Wednesday, May 18, 2011

III. CÁO THỊ 1

KIM CỔ KỲ QUAN III

CÁO THỊ

Tài liệu :AUDIO TEXAS
và bản đánh máy ấn bản 1964

1

NẦY LỜI CÁO THỊ GIA-NGHỊ LỜI RAO

Để ý thấp cao lời rao Gia-Nghị

Khuyên tình quê thị anh chị xem chơi

Tôi cũng nương hơi lập nơi cáo thị

Việc chưa bình trị anh chị chẳng tu

Hậu nhựt dơ khu thấy tu người lấy

Tôi mà nói bậy nói vậy chẳng nghe

Sống gió bể ghe đẫy te vô cỏ

Ma ngồi cho tỏ Phật bỏ chẳng dùng

Cơn đó chạy cùng không mùng mà ngủ

Ngồi khoanh tu rũ phản chủ phản quân

Phật chẳng lòng ưng xây lưng lấp mặt

Nghĩ nhiểu việc ngặt lũ giặt hảm dâm

Thấy việc cơ thâm bị đâm bị chém

Sức tôi nay kém việc ém để dành

Dở ra việc lành tanh bành việc dữ

Để mà coi thử ngôn ngữ người sao?

Ý thấp ý cao ở sao cho biết

Bất kỳ ngôn thuyết Phật biết dạng hình

Kiến thể kiến tình loạn bình đồng kiến

Trước thời nghe tiếng vận biến nghe tai

Nghe chất lổ tai chiều mai nghe nữa

Nước sôi nhờ lửa con giữa nhờ Trời

Tôi thiệt đôi lời Phật Trời một dạ

Thỉnh đồng hiệp tọa bá dạ là tôi

Ngôi nào một ngôi lòng tôi trăm tiếng

Vậy mà nguy biến Trời khiến lẻ nào

Nói trước lao xao sỡ lao sợ khổ

Quốc-vương thủy thổ báo bổ không cùng

Việc nay phải tùng là tùng theo buổi

Giặc đà gần guổi giặc đuổi bên tây

Lảnh bức tờ mây trừ Tây trực khứ

Lập lời ý tứ hoặc khứ hoặc không

Nói việc minh mông dư công nói rán

Nói năm nói tháng hoặc táng ra ngày

Nói tớ nói thầy nói thầy nói tớ

Nói mà không nhớ thầy tớ phân ly

Nhiều việc khinh khi phân ly Thầy tớ

2

Nói mà người nhớ việc tớ như Thầy

Các việc tỏ bày việc thầy như tớ

Phải thời cũng nhớ quấy tớ lòng quên

Để đẹp hai bên hư nên coi thử

Của tiền tích trử kinh sử không coi

Nghĩa lý không soi lâu coi quên hết

Lập đời coi kết ăn Tết coi chơi

Khi nào thành thơi khỏe hơi sẽ đọc

Sỉ thời ăn học ngang dọc sỉ ai

Đánh lộn lổ tai hai trai một gái

Thuận tình ân ái sự trái ái ân

Chẳng biết cũng phân không phân chẳng biết

Khi buồn thới thiết dạ tiết thời thương

Bắt ngựa gò cương kéo rương mở khóa

Phật Trời nhiều giá sợ quá buổi trưa

Phải giá cũng đưa ngồi trưa nóng nực

Tiễu nhơn tranh thực trung trực cố vinh

Cố sách cố kinh bất minh cố oán

Nhiều lời ngao ngán phá táng gia tài

Nhơn nghĩa lâu dài của sài mấy tháng

Của tiền lai láng ở tháng ở ngày

Nhơn nghĩa lâu dài ở rày trong bụng

Việc nào mình dụng trong bũng phải ghi

Việc nào bất tri dầu ghi không nhớ

Lóng tai nghe bớ nghe bớ lỗ tai

Con mình nghe ai con ai không biết

Dầu lăm tử tiết cho biết con mình

Ăn ở khác tình bất bình hai ngã

Cơn buồn thông thả lập quả chí tu

Biết thuở ngao du không tu biển Thánh

tánh xưa Thánh mới tu

Nay việc thôn phu rừng mưu chí Thánh

Tu như ăn bánh xưa

chí

Da minh tâm trí xuất ý quan phòng

cho thân làm trâu mà chịu

3

Việc nhà toan liệu

làm chi

Nhiều việc khinh khi sầu bi tưởng

trăm con gái dạ trái không dùng

Tôi thiệt đứa

lấp cánh

Người phàm tòng Thánh ngu tánh thiếu gì

Ở phải phân bì nương tùy đức Phật

Bằng không

của ma bất bụng

Thiết tâm khẩu tụng dỉ phụng thừa ơn

Đải sắc lịnh tân hoàng ân đạt chí

Thiên đình hội thí

Tứ hải ngao du công phu luyện tập

Nhơn tình cửa Phật dỉ lập dị đoan

Chư quốc bất cang dỉ sang thính

bạo dỉ tạo đạo mầu

Tâm thiết vọng cầu lập lầu Nam-Diện

Phật Trời ứng hiện quốc truyện

tại đồng cai chư sa

Hội ân thỉnh tọa phi họa Hớn đường

Chư sự khá tường chúc đường

trước con bước ngồi sau

Văn vỏ muôn tâu một câu thọ thọ

Trước bài trăm họ bất thọ

đội ơn Thánh giáo

Lập đời tỏ cáo nguyện báo công tôi

Nhiều kẻ bạc vôi thương ôi chí thiết

chúc ông

Cám tưởng minh mông lòng không xao lảng

Chẳng lo kiếm bản thàn nảng miệng cười

Chẳng muốn

Xúm nhau nói bậy nói vậy thời hơn

Thiết kẻ phi ơn thất sơn khó tới

Nhiều người quyền quốc việc mới

chèo te buôn bán

Cất lầu cất quán cho tháng cho ngày

Chẳng nhớ lời Thầy đố mầy nên đặng

Thầy xưa lội lặn đã nặn công lao

Sự thế lao xao nay tao lập lại

Chẳng nghe lời dạy tồi bại có khi

4

Tự ý thị phi

Nay tôi lội lặng cũng nặn cái lòng

Nói việc bao đồng dự phòng ông tới

Lập làng Hưng Thới

người dưng đồng ưng một dạ

Mặt người coi lạ

minh lý ngôn phàn

Mới thiệt là dân dỉ ân

hết thuốc

Bây giờ nói tuốc không đuốc soi bang

nan hành

Phật dạy làm lành chưa đành không

Việc đời thậm tốc dị bốc Tiên tri

Người nào khinh khi hậu ly đạo Phật

chẳng kỉnh vì, phân bì theo thú

Đời ăn cháo lú miệng bú sửa ma

Thiệt ít người ta nói ra

cải chẳng phải chỗ nào

Ăn nói ào áo như Tào giấy loạn

Ví như Kim-Đạng vây Trạng đầu sơn

Nhiều kẻ

sao an sự thế

Phật Trời vong phế thiễu tế tử thi

Ít kẻ từ bi liễu tri Tiên Thánh

Hớn bang

Hết kẻ dọc ngang hiển vang phước thọ

Tiểu thơ mặt lọ hai họ hòa duyên

Lòng người

Phật Trời tích đức thậm ức đời nầy

Việc nói tỏ bày chê rày bất lực

Hết người trung trực

thuở rả rời tời bời thân thể

Nói ngay chẳng kể Phật để chỗ nào

Ăn nói hỗn hào ra vào

Trời phế chẳng cầu

Nói việc ưu sầu vô đầu vô vị

Cơn còn bình trị anh chị ỷ thân

Đoạn quấy

5

Tôi cho người thấy việc máy thiên cơ

Người cũng ngó lơ tôi ngơ ngẩn dạ

Chê tôi nói lạ

Chẳng cầu ai khen bạc đen lời nói

Giúp nhau cơn đói bằng gói khi no

Trong bụng chẳng lo khó cho phước hậu

cậu sợ lậu con Thầy

Một lũ ăn mày không bày một đạo

Nói lo cơm gạo sáng tạo cơ đồ

bồ vôi trắng

Nhiều bề cay đắng phải cắn cái răng

Nhiều kẻ lăng xăng không căn

Diêm la

Đều biết cơ gia la

nghị

Chẵng bày bia vị bi lụy tâm ai

Tự ý gái

nói cười độ người bất chánh

Phật Trời trị

nghĩ sự dĩ bày tường

Người chê việc thường

tỏ nhà ngói

Thấy người án nói bụng đói biết no

Đương thuở nằm co phải lo việc

thử ngôn

Thân chết chưa chôn nói khôn hơn Phật

Thương con lật đật niệm Phật không lo

Thân thể

Chẳng ai tu tỷ xét nghỉ thân sau

Chẳng xét cạn sâu biết đâu mà thấy

Lập lời để lời

Niệm Phật váy trời thương đời phi nghĩa

Dạ lo sút sĩa nhân nghĩa không tường

Thiệt kẻ ở

Dạ lo cơm gạo nhơn đạo không lo

Gập thuở nằm Co biết no hay đói

Giả làm Thầy bói

6

chẳng biết chí sống đi đâu mất

Người nam nói xất khó cất cái thây

Tôi nói việc hay ở

lặng chịu nặn cái lời

Chắc lưỡi kêu trời ở đời thậm khổ

Nhiều lần xấu hổ thiệt ngổ nghịch

biết phân sao nữa

Trời mang bụng chữa sấm sửa xổ lòng

Tiêu nghệ dự phòng đạo đồng dường cử

Cho người xương

Tới đời khó thương cái rương không khóa

Hôi cơm tanh cá vàng đá bấy chầy

Chẳng tưởng đạo

Nhiều người thông thuộc là cuộc ở đâu

Chẳng tới bực sâu cầm câu nhớ cá

Ngọc còn ẩn đá rồng hóa lên

tới đây thời biết

Sau đừng có tiếc hung kiết tại Trời

Ăn nói nhiều lời cải Trời châu ổi

Ra tay cầm chổi gió thổi phương đông

Lập chí giao phongquan ông xuất trận

Nghe nhiều người giận thế cận

Đời nầy thiệt dại hết đậy phải bày

Cám tưởng ơn Thầy vào rày lạy Phật

Niệm Trời niệm Phật mỗi tật mỗi lành

Hung dữ Phật hành chành bành thây thúi

Đừng mang áo túi luối buối trong mình

Mắc áo bó hình thiên đình xử hết

Người lầm mà chết Phật hết dạy răng

Nhiều việc lăng xăng không ăn thòi chết

Việc đời cận tết thấy chết mới hay

Tuy sống ngày nay thương thay mai thác

Việc tôi nói khác cô bác chẳng dùng

Chê nói tầm khùng dở mùng thấy chúa

Mặc tình tay múa đựng lúa hay lu

Mới hản sự tu công phu mài sắt

Phân nhau Nam bắc kẻ tắt người quanh

Ngó thấy thượng thanh rạng danh tổ đức

Việc này chẳng tức ở bức tại người

Nhiều việc vui cười thương người Phật khóc

7

Cao mên đánh bóc trọc lóc nhiều ngay

Nam việt chê tây thương thay mình vạy

Việc làm tồi bại mình hại lấy mình

Chớ trách thiên đình nhơn tình bất phách

Nói hơi kêu cách nói sách nói kinh

Mười chuyện bất minh làm thinh chịu dại

Nói đi nói lại thì ngại lòng người

Ngoài miệng nói cười thương người trí huệ

E sau tình tệ U lệ đa đoan

Khiến việc nghinh nang tang hoang nhà cửa

Người khôn khó sửa như lửa cháy đồng

Dức mối tơ hòng sợ lòng nhúm lửa

Không ai dám chửa nhiều bửa loạn tâm

Sau hội bính âm cơ

đa lý tự trí tự ngu

Biển Thánh rừng nhu chổ lu chổ tỏ

Dại như con thỏ thấy cỏ thèm ăn

dởn trăng mầy giỏi

Ngải điên chửa giỏi lấy chổi, đánh đầu

Hậu nhựt chư hầu vọng cầu Phật tổ

Người trong thủy thổ

nghĩa nhơn lương nhà Thương mắc đọa

Mới rằng tỏ dạ việc họa việc linh

Để vậy làm thinh bất minh

lập tánh dấu phàm

E kẻ ăn làm tiếng đàm cuồng ngử

Thân ai nấy xử sự thủ nan tình

Chẳng chắc việc hỏa

Phật còn nhồi nhả các ngả ứng thinh

Việc ở cao minh trung tinh rằng phải

Quân dụng tứ hải

minh lập nghiêm Cổ-Kim hội ý

Việc đời đa lý ngụ trí bình phân

Lập đạo nghĩa nhân

tin bực hiếu trung

Tùng ý gia thung bất

khổ giáo

Nhiều người nói láo cơm áo chẳng đền

Thiệt khó vào ra người ta chẳng có

8

Phải như không thấy chầy bấy thì thôi

nói dại khờ bây giờ khoan chấp

Trường thi Long-ấp dạ đấp mã cao

suy nghỉ sự dỉ tuyệt đoan

Ý chẳng lo toan thế sang gánh khác

Người không tờ trát chạy giác nghiêng thuyền

lập hiền nhượng chánh

Ai đặng lòng Thanh lập tánh làm nhưng

Tôi chẳng dám xưng vi quân vi tướng

Nhiều người thuê

Tôi thiết rất quâ chỉnh ê lổ miệng

Lật tình minh truyện đi kiện cho hà

Tới chốn phổ đà

minh đế dạ phế Di-Đà

Mậu ngũ bất hòa nước nhà mất hết

Khiến nên việc chết ăn hết hai

chua phiền lắm

Cầu Trời Phật tấm tay nắm làm sao

Cho biết thấp cao lao dư nguyệt

Trước còn xương

Người dễ chẳng thương oan ương một thuở

Vạt nghiêng nưng dở bao nở để nghiêng

Thậm trách

Nước nào có trạng trách bạn không phân

Để loạn khổ dân phi ân người Trạng

Thiên tiên thấy cạt da loạn

ban họa tử

Lập đời tiền ngử không chủ vi ngôn

Người thác khôn chôn nhứt môn bá quốc

Việc xem vong thất

dể lời ghi hậu tri các việc

Lập đời tùng thiệt dỉ tuyệt sự nan

Chư quốc hiển vang bình an vỏng

lãnh hiếu hạnh lể nghi

Không kẻ ngu si dỉ tri phụ mẫu

Thế nầy na tẫu gia ngẫu đoạn tình

Khiến sát hại

9

Việc làm nhiều dại mình lại hại mình

Các nước bất bình xác hình mới thấy

tiếng công thâu đâu đâu cũng ngũ hết

Nằm như

người cà giao thây

Lòng ở chẳng ngay sau nay

ngăn trở

Ba năm quên thở niệm đở nam mô

Phật xách bỏ ra quỉ ma có vật

cần kịm chim nghịm xét suy

Gập thuở loạn ly Phật tri lại độ

Bấy lâu hào ngộ giả ngộ

ru niệm khổ

Miệng kêu Tiên Tổ nguyện bổ tông thân

Xét việc phi ân hậu thân ngậm ngặt

Đời này đại tặc

cứu Thánh Tiên bình yên bình cửu

Vi nhơn trí sửu linh cửu đở tình

Làm việc bất bình xà kình giảo nhục

dục đa đoan

Nhiều việc chẳng an than thở chí khổ

Nhập lâm kiến hổ móc cổ phân thây

Mới biết

Việc đời khó gói Phật nói không sai

Cũng mặc ý ai chiều mai không dể

Việc làm đổ bể Tây kể như Tàu

về Tàu chẳng đặng

Nhiều người tội nặn đều lặn sách trơn

Cây mục thoa sơn nhiều cơn phải tróc

Việc tiên sanh

Hậu nhựt lập danh niên canh Phật định

Đồng tuân nhứt lịnh Gia định cựu tồn

Phật đổi phần hồn

Chẳng lo còn mất cà khất còn chi

Quân tử vận suy đều khi hết trọi

Trời cao vọi vọi người gọi bất

10

người khi chẳng biết

Tâm hoài thiết thiết hung kiết dị nan

Tiểu nhơn bất an dọc ngang chẳng dể

Nhơn cư ơn

Chẳng những người thân chẳng phân tà chánh

Thấy người bạo tánh phải tranh cho xa

Bất Phật bất ma

Nhiều người mọi rợ chẳng sợ Phật ta

Lòng Phật Phật a lòng ma ma buột

Xem lòng nhiều cuộc

nó không nghe trong hoe hết thấy

Đương làm sơ xãy phúc gãy phức chưng

Việc lành chẳng

tục sở dục thiện tâm

Nhiều chổ ca ngâm

trường bãn

Gia bần tri đãng đồng quãng thới

Phật nói bất tùy còn gì nhơn nghĩa

Lòng như

cùng Tiên Tổ xấu hổ song thân

Chẵng muốn

lương khổ trương nhơn nghĩa

Rũi tay bể dĩa nhơn nghĩa lâu dài

Sao chẳng tranh tài

cực tâm trực mới ngoan

Lòng kẻ giàu sang nghinh ngang thời khó

Phật Trời nói có chẳng ngó nói không

tông thiếu cánh

Muốn cho bá tánh hiểu Thánh mới mầu

Ý sao chẳng cầu để sầu tôi chịu

Không ai bất thường

Chẳng nguyện Hớn trường can cường diện mạo

Chẳng lo lập đạo hung bạo làm chi

Vận còn suy vi phải đi cầu Phật

Nói chi súc vật để Phật khi Trời

Dạ chẳng lo đời theo thời chiến thắng

Chẳng e con rắn nó cắn nhức mình

11

Một mình hai gối ai thối mặc ai

Nhớ thuỡ rau trai chong gai cá nướng

Mặc người sung sướng làm tướng trào Tây

Tôi nói vạy ngay phương Tây chiếu cố

Đừng lòng ái ố thách đố làm chi

hiệp tử ly làm chi cho tốt

E khi hoãng hốt ta cốt mình mang

Lúc hiếp lúc tang hỏi hang chẳng tỏ

Tiếng la con thỏ Phật rỏ con trâu

Thương thuở con trâu lo âu con chuột

Ba con một cuộc chưa thuộc đuôi đầu

Lòng có vọng cầu dạ sầu khúc giữa

Khó chi một bữa người sữa lòng tôi

Nhiều chuyện tha ôi! Mồ côi thiết yếu

Nói thời liếu tíu kẻ níu người trì

Chẳng kỉnh trước vì Sau quì bái quỵ

Tận tình cáo thị bi lụy cá tôm

Cách trở sao hôm dạ ôm sao mọc

Khóe tra thuốc độc chẳng học Thánh hiền

Nhiều việc cảm phiền vong tiền phế hậu

Đều kêu bằng cậu cơ hậu không lo

Đánh lớn thua to chẳng lo cơm gạo

Tầm sư học đạo dỉ dạo giáo sư

Nhiều dạ cẩu trư hỏa lư phạt chí

Nhiều người vo ý miệng lý lu là

Lầm thuở rừng già bất hòa đạt vận

Yếm mang quần vận hầu cận Đế-Vương

Đơn ông càng cương khó thương văn tự

Lòng còn dụ dự đa sự nghi nan

Người nghỉ việc sang dạ toan bất phục

Dạ nguyền lánh đục phèn thục thời trong

Dở ổ chóm ong cuồng phong đại bại

Nói đi nói lại nhiều dại nói

hoài

Đánh trống liền hoài chẳng tài chi trống

Gia Nghị,còn sống nhà Tống vững bền

Gia Nghị

Lo bề anh chị Gia Nghị đừng lo

Dầu thác tiêu tro thác no sống đói

Cơm khô còn gói việc

tối đầu, Nam lầu tây tự

12

Tại nhơn sanh sự hà sữ hữu sanh

Nhiều việc khôn lanh đua tranh chầy bấy

Lo bề lổi nầy

Dám xưng Phật Thầy lổi ngài Gia Nghị

Thầy xưa chánh vị lập Nghị cầu cơ

Bá đạo su sơ

Phật ra khó dối thầm tối bày ngay

Đường mực phương Tây nẻ ngay mất vạy

Gian ngay khó đậy dở

xưng liền chằng huyền chẳng khảo

Từ ấu chí lảo Phật khảo phải khai

Hoặc gái hoặc trai tội ai nấy

thói hung hoang

Tới cửa tam quang giộc ngang chẳng phải

Việc nầy thừa tải quấy phải giao tôi

Cha mẹ vậy

Loạn đới lấy bậy phải đậy cho lâu

Nước mắt tay lau tay lau nước mắt

Kẻ Nam người bắc thiệt đắc một

một lòng một dạ

Mình làm tá họa vu vạ cho ai

Việc chớ đôi hai phải ai tay nấy

Ruột già nát

Giả điếc làm câm mấy năm khô héo

Nói tròn lời Khéo việc méo tại ai

Trách Phật Như-lai

quặn đau nặng teo gan

Lời nôi giọc ngang khó toan cứu cấp

Nghe người bộ ấp muốn đấp mả cao

Bị việc rặt

Tránh đường Tây tặc thậm ngặt anh hùng

Nói việc vô cùng khi bùng khi sạch

mắt biết đâu tai trâu còn mỏng

Nhớ lời

nở dại nghe ai

Đường cũ đạp gai lòng

bần trí đoản

Nhứt thâm lập khoản dạ quản

13

Thấy việc người khôn chư thôn e sợ

Phật lo

bất phế Hớn trào

Thương nổi anh hào ra vào vắng mặt

Nghỉ thân quá ngặt vắn bặt

dè xuống gióc

Người tu cất cốc chẵng bốc quẻ chi

Bạch Phật cung ly thức tri cho biết

Việc đời hung kiết

một hai đôi than ôi lo đạo

Phải lo cơm gạo giữ đạo lương điềm

Phải lập thơ niêm cổ kim hội trí

sự lý vi hương

Cho biết thiện vương hay là ác đế

Chẵng dụng lập kế say thế làm sao

Cẳn thấp cẳn cao nhảy

Không ăn mắc bẩy hết thảy mắc vòng

Chẳng biết đặng lòng bánh phòng hay trở

Tôi ba lổ thổ

bạt tai còn ai về nấy

Tôi làm có giấy chẳng thấy thời thôi

Nghỉ phận mồ côi chưa ngôi ăn

người quết tối Trời

Sao chẳng lo đời thương thời con dại

Thế cường vận bại Tây lại qua Nam

Đát chức

Chẳng e bãn hạ ngứa lạ cùng mình

Trách kẻ vô tình giữ mình an ổn

Ngày đêm xắn xõn thơ

hòa trẻ già chẳng nghĩ

Thế suy vận bỉ năn nĩ một mình

Ngưởng cáo Thiên Đình xét tình phàm tục

E lo ăn

Đi tới vừng trăng không săn nai gạt

Còn mang túi bạc hết nạt mất xương

Gặp thuở gở lưới

Cây khô chưa tưới héo dưới ngọn tươi

Hổ thẹn cho ngươi dám đươn lần nữa

Bụng tôi như lửa ai chửa

quần yêu phi tiêu mới đáng

Dạ lo ngày tháng ngao ngán năm dài

14

Chưa cho phép tài nằm dài

chi ai

Dầu gặp họa tai Phật khai chịu

phàm chẳng thấy chầy bấy Phật hay

Giữ đặng thảo ngay

dạy khỉ

Dạ lo thủ thĩ tịnh dỉ quan phòng

Phật chữa định phân việc ân việc oán

Dạ lo

nghị bất vị chớ khi

Một lủ ngu si Phật chi chi bậu

Cựu trào bất lậu

mặc dà chi vậy

Quản Cơ lòng đậy quở vậy biết sao

Trời Phật còn lao phải sao chịu vậy

phải dậy sửa thân

Nhiều việc phi ân dể phân khó tỏ

Đất thời sanh cỏ cặt lỏ sanh con

Nói việc dạ sắt

Việc đời nói gắt lòng bắc dạ Nam

Mười việc mười tham tôi dam để đó

Thấy lem lia

Người chẳng phân chia cưởi lia chưởi lịa

Thấy tường Phật địa Tây rịa một bên

Các việc giỏi

Con nhà thượng cỏi ai hỏi đừng ừ

Phải chửa thần thừ giả từ bậnh ngặt

Miệng niệm nam mô gia tô phải bỏ

Lời hay không tỏ ngọn cỏ phơi thay

Chẵng nhớ lời

nhiều việc lạ chung chạ một khi

Nghe sấm cung ly các chi kỳ phận

Phật Trời mắc lận quần vận

căng của ăn không hết

Người đừng câu kết mà chết không ngăn

15

E thác nhăn răng không ngăn lòng thảo

lảo tri ngôn

Mới biết lòng khôn đừng tôn trẻ dại

Dạ lo ngại ngại thiền bại chưa xuôi

Không chổ trong dạ

Phải lo phước họa đẳng tọa phi thường

Nói việc đưa đường ai tường trong bụng

Ngồi thời tim lụng miệng

nhớ Di-vô nhớ mô bồ tát

Nhớ ngồi chiếu lát xưng bác xưng cô

Chẳng phải nam mô

giấy chẳng thấy chư dưng

Bây giờ người xưng

đam quí đạo

Ngổ ngang nghịch bạo qui đạo

học cho xuôi

Mặc kẻ tới lui mù đui

con chuột

Học hành mới thuộc bạch tuột sao

Dầu đánh mấy roi không coi không biết

Dầu mà mắc nhiếc tai điếc trơ trơ

Nói việc ngẩn ngơ

có ổ người có tổ tông

Chẳng phải minh mông nhà không cha mẹ

Việc quan nhậm lẹ nạnh hẹ bất kham

cam chư sự

Tận tình ngôn hạ dỉ tạ thượng thân

Vi nhựt tế tân nhơn dân mỷ diệm

Xuất trình chiêm nghiệm mỷ diệm

tỏ phân vi nhân minh chánh

Lập nhơn tâm Thánh lưởng lánh thuận hòa

Hiệp dạ trẻ già thượng hòa hạ lục

Phong đồng tâm

Tam giác hội thân quan dân việc nước

Vi quân tử trước vi phước vi lương

Tích thiện quốc vương

Nhứt đoan Gia-Nghị lưởng thị châu trần

16

Hữu phước hữu phần vô phần vô phước

Song đăng dưng trước việc

tóm thâu xã tắc

Trước thời nam bắc nay chắc Hớn bang

Điềm ứng thiên nhan hiển vang vạn tuế

tâm phế thiện vương

Vô quốc thâm cương dân nương dạ bạo

Dạ xao lãng đạo hung bạo tề tề

tử hậu

Thiên cơ tri lậu tử hậu loạn tâm

Chẳng mấy trăm năm cơ thâm xử thất

Lập đời vạn thất

cỏi hiển vang cư an Trời Phật

Vô tà vô vật nhơn Phật tịnh tình

Nhứt thống Trời đình tàn hình biến hóa

vận hóa Thánh Tiên

Một cỏi thượng thiên hòa viên tâm thống

Bắt còn nào sống chất đống lại nhà

Lòng dạ thuận hòa

Con nào thác yểu, Phật biểu bỏ ra

Co Phật Phật la con ma ma dắc

Nhiều lòng gay gắt

khó vào chổ sống

nghe chi

Người dắt Phật đi từ bi để Phật

Xúm nhau mắn dại nghĩ lại chẳng khôn

Hàng Tín lòn trôn

nghĩa nhơn bạc ơn con chó

Chẳng tường dể khó

con nhảy con đi

Thiệt chẳng biết chi khinh khi một lủ

Thiệt đồ phản chủ chổ củ không quen

Bay hơi thúi khét lại ghét chổ ăn

Cả lủ không căn xích xăn không đặng

17

Dạ mông lành nặn lặng

tối không trăng, ham ăn ham ngủ

Thiệt loài phản chủ ai rủ muốn theo

Đói nằm chèo queo thấy heo thèm thịt

lịch mù mịch đôi ngươi

Cây héo mà tươi thấy tươi mà héo

Muốn ăn cho béo nợ kéo mà trừ

biên thùy giỏi nữa

Thấy hư thời sửa dơ rửa cho rồi

Để vậy khó ngồi bồi hồi trong dạ

dạ ô ma

Ai biết lòng ta con ma lòng Phật

Đừng noi thú vật cải Phật chẳng nên

Đau mà Trời Phật

Gẩm đời nhiều tật Trời Phật chẳng màng

Ăn nói đứng đàng đầu hàng cuối xóm

Đi thời lóm khóm

dư công minh mong chẳng thiếu

Về nhà đàm tiếu tối níu chị nầy

Nói chuyện cù xầy nghe rày không

lặng chê cười

Thấy vậy nhiều người chê cười sanh chuyện

Kẻ thưa người kiện sanh chuyện chối đôi

Lại tốn trầu vôi

Chẳng bì ông Cống văn thống ông nghè

Nói chuyện sau hè không dè trước cửa

Ăn cho có bửa sấm

làm xàm chàm nhàm trong bụng

Sanh tâm ăn vụng trong bụng ngu si

Chẳng biết việc chi mà suy mà nghĩ

Nói bát kim

Thiệt khó lập nghiêm sự kim đa cải

Muốn làm cho phải đa cải khổ

Nói thời nghe nặn lắng lặng còn nghe

Như tiếng

soi khó coi của thế

Tuy là bán ế hương

mấy hồi

18

Lo việc chưa rối ăn ngồi lặng

Hởi chưa quá lảo còn khảo còn tra

trưởng kinh cầu nghinh hiền Thánh

Soi lòng bá tánh vi cánh sum vầy

Trước bước lại Thầy

còn nhớ lời nghi

Đừng dạ ngu si bất tri Tiên Thánh

Cầu cho bá tánh tâm Thánh tri tường

Nhứt lễ cúng gường

Vạn gia bỉ dạ đáo tọa chúa công

Lễ bái vọng đông thinh không thấu bái

Cầu hồn hoàn tái miệng vái Tiên

mình huờn linh hưởng thọ

Cầu cho hai họ thượng thọ qui căn

Cầu Trời cầu trăng thiệt căn thiệt

hội mây trần

Mê Thánh mê Thần mê trần trời bỏ

Ngày sau ít cỏ thiệt rõ nhiều cây

mắc tội

Nhớ ơn một hội tấm gội chúng sanh

Xác phàm hôi tanh nhơ đanh chầy bấy

phải thương

Cứu thuở oan ương Tây-phương chí nguyện

Chí tu phương tiện dỉ biện nan công

Lâm trận nảo

Chừng nào quá lảo hết bảo minh mông

Người khá gắng công học trong phép luật

Dỉ tình

Cho biết ở đời phải thời hay phải

Quấy thời biết cải nói phải biết nghe

Có mắt cây tre gió

sanh giặc việc ngặt hiểm nghèo

Phò chúa qua đèo vận nghèo Ngủ-Thiệu

Phật không để chịu người liệu đời nầy

chầy quả nầy trước mắt

Nói ra gây gắt nước mắt gập ghình

Xem thấy cái hình cái tình khó thấy

không thấy thời thôi

19

Việc Phật người bôi thương ôi khó lắm

Xương thời một nắm chịu đấm

Gia Nghị

Các ngôi đồng thị Gia Nghị thành

Chú bãy phân dư an cư Gò-sặt

Lâm-cơn nguy biến vận khiến hỏa thiu

khó phân nhờ ân Trời Phật

Nhơn đồng giữ vật

miệng bất nhơn

Nói chuyện phi ơn bất nhơn thất đức

Nói nhiều chuyện tức cách bức lòng Trời

nghiệp

Tôi theo không kịp tội nghiệp đời nầy

Sống ở chờ ngày thác rầy không bữa

Nhà không đống cửa

Ngó núi ngùi ngùi sụt suồi biển ngọt

Nước không nổi bọt cần-đọt múi nhiều

Việc hư bỏ liều

Người nào gian nịnh họ trịnh siêu thoàn

Muôn việc cảm phiền làm hiền Phật độ

Chánh Thần ũng hộ

Ngư Tiều chính chiều ruột thắt

Kẻ Nam người bắc nói mắc khó nghe

Lo việc mua be đóng ghe

biết thuở nào bồi

Khó đứng khó ngồi bồi hồi việc hậu

Cám thương thân Cậu lo hậu quốc vương

nương mây bạc

Vận tề bất đạt xiêu lạc hai phương

Nhiều nổi oan ương lưới vương cho kẻ

tên

Đặt để hai bên ở trên có chúa

Ăn cơm phải múa việc chúa cho dàng

Bạo phát bạo tàng

ngày mủi nhiếm chúm chím lắc đầu

Ba hồi mỏ hầu lầu không có

Miệng thời la ó bắt nó

20

nạp Tây vấn tội

Nhiều lòng phản bội lập hội lương điền

Kết sửa bạc tiền cảm phiền làng tổng

Bụng người khổng không dò

Dạ muốn làm trò dặn dò lòng tớ

Việc nào cũng nhớ thớ thớ ngoài môi

Trong bụng tích vôi

Thân tôi xiêu lạc hai hạt đều cười

Chẳng biết vàng mười thương người mắt bịt

Tâm sầu mù mịt

ngang lòng toan nói phách

Nhơn ác nhơn phách

bất hòa

Sao chẳng

đóng ke mắt ve tầm bậy

Lòng không muốn

vát mỏ cày

Làm tớ nghe Thầy chịu rầy lúc đọa

Phật Trời phép lạ trần hạ khó hay

Thúi hơi ngầy ngật lột trật còn non

Lòng sắt dạ son nước non vòi vọi

Đường cao vòi vọi

tới chưng rừng ngó chừng nẻu tắc

Tôi nam chúa bắc gay gắt nhiều phen

Bạc trắng mà đen khó khen cho bạc

bạch hạt biết thơ

Một mình bơ vơ ngẩn ngơ non núi

Dưới thời khe suối trên núi chang chang

Nhiều thấu

Hổ trang thơ ấu miệng tấu cửu trùng

Nước chảy đúng đùng anh hùng thất vận

Áo mang quần vận

thọ tai trách ai mính quấy

Phật Trời ngó thấy phải quấy chăng không

Đứng nói minh mông phạm trong điều luật

chịu cực nói ngoan


No comments: