Tuesday, July 5, 2011

III. CÁO THỊ 1KIM CỔ KỲ QUAN
quyển III

CÁO THỊ
Ấn bản 1964
từ trang 41-89
mỗi trang 2 cột, chia thành 5 tập, mỗi tập 10 tr.
ấn bản 1964 đầy đủ còn bản Hòa Hảo Cali thiếu 500 câu đầu
CÁO THỊ 1
tr. 41-50
1

1. NẦY LỜI CÁO THỊ GIA-NGHỊ (1) LỜI RAO
Để ý thấp cao lời rao Gia-Nghị
Khuyên tình quê thị anh chị xem chơi
Tôi cũng nương hơi lập nơi cáo thị
5.Việc chưa bình trị anh chị chẳng tu
Hậu nhựt giơ khu (2) thấy tu người lấy
Tôi mà nói bậy nói vậy chẳng nghe
Sống gió bể ghe đẩy te vô cỏ
Ma ngồi cho tỏ , Phật bỏ chẳng dùng
10.Cơn đó chạy cùng không mùng mà ngủ
Ngồi khoanh tu rũ phản chủ phản quân
Phật chẳng lòng ưng xây lưng lấp mặt
Nghĩ nhiểu việc ngặt lũ giặc hãm dâm
Thấy việc cơ thâm bị đâm bị chém
15.Sức tôi nay kém việc ém để dành
Dở ra việc lành tanh bành việc dữ
Để mà coi thử ngôn ngữ người sao?
Ý thấp ý cao ở sao cho biết
Bất kỳ ngôn thuyết Phật biết dạng hình
20.Kiến thể kiến tình loạn bình đồng kiến
Trước thời nghe tiếng vận biếng nghe tai
Nghe chất lỗ tai chiều mai nghe nữa
Nước sôi nhờ lửa con giữa nhờ Trời
Tôi thiệt đôi lời Phật Trời một dạ
25.Thỉnh đồng hiệp tọa bá dạ là tôi
Ngôi nào một ngôi lòng tôi trăm tiếng
Vậy mà nguy biến Trời khiến lẽ nào
Nói trước lao xao sợ lao sợ khổ
Quốc-vương thủy thổ (3) báo bổ khôn cùng
30.Việc nay phải tùng là tùng theo buổi
Giặc đà gần đuổi giặc đuổi bên tây
Lãnh bức tờ mây trừ Tây trực khứ
Lập lời ý tứ hoặc khứ hoặc không
Nói việc minh mông dư công nói rán
35.Nói năm nói tháng hoặc tán ra ngày
Nói tớ nói thầy nói thầy nói tớ
Nói mà không nhớ thầy tớ phân ly
Nhiều việc khinh khi phân ly Thầy tớ
2
Nói mà người nhớ việc tớ như Thầy
40.Các việc tỏ bày việc thầy như tớ
Phải thời cũng nhớ quấy tớ lòng quên
Để đẹp hai bên hư nên coi thử
Của tiền tích trữ kinh sử không coi
Nghĩa lý không soi lâu coi quên hết
45.Lập đời coi kết ăn Tết coi chơi
Khi nào thành thơi khỏe hơi sẽ đọc
Sĩ thời ăn học ngang dọc sĩ ai
Đánh lộn lỗ tai hai trai một gái
Thuận tình ân ái sự trái ái ân
50.Chẳng biết cũng phân không phân chẳng biết.

Khi buồn thới thiết dạ tiếc thời thương
Bắt ngựa gò cương kéo rương mở khóa
Phật Trời nhiều giá sợ quá buổi trưa
Phải giá cũng đưa ngồi trưa nóng nực
55. Tiểu nhơn tranh thực trung trực cố vinh
Cố sách cố kinh bất minh cố oán
Nhiều lời ngao ngán phá tán gia tài
Nhơn nghĩa lâu dài của sài mấy tháng
Của tiền lai láng ở tháng ở ngày
60. Nhơn nghĩa lâu dài ở rày trong bụng
Việc nào mình dụng trong bụng phải ghi
Việc nào bất tri dầu ghi không nhớ
Lóng tai nghe bớ nghe bớ lỗ tai
Con mình nghe ai con ai không biết
65. Dầu lăm tử tiết cho biết con mình
Ăn ở khác tình bất bình hai ngã
Cơn buồn thông thả lập quả chí tu
Biết thuở ngao du không tu biển Thánh
tánh xưa Thánh mới tu
70.Nay việc thôn phu rừng mưu chí Thánh
Tu như ăn bánh xưa chí
Dạ minh tâm trí xuất ý quan phòng
cho thân làm trâu mà chịu

3
Việc nhà toan liệu làm chi
75. Nhiều việc khinh khi sầu bi tưởng
trăm con gái dạ trái không dùng
Tôi thiệt đứa lấp cánh
Người phàm tòng Thánh ngu tánh thiếu gì
Ở phải phân bì nương tùy đức Phật
80.Bằng không của ma bất bụng
Thiết tâm khẩu tụng dỉ phụng thừa ơn
Đãi sắc lịnh tân hoàng ân đạt chí
Thiên đình hội thí, Tứ hải ngao du công phu luyện tập
Nhơn tình cửa Phật dỉ lập dị đoan
85.Chư quốc bất cang dỉ sang thính bạo dĩ tạo đạo mầu
Tâm thiết vọng cầu lập lầu Nam-Diện
Phật Trời ứng hiện quốc truyện tại đồng cai chư sạ
Hội ân thỉnh tọa phi họa Hớn đường
Chư sự khá tường chúc đường trước con bước ngồi sau
90.Văn võ muôn tâu một câu thọ thọ
Trước bài trăm họ bất thọ đội ơn Thánh giáo
Lập đời tỏ cáo nguyện báo công tôi
Nhiều kẻ bạc vôi thương ôi chí thiết chúc ông
Cám tưởng minh mông lòng không xao lãng
95.Chẳng lo kiếm bản thàn nảng miệng cười
Chẳng muốn xúm nhau nói bậy nói vậy thời hơn
Thiết kẻ phi ơn Thất sơn khó tới
Nhiều người quyền quốc việc mới chèo te buôn bán
Cất lầu cất quán cho tháng cho ngày
100. Chẳng nhớ lời Thầy đố mầy nên đặng
Thầy xưa lội lặn đã nặng công lao
Sự thế lao xao nay tao lập lại
Chẳng nghe lời dạy tồi bại có khi
4
Tự ý thị phi
105.Nay tôi lội lặn cũng nặng cái lòng
Nói việc bao đồng dự phòng ông tới
Lập làng Hưng Thới người dưng đồng ưng một dạ
Mặt người coi lạ minh lý ngôn phàn
Mới thiệt là dân dỉ ân hết thuốc
110.Bây giờ nói tuốc không đuốc soi bang nan hành
Phật dạy làm lành chưa đành không
Việc đời thậm tốc dị bốc Tiên tri
Người nào khinh khi hậu ly đạo Phật chẳng kỉnh vì, phân bì theo thú
Đời ăn cháo lú miệng bú sửa ma
115. Thiệt ít người ta nói ra cải chẳng phải chỗ nào
Ăn nói ào áo như Tào dấy loạn
Ví như Kim-Đạn vây Trạng đầu sơn
Nhiều kẻ sao an sự thế
Phật Trời vong phế thiễu tế tử thi
120.Ít kẻ từ bi liễu tri Tiên Thánh Hớn bang
Hết kẻ dọc ngang hiển vang phước thọ
Tiểu thơ mặt lọ hai họ hòa duyên
Lòng người Phật Trời tích đức thậm ức đời nầy
Việc nói tỏ bày chê rày bất lực
125.Hết người trung trực thuở rã rời tời bời thân thể
Nói ngay chẳng kể Phật để chỗ nào
Ăn nói hỗn hào ra vào Trời phế chẳng cầu
Nói việc ưu sầu vô đầu vô vị
Cơn còn bình trị anh chị ỷ thân Đoạn quấy
5
130. Tôi cho người thấy việc máy thiên cơ
Người cũng ngó lơ tôi ngơ ngẩn dạ
Chê tôi nói lạ Chẳng cầu ai khen bạc đen lời nói
Giúp nhau cơn đói bằng gói khi no
Trong bụng chẳng lo khó cho phước hậu cậu sợ lậu con Thầy
135.Một lũ ăn mày không bày một đạo
Nói lo cơm gạo sáng tạo cơ đồ bồ vôi trắng
Nhiều bề cay đắng phải cắn cái răng
Nhiều kẻ lăng xăng không căn Diêm la
Đều biết cơ gia la nghị
140.Chẵng bày bia vị bi lụy tâm ai
Tự ý gái nói cười độ người bất chánh
Phật Trời trị nghĩ sự dĩ bày tường
Người chê việc thường tỏ nhà ngói
Thấy người án nói bụng đói biết no
145. Đương thuở nằm co phải lo việc thử ngôn
Thân chết chưa chôn nói khôn hơn Phật
Thương con lật đật niệm Phật không lo Thân thể ỷ
Chẳng ai tu tỷ xét nghỉ thân sau
Chẳng xét cạn sâu biết đâu mà thấy
150. Lập lời để lời Niệm Phật vái trời thương đời phi nghĩa
Dạ lo sút sĩa nhân nghĩa không tường
Thiệt kẻ ở Dạ lo cơm gạo nhơn đạo không lo
Gập thuở nằm co biết no hay đói Giả làm Thầy bói
6
chẳng biết chí sống đi đâu mất
Người nam nói xấc khó cất cái thây
155.Tôi nói việc hay ở lặng chịu nặng cái lời
Chắt lưỡi kêu trời ở đời thậm khổ
Nhiều lần xấu hổ thiệt ngỗ nghịch biết phân sao nữa
Trời mang bụng chữa sấm sửa sổ lòng
Tiêu nghệ dự phòng đạo đồng dường cử
160. Cho người xương Tới đời khó thương cái rương không khóa
Hôi cơm tanh cá vàng đá bấy chầy
Chẳng tưởng đạo
Nhiều người thông thuộc là cuộc ở đâu
Chẳng tới bực sâu cầm câu nhớ cá
165. Ngọc còn ẩn đá rồng hóa lên tới đây thời biết
Sau đừng có tiếc hung kiết tại Trời
Ăn nói nhiều lời cãi Trời châu ổi
Ra tay cầm chổi gió thổi phương đông
Lập chí giao phong quan ông xuất trận
170. Nghe nhiều người giận thế cận
Đời nầy thiệt dại hết đậy phải bày
Cám tưởng ơn Thầy vào rày lạy Phật
Niệm Trời niệm Phật mỗi tật mỗi lành
Hung dữ Phật hành chành bành thây thúi
175. Đừng mang áo túi lúi búi trong mình
Mắc áo bó hình thiên đình xử hết
Người lầm mà chết Phật hết dạy răn
Nhiều việc lăng xăng không ăn thời chết
Việc đời cận tết thấy chết mới hay
180. Tuy sống ngày nay thương thay mai thác
Việc tôi nói khác cô bác chẳng dùng
Chê nói tầm khùng dở mùng thấy chúa
Mặc tình tay múa đựng lúa hay lu
Mới hản sự tu công phu mài sắt
185. Phân nhau Nam bắc kẻ tắt người quanh
Ngó thấy thượng thanh rạng danh tổ đức
Việc này chẳng tức ở bức tại người
Nhiều việc vui cười thương người Phật khóc

7
Cao mên đánh bóc trọc lóc nhiều ngay
190. Nam việt chê tây thương thay mình vạy
Việc làm tồi bại mình hại lấy mình
Chớ trách thiên đình nhơn tình bất phách
Nói hơi kêu cách nói sách nói kinh
Mười chuyện bất minh làm thinh chịu dại
195. Nói đi nói lại thì ngại lòng người
Ngoài miệng nói cười thương người trí huệ
E sau tình tệ U, Lệ (4) đa đoan
Khiến việc nghinh ngang tang hoang nhà cửa
Người khôn khó sửa như lửa cháy đồng
200. Dứt mối tơ hòng sợ lòng nhúm lửa
Không ai dám chửa nhiều bữa loạn tâm
Sau hội bính âm cơ đa lý tự trí tự ngu
Biển Thánh rừng nhu (5) chỗ lu chỗ tỏ
Dại như con thỏ thấy cỏ thèm ăn dỡn trăng mầy giỏi
205. Ngãi điên chửa giỏi lấy chổi, đánh đầu
Hậu nhựt chư hầu vọng cầu Phật tổ
Người trong thủy thổ nghĩa nhơn lương nhà Thương mắc đọa
Mới rằng tỏ dạ việc họa việc linh
Để vậy làm thinh bất minh lập tánh dấu phàm
210. E kẻ ăn làm tiếng đàm cuồng ngữ
Thân ai nấy xử sự thủ nan tình Chẳng chắc việc hỏa
Phật còn nhồi nhã các ngả ứng thinh
Việc ở cao minh trung tinh rằng phải
Quân dụng tứ hải minh lập nghiêm Cổ-Kim hội ý
215.Việc đời đa lý ngụ trí bình phân
Lập đạo nghĩa nhân tin bực hiếu trung
Tùng ý gia thung bất khổ giáo
Nhiều người nói láo cơm áo chẳng đền
Thiệt khó vào ra người ta chẳng có
8
220. Phải như không thấy chầy bấy thì thôi
nói dại khờ bây giờ khoan chấp
Trường thi Long-ấp dạ đấp mã cao suy nghỉ sự dỉ tuyệt đoan
Ý chẳng lo toan thế sang gánh khác
Người không tờ trát chạy giác nghiêng thuyền lập hiền nhượng chánh
225. Ai đặng lòng Thánh lập tánh làm nhưng
Tôi chẳng dám xưng vi quân vi tướng Nhiều người thuê
Tôi thiết rất quâ chỉnh ê lỗ miệng
Lật tình minh truyện đi kiện cho hà
Tới chốn phổ đà minh đế dạ phế Di-Đà
230.Mậu ngũ bất hòa nước nhà mất hết
Khiến nên việc chết ăn hết hai chua phiền lắm
Cầu Trời Phật tấm tay nắm làm sao
Cho biết thấp cao lao dư nguyệt Trước còn xương
Người dễ chẳng thương oan ương một thuở
235.Vạc nghiêng nưng đỡ bao nỡ để nghiêng Thậm trách
Nước nào có trạng trách bạn không phân
Để loạn khổ dân phi ân người Trạng
Thiên tiên thấy tặc đa loạn bang họa tử
Lập đời tiền ngữ không chữ vi ngôn
240.Người thác khôn chôn nhứt môn bá quốc
Việc xem vong thất dể lời ghi hậu tri các việc
Lập đời tùng thiệt dỉ tuyệt sự nan
Chư quốc hiển vang bình an võng lãnh hiếu hạnh lễ nghi
Không kẻ ngu si dĩ tri phụ mẫu
245.Thế nầy na tẩu gia ngẫu đoạn tình Khiến sát hại

9
Việc làm nhiều dại mình lại hại mình
Các nước bất bình xác hình mới thấy
tiếng công thâu đâu đâu cũng ngủ hết
Nằm như người cà giao thây
250.Lòng ở chẳng ngay sau nay ngăn trở.

Ba năm quên thở niệm đỡ nam mô
Phật xách bỏ ra quỉ ma có vật cần kịệm chiêm nghịệm xét suy
Gập thuở loạn ly Phật tri lại độ
Bấy lâu hào ngộ giả ngộ ru niệm khổ
255. Miệng kêu Tiên Tổ nguyện bổ tông thân
Xét việc phi ân hậu thân ngậm ngặt
Đời này đại tặc cứu Thánh Tiên bình yên bình cửu
Vi nhơn trí sửu linh cửu đỡ tình
Làm việc bất bình xà kình giảo nhục Mê dục đa đoan
260.Nhiều việc chẳng an than thở chí khổ
Nhập lâm kiến hổ móc cổ phân thây
Mới biết Việc đời khó gói Phật nói không sai
Cũng mặc ý ai chiều mai không dể
Việc làm đổ bể Tây kể như Tàu về Tàu chẳng đặng.

265.Nhiều người tội nặng đều lặn sách trơn
Cây mục thoa sơn nhiều cơn phải tróc
Việc tiên sanh Hậu nhựt lập danh niên canh Phật định
Đồng tuân nhứt lịnh Gia định cựu tồn
Phật đổi phần hồn Chẳng lo còn mất cà khất còn chi
270. Quân tử vận suy đều khi hết trọi
Trời cao vọi vọi người gọi bất
10
người khi chẳng biết
Tâm hoài thiết thiết hung kiết dị nan
Tiểu nhơn bất an dọc ngang chẳng dễ
Nhơn cư ơn Chẳng những người thân chẳng phân tà chánh
275.Thấy người bạo tánh phải tranh cho xa
Bất Phật bất ma Nhiều người mọi rợ chẳng sợ Phật ta
Lòng Phật Phật a lòng ma ma buộc
Xem lòng nhiều cuộc nó không nghe trong hoe hết thấy
Đương làm sơ xảy phúc gãy phúc chưng
280.Việc lành chẳng tục sở dục thiện tâm
Nhiều chỗ ca ngâm trường bản
Gia bần tri đoản đồng quãng thới
Phật nói bất tùy còn gì nhơn nghĩa
Lòng như cùng Tiên Tổ xấu hổ song thân
285.Chẳng muốn lương khổ trương nhơn nghĩa
Rủi tay bể dĩa nhơn nghĩa lâu dài
Sao chẳng tranh tài cực tâm trực mới ngoan
Lòng kẻ giàu sang nghinh ngang thời khó
Phật Trời nói có chẳng ngó nói không tông thiếu cánh
290.Muốn cho bá tánh hiểu Thánh mới mầu
Ý sao chẳng cầu để sầu tôi chịu. Không ai bất thường
Chẳng nguyện Hớn trường can cường diện mạo
Chẳng lo lập đạo hung bạo làm chi
Vận còn suy vi phải đi cầu Phật
295. Nói chi súc vật để Phật khi Trời
Dạ chẳng lo đời theo thời chiến thắng
Chẳng e con rắn nó cắn nhức mình
11
Một mình hai gối ai thối mặc ai
Nhớ thuở rau trai chông gai cá nướng
300.Mặc người sung sướng làm tướng trào Tây
Tôi nói vạy ngay phương Tây chiếu cố
Đừng lòng ái ố thách đố làm chi hiệp tử ly làm chi cho tốt
E khi hoảng hốt ta cốt mình mang
Lúc hiếp lúc tan hỏi han chẳng tỏ
305. Tiếng la con thỏ Phật rõ con trâu
Thương thuở con trâu lo âu con chuột
Ba con một cuộc chưa thuộc đuôi đầu
Lòng có vọng cầu dạ sầu khúc giữa
Khó chi một bữa người sữa lòng tôi
310.Nhiều chuyện tha ôi! Mồ côi thiết yếu
Nói thời líu tíu kẻ níu người trì
Chẳng kỉnh trước vì Sau quì bái quỵ
Tận tình cáo thị bi lụy cá tôm
Cách trở sao hôm dạ ôm sao mọc
315. Khóe tra thuốc độc chẳng học Thánh hiền
Nhiều việc cảm phiền vong tiền phế hậu
Đều kêu bằng cậu cơ hậu không lo
Đánh lớn thua to chẳng lo cơm gạo
Tầm sư học đạo dỉ dạo giáo sư
320.Nhiều dạ cẩu trư hỏa lư phạt chí
Nhiều người vo ý miệng lý lu là
Lầm thuở rừng già bất hòa đạt vận
Yếm mang quần vận hầu cận Đế-Vương
Đơn ông càng cương khó thương văn tự
325. Lòng còn dụ dự đa sự nghi nan

Người nghỉ việc sang dạ toan bất phục
Dạ nguyền lánh đục phèn thục thời trong
Dở ổ chóm ong cuồng phong đại bại
Nói đi nói lại nhiều dại nói hoài
330. Đánh trống liền hoài chẳng tài chi trống
Gia Nghị,còn sống nhà Tống vững bền Gia Nghị
Lo bề anh chị Gia Nghị đừng lo
Dầu thác tiêu tro thác no sống đói
Cơm khô còn gói việc tối đầu, Nam lầu tây tự
12
335. Tại nhơn sanh sự hà sử hữu sanh
Nhiều việc khôn lanh đua tranh chầy bấy
Lo bề lổi nầy Dám xưng Phật Thầy lỗi ngài Gia Nghị
Thầy xưa chánh vị lập Nghị cầu cơ Bá đạo su sơ
Phật ra khó dối thầm tối bày ngay
340. Đường mực phương Tây nẻ ngay mất vạy
Gian ngay khó đậy dở xưng liền chằng huyền chẳng khảo
Từ ấu chí lảo Phật khảo phải khai
Hoặc gái hoặc trai tội ai nấy thói hung hoang
Tới cửa tam quang dọc ngang chẳng phải
345. Việc nầy thừa tải quấy phải giao tôi
Cha mẹ vậy Loạn đới lấy bậy phải đậy cho lâu
Nước mắt tay lau tay lau nước mắt
Kẻ Nam người bắc thiệt đắc một một lòng một dạ
Mình làm tá họa vu vạ cho ai
350. Việc chớ đôi hai phải ai tay nấy Ruột già nát.

Giả điếc làm câm mấy năm khô héo
Nói tròn lời Khéo việc méo tại ai
Trách Phật Như-lai quặn đau nặng teo gan
Lời nôi dọc ngang khó toan cứu cấp
355. Nghe người bộ ấp muốn đấp mả cao Bị việc rặt
Tránh đường Tây tặc thậm ngặt anh hùng
Nói việc vô cùng khi bùng khi sạch
mắt biết đâu tai trâu còn mỏng
Nhớ lời lỡ dại nghe ai Đường cũ đạp gai lòng bần trí đoản
360.Nhứt thâm lập khoản dạ quản
13
Thấy việc người khôn chư thôn e sợ
Phật lo bất phế Hớn trào
Thương nỗi anh hào ra vào vắng mặt
Nghỉ thân quá ngặt vắng bặt dè xuống dốc
365. Người tu cất cốc chẳng bốc quẻ chi
Bạch Phật cung ly thức tri cho biết
Việc đời hung kiết một hai đôi than ôi lo đạo
Phải lo cơm gạo giữ đạo lương điềm
Phải lập thơ niêm cổ kim hội trí sự lý vi hương
370.Cho biết thiện vương hay là ác đế
Chẵng dụng lập kế say thế làm sao
Cẳng thấp cẳng cao nhảy
Không ăn mắc bẩy hết thảy mắc vòng
Chẳng biết đặng lòng bánh phòng hay trở
375. Tôi ba lổ thổ bạt tai còn ai về nấy
Tôi làm có giấy chẳng thấy thời thôi
Nghỉ phận mồ côi chưa ngôi ăn người quết tối Trời
Sao chẳng lo đời thương thời con dại
Thế cường vận bại Tây lại qua Nam380.Đát chức chẳng e bản hạ ngứa lạ cùng mình
Trách kẻ vô tình giữ mình an ổn
Ngày đêm xắn xõn thơ hòa trẻ già chẳng nghĩ
Thế suy vận bỉ năn nĩ một mình
Ngưỡng cáo Thiên Đình xét tình phàm tục E lo ăn
385. Đi tới vừng trăng không săn nai gạc
Còn mang túi bạc hết nạc mất xương Gặp thuở gở lưới
Cây khô chưa tưới héo dưới ngọn tươi
Hổ thẹn cho ngươi dám đươi lần nữa
Bụng tôi như lửa ai chửa quần yêu phi tiêu mới đáng
390. Dạ lo ngày tháng ngao ngán năm dài
14
Chưa cho phép tài nằm dài chi ai
Dầu gặp họa tai Phật khai chịu
phàm chẳng thấy chầy bấy Phật hay
Giữ đặng thảo ngay dạy khỉ
395.Dạ lo thủ thỉ tịnh dỉ quan phòng
Phật chữa định phân việc ân việc oán
Dạ lo nghị bất vị chớ khi
Một lũ ngu si Phật chi chi bậu
Cựu trào bất lậu mặc dà chi vậy
400.Quản Cơ lòng đậy quở vậy biết sao
Trời Phật còn lao phải sao chịu vậy phải dậy sửa thân

Nhiều việc phi ân dễ phân khó tỏ
Đất thời sanh cỏ cặc lỏ sanh con
Nói việc dạ sắt Việc đời nói gắt lòng bắc dạ Nam
405. Mười việc mười tham tôi đam để đó
Thấy lem lia Người chẳng phân chia chưởi lia chưởi lịa
Thấy tường Phật địa Tây rịa một bên
Các việc giỏi Con nhà thượng cõi ai hỏi đừng ừ
Phải chửa thần thừ giả từ bệnh ngặt
410.Miệng niệm nam mô Gia tô phải bỏ
Lời hay không tỏ ngọn cỏ phơi thay
Chẳng nhớ lời nhiều việc lạ chung chạ một khi
Nghe sấm cung ly các chi kỳ phận
Phật Trời mắc lận quần vận căng của ăn không hết
415.Người đừng câu kết mà chết không ngăn
15
E thác nhăn răng không ngăn lòng thảo lão tri ngôn
Mới biết lòng khôn đừng tôn trẻ dại
Dạ lo ngại ngại thiềng bại chưa xuôi Không chỗ trong dạ
Phải lo phước họa đẳng tọa phi thường
420.Nói việc đưa đường ai tường trong bụng
Ngồi thời tim lụng miệng nhớ Di-vô nhớ mô bồ tát
Nhớ ngồi chiếu lác xưng bác xưng cô
Chẳng phải nam mô giấy chẳng thấy chư dưng
Bây giờ người xưng đam quí đạo
425,Ngỗ ngang nghịch bạo qui đạo học cho xuôi
Mặc kẻ tới lui mù đui con chuột
Học hành mới thuộc bạch tuộc sao
Dầu đánh mấy roi không coi không biết
Dầu mà mắc nhiếc tai điếc trơ trơ
430.Nói việc ngẩn ngơ có ổ người có tổ tông
Chẳng phải minh mông nhà không cha mẹ
Việc quan nhậm lẹ nạnh hẹ bất kham cam chư sự
Tận tình ngôn hạ dỉ tạ thượng thân
Vi nhựt tế tân nhơn dân mỷ diệm
435. Xuất trình chiêm nghiệm mỷ diệm tỏ phân
vi nhân minh chánh
Lập nhơn tâm Thánh
lưởng lánh thuận hòa.Hiệp dạ trẻ già
thượng hòa hạ lục Phong đồng tâm

Tam giác hội thân quan dân việc nước
440. Vi quân tử trước vi phước vi lương
Tích thiện quốc vương
Nhứt đoan Gia-Nghị lưỡng thị châu trần
16
Hữu phước hữu phần vô phần vô phước
Song đăng dưng trước việc tóm thâu xã tắc
445. Trước thời nam bắc nay chắc Hớn bang
Điềm ứng thiên nhan
hiển vang vạn tuế tâm phế thiện vương
Vô quốc thâm cương dân nương dạ bạo
Dạ xao lãng đạo hung bạo tề tề tử hậu
450. Thiên cơ tri lậu tử hậu loạn tâm
Chẳng mấy trăm năm cơ thâm xử thất
Lập đời vạn thất cõi hiển vang cư an Trời Phật
Vô tà vô vật nhơn Phật tịnh tình
Nhứt thống Trời đình tàng hình biến hóa vận hóa Thánh Tiên
455. Một cõi thượng thiên hòa viên tâm thống
Bắt còn nào sống chất đống lại nhà
Lòng dạ thuận hòa
Con nào thác yểu, Phật biểu bỏ ra
Co Phật Phật la con ma ma dắc
460. Nhiều lòng gay gắt khó vào chỗ sống nghe chi
Người dắt Phật đi từ bi để Phật
Xúm nhau mắng dại nghĩ lại chẳng khôn
Hàn Tín lòn trôn nghĩa nhơn bạc ơn con chó
Chẳng tường dễ khó con nhảy con đi
465. Thiệt chẳng biết chi khinh khi một lũ
Thiệt đồ phản chủ chỗ cũ không quen
Bay hơi thúi khét lại ghét chỗ ăn
Cả lũ không căn xích xăn không đặng

17
Dạ mong lành lặn lặn tối không trăng, ham ăn ham ngủ
470. Thiệt loài phản chủ ai rủ muốn theo
Đói nằm chèo queo thấy heo thèm thịt lệch mù mịt đôi ngươi
Cây héo mà tươi thấy tươi mà héo
Muốn ăn cho béo nợ kéo mà trừ biên thùy giỏi nữa
Thấy hư thời sửa dơ rửa cho rồi
475. Để vậy khó ngồi bồi hồi trong dạ dạ ô ma
Ai biết lòng ta con ma lòng Phật
Đừng noi thú vật cãi Phật chẳng nên
Đau mà Trời Phật Gẩm đời nhiều tật Trời Phật chẳng màng
Ăn nói đứng đàng đầu hàng cuối xóm
480. Đi thời lóm khóm dư công minh mông chẳng thiếu
Về nhà đàm tiếu tối níu chị nầy
Nói chuyện cù xầy nghe rày không lặng chê cười
Thấy vậy nhiều người chê cười sanh chuyện
Kẻ thưa người kiện sanh chuyện chối đôi
485. Lại tốn trầu vôi Chẳng bì ông Cống văn thống ông nghè
Nói chuyện sau hè không dè trước cửa
Ăn cho có bữa sấm làm xàm chàm nhàm trong bụng
Sanh tâm ăn vụng trong bụng ngu si
Chẳng biết việc chi mà suy mà nghĩ
490. Nói bát kim Thiệt khó lập nghiêm sự kim đa cải
Muốn làm cho phải đa cãi khổ
Nói thời nghe nặng lắng lặng còn nghe
Như tiếng soi khó coi của thế
Tuy là bán ế hương mấy hồi
18
495. Lo việc chưa rối ăn ngồi lặng
Hỡi chưa quá lão còn khảo còn tra trưởng kinh cầu nghinh hiền Thánh
Soi lòng bá tánh vi cánh sum vầy
Trước bước lại Thầy còn nhớ lời nghi
Đừng dạ ngu si bất tri Tiên Thánh
500. Cầu cho bá tánh tâm Thánh tri tường

Nhứt lễ cúng dường
Vạn gia bỉ dạ đáo tọa chúa công
Lễ bái vọng đông thinh không thấu bái
Cầu hồn hoàn tái miệng vái Tiên mình huờn linh hưởng thọ
505. Cầu cho hai họ thượng thọ qui căn
Cầu Trời cầu trăng thiệt căn thiệt hội mây trần
Mê Thánh mê Thần mê trần trời bỏ
Ngày sau ít cỏ thiệt rõ nhiều cây mắc tội
Nhớ ơn một hội tấm gội chúng sanh
510. Xác phàm hôi tanh nhơ đanh chầy bấy phải thương
Cứu thuở oan ương Tây-phương chí nguyện
Chí tu phương tiện dỉ biện nan công Lâm trận nảo
Chừng nào quá lão hết bảo minh mông
Người khá gắng công học trong phép luật Dỉ tình
515. Cho biết ở đời phải thời hay phải
Quấy thời biết cãi nói phải biết nghe
Có mắt cây tre gió sanh giặc việc ngặt hiểm nghèo
Phò chúa qua đèo vận nghèo Ngũ-Thiệu
Phật không để chịu người liệu đời nầy chầy quả nầy trước mắt
520. Nói ra gây gắt nước mắt gập ghình
Xem thấy cái hình cái tình khó thấy không thấy thời thôi
19
Việc Phật người bôi thương ôi khó lắm
Xương thời một nắm chịu đấm Gia Nghị
Các ngôi đồng thị Gia Nghị thành tư
525. Chú bảy phân dư an cư Gò-sặt
Lâm-cơn nguy biến vận khiến hỏa thiêu khó phân nhờ ân Trời Phật
Nhơn đồng dữ vật miệng bất nhơn
Nói chuyện phi ơn bất nhơn thất đức
Nói nhiều chuyện tức cách bức lòng Trời
530. Nghiệp tôi theo không kịp tội nghiệp đời nầy
Sống ở chờ ngày thác rầy không bữa
Nhà không đóng cửa
Ngó núi ngùi ngùi sụt sùi biển ngọt
Nước không nổi bọt Cần-Đọt muối nhiều Việc hư bỏ liều
535. Người nào gian nịnh họ Trịnh siêu thoàn
Muôn việc cảm phiền làm hiền Phật độ Chánh Thần ủng hộ
Ngư Tiều chín chiều ruột thắt
Kẻ Nam người bắc nói mắc khó nghe
Lo việc mua be đóng ghe biết thuở nào bồi
540. Khó đứng khó ngồi bồi hồi việc hậu
Cám thương thân Cậu lo hậu quốc vương nương mây bạc
Vận tề bất đạt xiêu lạc hai phương
Nhiều nỗi oan ương lưới vương cho kẻ tên
Đặt để hai bên ở trên có chúa
545. Ăn cơm phải múa việc chúa cho dàng
Bạo phát bạo tàn ngây mũi nhiếm chúm chím lắc đầu
Ba hồi mỏ hầu lầu không có Miệng thời la ó bắt nó nạp Tây vấn tội
20

Nhiều lòng phản bội lập hội lương điền
Kết sửa bạc tiền cảm phiền làng tổng
550. Bụng người khổng không dò
Dạ muốn làm trò dặn dò lòng tớ
Việc nào cũng nhớ thớ thớ ngoài môi
Trong bụng tích vôi
Thân tôi xiêu lạc hai hạt đều cười
555. Chẳng biết vàng mười thương người mắt bịt
Tâm sầu mù mịt ngang lòng toan nói phách
Nhơn ác nhơn phách bất hòa
Sao chẳng đóng ke mắt ve tầm bậy
Lòng không muốn vác mỏ cày
560.Làm tớ nghe Thầy chịu rầy lúc đọa
Phật Trời phép lạ trần hạ khó hay
Thúi hơi ngầy ngật lột trật còn non
Lòng sắt dạ son nước non vòi vọi
Đường cao vòi vọi tới chưng rừng ngó chừng nẻu tắc
565. Tôi nam chúa bắc gay gắt nhiều phen
Bạc trắng mà đen khó khen cho bạc bạch hạt biết thơ
Một mình bơ vơ ngẩn ngơ non núi
Dưới thời khe suối trên núi chang chang Nhiều thấu
Hổ trang thơ ấu miệng tấu cửu trùng
570. Nước chảy đúng đùng anh hùng thất vận
Áo mang quần vận thọ tai trách ai mính quấy
Phật Trời ngó thấy phải quấy chăng không
Đứng nói minh mông phạm trong điều luật chịu cực nói ngoan

_____

(1). Gia nghị: Quản Cơ Trần Văn Thành tổ chức quân đội chống Pháp, lực lượng khoảng 1200, binh sĩ , đa số là Phật tử Bửu Sơn Kỳ Hương. Ông lập khánh chiến khu ở Láng Linh-Bảy Thưa
Thời bấy giờ, Lánh Linh - Bảy Thưa là một cánh đồng trũng phèn rộng bao la, không có kênh, rạch lớn ra vào, suốt năm chỉ gieo gặt một mùa lúa sạ. Phía Bắc giáp vùng biên giới núi Sam, Tây dựa Thất Sơn, Đông cặp sông Hậu giang, Nam giáp núi Ba Thê và Long Xuyên. Mật khu này xưng danh hiệu là “ Thiên sơn Trung tự”, kiểu chùa chiền; quân đội thì lấy tên Gia Nghị cơ hoặc Giang Nghị cơ, khiến ta liên tưởng đến những đồn điền tổ chức thời Nguyễn Tri Phương, vùng biên giới. Còn gọi là dinh Sơn Trung hay Sơn Trung doanh.Trong Kim Cổ Kỳ Quan, tác giả nhắc nhiều lần các chữ Gia Nghị, Cơ Gia, Cơ Gia Nghị, có lẽ ông cũng tham gia lực lượng kháng chiến chống Pháp.
(2). Khu: cái mông, cái đít. Giơ khu: bày mông ra. lộ mông ra cho người ta thấy.
(3). Quốc-vương thủy thổ: Phật giáo Bửu Sơn Kỳ Hương là Phật giáo nhập thế, chủ trương báo đền Tứ Ân: Ân cha mẹ, ân thầy , ân quốc gia xã hội, ân Tam Bảo. Quốc vương thủy thổ là lo việc báo quốc, giữ đạo trung. Sau này, Ngô Lợi phát huy thành đạo Lành hay Hiếu Nghĩa..Ngô Lợi (thường được tín đồ gọi là Đức Bổn Sư) sáng lập vào năm 1867 tại Ba Chúc, huyện Tri Tôn , tỉnh An Giang.
(4). U, Lệ: hai vua hoang dâm tàn ác của Trung Quốc. U Vương, vị vua thứ 12 của nhà Châu, lên ngôi năm 781 trước TL. Lệ: Lệ Vương, vị vua thứ 10 của nhà Châu, năm 878 trước TL. Đây là hai vị vua tối tăm, độc ác, bạo ngược của nhà Châu, giống như vua Kiệt nhà Hạ, vua Trụ nhà Thương.
Theo sử ký Trung quốc, vào thời thượng cổ nước Tàu, vua Di Vương nhà Châu truyền ngôi lại cho Lệ Vương. Lệ Vương hôn ám, bạo ngược, dùng kẻ tiểu nhân làm cận thần, hễ ai làm không vừa lòng thì bắt giết ngay. Dân chúng oán giận, nổi lên đánh đuổi, Lệ Vương chạy trốn vào đất Phệ huyện Hoắc tỉnh Sơn Đông và chết ở nơi đó.
Con của Lệ Vương là thái tử Tỉnh được lên nối ngôi, ấy là vua Tuyên Vương. Vua Tuyên Vương tu sửa đức hạnh, chỉnh đốn việc chánh trị, nên nước nhà trung hưng, dân chúng trở lại cảnh thái bình. Tuyên Vương ở ngôi được 46 năm, truyền ngôi lại cho con là Cung Niết, ấy là U Vương.
U Vương say mê tửu sắc, bỏ việc triều chánh, truất phế Hoàng Hậu họ Khương, đưa nàng Bao Tự lên làm Chánh cung, bị Thân hầu (vua nước Thân) là cha của Khương Hoàng Hậu, mượn quân Khuyển Nhung đánh giết được U Vương......
Trong thời cai trị của hai vua vô đạo: Lệ Vương và U Vương, dân chúng vô cùng nghèo khổ, lầm than, giặc cướp nổi lên khắp nơi. Đó là hai vua xấu xa tội lỗi nhứt của nhà Châu.
Cho nên, khi nói hôn quân vô đạo thì lấy hai vua U Vương và Lệ Vương làm điển hình; còn khi nói vua anh minh, dân chúng thái bình thạnh trị thì nói vua Nghiêu và vua Thuấn.
Đạo phục hưng là vì lòng bác ái từ bi của Đức Chí Tôn, thấy cuộc tuần hoàn hầu mãn, cơ dĩ định cận kề, không lẽ để đám con thảy phải chung chịu trong cuộc tang điền thương hải, mà bị chôn lấp cả xác hồn, nên mới giáng thế phục hưng chơn truyền, để chỉnh đốn đời U Lệ trở lại đời Nghiêu Thuấn, cho người rõ đạo đức tu hành, hầu thuận theo Thiên lý mà bỏ dữ làm lành, kềm nhơn dục để xa đường tội lỗi.
(5). Nhu: đạo nho, nho giáo

No comments: