Saturday, October 24, 2009

VĂN HÓA GIÁO DỤC

V. VỀ VĂN HÓA GIÁO DỤC

====Trong bao nhiêu năm thống trị độc tài, tàn bạo, Cng sản đã theo đường lối Marx Lenine , phá hủy văn hóa dân tộc, thi hành chánh sách ngu dân, bóp chẹt tự do, dân chủ và phát triển. Nay chúng ta phải xây dựng lại một nền văn hóa giáo dục mới, thủ tiêu mọi tàn tích của chủ nghĩa cộng sản hại dân hại nước. như là chủ trương đảng và nhà nước nắm độc quyền văn hóa, giáo dục, chủ trương vô sản chuyên chính, và quan niệm hồng hơn chuyên. Mục tiêu của chúng ta là tự do, dân chủ và phát triển. Chúng ta phát huy văn hóa dân tộc, đồng thời tiếp thu tinh hoa nhân loại để làm giàu cho văn hóa,giáo dục của chúng ta.
I. VĂN HÓA :
1.Cộng sản đã phá hủy đền đài, lăng miếu và các di tích lịch sử, chúng ta phải bảo vệ , trùng tu những công trình có giá trị của tiền nhân.
2.Cộng sản đã đốt phá sách, tài liệu văn hóa cũ, chúng gọi văn hoá không cộng sản là văn hóa đồi trụy, nô dịch, nay chúng ta phải sưu tập, bảo quản và phục hồi các tác phẩm có giá trị của tiền nhân .
3. Cộng sản đã xuyên tạc các giá trị cổ truyền, chúng ta phải đề cao, bảo vệ các tư tưởng, phong tục và truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta.
4.Cộng sản đã kìm kẹp nhân dân ta, không cho nhân dân được tự do phát triển. Chúng khủng bố các giáo sư, các văn nghệ sĩ, các thành phần trí thức. Chúng bắt văn học, nghệ thuật, giáo dục làm nô lệ, làm công cụ tuyên truyền, Chúng ta phải xây dựng một nền văn hóa tốt đẹp, trong đó nhân dân dược mọi thứ tư do, dân chủ và bình đẳng như là tư do ngôn luận, tư do báo chí, tư do tín ngưỡng.. ., như các nhân dân tiến bộ trên thế giới.
II. GIÁO DUC
1. Thủ tiêu đường lối giáo dục độc tài, ngu dốt và thiển cận của cộng sản. Cộng sản nắm độc quyền giáo dục, Chúng ta chủ trương giáo dục toàn dân, trong đó tư nhân cùng nhà nước góp sức xây dựng một nền giáo dục tự do, dân chủ,.

2. Cộng sản chủ trương vô sản chuyên chính, chúng ta chủ trương giáo dục tự do, dân chủ, và bình đẳng khiến cho mọi người, mọi thành phần không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, sắc tộc..đều có thể học tập để tiến bộ, đóng góp vào nền dân chủ và thịnh vượng của quốc gia.


3.Cộng sản chủ trương giáo dục ngu dân. Chúng xuyên tạc lịch sử, bóp méo sự thực, lấy những lời hô hào của lãnh tụ làm giáo khoa, lấy học sinh, sinh viên dốt theo chủ trưong hồng hơn chuyên và vô sản chuyên chính đã làm cho giáo dục ngày càng sa sút kéo theo sự lụn bại về khoa học,kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, ngoại giao.. .Chúng ta chủ trương giáo dục toàn diện, mục đích đào tạo những con dân tài đức song toàn, đầy đủ đức dục, trí dục, thể dục dể phục vụ đất nước hữu hiệu.

No comments: