm phiền

Ngu không đồng bạc đồng tiền
Ngu không nói dữ nói hiền phải ngu

Niệm Phật hảng dạ chí tu
Mới rằng quân tử trượng phu trên đời

Ở sao chẳng kể Phật Trời
Suy đi xét lại thiệt đời bất nhơn

Tạm dùng Hứa sử vi ơn
Thông thương ba cỏi keo sơn để lòng

14

Phật đam trở lại rặt giòng
Người nào khác dạ khác lòng bỏ rơi

Người chê tôi đặt nói chơi
Người phàm sao biết đặng nơi việc đời

Giữ lòng nương náo Phật Trời
Thủ thân vi chánh nương đời khổ lao

Lâm nguy sỉ nhục xiết bao
Gian nan bất cập lao đao bất kỳ

Dị đoan tri dị khả tùy
Tri lai kim cổ vô thì tri lao

Đừng lời nói thấp nói cao
550.Lòng hiền thời đặng khỏi lao đời nầy.

Ra trước ba bổn tỏ bày
Người chê nói vạy lời nầy nói ngay

Chữ ỷ là chữ khổ thay
Vô nghì vô lể phương Tây khó gần

Vị phú vị quới là phần
Ý sao nhơn nghĩa gia bần không kiên

Lập làm các bổn nói điên
Bắt quàng bắt niển nói thiên nói ngàn

Chỗ quấy chỗ phải sang đàng
Khuyên lòng bá tánh xóm làng chớ chê

Người khùng phải nói việc quê
Ai tu giỏi mấy tu tê không cầu

Tại gia Phật thuyết ưu sầu
Như-lai chỉ bảo vọng cầu lời ngay

Có cội thì mới nên cây
Không gốc không ngọn khó thay lên chồi

Chí lâm cơ nghiệp trau dồi
Mượn gươm thần huệ dứt rồi trái oan

Mới rằng thiện đạo đạt an
Tứ phương tùng phục hàm oan tiệc rồi

Có đất có chỗ ăn ngồi
Có cơm không cá khó rày bữa ăn

Nhơn từ giã thọ qui căn
Hung bạo ấy mất bất thăng thiên đường

Ở chi dạ bạo tâm cường
Chẳng suy chẳng xét mê đường phi ân

Đáo miềng tà mị Hạ-nguơn
Mười người không thấy tâm ơn một người

Tham sanh húy tử về mười
Khôn lanh nghịch bạo việc người phần hơn15

Người dầu làm đặng chút ơn
Kể thôi là kể hải sơn khó lường

Thuận thiên tồn giả nan tường
Nghịch thiên vong giả thiên đường bất thăng

Cam hờn Vệ-luật lý lăng
Làm cho lỗi thửa lạc căn Vỏ-hoàng

Trách ai đem dạ lăng loàn
Làm cho miễu vỏ khói tàng tro bay

Lưởi. . . uống éo khó thay
Trớ trêu ngồi nghỉ cội cây mé chồi

Tu sao tu có một hồi
Khi vui tu hối buồn rồi hết tu

Chẳng xét kẻ trí người ngu
Làm cho tồi bại việc tu điêu tàn

Đi đâu lấp ngỏ ngăn đàng
Đem lòng phá xóm phá làng sát tha

Thiên tử chúc Thánh trào ca
Vong sư phản chúa sát tha tử hoàng

Chẳng thà cho nghau ăn vàng
600. Chẳng thà dắt nẻo đem đàng đi tu.

Nên thời theo Phật ngao du
Chẵng nên lầm khổ khi tu khi trời

Trách ai thuở trước đa lời
Đến sau dạ đổi lòng vời bất minh

Không lòng niệm Phật tưởng kinh
Lâm-nguy người trách lọng thinh dạ tràng

Tội lai chẳng dám chỉ đàng
Không lo niệm phật trách tràng chiều mai

Có câu bỉ cực thới lai
Giữ mình cho vẹn việc ai chớ sờn

Để coi dạ đó oán hờn
Lòng đây bất quí chẳng sờn lời phân

Nam trào quân chánh dân ân
Chừng nào gặp hội tuế tân an hòa

Hoàng thiên đại lượng hải hà
Hạ sanh dân chúng bất hoà tiêu tan

Dạ đừng sa dậm dương gian
Nào hay mất chốn gian nan cỏi trần

Hạ sanh dân chúng rần rần
Phật còn để lại cỏi trần tỏ phân

Thủ nghĩa giử vẹn mười ân
Thanh nghiêm thinh tịnh muôn dân thái bình

16

Nghỉ thôi càng áo não tình
Rưng rưng lụy thảm như bình nước nghiêng

Họa lai Nam-việt tây phiên
Thiên cơ Thánh chiếu bình yên nước nhà

Song-thiên lưởng quốc giao hòa
Trả vay vay trả việc mà không sai

Khám tường nhựt nguyệt quản khai
Ngày sau hội hiệp kim giai nước mình

Đinh-tỵ ra sấm thình lình
Nhơn dân xao xuyến nước mình có vua

Khuyên người bớt bớt tranh đua
Khá nghe lời Phật thấy vua Thiên đình

E khi mưa gió thình lình
Trong truông khó liêu một mình khó phân

Kiếm người kết nghĩ làm thân
Nào hay khuất lấp nghĩa nhân chẳng màng

Tới đây trái bước lở đàng
Than thân trách phận ngở ngàng công danh

Nào hay chịu tiếng hôi tanh
Bao giờ rõ đặng công danh Thiên đình

Hoàng-thiên lượng định cho mình
Phước tài có thuở Thiên đình định cho

Nhà ngói thấy đói không lo
Lều tranh có đạo của kho dám bì

Thiện nam tín nữ biên thùy
Nghe lời ngay vạy nương tùy phải lo

Lần hồi bửa đói bửa no
650. Giữ lòng trung chánh Phật cho duyên lành

Đừng chê việc củ tầm phành
Rách mà khéo vá hơn lành vụng may

Cuộc đời như thể sợi giây
Đứt đi nối lại liền nay mới lành

Việc dử lòng dạ chớ đành
Thời người mới biết việc lành chát chua

Việc lành sao chẳng tranh đua
Việc dữ lại dụng hơn thua phân bì

Thấy đời ăn ở dị kỳ
Trăm đường hung dữ biên thùy tựu đông

Lận lường kẻ của người công
Nói thừa nói thiếu dạ không ơn thầm

Tham chi của thế mà lầm
Tiểu nhơn lao lực mưu thầm tham công

17

Dùm cơm một bửa minh mông
Bắt làm đói bụng dạ không cho vìa

Hai đường thiện ác phân lìa
Trí mưu Gia-Nghị ngoài bìa gia-công

Công-hầu chánh thị là Ông
Điêu-Thuyền lưỡng dạ Lữ Mông gây thù

Thiện nam chớ khá vỏng dù
Khuyên cùng tín nữ chớ thù oán vua

Cựu trào có đặt thơ cua
Đờn bà nhiều việc phế vua giết chồng

Thân riêng lòng động như lòng
Chẳng trang quân quốc phụng rồng sánh đôi

Riêng lòng khác dạ thế thôi
Ly quân ly quốc ly đôi vợ chồng

Ly thân bằng hửu bất đồng
Bất ly huynh đệ khác lòng thời xa

Tử tôn bất hiệp mẹ cha
Gạn trong lóng đục cách xa tại lòng

Người dưng sao hiệp đạo đồng
Thiên căn Phật định một lòng hiếu trung

Nhữ tác ưng huờn sự hung
Xét thời đặng phước chánh chung đạo đồng

Độc tâm phản dạ lạc lòng
Suy nhơn suy vật đạo đồng tri thiên

Khi nhơn tất tự khi thiên
Đem lòng khi mấy người điên ở tù

Chưa chắc mình có ông phù
Không lòng tưởng Phật ở tù cho than

Thầy xem bổn đạo dọc ngang
Ngày sau chi khỏi hiệp tan như bèo

Giúp cho đồ đệ vận nghèo
Qua truông cũng vững lên đèo cũng an

Tuy là trước chịu gian nan
Ngày sau cũng đặng hiển vang quới quyền

Lên đèo xuống dốc chớ phiền
700. Miển cho cơ nghiệp xuất hiền đạt an.

Động tâm niệm Phật ưu bang
Chấp tay tưởng chúa cầu an quân thần

Phật trời bất thực của trần
Có lòng cúng kiếng du thần chép biên

Hữu tâm hoài vong Thánh Tiên
Khẩn nguyền cứu khổ cho khuyên tội người

18

Cúng nhiều rượu thịt vui cười
Gẩm thêm tội nữa thương người vô tâm

Việc đời siểng siểng thâm thâm
Minh minh phước tội tại tâm nhơ trần

Trước đà cách tiếc ly trần
Sau hòa đậu vận Tiên Thần chiếu tri

Đậu câu trúng lý nghiệm suy
Kim lai cổ vảng luận tri Phật Trời

Thuở xưa giặc mọi tơi bời
Cũng vì tham sắc như đời trào nay

Cổ kim loạn quốc Nam Tây
Cựu thù tích oán thương thay đời này

Dị đoan nhiều việc lạ rày
Muôn dân xao xuyến đời này đắng cay

Nói vạy nói lại việc ngay
Nói chợ nói xóm tới đây nói rừng

Con heo con chó có chừng
Người ta dâm dục không chừng nào thôi

Mới rằng đầu thú người ôi
Huờn lai Tiên cảnh mới thôi thú người

Éo le túc tích nói cười
Lâm tâm lý bạc thú người ít ngay

Mượn hình mượn lốt mượn thây
Bá tâm bá dạ vạy ngay hội nầy

Tri ân tứ đại lời Thầy
Chí công khối sắt thét ngày nên kim

Trái đời mực giấy thơ niêm
Giáp lại ấn dấu cổ kim một bề

Phú quới đa nhơn hội tề
Bần cùng như thể đứa hề diểu chơi

Khôn một chốn dại một nơi
Phú đa bằng hữu tã tơi cho hề

Nổi lo cha sợ con tề
Nhị bang đại tiểu đem về nhứt bang

Cuồng nhơn chi bấy Nam-bang
Mảng đài mới đặng hiển vang quới quyền

Câm hờn thất thập Nhị hiền
Chế văn chế thế vong tiền phế xuân

Nghỉ nào mà giận người dưng
Mà hờn con đỉ xây lưng chẳng nhìn

Bất tri đạo đức vô tình
Bất tri lể nghĩa gọi mình rằng ngoan

19

Ỷ mình khôn quỉ dọc ngang
750. Ỷ tài đắc thế giàu sang phận mình.

Mặc ai phản dạ lọng tình
Lòng ai nấy biết dạ mình mình hay

May dầu danh chiếm đài mây
Ơn người trả đặng thương nay nghĩa Thầy

Gian nan mấy lớp khó bày
Tớ ly phận tớ thương Thầy gởi thây

Thương trong bá tánh đời nay
Một năm không nói lời ngay tiếng nào

Thiết yếu lời dử ngọt ngào
Lời lành nói đạo người nào thấy đâu

Bất tri sự thế khó âu
Việc trung việc hiếu thấy đâu nhản tiền

Người trung tầm nghĩa tầm biền
Tận tâm kiệt lực chẳng phiền đói no

Thần hôn nay để ai lo
Làm người bao nở ăn no đưa đò

Quốc loan ít kẻ khuôn phò
Gia bần nhớ mặt giả đò ngơ ngơ

Nghỉ càng áo nảo su sơ
Người nghèo thì thiệt bơ vơ nhản tiền

Xiết bao nỗi thảm đoạn phiền
Giúp nhau khi đói chớ phiền khi no

Thường hành tưởng tưởng lo lo
Nhơn nhơn đức đức ấm no lâu dài

Sống thơm danh tướng mới tài
Thác theo Trời Phật bia bài danh hương

Trung quân ái quốc cần vương
Trí ngu ngu trí bất đương vi thần

Trí trí đắc lộc an phần
Ngu ngu thôi ngã bất thần khó no

Bây giờ hí hởn chẳng lo
Gặp cơn bát loạn nằm co kêu Trời

Lo sang ít kẻ lo đời
Gặp cơn bát loạn kêu Trời thấu đâu

Làm phước giữ đạo thâm sâu
Làm lành tích đức thấy đâu bây giờ

Sanh đời bình trị thời nhờ
Gặp đời dấy loạn dại khờ phải cam

Xem trong lục giáp nam nham
Đáo đầu Mậu – ngũ quan tham hết phần

20

Nương theo Rồng Rắn lần lần
Cọp trâu linh tánh hoá thần thăng thiên

Mắt xem điềm ứng Thánh Tiên
Đâu đâu đều thấy chiêu yên huỳnh cờ

Biết sao đủ lẽ phượng thờ
Vọng không bá bái đọi chờ Thánh Tiên

Đầm đầm lụy nhỏ sầu riêng
Ngùi ngùi thương nhớ Thánh Tiên thuở nào

Xót gan đau ruột tâm bào
800. Nhớ hồi lập địa thuở nào lại đây

Giốc lòng chí tử qui Tây
Trời chiều ác lặn vận may đỏ đèn

Liều thân chịu chốn khó hèn
Dạ nguyền nước đục lóng phèn cho trong

805.Bao giờ vận Thới hoá long
Ngồi buồn nghỉ việc minh mông tức cười

Nổi sầu dạ quấy cho người
Nổi lo cho kẻ vui cười từ đây

Trách ai lập vạy bỏ ngay
810.Tạo thiên chánh lý lại đây cải đời

Cơm Tây ăn nói nhiều lời
Gạo châu củi quế hết đời quỉ ma

Đời nầy khất cổ lột da
Lường công cướp việc người ta thời nhiều

815.Chẳng noi theo dạ Ngư Tiều
So tài sóng sắc nàng kiểu dối ma

Tầm hiền Đường-thất ngựa ma
Minh hoàng lầm Phật mới ra đổi nầy

Sớ ban thí phát đầu Sài (Thầy)
820.Tội quá thập tự Phật đày lại đây

Đời nay thời nói việc nay
Vạy thời nói vạy ngay thời nói ngay

Việc nào chẳng biết thời hay
824. Việc Phật không biết bỏ thây tiêu hồn

Con ma gần biển xa cồn
Giữ thân chẳng dễ giữ hồn khó thay

Hành Phật vua thiệt quá hay
Phật hành trước mặt thương thay không tường

Chữ tham hại chánh trăm đường
Trí mưu vô hữu minh tường nhứt nhân

Bất ưu lội phước cân phân
Dụng mưu hàm oán thâm ân bịch đường

21

Đắt thế bất luận tâm cường
Vô phân tội hậu xa đường quan vua

Thương trào minh chánh xót chua
Trào nào bất chánh quan vua sa đà

Trào xưa nhiều kẻ thiệt thà
Trào nay tu niệm cũng đà tranh đua

Tu hành nhịn thiếu nhịn thua
Tu hành lấn thế tranh đua sao lành

Minh minh y cẩm dạ hành
Việc dữ thấy trước việc lành thấy sau

Nhà giàu đói trước khó âu
Nhà nghèo thậm ngặt đói sau cũng đành

Buổi chợ như việc đạo lành
Chiều tan mai nhóm lộ hành lao xao

Mặc tình giá thấp giá cao
Giá nào phải giá chuộng trau mối hàng

Chợ xuân thiên hạ chật đàng
850. Lao xao lũ bảy chàng ràng đàng ba.

Chờ khi Đại-thánh ngài ra
Người mới Chử dạ âu ca việc lành

Tát thiện y cẫm dạ hành
Chừng nào y cẩm nhựt hành thì no

Người nào làm dử nấy lo
Muốn dại thì nhịn đôi co thì rầy

Quả trần trả tháng trả ngày
Nhản tiền chi sự lựa bày đói no

Giàu nghèo chưa chắc đừng lo
Chí tâm niệm Phật trời cho duyên lành

Một cây gẫm biết mấy nhành
Đạo nào bằng đạo làm lành tiếng thơm

Nhiều đạo không gạo không cơm
Lở bề trầm tốc lở đơm quảy rày

Lở cha xét lại lở thầy
Vui chi một lũ ăn mày mang bao

Vận nghèo phải chịu biết sao
Trên trăng dưới nước ước ao thề nguyền

Tu đâu gánh bạc gánh tiền
Chùa dây để sãi chịu phiền ngồi không

Giả làm thưong quán trợ công
Đải trang văn học quán không dục lời

Nên hư trên có Phật Trời
Giả làm lảo quán xem đờ quỉ ma


22

Khai trương thương khách vào ra
Hoặc người hoặc quỉ hoặc ma không chừng

Có ngọt có lạc có gừng
Nhứt tâm ít kẻ nhớ chừng Kỳ-hương

Tóc trầm mai quế chẳng thương
Nảo nề cây mục xưng hương người dùng

Trước phân chư quốc xưng hùng
Nay đem hiệp lại phục tùng nhứt bang

Phật Trời ở đậu chẳng an
Tá điền mục kiến vô quan ngôn từ

Trúng đề hành vỉ ăn ừ
Tiền sư hậu đệ ngôn từ bất an

Trị Thập-bát-quốc sửa sang
Hậu biến chư quốc lập đoan Phật Trời

Nguyện cho Thánh chúa trị đời
Tây phương bửu điện cảnh Trời thanh tân

Thuyết khẩu thành trái trung phân
Chúc lai Thánh thọ tuế tăng thanh nhàn

Môi son má phấn đầu đàng
Đức tinh đức cậy thanh nhàn chúa tôi

Đời nầy chết yểu người ôi
Làm sao thấy chúa cao ngôi trung thần

Nương ma noi quỉ rần rần
Hạ sanh dân chúng vô phần thế thôi

Đức tinh xuất trước than ôi
900. Trách lòng chẳng nghĩ chúa tôi bịt bồng.

Phật ôi cứu độ giúp lòng
Trời ôi soi xét tràng đồng vạn dân

Nổi lo nước yếu phân vân
Thảm sầu thiên hạ không phân chánh tà

Hè nghiên vật ngả là đà
Phật ái như tử chúng mà chẳng thương

A tùng tân chánh bất lương
Ngã nhơn hại ngã tan xương bất tình

Chúng sanh thân tử Thiên-đình
Trung làm con Phật tà tình con ma

Mậu ngủ khiến mất nước nhà
Thay Trời đổi đất Phật ra trị vì

Phật ra ma bắt biên thùy
Đa tham đa oán khổ kỳ muôn dân

Thiên sanh ư Tý tỏ phân
Địa sanh ư Sửu vạn ân quân thần
No comments: