Tuesday, September 17, 2013

IV. MỤC LỤC TRUYỆN KÝ, KỊCH THẾ KỶ XX

 
 IV. MỤC LỤC TRUYỆN KÝ
THẾ KỶ XX

DOÃN QUỐC SỸ


Doãn Quốc Sỹ -Hai chàng thi sĩ-(truyện)  THẾ KỶ XX .số 1, tháng 7/1960.   65.
Doãn Quốc Sỹ. Chiếc nhẫn Saphir. (truyện ngắn).  số 2, tháng 8/1960.  3.
Doãn Quốc Sỹ..Về làng (truyện)...THẾ KỶ XX . số 3, tháng 9/1960.   53.
Doãn Quốc Sỹ..Tiếng hát tự lòng đất. (Truyện).  THẾ KỶ XX    số 4, tháng 10/1960.    72.
Doãn Quốc Sỹ . Tiếng hát tự lòng đất (truyện)..số 5, tháng 11/1960.   49.
Doãn Quốc Sỹ .Những cụm hoa vàng (truyện)  số 6, tháng 12/1960.44.

DUY THANH
Duy Thanh. Khảng cách (truyện).THẾ KỶ XX  số 1, tháng 7/1960.    54.
Duy Thanh..    Trái tim (truyện). THẾ KỶ XX   số 2, tháng 8/1960.   51.

DƯƠNG NGHIỄM MĂU

Dương Nghiểm Mậu.  Kinh Cầu nguyện (truyện).số 1, tháng 7/1960..44-49.
Dương Nghiểm Mậu.   Bên sườn núi đá. (truyện). số 3, tháng 9/1960.    25.
Dương Nghiểm Mậu. Niềm đau nhức của khoảng trống (Truyện).  số 4, tháng 10/1960.       40.
Dương Nghiểm Mậu..Người mã phu.   (truyện).  số 5, tháng 11/1960.  83-86.

KIÊM MINH
 Kiêm Minh.  Vấn đề Phượng.  (truyện).THẾ KỶ XX  số 2, tháng 8/1960.26.


THẢO TRƯỜNG

Thao Trường. Qua một cái cầu. Lên một cái dốc ( truyện).số 1, tháng 7/1960.  78.
Thao trường.  Trước mặt, sau lưng (truyện)..THẾ KỶ XX   số 3, tháng 9/1960.     46.
Thao Trường.  Cái hố, (truyện).  THẾ KỶ XX   số 4, tháng 10/1960.     28-33.
Trần Dạ Từ.  Cuộc chia tay của Tạo (truyện). THẾ KỶ XX   số 2, tháng 8/1960. 64.

TRẦN LÊ NGUYỄN
Trần Lê Nguyễn.. Đêm ba mươi (kịch).THẾ KỶ XX  số 3, tháng 9/1960. 34.
Trần Lê Nguyễn.(thơ).  Saigon xưa. Không thời gian. số 4, tháng 10/1960.  12.

TRƯỜNG DUY 
 
Trường Duy. Sao khuya (truyện).THẾ KỶ XX    số 4, tháng 10/1960.      35.
Trường Duy. Cỏ lá (truyện). THẾ KỶ XX  số 6, tháng 12/1960.  ... 62.

VĨNH LỘC

Vĩnh Lộc . Góc phố  (truyện). THẾ KỶ XX  .số 1, tháng 7/1960.           24.
Vĩnh Lộc Khúc quanh (truyện). THẾ KỶ XX  số 3, tháng 9/1960.   17.

VÕ PHIẾN

Võ Phiến. Thương hoài ngàn năm (truyện),THẾ KỶ XX    số 5, tháng 11/1960.  34.
Võ Phiến. Thương hoài ngàn năm (truyện)  .THẾ KỶ XX số 6, tháng 12/1960. 35.


No comments: