Wednesday, May 18, 2011

VII .THỪA NHÀN 5

KIM CỔ KỲ QUAN quyển VII
THỪA NHÀN tập 6

89

3685. Giàu sang bọt nước hiệp bèo
Hoa thơm của Phật vận nghèo nhứt tâm

Biết người dạ thiển dạ thâm
Biết người tích oán loạn tâm cũng nhiều

Liêu – vương noi lệ tùng triều
Lòng Phật thấy ít thiệt nhiều lòng ma

Mãn trào Đại – Thánh ngài ra
Ngài tra việc Phật việc ma trong Trời

Phật ngài giải độ cứu người
Nước trà nước trắng giải mà tiêu ma

Phật giải tiêu bịnh tà ma
Huờn sanh cải tử người ta thiệt hồn

Phật giải bá bịnh bất tồn
Hườn thân giỏi mạnh giữ hồn cho dân

Chớ đừng đắc thế ỷ thân
3700. Ngày sau đọa lại Phật phân rõ rang.

Lăng xăng đỉ điếm đứng đàng
Láo lua lỗ miệng tội toàn sa môn

Xuất tình mới biết rằng khôn
Phật nào có cấm vô ngôn đoạn tình

Tâm trung xuất khẩu loạn bình
Chánh tà tự khẩu khôn tình tự tâm.

Mới biết ngu trí thiển thâm
Không nghe lời nói như câm khó bàn

Đôi ba dần nửa sảy sàng
Hột nào còn lại trên sàng chỉ tinh

Phật rao khắp hết muôn binh
Quỉ tà thì xử chỉ tinh thì chừa

Phật Trời xử thế lọc lừa
Muốn theo làm Phật phải chừa lòng ma

Mới đặng về chốn Tiên-nga
Bằng khôn qui chánh Diêm-la xử hồn

Thân tôi như giặc đánh dồn
Khẩn nguyền Trời Phật giữ hồn chánh minh

Nhơn trần khi Phật bất linh
Lòng tôi dám sợ cao minh phép tài

Tứ đại quá vãng xử tài
Khiến lòng nhơn vật cải ngoài đặng đâu

Tầm hiền tầm ngõ thì lâu
Người dữ chẳng thiếu biết đâu đẹp lòng

Trâu tôi con cỡi con dòng
Lại thêm con nghé cực lòng phải chăng

90

Tuy là lời nói lăng xăng
Năm mình năm Phật riêng căn không nhuần

Năm Phật ngày tháng có chừng
Năm mình lộn xộn năm nhuần năm không

Phật xét chẳng sót mảy lông
Ngày hung ngày kiết minh mông cõi trần

Sách xem cải Thánh vi Thần
Bất thuần nhơn vật cõi trần nạn sâu

Đặt ra sao hạng đề câu
Đèn Trời thắp cúng biết đâu dạ người

Lập cung ký mạng từ người
Bói xem phù thủy hại người cao thâm

Dưng căn đổ đốt tại đâu
Thọ thai đâm lẻ thiệt âu việc tà

Bài tế con sát bất hoà
Nằm sanh đầy tháng cúng mà tại đâu

Giáp niên lễ cúng lo âu
Từ đó tới lớn biết đâu cãi trời

Mười hai thành số ở đời
Chí kỳ lục giáp thức thời tuổi trai

Quá tuần là tuổi của ai
Mười hai người thế sống dai chẳng còn

Cúng nhiều càng thác hao mòn
3750. Hai người thế giấy sao còn bịnh đau.

Nam lâu thủy tạ cao sâu
Cháy giấy bài sậy tà đâu tà mình

Chẳng ai tưởng Phật Thiên đình
Tưởng tà tà mới nhập tình một câu

Người khôn biết lẻ cạn sâu
Làm sao biết đặng việc đâu tri tình

Muốn nên nên lại cho mình
Muốn hư hư củng độc tình nan lương

Ngồi buồn xem sách đau thương
Xem thơ ngũ truyện nan lương tại mình

Tài bay như gả Ôn-Đình
Tà binh giúp sức trợ tình cũng hay

Kinh nọn phù chú ca tay
Binh ma phép luyện linh nay vô hồi

Đau nam chửa bắc thấy rồi
Nọn thời ra Nọn Tiên ngồi tòa sen

Niệm Trời niệm Phật lòng quen
Đạo nào nghỉ cũng bạc đen vô tình

91

Niệm Phật binh Phật giúp mình
Quỉ ma phải sợ tà tình phải tiêu

Đời nầy như thể bún thiu
Đụng đâu rả rợt thuốc tiêu mốc xì

Ngó lén mà có hay gì
Chừng nào mở cửa biên thùy nhăn răng

Hết nhịn rồi mới tới ăn
Hết ăn tới nhịn lăn xăn hôi nầy

Hết tớ rồi tới làm thầy
Hết Thầy làm tớ hội nầy ngẩn ngơ

Hết tại hết phép trơ trơ
Hết khôn tới dại ngẩn ngơ cho người

Hết khóc rồi lại tới cười
Hết cười tới khóc thân người dể chi

Hết thạnh rồi lại tới suy
Hết suy tới thạnh xiết chi nổi phiền

Hết dữ rồi lại tới hiền
Hết hiền tới dử tại tiên quả căn

Hết khuyết tròn lại là trăng
Hết tròn khuyết lại là căn đời nầy

Hết hay tới dở khó bài
Hết khéo tới vụng đời nầy trả vay

Hết vạy đổi lại làm ngay
Hết ngay làm vạy khó thay quả trần

Hết xa rồi lại về gần
Hết gần rồi lại định phần đi xa

Hết con rồi lại tới cha
Hết vinh tới nhục xét ra khó bì

Hết nhục rồi tới vinh kỳ
Luân hồi trả quả biên thùy khá lo

Hết đói rồi lại tới no
3800.Hết no tới đói nằm co kêu trời.

Hết ghét rồi tới thương đời
Hết thương tới ghét rả rời hai phương

Hết già tới trẻ càng thương
Hết xấu tới tốt Tây phương dựa kề

Hết tốt tới xấu như hề
Hết lành tới rách nhiều bề đắng cay

Hết rách tới lành thương thay
Hết lợi tới hại đắng cay tại lòng

Có khi hết vợ hết chồng
Hết cha hết mẹ sợ phòng hết con

92

Thấy đời đổi dạ thon don
Thương người dạ sắt lòng son không mòn

Đổi lòng đổi dạ sao còn
Cho nên Phật khiến hao mòn không ngăn

Nghe thời ngoài miệng lăng xăng
Trong lòng chẳng biết không ăn câu nào

Phật ngồi cho kẻ ra vào
Đường đi khuất lấp chỗ nào chỉ cho

Mặc tình bảy liệu ba lo
Phật nào có ép ăn no mặc tình

Mình suy mình nghĩ cho mình
Giỏi mà độ giải sáu Bình nên không

Mãn lo giác việc minh mông
Vợ con chẳng kể cũng không sờn lòng

Trái tâm lỗi đạo vợ chồng
Một câu niệm Phật lỗi lòng Thánh Tiên

Khác lòng thời bạn ở riêng
Nhứt tâm tận lực Thánh Tiên chung cùng

Nghe lời triếu trìu mến anh hùng
Chẳng nghe ba tiếng đùng đùng phân căn

Đồn rằng tàu chạy lăng xăng
Hội mười tám nước đủ ăn chỗ nầy

Bây giờ các việc tỏ bày
Nhờ Trời nhờ Phật độ rày công lao

Nhơn phi hiền việc bất giao
Vậy nhi phi nghĩa chiêm bao chẳng dùng

Phi nhơn mạc kiết anh hùng
Quí quyền bất chánh bất tùng bất giao

Việc đời như thể chiêm bao
Khó ăn khó nói khó sau phải bày

Linh dinh bất tớ vô Thầy
Nan tầm đệ tử khó rày tầm sư

Vãng sanh cứu tử lưu cư
Một phần Phật muốn cứu dư mười phần

Liếc xem sự thế nan thần
Lòng ma thì có lòng Thần vốn không

Cọp đi vỡ ổ chòm ong
Hóa làm một trận cuồng phong thấy đời

Mạnh ai thì nấy kêu trời
3850. Người sao loạn dạ loạn lời người ôi!

Khuyên người giữ dạ nghe tôi
Tuy là nói dại thương ôi nói lành

93

Sống dầu khổ xác cũng đành
Thác vong trần thế làm lành qui Tây

Cúng chùa như của cho vay
Sãi làm không phải sãi nay tội nhiều

Việc nào lưu hậu mai chiều
Đáo đầu thiện ác ít nhiều thì hay

Chớ xưng phép giỏi tài nay
Lòng không tích Phật thương thay xác phàm

Lo độ cũng như lo làm
Không lo tích Phật xác phàm lưới mê

Xét đường tội phước ủ ê
Không xét vận đọa lê mê cả đời

Sợ lỗi lòng Phật lòng Trời
Hồn sa địa ngục tội hành u mê

Xưa thời Nguyễn chúa trào Lê
Nay an Trần-chúa Nguyễn Lê thạnh thời

Tam thinh xuất hiện điềm Trời
Nguyễn Trần hai họ thuận thời nhơn dân

Đừng phiền nói việc hiếu ân
Có nhơn có đạo có thân coi đời

Vô nhơn vô đạo trách Trời
Minh tâm dạy đó Phật Trời dạy đây

Khuyên khuyên điểm điểm thảo ngay
Xét tâm tận xét theo đây vuông tròn

Đừng chưng mặt điếm Saigon
Đời nầy điếm mất quê còn người ôi

Người hiền thì hiệp chúa tôi
Người dữ thấy đó thương ôi không còn

Đời nào sóng bổ trôi hòn
Tang điền hóa hải núi còn thành đôMINH

Nước lóng trong lụy nhỏ dầm dầm
Tưởng cổ vảng ngọc trầm bi lụy
Khán phường phố tận tình cáo-thị
Xuất tâm ngôn anh chị tường tri
Kể từ ngày sư phụ ra đi
Tôi lâm bịnh vận suy tri chùa miểu
Hữu kim lai tận tình thượng biểu
Sát Trần Gia-cổ miểu tàng tu
Phải ra lời tận ý thôn phu

94

Ngồi buồn sầu cầu đạo nam mô
Không ai chỉ tính héo khô gan vàng

Tới đây như kẻ lỡ đàng
Thử người cho biết ngỡ ngàng thân cô?

Tá điền tứ đại Nam-mô
Ngặt tình thậm ngặt Gia-tô khi Trời

Việc nay phân đã cạn lời
Xem người trong dạ khi thời đơn cô

3900. Dạy lành niệm Phật nam-mô.


Tam niên hạn hán phơi khô thân hình

Lo sao lo có một mình
Than dài thở vắn thân hình xếp ve

Nói lời dòm ý ít nghe
Nhẩn mà chê đắng cay the lại dùng

Phát phù qui đạo xưng hùng
Xét lui xét tới vô cùng làm tôi

Đồng rằng khuyên giáo thương ôi!
Đại đề đất Thuấn chúa tôi sum vầy

Cười chê chi kẻ ăn mày
Sá bao thân tớ thương Thầy lâm nguy

Mũi dại lái chịu lời khi
Lái dạy lái chịu làm nguy nặng lời

Ngưỡng thân trên có Phật Trời
Người ngay mắc nạn nhiều lời đắng cay

Người phàm mắt bịt chẳng hay
Phật Trời soi xét người ngay mắc nàn

Đường đi qua Tây-điện một đàng
Vì ai lấp ngõ lỡ làng từ đây

Khổ từ đây dễ nào hay
Làm thơ Minh-ký cầm tay than thầm

Khuyên anh chị trí ngu độ lượng
E chẳng phải con cô hại dượng
Thiệt một giòng con dượng hại ngô
Có ai từng chú lại lấy cô
Sanh con dữ nam mô hại Phật
E phi tộc bàn nhơn dạt vật
Bất minh tình dối Phật nam mô
Tùng Tàu - man thiết kế Gia-Tô
Bất ưu hậu cơm khô gói cất

95

Kẻ vô tình phụ tôi cù bất
Vật ngọt ngon gói cất để dành
Con nhà ma giữ dạ làm lành
Con nhà Phật không lành làm dữ
Kể từ thuở Thầy ra giáo tử
Xem lê dân nan xử định tâm
Thầy dạy Ông cứ hiểm cư lâm
Lai kinh địa cơ thâm Nam-điện
Trách là trách hà nhơn vô biện

Phiền là phiền dĩ tiện say sưa
Rượu thịt nhiều nhiều kẻ dụng ưa
Vầy một tiệc say sưa dụng trí
Tửu bất túy nhân nhân tự túy
Huê bất mê nhân nhân ý mê

Hiếu trung hiệp ý phu thê
Hồng nhan Đắc-kỷ Trụ mê sát thần

Bất sát trung nịnh ân cần
3950. Cầu thê sát tướng trung thần mạt Thương

Sát thê cầu tướng tận vương
Cầu thê sát tướng tùng Thương vi tà

Phải xem trung nịnh nước nhà
Dưỡng trung điều luật dưỡng tà vương hô

Nịnh phụ sa đắm tùng ngôn
Tàng gia tận quốc phế khôn vong Càn

Trung can nghĩa khí vẹn toàn
Đạo nào xét lý tưởng Càn trọng khôn

Người nào tùng nịnh hiệp ngôn
Lòng không độ chánh một môn phản Thần

Vùa hương bát nước thì gần
Lòng người bất chánh phản thần thì xa

Có lời nói trước hôm qua
Bữa nay nhắc lại con ma chẳng dùng

Chê tôi nói trước nói khùng
Cho nên dạ đó bất tùng di ngôn

Nghĩ đời hết dại hết khôn
Hết khôn tồn dại chánh ngôn bất dùng

Xuất tình thức trí anh hùng
Vô tửu nhi túy bất tùng quỉ ma

Nào nào có ép nghe ta
Lòng Phật Phật biết lòng ma ma tường

96

Hai người đi hiệp một đường
Đây dầu biết một đó tường bảy phân

Rạng đền trên Nghĩa dưới Nhân
Đó mười đây một đây dân đó làng

Phải phân khôn dại rõ ràng
Chừng nào thấy khó tầm đàng lại đây

Gà cồ ăn quẫn cối xay
Tự mình nói chuyện cà vay hỡi lòng

Qua Tây vác lưới bủa vòng
Phật Tây Tây Phật mượn lòng ai hay

Cuồng tâm lộng ngữ khó thay
Khôn xưa tôi sợ khôn nay không màng

Phải đó quấy đó xiêu càng
Nhứt ngôn ít mặt lăng loàn nhiều ngươi

Như vàng để dạ tốt tươi
Sợ khi dại dột mắc ngươi quỉ tà

Người khôn sợ kẻ thiệt thà
Nói thời đáng nói quỉ mà Thánh-Tiên

Vô sự vô lự thời yên
Quốc-vương thủy thổ Thánh Tiên chưa hòa

Không lo sao rạng nước nhà
Loạn đời loạn quốc ăn mà sao ngon

Thảm phiền một nỗi vợ con
Coi tôi như rác héo hon tấm lòng

Thấy đời ngao ngán bao đồng
Ai sao tôi biết trong lòng hết trơn

Đời nầy hoặc giả hoặc chơn
Hoặc chơn hoặc giả thiệt ơn ít người

Thiếc chì muốn đổi vàng mười
4000. Đời nầy tham vậy nhiều người bất nhơn

Trãi xem một cảnh Thất sơn
Nhìn tường hương tổng phi ơn bất tùng

Thêm dân chê Phật nói khùng
Nơi nơi cường bạo xưng hùng bất lương

Phạm tăng phạm Phật khá thương
Phạm lời ghi gắng phạm vương phản Thần

Nhơn phú tất phạm nhơn bần
Phật Trời tất chí khi trần nhơn hung

Bất khi đạo nghĩa hiếu trung
Phật Trời chịu tiếng si lung cảm phiền

Chẳng nghe thưở trước tu hiền
Giáo nhơn phò chúa cảm phiền tu hung.

97

Đừng khi điên dại cùi phung
Quả trần để đó nịnh trung coi đời

Tu sao buôn bán cái lời
Nói hơi cỡi hạc lên Trời thông tri

Kim-Cổ lập hội tràng thi
Nam-kỳ Lục-tỉnh tu tri ra tài

Mặc tình văn võ thơ bài
Trí mưu lập hậu hữu tài mới khôn

Chữ rằng nhĩ thính thiện ngôn
Bất đọa tam ác nhứt môn phước tài

Thiện nhơn hậu nhựt hớn hài
Sum vinh quyền quí lâu dài Thái-sơn

Chẳng kỳ nói nghĩa nói nhơn
Trong lòng phi nghĩa phi ân củng tường

Dạ sao dạ ở phi thường
Sớm đầu tối đánh làm đường rối toan

Lương y xưa giỏi Triệu-Ngang
Vân-Tiên vắn tủi còn mang đui mù

Bói xem sau đặng võng dù
Người ngay khỏi bịnh đui mù chẳng an

Vận nghèo ôm bụng thở than
Thiệt mà không thiệt dọc ngang không chừng

Nhiều lời cay đắng ớt gừng
Sợ người ăn nói không chừng chỉn ghê

Chữ tình là đạo phu thê
Thiên-Luông thể phụng ai chê không bì

Lê Huê đầu Tiết nan kỳ
Một vay mười trả biên thùy khá ngay

Phép Phật như thể hàn the
Đứt đầu mọc lại không nghe Gian-Phàm

Mười người nó chuyện ăn làm
Không ai nói đạo Gian-Phàm khớ trông.

Thân liền mà mất khi không
Chẳng kỳ đứt cổ khó trông đứt đầu

Đứt đầu mọc thêm lại khó cầu
Rồi đây ngó thấy đứt đầu thả trôi.

Làm chay mỏ rối chay thôi chỗ nào
4050. Rối thì thiệt rối chay thôi chỗ nào.

Trên có Bắc-đẩu Nam-Tào
Xét soi chay mặn lòng nào vạy ngay

Hạ trần ai cũng xưng hay
Đạo thời ái đạo lời ngay phải bày

98

Thuở xưa người chẳng tưởng Thầy
Tiếng đồn Lục Tỉnh việc nầy nghỉ thôi

Tôi nam tầm Phật Bướm Vôi
Tìm qua Tây quốc Thánh tôi Chúa Trời

Phật tôi đức cả trao lời
Xét soi thế giái tri thời càn khôn

Phật Trùm sánh đức chư môn
Niệm tâm tích Phật Càn khôn ứng lòng

Thân tôi như thể bánh phồng
Trở qua trở lại mặt hồng lửa than

Miễn cho nổi mặt bằng trang
Quân Thần phụ tử đạt an một lòng

Nguyện cho sum hiệp bá tòng
Nhành dương muôn dạ héo lòng từ đây

Than rằng chê Phật không hay
Chê Trời không độ lạ thay cái lòng

Phật Trời soi xét bao đồng
Đâm heo thuốc chó khó lòng người ôi!

Làm giặc loạn chúa loạn tôi
Sát nhơn vô số tội thôi nặng nề

Nước nào trị nấy trọn bề
Trào nào dấy loạn tội về Diêm-vương

Giứt tình thiên các nhứt phương
Thầy đeo đoạn thảm tớ vương mối sầu

Qua Tây nhứt bái cúi đầu
Trở về Nam-quốc lập lầu Nam-khương

Vô trào quân quốc thi lương
Thi tài văn võ đao thương hại người

Chẳng lo việc thế chê cười
Sợ lòng lòng sợ cho người người ôi!

Sợ Trời Phật ghét mà thôi
Thị phi dầu ghét thiệt tôi không màng

Thủy thổ ân trọng ngàn vàng
Đạo lý tối đại sao chàng chẳng nghe

Dùng nước súc miệng sạch ke !
Cà kê dê ngỗng không nghe lời nầy

Sạch dơ lời nói tỏ bày
Líu lo ngọng lịu chê rày nói dai

Dụng nước rửa đặng sạch dơ
Không biết thủy thổ trơ trơ hoàn hoàn

Dưỡng nhơn ẩm thực phú bần
Ơn thâm thủy thổ mậu trần dưỡng nhi

99

Dưỡng tử sanh tử bất ly
Mẹ dơ con sạch con đi vớ giầy

Cần tớ ít kẻ cần Thầy
4100. Nuôi ong tay áo cho rầy lỗ tai

Trong lòng chẳng muốn của ai
Lộc đời để hậu chiều mai nuôi đời

Con mà lấy mẹ nghịch Trời
Cha lấy con dại sanh đời loạn ly

Nói rồi cho nhớ lời ghi
Chừng nào thấy việc loạn ly biết lời

Nơi nơi khổ não cho đời
Dư trăm việc khổ biết lời để ghi

Thứ ba người hỡi còn ghi
Thứ tư thấy việc sầu bi muôn ngàn

Tới đó mới biết đá vàng
Bây giờ như lửa cà ràng mới nhen

Người nghèo ai thấy mà khen
Nhắp nhem ngọn lửa dễ chen mấy lò

Gắng công ăn học nên trò
Muốn an phận sĩ phải dò lòng sư

Lửa vùi chưa ấm lòng lư
Không say quên hết lời sư dặn dò

Không nhạn phải gởi thơ cò
Gởi qua Tây-điện tôi phò Hớn-ban

Nói xuôi thì việc mới an
Om tai trái mắt để ngang dựa lòng

Nương theo thế loạn bịch bồng
Nói ngay nhiều kẻ phản lòng ghét ta

Gập ghình trào quốc quỉ ma
Nói ngang theo Phật xuôi ta đoạn tình

Dư trăm việc thế bất bình
Lòng xuôi theo thế sợ mình không xuôi

Lòng phiền tà nịnh không nguôi
Ơn thâm chưa trả sao xuôi lòng phiền

Ngưỡng than trên dưới hai miền
Xét soi tỏ rạng trợ hiền ra công

Đời nầy nhiều nỗi mưa giông
Mùa màng thất bát nặng công cày bừa

Nói ra nhiều kẻ chẳng vừa
Chuột chim ăn phá chẳng chừa việc chi

Sao bằng niệm Phật từ bi
Không làm sao có vật chi mà xài

100

Việc làm là việc ở ngoài
Niệm tâm tưởng Phật thường hoài ai hay

Có làm có của cho vay
Tưởng bao nhiêu đó không hay việc lành

Làm quan ai khỏi oai hành
Làm giàu ít kẻ nói lành việc tu

Thủng thẳng làm độ ngao du
Ít người thức trí việc tu rõ ràng

Trái tâm lỗi dạ lạc đàng
Thuận tâm thuận dạ ngay hàng phép phuông

Làm lành một thuở lụy tuôn
4150. Gặp cơn bát loạn lành tuôn một lần.

Hết cơn bát loạn rần rần
Đụng đâu chưởi đó bất Thần bất quân

Làm sao khỏi chốn trầm luân
Chẳng thiệt tâm tánh khi quân sát Thần

Quốc loạn xỉ nhục quân Thần
Gia loạn xỉ nhục phú bần chủ gia

Ở đời mất mẹ còn cha
Mắt cha còn mẹ chủ gia một người

Loạn sao loạn việc chín mười
Loạn gia loạn quốc loạn người chúa tôi

Phi quân phi phụ thương ôi
Phi Thần phi tử phi ngôi quân Thần

Bắt tham phu quí đọa trần
Thú tri gia thảo hiến cần quí nhơn

Lập tâm thủ nghĩa vi ơn
Lập thân hành đạo tri nhơn gia bần

Thấy thác niệm Phật rần rần
Hết cơn thác đói khi Thần dối Tiên

Nước nào dấy loạn chẳng yên
Hao binh tổn tướng tội riêng dễ gì

Làm cho xao xuyến biên thùy
Quân Thần bất chánh dễ gì nhơn dân

Quân Thần bất chánh loạn phân
Bất thuần thiên địa nhơn dân dễ gì

Xuất tình ngôn chánh nan kỳ
Hoàng thiên giáo đạo bất tùy mang eo

Nam-thiên mặt trắng phải theo
Hớn Gia duyên thiện cheo leo phải tùy

Ông xưa thất thủ Hạ bì
Nay tôi độc mã phải vì làm gương

101

Nhựt nhựt hành đắt tiện phương
Thời thời phát thiện tâm vương trungbình

Mình củng một cõi trung đình
Xử trần bất chánh đọa hình dễ đâu

Trào nào vua trị chẳng lâu
Quân Thần vô nhãn thấy đâu cho tường.

E lâm tội hậu nhiều đường
Hoàng thiên hữu nhãn minh tường xét soi

Trung trần hữu thể mờ coi
Diêm – đình vô dạng nhãn soi tỏ tường

Dương-gian lầm lỗi nhiều đường
Văn chương chế sự bất tường loạn tâm

Đa hộ đa quận như lâm
Đa cung đa mạng đa tâm bất bình

Đa nhơn đa vật đa hình
Nhiều người cung mạng trong mình biết đâu

Thời người cũng được sống lâu
Không biết mà chết để đâu cũng bằng

Khiến chi éo sách không ngằng
4200. Quanh co vạy vọ thiệt rằng vô phương.

Nước nghèo Trời Phật còn thương
Thời hưng vận đạt tứ phương phục tùng

Mưu gian phá hội tung bùng
Giấu nào không biết xưng hùng dễ chi

Thiên cơ vận chuyển thạnh suy
Tu tâm tích đạo dỉ tri bất tùy

Thọ tài oán trái nan kỳ
Mắc nợ công khố dễ gì người ôi!

Làm hiền thủ chánh theo tôi
Phật còn nhồi nhả chưa thôi xác phàm

Tích Phật hơn tích dạ làm
Đời nầy cận địa hồn phàm viển thiên

Làm thiếu Du-Thánh ngài biên
Tôi ai nấy chịu ghi riêng từ người

Rủ nhau dụm bảy dụm mười
Khúc tùng a ý thì người tội chung

Một nhà kẻ nịnh người trung
Kẻ là người chánh bất chung tội mình

Chẳng nghe Thánh giáo thiện tình
Nhơn gian phước tội thiên đình chiếu tri

Ngọc hoàng chiếu số nhơn khi
Phật ngồi cõi thọ từ bi thảm phiền

102

Xem đâu không thấy việc hiền
Thấy nhiều việc dữ thảm phiền từ cơn

Giữ lòng gắn chặt keo sơn
Chừng nào dời đổi nguồn cơn tại Trời

Nên hư phước họa tại thời
Người phàm cải đặng Phật Trời hay sao?

Dặn lòng lòng chớ lãng xao
Nhứt tâm niệm khổ lao vận thời

Thiên Tiên trí thức Phật Trời
Phải ra đầu thú để lời hậu lai

Địa Tiên bất thức chiều mai
Bất tri nhơn sự hậu lai phục tùng

Trước xưng Tây-sĩ anh hùng
Hậu lai Nam-Việt vô cùng trí tri

Thời Trời vận khiến trước suy
Kim lai kế hậu tiên tri vận thời

Tri tri vàng đá để đời
Biết là có đổi có dời hay không

Phật Trời sở định của công
Giữ lòng minh chánh phước không tại Trời

Giỏi sao qua phép Phật Trời
Mà xưng rằng giỏi người đời không phân

Lá lay am tự các lân
Lều tranh trại muối tu thân xưa thiền

Không nhớ thuở trước người hiền
Hậu lai cực khổ chớ phiền nhiều hung

Nghĩ mình trung cũng mất trung
4350. Thảo như mất thảo suy lung tiếng đời.

Chừng nào Nam-Việt thạnh thời
Hết sầu hết thảm hết lời ngu si

Để cho trần thế người khi
Việc nào trả trước bất tri nhản tiền

Luân hồi ba cõi ưu phiền
Qui lai trả quả qui tiền quá thân

Tu phải gặp đặng Thánh ân
Người nào tu quấy huờn dân đọa hoài

Tu trong còn sợ đọa ngoài
Sợ e âm tự tu ngoài đọa trong

Sang giàu bọt nước mùa đông
Lao xao buổi chợ gió giông tan tành

Chim khôn thì kiếm cây lành
Người khôn kiếm chốn chúa lành nương thân

103

Bất kỳ nam nữ quan dân
Hữu tình nhi ngộ tế tân an hòa

Đạo Ông hiệp với đạo Bà
Sum vinh tấn phát nước nhà tựu đông

Anh hùng dõng lực đắc công
Tiểu nhơn thối chí tăng long bất tường

Do mạng bất do cang cường
Do nhơn phước đức minh tường oai linh

Bất do cang dõng sử kinh
Nhơn do phước chí tâm linh tại tình

Tích đức huờn đức cho mình
Tích ác huờn ác đọa mình hình sử kinh

Minh tâm bất giáo tà tinh
Cuồng ngôn loạn ngữ sử kinh đa lời

Chẳng suy nghĩa lý ở đời
Chế đa văn chế rã rời Phật ta

Chế đời hết Phật còn ma
Lòng Phật Phật biết lòng ma ma tường

Chữ nghỉa lý luật giữa đường
Hữu tà hữu chánh bất tường tại tâm

Phật trời cấm việc tà dâm
Vi nhơn bất dục cơ thâm bất tà

Làm sao nối trị nước nhà
Dài giòng cả họ ông bà con đông

Cô thân độc mã vô công
Quốc-vương thủy thổ vốn không cậy nhờ

Sao mao tiếng giậy sanh cờ
Xưng Thầy Gia-Nghị một giờ xử tiêu

Trương buồm bao quản gió xiêu
Giữa vời biển thẩm Trời Nghiêu thổi ròng

Ố ái ái ố tại lòng
Quản bao bao quản giữa giòng hải đông

Nam-mô hột Phật Hóa-Công
Tu nào có giỏi tôi không theo rày

Tôi theo Thánh chúa trả đày
4400. Lầm mưu gian trá hội nầy báo ân.

Phật Trời tưới nước vun phân
Tại mình phi nghĩa bất nhân chẳng dò

Lộ lỡ sau có bến đò
Bộ hành Lục-tỉnh lần dò tới đây

Phật cho dở dở hay hay
Tại Trời Phật khiến lòng nay cho người

104

Rẻ mà không biết khó cười
Mắc mà biết hết thương người đời nay

Tiền trần xử thế chổ đây
Bản rao chư quận đều hay ra lời

Nên hư trên có Phật Trời
Giặc mà không giặc người đời biết đâu

Hạ nguơn thọ họa ốm đau
Bá nhơn bá bụng biết đâu an hòa

Sợ là thiệt sợ giặc nhà
Không mà nói có thiệt là khó âu

Bửu Sơn mưu kế thâm sâu
Tây Nam Tần Khách đâu đâu thọ trì

Xuất Vương nước lụt một kỳ
Dời ra biển ngoại nước tùy lụt chung

Qui y bổn đạo si lung
Đều thì lầm quán cội thung giả người

Nơi nơi lầm quán tức cười
Phật ngồi giáo đạo thương người tưởng ma

Bồi hồi thốn thức quốc gia
Tý vi ẩn sỉ thiết tha nan tường

Thuở xưa Thiên-Tuế phò Đường
Bao-Công giúp Tống miên trường quốc gia

Vận suy Tiên Thánh chưa ra
Giả làm thương quán giúp ta truyền nghề

Nói ra thậm khổ nhiều bề
Dấu mà dấu mất không nghề nào hay

Nghiêng vai lãnh bức tờ mây
Dạ trong vương thổ tầm Tây cha mình

Thú vui huê nở biên đình
Tai nghe các nước giống hình tới đây

Dập dìu quan khách Tàu Tây
Đức cha nhà phước vui thay lạ lùng

Nhớ xưa tam hữu xưng hùng
Đào viên kết nghĩa nay cùng đường đi

Bao giờ gặp bạn cố tri
Kết tình huynh đệ tử ly sanh tùng

Cổ vãng Ngũ hổ tam hùng
Kim lai dục đắc phục tùng bá nhân

Nhứt tâm ngọc hữu vi ân
Lưỡng tình phản bối phi ân bất tùng

Các nơi chư sĩ anh hùng
Nam thanh nữ tú phục tùng vui thay

105

Tôi đặt mấy bổn không hay
4450. Nôm na mấy lớp nói nay tật khùng.

Dám khuyên chư sĩ anh hùng
Coi dầu biết quấy chẳng dùng chớ chê

Người Điên thì nói việc quê
Đứa khùng đâu dám cưới chê anh hùng

Người khôn chê đứa tầm khùng
Tầm khùng chê kẻ anh hùng khùng Tiên

Đêm nằm trăn trở chẳng yên
Tức cười đứa dại chê Điên chẳng dò

Chim khôn tránh bẩy tránh giò
Người khôn tránh kẻ cu cò mới âu

Thấy lòng con vợ sầu đâu
Sầu nầy nghèo khổ chẳng âu đạo mầu

Nói ra vùi hốt chẳng cầu
Phủ ngang phủ dọc nhức đầu điếc tai

106

Sầu đời mai hiệp trước mai
Sầu đâu sầu đó không ai đỡ dùm

Nói sao nhiều việc lạ lùng
Ai mà bất nghĩa chẳng dùng một ai

Thấy xưa buộc cổ giây gai
Đắng cay cho đó không ai giữ lòng

Sơn khê đá nổi chập chồng
Phật Trời xét đạo khó lòng người ôi !

Thủ trung mới hiệp lòng tôi
Lòng nào bạc nghỉa lòng thôi bởi lòng

4475. Đồng xu đồng bạc vợ chồng
Không xu không bạc tấm lòng sơ rơ

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Tới đây bổn chánh rách còn thiếu

˜{

=======

AUDIO 9A TEXAS

2281.Thương cho bá tánh nhiều lời
Hội nầy tân cựu rã rời hiệp tan
Thiên cơ lộ máy dị đoan
Họa Trời gởi lại Phiên bang ngày rày
2285. Khác như nhạn nọ lạc bầy
Mai chiều cũng đặng một ngày thới an
Cực lòng chớ thở đừng than
Nên hư có lúc hiển vang có thời
Huỳnh hôn tốt đất sáng trời
2290. Xác phàm cũng đặng đổi dời thượng thiên

Ép gan xử dạ đừng nghiêng
Vạc xiêu sửa vạc (1) chưa yên nỗi phiền
Hai mai hợp lại một tiền
Người trong Trung quốc hay miền càn khôn
2295.Chơn kinh bạch chỉ thế tôn
Chí tâm mài sắt nhứt ngôn tu trì
Kỳ Hương tiếng để biên thuỳ
Cường nhơn hại tính (2) dị kỳ cười chê
Võ Hoàng đày kẻ chăn dê (3)
2300.Triệu Vương mắc đọa khuyển kê tại trời (4)
Giang san nay đổi mai dời
Sóng cao vì gió sáng Trời nhờ trăng
Ngàn trùng nước yếu lăng xăng
Màng màng đóng váng không ăn cơm Trời
2305. Đền Nam sơn thủy sáng ngời
Nam thanh nữ tú một lời tu thân
Tỏ đèn Nghĩa dạy Nhân phân
Rào thưa lưới bũa phi ân bất tùng
Tích cốc mới rõ anh hùng
2310.Phòng cơ (5) cho kẻ phục tùng trí tri
Đời nào có thạnh có suy
Phàm trần nhiều kẻ khinh khi Phật Trời
Tam quan mở cửa sáng ngời
Giấu non để đó nhờ Trời năm sau
2315.Chừng nào hết thấy con trâu
Môi son má phấn đâu đâu xem tường
Tới đây mới gặp mối tường
Sang ba dục bảy mới tường ấu nhi
Sông ngang sông dọc một khi
2320.Ngã tư Chợ quán bất tri minh tình
Khôn thời chơi quán ngủ đình
Dại thời vào chốn minh tình nghe kinh

Họa lai phước chí tâm linh
Mặc hồng đổi lại đao binh dấy loàn
2325.Tới đây thôi mới nửa đàng
Tráng An diễn thí nhứt tràng an ninh
Khó thời niệm Phật trừ kinh
Dễ thời chấp ấn đao binh hàng đầu
Một sông biết bắc mấy cầu
2330.Kẻ qua Đông lộ người hầu tây phương
Giữa vòng có núi trung ương
Nam thiên mở cửa khó thương bạo tàn
Mương khai ( 6) có núi ngăn đường
Sông sau lộ cái hai làng hiệp chung
2335. Nỗi nầy phân rẽ cội thung
Vận nghèo phải chịu Tiên cung hiệp hòa
Nam mô hai chữ Di-Đà
Bồ đề chuỗi hột Phật mà la ma
Thuở xưa Đại-thánh ngài ra
2340.Tam thiên đồ đệ xét ra không trò
Mưu sâu kế hiểm chẳng dò
Lộng khơi trong dạ làm đò đưa sông
Hạ-nguơn nay đã hết trông
Tại nơi Thất-thập Văn-công chê đời

2345.Đa ngôn đa ngữ loạn lời
Đa kinh đa sử ở đời loạn tâm
Phật vương tưởng đạo mười lăm
Tam Nguơn tứ quí minh tâm dặn dò
Tích chi đồng bạc con cò (7)
2350.Vàng mười thấy đó giả vờ ngó ngơ
Hội nầy tôi chúa bơ vơ
Chim không cây đậu ngẩn ngơ mối sầu


Vì ai dạ đứt Nam-lầu
Lòng đây chỉ dốc bắc cầu qua Tây (8)
2355.Chợ voi thưa thớt ngày nay
Chiều mai cũng đặng một giây phố lầu
Để coi dạ đó không cầu
Sông không nước uống lòng sầu khát khô
Hay chi hai chữ Nam-mô (9)
2360.Nhà giàu nhiều của ta vô mới tày
Ý tình để tiếng lâu dài

Gẫm trong tiền của có tài phép chi
Làm người lấy đó mà suy
Nhiều tiền nhiều bạc ngu si thêm nhiều
2365.Chẳng biết việc cực sáng chiều
Chẳng lo thân khổ lo nhiều lời hơn
Lo việc bạc nghĩa phi ơn
Thâu đa xuất thiểu tính hơn một mình
Ít ai xét lẽ ân tình
2370.Thương người đói khó nghĩ mình no đây
Ít ai xét việc vạy ngay
Thương người cực khổ mình đây sướng rồi
Ít ai sợ thác luân hồi
Sống trên dương thế ỷ ngồi trên cao
2375.Người nói thác mất hay sao
Tôi e Diêm-chúa đề lao chen người
Nặng tội sa cửa thứ mười
Nói ra đủ lẽ cho người đặng hay
Tới cửa mười hai phân thây
2380.Nhồi da xáo thịt huờn nay thú cầm
E cho mắt bịt người lầm
Đừng e việc tội thú cầm nhẹ vo
Mèo nọ no lại nằm co
Mèo nằm rình chuột còn lo đói lòng
2385.Chuột lan nó chạy ra đồng
Trâu ai thả đó mích lòng không lo
Phải đem tiền bạc dằn kho
Rước quan Thầy-kiện lại lo chuyện nầy

Trước tang tớ để cho Thầy
2390.Thầy đưa cho tớ việc nầy phải phân
Việc Phật chẳng phải việc dân
Dân là dân Phật phải cân cho đồng
Việc phân Phật chẳng vị lòng
Tội ai nấy chịu dự phòng tội thân
2395.Phật Trời thì phải cầm cân
Không lui không giác mà dân trách phiền
Tiền hậu hữu Chánh giáo truyền
Một nhà con dữ con hiền giết nhau
Phật Trời người chẳng thấy đâu
2400.Hai Mèo hai Cọp hai Trâu ngầy ngà

Cai rằng chia ở hai nhà
Hai rồng tranh đấu giỡn mà trái châu
Việc đâu phải nói việc đâu
Mới là mới nói cũng lâu bấy chầy
2405.Bấy lâu nhiều tớ một Thầy
Bây giờ một tớ nhiều Thầy quá kinh
Trước linh sau cũng có linh
Lẽ nào Phật để u minh vậy hoài.
Trước tài sau cũng có tài
2410.Lẽ nào Phật để dại hoài không khôn
Cố thiệt năng xử đa ngôn
Xử tà xử chánh xử ngôn xử cuồng
Tâm dục hỉ nộ sầu buồn
Ai lạc ái ố dục cuồng than gian
2415.Dục ma dục quỉ đa nan
Dục đắc minh thiện bình an trẻ già
Dục đắt tâm Phật thiệt thà
Dục lòng hung dữ thiệt thà lòng ma.

Nhựt trình khán quá gần xa
2420.Xem trong Nam Việt nước ta thạnh thời
Đêm nằm niệm Phật vái trời
Cầu cho trăm họ tùng đời Thánh Tiên
Bây giờ tới vận hòa Phiên
Hiệp tinh nhị quốc mới yên nước nhà


2425.Mãng lo hiếu đạo cần cà
Phúc đâu vận chí Tấn Hòa (12) Thới-Hưng (13)
Nhìn xem phàm cảnh rưng rưng
Thấy tà ma quỉ đều xưng anh hùng
Một mình luống những nằm mùng
2430.Phút đâu trận gió đùng đùng ra oai
Làm người sao khỏi ba tai
Hết cơn bỉ cực thới lai mới tường
Tuy không chinh chiến cang cường
Vọng cầu quốc thái minh đường khương ninh
2435.Bất dụng xuất động giao chinh
Cầu hòa Phật giúp khẩu binh trợ tài
Cầu cho bá tánh lâu dài
Xuất chinh vô pháp vô tài hao binh
Thác nhứt nhơn sự bất minh
2440.Tội đa thậm tội chiến chinh hại người
Phép mầu đánh giặc vui cười
Đánh giặc mà khóc hại người tội đa
Cầu Trời khẩn Phật độ ta
Giặc tà quỷ, giặc ma thời đừng
2445.Đời nầy nhiều việc ớt gừng
Sát nhơn hại vật thì đừng mới nên
Đừng lòng sanh sự phao tên (14)
Phao tên sát hại nghĩ nên việc gì
Tích thiện hưởng đất hương-kỳ
2450.Tích tên tích pháo sự thì tích hung
Thiện tâm tích đức tích trung
Ác tâm tích bạo tích hung lo hoài
Nhẫn nhẫn mới dặng lâu dài
Hung hăng tà nịnh phước tài có đâu.
2455.Phật cho kim bút đề câu
Giáo người thiện nghiệp đâu đâu hãn tường


Mặc ai rước khách đưa đường
Phật Trời dạ thẳng thường thường không sai
Ai ở quấy phải mặc ai
2460.Gắng lòng tới lúc chiều mai coi đời
Giáp Tý hội Phật hội Trời
Qua năm Kỷ-Tỵ lập đời thanh nghiêm
Mãn cổ lập lại đời kim
Mãn kim lập cổ thanh nghiêm đời đời

2465.Thập bát quốc hội Phật Trời
Bất dạ bất nhựt một đời minh linh
Xuất binh ở ngoại quảng thinh
Đằng vân giá võ tinh minh quảng đường
Giáp Tý hiệu một thái bường
2470.Ký hiệu lập hậu thượng đường mấy năm
Thứ nhứt tồn dĩ cơ thâm
Thứ ba giáo thế thứ năm ra đời
Thứ sáu hòa hiệp nước trời
Khuyên người giữ dạ nghe lời thảo ngay

2475.Ngày sau không có ăn chay
Giữ lòng cho chặt thảo ngay thọ trường
Ai còn dạ bạo tâm cường
Lập đời thanh tịnh bất tường xử tiêu
Độc trùng ác thú phi diêu
2480.Nhơn trần thậm tội xử tiêu quỉ tà
Bốn phương như con một nhà
Tiền khi thánh đạo bất hòa bá gia
Hậu lai đức Thánh ngài ra
Độ phù giáo đạo tiêu ma tiêu tà
2485.Nghêu ngao sơn thủy rừng già
Lòng ngay làm Thánh lòng tà xử tiêu
Trước noi đất Thuấn Trời Nghiêu
Hậu huờn cõi thọ tiêu diêu trung thần
Qui lai Trời Phật Thánh Thần
2490.Lọc lừa chí để phế trần thánh tâm
Tiền đường lập đế phế âm
Hậu lai phế thế phế thâm trung trần
Tây phương cõi thọ hưởng phần
Ai ai gắng chí cõi trần khá tu
2495.Phải cần biển Thánh rừng Nhu
Đặng mà chiếm bảng trung thu danh đề
Trào xưa có Cậu có hề
Trào nay có Cậu không hề tớ tôi
Xem đời chắc lưỡi than ôi!
2500.Hữu sư vô đệ thương thôi hậu đời
Đờn bà Phật dạy nghe lời
Đờn ông nhiều kẻ cãi trời loạn tâm
Trở dương vận khí vi âm
Trở Âm vận khí minh tâm dối lòng
2505.Âm dương vận khí hiệp đồng
Quang minh tương hội một lòng an khương
Vận khí qui Trụ phế Thương
Chừng nào mạt Trụ an khương nước nhà
Vận khí từ trẻ tới già
2510.Quang minh chánh lý nước nhà loạn dâm
Vô cùng kế hiểm mưu thâm
Dụng đường vận khí loạn dâm minh tình
Ngọc hoàng chiếu số trào đình
Phật Trời khiến loạn minh tình khó phân
2515.Vận khí kẻ nghĩa người nhân
Những đường vô loại khổ thân lại gần
Việc Phật tiêu xuất ba lần
Khuyên người Nam Nữ tưởng thần nhập tâm
Đời nầy như đất tồn lâm
2520.Đuốc soi hang tối cơ thâm ít người
Ngưỡng than Trời Phật ít người
Một mai tôi thác thương người mồ côi

Bao giờ cho hiệp chúa tôi
Cho tôi thấy Chúa, Trời ôi là Trời
2525.Phụng loan sánh phận theo thời
Hoa tàn tiếc ngọt nương đời từ bi
Vận khí thiên địa tu tri
Quang minh linh tánh tham chi tục đời
Trái lý khó biết Phật Trời
2530.Phép nhiều việc lạ trái đời nan tri
Việc trước Phật hành ngu si
Tai nghe mắt thấy cung ly thảm sầu
Một Thầy chỉ bảo đạo mầu
Lắng nghe vắng vẽ từ đầu chí đuôi
2535.Bao giờ cho gặp nước xuôi
Thấy đường nước ngược không nguôi trong lòng


Sóng xao đất lỡ chập chồng
Tai nghe thuở trước động lòng thở sau
Bây giờ căn bịnh còn đau
2540.Nghĩ hồi thuở trước lo sau thảm phiền
Loạn dâm huờn thú như tiền
Dâm khuyên bá tánh lòng hiền phân căn
Ngồi buồn vọc nước giỡn trăng
Nhứt thinh rửa sạch phân cân riêng mùng
2545.Phân cho dân chúng tương phùng
Kết duyên nam nữ phục tùng phu thê
Phân căn cho kẻ kiểng huê
Bạc tiền của Phật phu thê hưởng phần
Lương duyên rồng phụng châu trần
2550.Nữ nhân hữu phước dựa phần quân sư
Dạy đều các quốc phân chư
Chia vườn chia đất an cư tịnh bình
Hai sáu là tuổi vua mình
Thập tứ hưởng thọ trào đình gia tăng

2555.Một nàng Hoàng hậu hiệp căn
Tuổi vừa hai tám Trời trăng hiệp hòa
Phụ mẫu trường thọ nước nhà
Nhứt phu nhứt phụ thiệt thà qui căn
Thiên địa nhựt nguyệt Trời trăng
2560.Quốc vương chánh thất ngoại căn vợ chồng
Trời chiều tri thức tấm lòng
Tới mai coi đủ vợ chồng hay không
Biết mà không nói như không
Nói ra biết chuyện mênh mông khó bàn
2565.Trước biết xem ý xóm làng
Sau dầu tỏ rạng chỉ đàng người đi
Bất kỳ nhơn thính nhơn khi
Khai đường mở ngõ không đi không cầu
Trào nào quan tướng không hầu
2570.Trào nay thất mẫu bất cầu như không
Chưa thấy nói chuyện minh mông
Việc rồi nhắc lại cũng không hay cùng
Xứ xứ diệt hữu anh hùng
Sợ người nói bậy vô cùng đắng cay
2575.Thoạt ăn thoạt nói khó thay
Nói bậy nói bạ đắng cay bực mình


Trách thay Bắc địa lộng tình
Tác thơ kinh sử bất bình trung cang
Đêm nằm nát một lá gan
2580. Oán thù nịnh tặc chẳng an trong lòng
Ngày sau thiệt vợ thiệt chồng
Căn duyên Phật định tơ hồng xe săn
Bấy lâu trời lại cách trăng
Hội nầy nhựt nguyệt hiệp căn vững bền
2585.Thiên cơ dựng nghiệp một nền
Nhứt thinh ngó thấy điện đền vui thay
Xuất tình mật trí người hay
Chim đậu không bắt chim bay theo rình
Khoe khoang chi bấy cái hình
2590.Bao nhiêu tâm sự xuất tình còn ghi
Như vầy Phật cũng từ bi
Ngọc-hoàng chiếu số dụng chi cho đời
Sông mê phủi sạch trong Trời
Kiểng tiên đem lại người đời vui thay
2595. Đừng chê Trời Phật chẳng hay
Ngày sau thân thể như cây không trồng
Khát nước thì chạy vô đồng
Giếng Tiên hai cái rửa lòng nhơn dân


Bạc vàng lộn lạo không phân
2600.Trông Trời nhứt sĩ dạy dân rõ ràng
Thấp cao vàng biết tuổi vàng
Gặp cơn lửa đỏ màu càng thêm xuê
Anh em đừng cười tôi quê
Khỉ mà cỡi Rắn con Dê cỡi Rồng
2605.Một khi lộn lạo vợ chồng
Thiên đường hiệp nhãn phụng rồng sánh đôi
Cảnh phật có chúa có tôi
Không sanh không đẻ kết đôi sum vầy
Chơi Tiên tỏ rạng như ngày
2610. Không chơi thầm tối hội nầy u mê
Hội nầy lập Trụ thả dê
Trái phần nhơn bất mê huê xử đời
Hiệp nhãn mới thuận lòng Trời
Trái tâm lỗi dạ phế thời cho huê
2615.Mặc tình thế sự khen chê
Tu mà không vợ tu quê tuyệt đời
Phật sanh thiên hạ trong Trời
Có nam có nữ nối đời quốc vương
Ỷ giàu như ngựa buông cương
2620.Như trâu rút mũi khó nương ỡ chuồng
Dạ sao mà dạ không buồn
Thiên cơ thất quốc luôn tuồng bất lương
Ăn ngay ở thẳng Phật thương
Người nào bất chánh bất lương tội nhiều
2625.Hạ-nguơn Phật đã bỏ liều
Phật cho sĩ xuống dạy chiều huờn mai
Dạy lành kẻ gái người trai
Mặc tình giá trẻ nào ai ép lòng
Nghĩ đời càng não càng nồng
2630.Càng xao gia đạo càng lòng đắng cay


Nguyện Trời không cánh mà bay
Chưn không đạp đất thoại thay con Trời
Hạ-Nguơn nay đổi mai dời
Phật cho trẻ ra đời nối sau
2635.Bấy lâu cá ẩn trong ao
Hội lành bao nở trên cao phụ lòng
Hiếu trung khá giữ rặt giòng
Vẹn toàn mới đặng đạo đồng Bửu-Vương
Sách đèn công khó vi luơng
2640.Chí tâm đặng quả Phật-Vương địch phần
Chẳng lo hiển Thánh hiển Thần
Dạ lo phú quới cõi trần đọa thân
Phật dụng tích đức tâm ân
Phật Trời bất dụng phi ân quới quyền
2645.Lục thất trí độ như tiên
Bơ vơ người thế như thuyền lộng khơi
Nay nói như thể nói chơi
Khổ thâm khổ hạ mệt hơi chớ phiền
Ở sao cha mẹ đừng phiền
2650.Tử giai kỳ tử con hiền nỡ vong

Ngồi buồn trách phận long đong
Tưởng hồi tự ái hóa long đã rồi
Nào hay dương thế còn ngồi
Linh đinh sống-dập gió dồi từ đây
2655.Phụng hoàng đủ cánh rồi bay
Chim sâu chưa đủ nằm đây thảm sầu
Quản bao thân trẻ giải dầu
Đội ơn tứ đại lập dầu xót xa
Bao giờ thấy Phật Thích-Ca
2660.Thấy chùa Công-phủ gần xa dục tùng
Bấy lâu tưởng thiệt thằng khùng
Bây giờ mới biết anh hùng trí tri


Đại hùng đại lực đại bi
Thương thân vận bĩ thế suy thảm sầu
2665.Bắt con Ô thước đội cầu
Qua Tây vần đạo dạ sầu Nam-bang
Ông phò nhị-tẩu cư an
Đầu Tàu vấn đạo Nam bang sụt sùi
Thiếc ten sắt sét khó chùi
2670.Vàng mười cũ vỏ ngậm ngùi lòng son
Điểu nằm chót núi thon don
Ngư trầm thủy để núi non hao mòn
Thú ngơ bề thú sao còn
Người ngơ dạ ngọc hao mòn con ngươi
2675.Cảnh mầu một cụm tốt tươi
Phiền người niệm Phật xúm bươi đạo Thầy


Thuở xưa Phật có tỏ bày
Ngày sau bổn đạo chê thầy không linh
Ngồi buồn giở sách xem kinh
2680.Tu tâm phước chí tâm linh Phật mình
Cơ gia phản trí lộng tình
Giết nhau như thể trâu sình cá ươn,
Rồi đây thấy thảm thấy thương
2684. Thấy đường sanh tử oan ương giữa vời
No comments: