Tuesday, September 17, 2013

V. MỤC LỤC BIÊN KHẢO THẾ KỶ XX

V.  BIÊN KHẢO
THẾ KỶ XX


BỬU CẦM
Bửu Cầm.. Tác giả bài thơ " Bán than" không phải là của Trần Khánh Dư. số 3, tháng 9/1960.  74. HOÀNG CHÂU THANH 

Hoàng Châu Thanh. Tiếng nói của bàn tay.(Triết lý)THẾ KỶ XX .số 4, tháng 10/1960.  52.
Hoàng Châu Thanh..Thi ca với triết lý trong tư tưởng Holderlin. số 5, tháng 11/1960.      44.
Hoàng Châu Thanh. Thiên nhiên trong thi ca Holderlin.  THẾ KỶ XX  số 6, tháng 12/1960. 54.LÝ HOÀNG PHONG

Lý  Hoàng Phong. Trên đường về thành phố (truyện), THẾ KỶ XX  số 4, tháng 10/1960.. 3-10.
Lý  Hoàng Phong.. Trường hợp một người làm thơ.THẾ KỶ XX   số 5, tháng 11/1960. 75..


 LÝ CHÁNH TRUNG

Lý Chánh Trung.Văn nghệ và tự doTHẾ KỶ XX .số 5, tháng 11/1960. 1.NGUYỄN KHẮC HOẠCH

Nguyễn Khắc Hoạch.  Đi vào đoạn đường hôm nayTHẾ KỶ XX . số 1, tháng 7/1960. 1.


NGUYỄN SĨ TẾ

Nguyễn Sĩ Tế. Sơ thảo văn học sử.THẾ KỶ XX  số 1, tháng 7/1960.  18.
Nguyễn Sĩ Tế.. Bản chất của văn học sữ.THẾ KỶ XX  số 2, tháng 8/1960.   11.
Nguyễn Sĩ Tế. Thí nghiệm đạo đức của Trần Tế Xương,THẾ KỶ XX   số 5, tháng 11/1960.        17.

 NGUYỄN ĐĂNG THỤC
Nguyễn Đăng Thục. Sáng tạo văn nghệ..THẾ KỶ XX . số 3, tháng 9/1960....    49.


 NGUYỄN VĂN TRUNG
Nguyễn Văn Trung. Tìm hiểu tác phẩm nghệ thuật.THẾ KỶ XX  số 1, tháng 7/1960.  9.
Nguyễn Văn Trung. Văn chương hiện sinh. THẾ KỶ XX  số 3, tháng 9/1960.  3.
Nguyễn Văn Trung. Tìm hiểu tác phẩm văn nghệ-   Luân lý và văn học. số 4, tháng 10/1960.      17.
Nguyễn Văn Trung. Tiểu thuyết mới trong văn chương Pháp ngày nay.số 6, tháng 12/1960. 3.

THANH LÃNG

Thanh Lãng.Vị án  Kiều (thảo luận).THẾ KỶ XX  số 2, tháng 8/1960.  43.
Thanh Lãng. Vụ án Kiều.(Khảo luận)  THẾ KỶ XX  .số 1, tháng 7/1960.         70.
Thanh Tâm Tuyền.  Khuôn mặt (truyện). THẾ KỶ XX  số 1, tháng 7/1960. số 1, tháng 7/1960.  33.
Thanh Tâm Tuyền  . Nguyện -Khuôn mặt (truyện).số 2, tháng 8/1960.  34.
Thanh Lãng.Lịch sử tiểu thuyết Việt Nam.  (1913-1932). THẾ KỶ XX   số 5, tháng 11/1960.   23.
Thanh Lãng.Lịch sử tiểu thuyết Việt Nam.(1913-1932); THẾ KỶ XX số 6, tháng 12/1960.17.

No comments: