Tuesday, September 17, 2013

MỤC LỤC PHÂN TÍCH TẠP CHÍ SÁNG TẠO * LỜI NÓI ĐẦU

 
 LỜI NÓI ĐẦU


Sau 1975, tôi sống ẩn dật tại Saì gòn. Tôi nghĩ rằng tôi phải làm một việc gì cho qua ngày tháng.
 Vì vậy, tôi quyết định viết bộ Văn học sử Việt Nam từ khởi thủy đến hiện đại.
  Trong thời gian sưu tầm tài liệu, tôi thấy bộ Sáng Tạo rất có giá trị nên tôi làm Mục Lục Phân Tích Tạp Chí Sáng Tạo cùng một số tạp chí khác như Hiện Đại, Thế Kỷ XX  để cho  các bạn đọc dễ dàng nghiên cứu tìm hiểu. Công việc đã xong khoảng 1980. Từ đó đến nay cũng trên 30 năm, nay tôi có dịp giở lại chồng sách cũ, thấy bản thảo năm xưa đã bị mối gặm, bèn đem ra đánh máy lại để công bố cùng các bạn đọc.
Xem ra, qua thời gian nửa thế kỷ, các độc giả miền Nam vẫn chú trọng các tạp chí quê mình như Sáng tạo, Hiện Đại, Tư Tưởng, Đại Học, Bách Khoa, Sử Địa, Văn Hòa Nguyệt San...

Sau 1975, có một vài ông  tố ông X là CIA nhận tiền Mỹ, ông Z xin trợ cấp ra báo...
Các ông ấy có cái đuôi phản chiến, hoặc xoay chiều khi thấy miền Nam bất lợi. Muốn sống với cộng sản, con người khôn ngoan phải tố mình và tố người.

Cộng sản đã kết tội Trương Vĩnh Ký, Phạm Quỳnh. Dù hai ông này có theo Pháp mà làm tay sai trong phạm vi văn hóa, nhưng hai ông đã có công nhiều trong việc xây dựng nền văn học mới.  Trông người thì cũng nên trông ta. Người cộng sản khoe khoang họ yêu nước nhưng chính họ theo ngoại bang phản dân, hại nước. Chủ nghĩa Marx cũng là chủ nghĩa ngoại bang, chính trị ngoại bang, và cộng sản quốc tế cũng là một thứ đế quốc. Nếu ông X nhận tiền Mỹ, ông Z xin trợ cấp mả làm báo thì cũng giống như Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng nhận lãnh tiền bạc, lương thực, vũ khí và cố vấn  Nga, Hoa . Trong cuộc chiến ý thức hệ, kẻ theo bên này, người theo bên kia. Chúng ta là nhược tiểu. Có gì mà tự hào?Có gì mà ngượng ngùng?

Nhiều người trình độ chính trị thấp kém, hoặc vì sợ hãi, hoặc vì cơ hội chủ nghĩa, hoặc vì theo lệnh "tôn sư" mà hướng về cộng sản, cứ sợ mang mặc cảm theo "Mỹ Ngụy", nhưng sau 1975, hầu hết người miền Nam được gắn bảng hiệu CIA, và các ông, các cậu phản chiến, như nhóm Trình Bày sao lại bỏ thiên đường cộng sản mà sang Âu Mỹ như, Nguyễn Văn Hảo, Lê Văn Hảo. Trương Như Tảng, Châu Tâm Luân. Ngô Thế Vinh? Hay các ông sang Âu Mỹ cũng là thực hiện công tác chống Mỹ?
Canada ngày 11 tháng 3 năm 2013
Nguyễn Thiên Thụ

No comments: