Monday, July 11, 2011

III . CÁO THỊ 3
KIM CỔ KỲ QUAN III * CÁO THỊ 3

Ấn bản 1964; tr.61-70

41

1097. sống chết thấy hết trong Trời

Thấy đủ việc đời thấy thời chưa thấy

Thơm dầu thúi bấy ai

1100. chẳng ăn cơm chê thơm (1) rát lưỡi

Sức the (2) như bưởi rát lưỡi ăn nhiều

Chẳng nhớ mai chiều

công ăn học, hữu lộc hiển vang

Hữu phước làm quan hữu gian làm mạt Thời suy vận đạt

1005. quả trầm luân mắc chưn tuyệt hậu

Tiền tràng Kỷ-dậu không đậu không ưng

Ất sữu lỡ nhiều đường gay gắt Tây mắc Mẹo Dần

Tôi phải nói lần rần rần Thìn tỵ Phật Trời bình trị

lớn ly vương thảm thương giây lớn

1010.Bất tri hậu hớn làm lớn Hớn Tần.


Hạ mục gia bần (3), vi Nhứt hổ là tôi

Da chó thả trôi thương ôi nhiều khúc

Tức mình hạ bút đặt lúc ngu tâm loạn chí

Vi nhơn bất ý mạt trí kỳ thân

1015.Tri tắc kim ngân mạt phân kỳ lực

Quốc gia dụng Tri đắc càn khôn vi tôn Thánh đạo

Non Thần hằng dạo Thánh đạo hằng xem

Mắt ghèn tèm hem rõ Dấu thời xem tỏ rế xỏ lộn guồng

Nước chảy trên nguồn dưới xuồng chở khẳm

1020. Chữ hành Bạch Phật việc lành chờ dành việc dữ

Trước dùng chữ Bửu giữ đấu tranh Hương

Đặt về Còn hỡi ở bìa phân lìa phụ tử

Nhiều người nghịch bạo bất đạo bất nghi Bất thức

42

nghĩa nhân nan phân đạo Phật

1025.Việc nhà lật xật việc Phật bất tri

Nhiều kẻ ngu si hậu ly loạn bất trạng bất dân

Vô mục bất phân vô phân cư thế

Giả điên lập kế độ thế cứu dân nói rân khó chịu

Việc nào không liệu dạ chịu việc nay

1030. Sợ khó cái thây cái thây sợ khó chó chịu khó là tôi.

Người ỷ cao ngôi thương ôi người ỷ

Văn tự đoan bất chánh

Phật Trời đồng tánh đức Thánh đạo chung

Tiền cáo cội thung tri trung tri định bất lai

1035. Gia Nghị huờn trai ai ai tùng phục

Phật vô sở dục phàm tục thức tri tâm bất độ

Quan-âm bảo hộ nhi ngộ bà hai

Già trẻ gái trai ai ai khá tưởng

Ông làm xã trưởng an dưỡng Thới Hưng

1040. Hiển Thánh Trường xuân lập Hưng Thới xã

Đồng chương Hai Cả lập xã Trường xuân

Dân chúng đồng ưng kỉnh dâng phước thọ

Trung ương tý ngọ hai họ ứng điềm

Trần Nguyễn trọn niềm ứng điềm kiết túc

1045. Hư nên có lúc hạ bút đề thơ

Hậu nhựt kiến cơ tri thơ văn tự

Thế gian vô sự lự vô nguy.(4)

Hậu nhựt bất tri người đi cõi khác

Bất tồn tích ác lời giác hậu lai

1050.. Tự ý gái trai chiều mai cũng thấy Cuộc đời tài mưu trí.
Lộc Trời trợ ý có trí cảng ý ai

Chẳng dùng rau trai thọ tai vào túi áo

43

Ăn no lo báo nói láo không chánh sách kinh

Nhơn cư bất minh loạn kinh phế bất cố

1055. Vi nhơn bất tố Lữ-Bố sát gia

Tiền nhựt oán tha đổng gia sát phụ oán xưa

Tiền nhựt chẳng ưa trận chưa lập kế.


Lập lời tri thế tiền phế đinh nguyên Lữ Bố lòng hai mạng

Tận tình phân đoạn khuấy loạn Tư-đồ (5)

1060. Tiền nhựt giả hồ cơ đồ báo hậu Bất tru sự quân

Oán để sau lưng lỡ chưn ( chân) trước mặt

Nhà Ngô sanh giặc trục trặc hớn gia Tá ước

Việc mình lỗi trước Tây trước lỗi sau

Hai việc lỗi lâu Phật đâu trả quả Việc rằng hai

1065.Nhắc lại việc rồi từ hồi tuyệt Hớn

Qua Tần làm nhớn nhà Hớn không vua Nam việt quốc.

Nước nhà thiệt mất phế quốc cũng lâu

Tôi chẳng thấy đau trước sau Phật dắt

Nhiều đường gay gắt ỷ thần hiếp Tần hủy hoại

1070.Chê Tần rằng dại tồi bại Hớn khôn

Bất quí càn môn hiệp khôn vô đế tới nay

Thiệt chẳng ai hay từ nay lập lại

Người khôn tôi dại tôi lại miệng người bất lực

Vô nhơn trung trực nhiều bực trí tri

1075. Nhiều bực trí tri nhiều tri nhiều ghét Nói ngay nhiều ghét

Nhiều giận nhiều hờn tiếng đờn nam bạc

Người Nam ở bạc xiêu lạc người Tần

44

ơn Tần chẳng tưởng Tây Tàu bất dưỡng người tưởng bạc nhiều

Thất đức việc việc chiều bạc nhiều nhiều bạc

1080. Còn dâu nhiều hung. Tức dạ người trung nói hung khó nói

Tân trào đa quỉ cựu dỉ đa ma.

Phép Phật tỉ phương châu muốn tiêu trần thị

Thiên cơ bất vị Đêm nằm thiếp thiếp nhớ kiếp thuở xưa

Nhiều Nay lập trung tinh lỡ ninh tôi nọ

1085. Tri kỳ thương thọ tội nọ thức tri

Mấy kiếp thác đi thức làm hại việc dại việc khôn

Đem lại nhứt môn càn khôn đại đạo

Tổng đồ cơ tạo đại đạo nhứt môn Tam giáo qui

Phật tâm ứng hiện dĩ biện giáo truyền

1090. Lập hậu tri tiền tích hiền tri Thánh

Bá nhơn nhứt tánh bá Thánh loạn đa tâm loạn khẩu (6)

Nhứt túc mạc tẩu tứ khẩu nan ngôn

Nhị khẩu tri khôn mã bôn tứ túc

Đệ huynh bá thúc dữ lành chưa bành hai việc

1095.Làm người tuấn kiệt hư thiệt không phân

Sao chẳng an dân không

tước hưởng phước trào nghi

Quan bất xét suy phước ly họa chí Nhị niên giáp tý

sau thương trước thương sau ghét

1100.Trời năng sấm sét soi xét lăng xăng.


Chớp chớp bủa giăng.chưn bước rước nước ba vua

Không nói hơn thua trên chua dưới chát

Lòng nào ở khác hiển vang nay tan mai hiệp

45


Dạ lo chưa kịp cơ nghiệp chưa an

1105.Đêm nằm thở than cư vô chủ nước cũ phi quân

Pháp sư truyền xưng vi quân tử trước Chữ son để trước

E nỗi nhiều kinh người rinh không nổi

Tay liền cầm chổi quét thổi lá đa

Quét mãn đời cha Con vua chờ bữa miệng sữa làm vua

1110. Vua chẳng tranh đua con vua tống thân

Người nghèo tượng Nước cờ bí trượng sĩ tượng không gần

Binh lương Nào dạ có thương tướng vương hỏa trận

Tiền thù nghị Dạ mông á dị Gia Nghị bị vây

thiện tử tôn nhứt môn Gia Nghị

1115. Trước bình cáo thị anh chị khán tường

Sau lập thế thường cang cường thánh thánh nhơn nan

Miệng chấp ngu ngoan nhơn nan cuồng khẩu

Mã bôn viễn tẩu xuất khẩu tắc tri Thiểu lực bất khi

Đa văn thiểu chữ đa ngữ thiểu ngôn

1120. Đa cuồng thiểu khôn đa ngôn thiểu trí Đa tri đa lý đa trí

dọc ngang đa mang khổ não Đa nhơn tâm thảo Phật bảo hộ thân

Đa sự hiếu ân tán thân bốn biển một kiển rõ ràng

Nhà rách Phật vàng vẹn toàn kinh sử

Đa tài ngoan ngữ đa tử tôn ngoại môn Gia Nghị

1125. Tử tôn Gia Nghị quí tị quỉ tà Niệm Phật Di-Đà

46

vọng kiết khẩu thiết vọng linh

Tùng sử tùng kính tùng linh tùng Thánh

Tứ tùng hiệp tánh tứ Thánh minh Thánh đạo

Bất tri hung bạo bất tạo quí ma

1130.Bính Thìn Thánh ra Diêm la chuyển động

Thiên môn Lời nguyện cầu ông đắc công Thầy chứng

Nhờ ơn giáo huấn an đứng an ngồi

Sóng dập gió dồi nan bất kiết kim khuyết bất tường

Ngao ngán thế thường bất tường chê Nghị

1135.Dầu lâm tử thị bất tị gian tử an sanh nhục

Dạ nguyền lánh tục sống đục bất an

Ách nước còn mang thở than chưa thấu

Sống quốc vương Sống bất xuất lương thảm thương việc sống

Dạ lo giúp Tống qui thống Hớn đường Vọng Phật minh tường

1140.Thập nguyện nhị bái quốc thái dân khương

Nguyện đắc an đường niên trường cửu thọ

Phước lai hai họ cửu thọ bửu trường cửu quan dân

Chúc thọ hoàng ân tuế ban hiển vang lạc nghiệp

Chúc dân sum hiệp cơ nghiệp mỹ lân chỉ trình tường

1145. Hiến thoại kiến trường sự tường nhứt phát

Rồng đoanh lầu các Bồ tát gia Diêm la Thượng đế

Hội trần xử thế nhứt tuế ngoại niên

Họa gởi Nam phiên Thánh Tiên phản bội Phật độ chư bang

47

Xử kẻ dọc ngang cứu an nhơn thiện

1150. Phật Trời ứng hiện Nam điện .


ưu sầu ưu sầu vọng tưởng Phật Trời bảo dưỡng hương trưởng nguy bang

Sanh lúc gian nan thở than khẩn Nam điện ưu sầu

Chư quốc bất cầu Phật sầu tha thiết

Công khanh lạc tiết chẳng biết riêng chẳng yên bá quốc

1155.Khán tường gia thất chư quốc bất tồn

Nan tích cựu hồn thiện quân quốc đắt thất việc cầu

Bất trí ưu sầu bất cầu lỗi đạo đa nhơn hung bạo bất đạo

tu thiên du địa tán Việc còn xao xác thiện ác thọ tai

Chư quốc chông gai không ai trường bảo dưỡng cơn nguy

1160. Không chốn cung ly thiên qui an ẩn

Chịu bề thơ thẩn đói lẫn tam niên

Hóa kẻ khùng điên việc yên sửa xa môi

Nam việt có ngôi thương ôi các nước

Không lo việc trước cầu phước thiện duyên Sanh tặc họa

1165.Biết rằng mắc đọa dấy họa xưa nay

Phép Phật khó thay thiệt bay phép Phật

Khó nhơn khó vật trời Phật

biết cõi ta người la không Phật

Đời tham tài vật Tròi Phật không màng Lo việc quan làng lo

1170. Ba Thời có tới Phật Trời Xem hết trong đời

theo đời ma quỉ Bất tri thủ vỉ bất tỉ cổ thuộc tâm

Bất nghiệm lý thâm xuất tâm lợi khẩu Nói như

48

tử hoạn tam nạn hỏa thiêu Người thác không tiêu

người coi không tỏa . Minh tâm chữ rõ dạy tỏ ở đời

1175. Người chẳng nghe lời khi Trời mới dỉ dạ mạt thương

Gia Nghị thọ ương mang vương tứ quốc

Tán gia bại thất tứ quốc sát ngô

Gia tô sát hại Nhiều cơn tồi bại nghĩ lại mà coi

Trời Phật xét soi đều coi Gia Nghị Ai tán thân

1180. Đa quả nan phân Trời cân tội phước

Nghị lo mối nước hại trước hại sau

Hại trâu lai Trâu mình phá hại tồi bại lâm nguy

Trâu Phật dỉ qui thức tri Thánh đa

Lẽ hoài Gia Nghị hết tài lo hoài sao nổi

1185. Nước xuôi nay đổi nước ngược nổi lên

Hai nước Nước ai không uống dạ luống thủy tinh

Lối cửa cao minh trang tinh sau đặng

Chữ trung xem hiếu lòng thương ơn lương phải nhẹ

Tưởng tình cha mẹ nặng nhẹ sanh thiền

1190.Trung quân qui tiền phiền anh chị Gia Nghị xét suy

Đạo lý trọng nghi thực chi thủy thổ

Thân tôi chịu khổ kẻ nào ăn lăng xăng lích xích

Ăn nhiều vô ích tuyệt tích biệt căn

Học đạo võ văn nên căn mà khó nói đó mà đây

1195.Nước lộn qua Tây chảy ngay Nam Việt

Bất tường hư thiệt trăm việc suy

trung suy lung tâm trí Thờ thân hiếu chí tận tý kỳ quân

49

Phụ mẫu bất ưng tùng quân thế phụ ân hành

Gia cư dữ lành dạ đành vương thổ hiếu

1200. Liên thinh đại tiếu khẩu kiếu phản thần Quốc loạn.

Phật độ cao ngôi thương tôn trưởng Quân thần

Sát trào nhiều thứ ý tứ tại thiên

Tứ quốc đảo điên Phật truyền hiền tùng tiền Gia Nghị

Hậu huờn kế vị Gia Nghị xưng hùng

1205. Tứ hướng phục tùng anh hùng

đại kiếu phú tiếu phản thần

Xá phú cầu bần vi thần tận lực

Xá gia vi trực nhiều bực thương ôi ?

vôi thấy thôi ngao ngán

1210. Tu ngày tư tháng trở oán Phật ra

Niệm quỉ niệm ma ghét ta niệm Phật cải Phật tùng ma

Phụ tử hội ca thiết tha nhà Hớn

Ôm lòng đau đớn phò hớn ngũ gia

Người chĩn sợ Khó hiền tư trợ giàu bợ ai màng

1215.Lời chánh hơn vàng bạc ngàn cũng hết

Cơ còn Cải tiến saigon đem lòn gia định

Lộn căn họ Trịnh Phật định họ Tề

Tiển thổ Tiền đường chí Tống Tiên thống phế canh

Tân hợi đại thanh biết danh cai trị

1220.Hớn tần Gia Nghị tí lập riêng bình yên ngũ tuế

Ngũ niên chí thế tục tuế khai cơ

50

Bá tánh bơ vơ gắt nói chắt không sai

Cầu Phật Như Lai lập khai khán quá

Tân Thiền bể đá địa tá kinh châu trâu cỡi mã

1225.Sanh tiền thứ cả hậu khả thứ hai

Hoặc gái hoặc trai hậu lai hai trẻ Ở đời chi

Khuôn phép lễ nghi thức tri phụ mẫu

An tâm tế tẩu thuận khẩu tử thân

Mười người nữ nhân thai

1230.bình an tam nhị thọ thai

Lục thất như trai không ai chữa nghén

Nhiều người dung bén như chén nước đầy Thầy Gia Nghị

Phật Trời tọa thị chánh trị trung phân

Gẫm việc khó thay việc nay làm bậy Phải lo làm sao vậy

1235.một cuộc bạch tuột tấm lòng Gái dạ lộn chồng trai

bánh chè đều hảo Lòng không biết thảo dạ hảo

thời nịnh dõng cường Trời Phật khán tường Hớn đường suy bại

Mấy năm đem lại tận bại hồi thiền Vinh miền dương thế

Trí mưu dụng kế tận thế sự nan

1240. Ẩn trí trung cang tâm nan nghĩa khí

Dụng nhơn minh lý Rằng Phật dụng tình thương hình khó nổi

Ai đều châu ổi nói lỗi khó nghe

Hiệp ý bụi tre nói nghe Phật khiến để tiếng hơn vàng

Quân tử nhiều đàng la làng một tiếng

1245. Lâm nguy vận biến Phật khiến Phật sang cứu độ

51

Đa nhơn hành lộ viễn bộ truy tầm

Giúp cháo cúng rằm không nhằm cũng cũng cúng cầu minh

Phước chí tâm linh lịch kinh tại ý

Kiết nhơn hữu trí kim lý hữu minh hửu biên

1250. Cổ tiển hữu truyện kiêm biện hữu thơ.


Tiến đắc tri cơ hậu thơ tri Thánh Cổ cơ

Tri hậu tri cơ lập cơ Gia Nghị

Lập tiền an vị trào Nghi xưng danh vô nghệ

Tân trào nhứt lệ nhứt nghệ quan quân

1255. Thượng trí hưởng xuân quân quân cọng lạc tận sầu

Thập bát chư hầu hàng đầu Hớn thất

Giao hòa chư quốc dạ bất phản chinh Sư vô liệt

Quốc vương nhiều việc người thiệt mệt lo

Tôi thiệt nằm co dạ lo trăm việc

1260.Chưa riêng còn điên chưa hết

Nói không thuần nết trong dạ sắt đinh

Nước ngược độ ninh chỗ kinh không xem chê cũ

Trời không dám rủ Phật cũ Kim-Cổ-Kỳ-Quan

Quí sửu phá tan thọ oan phừng hai mốt

1265. Quản đam binh chốt hai mốt phá gia

Gia Nghị không la người la Gia Nghị

Nhơn Nghị dưỡng hình Ẩm thực phỉ tình bất bình hại ngả

Hai mươi bốn cả sát ngã báo ân

52

Nó đả bắt mổ Đem về tra khổ tội mổ cơ đồ

1270.Một lũ Trịnh Hồ dực đồ ải ải

Bây lại xưng trung tứ tung lũ nịnh

Bây mong đạt lịnh sát nịnh phụ vương

Bây gọi Tôi huờn tùng ngụ nó dụ vô vòng

Tôi chẳng bằng lòng nó hòng thù oán

1275. Thấy bây Kỷ dậu lưu cư đánh dư một tháng

Một nhà sanh oán phá tán phân hai

Phá rối mấy từ khởi lý lập ý tháng năm

Sơ tứ cơ thâm tháng năm sơ nhị

Hiệp đồng lưỡng vị phân nhị thủy

1280.theo đường kèo hủy Âm mưu xua đuổi nghĩ tủi nhiều phen

Sơn đông đều khen ghét ghen niệm Phật phiền

Chi ghét người hiền dạ phiền nhân nghĩa

Của trời rút rĩa nhân nghĩa thôi rồi

Quân tử bồi hồi làm chứng nước đứng người coi

1285. Hào kiệt phải soi chẳng coi sao thấu

Anh hùng thơ ấu Triệu Cấu hậu lai tri nữa

Ăn cơm có bữa việc lửa không chừng

Nói chuyện ở rừng chớ đừng kêu oán

Người chẳng rằng mạnh Bỏ đường hiếu hạnh ngang ngạnh xa miền

1290.Ái quốc ưu phiền nhiều miền bất luật Xem người đoan

Người chẳng lo toan hỏi han Di Lặc Đem vàng

Phật trời không biết nhơn thiết thế văn

Tứ bổn tri căn tâm linh cải thế

53

Tùng kỳ hoàng đế tri thế chánh tà tùng thiên

1295. Trì thế tùng Tiên tri Phiên tùng đạo Dị đoan tân tạo

Nam Tần số cực phi lực Nam Tần

Tri Thánh tri Thần gia bần nhứt sĩ

Hớn Tần nhứt thủy tạo đoan lập an chư quốc

Chẳng hay nước mất đa quốc loạn thâm

1300. Nhơn hà vô tâm thiển thâm bất thức Cận đức tri thiên.

Cận Phật tri Tiên cận Phiên tri thể

Của mình đổ bể mất để chẳng than

Như vậy quân oan Hư đâu không sửa ỡ bữa ở ngày

Ăn uống lại bày dẫy đầy bát chén Không trồng cho

1305. Cỏ mọc lăng xăng không năng làm cỏ

hi lang quyến thỏ con nhỏ quyến thương

Nhứt nhựt vô vương đao súng dân chúng thọ ương

Tri sự cổ vương lòng thương kim đế

Tri tình hương quế tri đế cổ kim Gia Nghị

1310.Thượng kim an vị Gia Nghị đồng tân

Hưởng thọ hoàng ân vạn quân họ Thánh thọ cửu trường

Vạn phước Hớn đường Hớn đường thọ phước

Dụ vẫn không màng đáng nói chạy

Nôm na tầm bậy vậy mới chê

1315.Gẫm thiệt nhiều tê quê hơn thổ

Dao đành cắt cổ lổ còn đây

Chưa biệt vạy ngay thây còn đó

Tử sanh dễ khó có biết đâu

Mang họa con trâu đâu cũng chưởi

54

1320. Căm hờn cái lưỡi chưởi không đau

Nước mắt tay lau đau nước mắt

Lưỡi mềm còn chắt gắt cái răng

Lũ Tạ Thiên-Lăng săn hơi thịt

Không chờ vua tịch nghịch tâm can

1325. Chồn cáo một hang can thiêu hết

Kỷ còn hay chết nết nên đời

Dám cãi Phật Trời đời quá nghịch

Mây đen mù mịt nghịch bất tồn

Tiêu tận phần hồn tồn gì xác

1330.Không nghe lời giác nát mười thây

Huờn lại cho bây đây xử nữa

Đến ngày dậy lửa cửa tiêu tan

Cả lũ tham gian mang nói xấc

Tiêu tài tiêu thất rất khôn ngoan

1335. Nhớ thuở tà khan mang tận khấu

Nhớ khi tranh đấu xấu ngồi đây

Nương ẩn cội cây đây bay nổi

Đằng vân gió thổi cõi xác phàm

Người giỏi lo làm hàm nhai thiếu

1340.Áo quần túm tíu khiếu không kim

Thiếu việc phù diêm kim thiếu mể

Việc đời thậm dễ để ba năm

Kiết thúc hải lâm thâm cao sử

Phật trời trí cử tử quân sư

1345. Phụ mẫu ưu tư chư tài quốc

Lập đường gia thất bất tùng ngôn

Tiền đắc tài khôn môn hậu dại

Trả đi vay lại bại thiềng liền

Đứng nước cao niên yên lịch trị

1350. Cảm phiền anh chị vị không vì.


Ỷ thế bất chì không chảy

Ngồi nghe các vãi nhảy không cao

Nước chảy lao xao sao nước đứng

Cuộc đời nhiều cứng chứng nói cao

1355.Cá cạn trong ao sao dỡn nổi

Xem đời châu ổi lỗi trăm ngàn

Mong hốt bạc vàng làng mắt mở

Nghĩ cơn mắc cỡ ở trong hang

Đồng cỏ cháy hoang mang tiếng nhục

1360.Ăn chuôi ở đục dục bỏ quần

Ra khỏi chun rừng đứng nói quấy

55

Náo ai ngó thấy máy Thiên-cơ

Lập hậu hồi sơ cơ Gia Nghị

Bất bình dám trị thị anh hùng

1365.Phép Phật lạ lùng tùng mới biết

Tri thời hung kiết thuyết cam đoan

Hữu loạn hữu an an huờn nhược

Tiền tri nước ngược nhược huờn xuôi

Thế bại tình lui nguôi mặc ý

1370.Người ở đời có trí thời hơn

Dạ bao đành vong kiểng Thất sơn

Chí bất luận phủi ơn đại đế

Vong hương cựu tri tầm hương quế

Ý vị hà vong phế bội sư

1375.Loài phản tặc tâm tư phản chúa

Kế lưu hậu gươm linh tay múa

Ăn cơm ai việc chúa không cần

Quân sát thần quốc loạn gia bần

Thần sát chúa phi Thần sát chúa

1380.Chúa sát thần phi chúa sát quân

Nẻo hạ ngươn lộn kiếp trầm luân

Đường ân oán sau lưng trước mặt

sau lưng trước mặt ngặt không tường

Đố ai biết đặng nẻo đường lộn căn

1385.Khéo leo lăng xăng ăn rồi ngủ

Lợi gia tăng ngủ đủ đường thạnh suy

Xuất ý vị tri suy phá lý

Đố ai tri túc nhơn tình trí ngu

Ý sự nhơn tu phu tử vấn

1390.Phước tài thôi tấn vấn tội sâu

Phá bậy ruộng sâu đâu không phá

Sắt mòn e đá há cũng mòn

Để tiếng thời còn đòn ăn hết

Dầu lâm mạng chất hết đọa trần

1395.Kiến thế hầu gần Dần mẹo Phật

Tị trần oái vật Phật liên can

Xét lý hổ hang trang hào kiệt

Lánh trần vô biệt việc tiêu tan

Vô Phật chư bang hang khó trốn

1400. Phá ngu một vốn bốn năm lời.


Thấu đặng lòng Trời lới thấu Phật

Dụng lòng quới vật Phật Trời ưa

56

Sấm dậy gió đưa mưa vuốt mặt

Ở đời quá ngặt mặt không lòng

1405. Tre nước không trồng giòng muốn cuốc

Ghét trung trau thuốc vuốt ngực dằn

Chắt lưỡi thằn lằn bằng hơn nửa

Nhà người mở cửa sửa sang ngang

Của thế dị đoan hoan đặng hưởng

1410.Nghèo nương lưỡng thưởng tưởng của người

Bạc bảy vàng mười cười thông lỏng

Chằng tinh đại động rộng mấy ngôi

Chắt lưỡi than ôi tôi thiếu sức

Tu nhơn tích đức thức dậy coi

1415.Bực hẩm còn soi moi lở nửa

Dạ âu bồi giữa bữa cội văng

Ăn nói không căn năn ăn nói

Rước Thầy coi bói nói hơn Thầy

Lời cãi qua ngày Thầy không cãi

1420.Muốn vầy tứ hải phải tích lành

Giáo đạo lưu hành đánh bia tạc

Quân Thần cọng lạc bạc bỏ rơi

Bắt lỗi nói chơi hơi mỏi mệt

Nói nghe như chệt mệt hơi dài

1425.Bởi chẳng có tài mài chê chịu

Khó toan khôn liệu điệu quân Thần

Dầu trí gia bần trần chẳng kể

Nghĩ cười vô kể dễ bề đi

Bất thức bất tri khi rằng lỗi

1430.Biết rằng hồ hổi lỗi hồ tai

Tay làm hàm nhai ai cũng đó

E khi giông gió khó niệm trừ

Tiền tích thiện từ trừ hung bạo

Tà ma ngộ đạo bạo lui ra

1435.Bất quí tà ma ta xử quỉ

.Nhơn giang bất tỷ thủy lưu liên

Tri kỷ thủy Tiên riêng một cõi

Có ai xưng giỏi cõi nào hơn

Nhứt điện Thất sơn ơn Phật để

1440.Người ma muốn dễ để phần cho

Trong dạ không lo kho của tới

Thiếu gì quyền quới tới bên chun

Quyền tới sau lưng chun lỡ cỡ

Sợ Trời Phật quở thuở tà khan

57

1441.Thuở tà khan ngay gian chưa biết

Ít ai mà trực tiết vọng đông

Lòng vọng đông việc không như có

Quyết một lòng nương gió qui Tây

1445. Quyết qui Tây(7) tới đây thấy Phật

Đố ai tường nhơn vật đủ hay

Biết đủ hay chim bay cá lội

Đố ai tường phước tội làm sao?

Tội làm sao cá ao cá biển

1450. Đối ai tường một kiểng mấy quê

Kiểng mấy quê phu thê mấy nghiệp

Đố ai tường cơ nghiệp về ai

Nghiệp về ai mấy trai mấy gái

Đố ai tường sông cái vô phu

1455.Cái vô phu không tu có chữa

Chí trên đầu được nữa trứng con

Dĩ biện núi non con mấy chục

Việc đời phàm tục dục ai bày

Các việc có thầy bày chỉ bảo

1460. Giáo truyền ấu lão bảo vẩn tâm

Nhơn vật dục dâm thâm một việc

Ở ăn bất thiệt việc bất hòa

Những trẻ tới già nhà bất thuận

Dục dâm nhứt luận tuận nhứt tâm

1465.Dâm dục u thâm tâm bất giáo

Sanh đa quỉ báo tráo chắc đời

Nam nữ đa lời vời đổi tiếng

Hạ nguơn cận biến khiến bất an

Bất kiến gian nan tà khan kiến

1470.Nạn dân thế biến khiên nguy đa

Hột ngọc quỉ ma đa thiểu liểu

Tăng sa gẫm nhiểu biểu khoe khoang

Bất cố ngay gian tà khan tốt

Loạn ly hoảng hốt thốt rằng nan

1475.Phật chẳng nói gian mang tiếng láo

Nhãn tiền quả báo láo thiệt coi

Biết mấy vịnh voi…..sông rạch

Ở đời chun sạch bạch tuột tình

Cây cả một mình tình muốn đốn

1780.Đời nầy hao tốn khốn khó hoài

Kim lục biến mài tài khối sắt

Lòng nam dạ bắc chắc không ưa

58

Phật muốn dây dưa trưa đừng héo

Ít người nói khéo éo le nghe

1785.Đốn phá bụi tre le cắt mục

Sự hung sở dục tục huờn hung

Vương đạo bình trung cung kỉnh đạo

Vị tri đoan tạo đạo hòa gia

Bất ngữ quỉ ma ca môn Thánh

1790.Xuất tình ngôn chánh Thánh hòa hưu

Nhơn nguyện tùng lưu hưu hưu sạ

Ưu kỳ nhựt dạ họa phước riêng

Nhựt bế nhựt kiên nhiên nhiên họa

Nhị nhiên đáo tọa họa khởi sanh

1795. Kiên nhựt vô canh danh bất vọng

Tứ phương khởi động lọng cưởng oai

Giác chấp Phật lai cai trị thế

Từ trưa tới xế thế nực nồng

Bán cú dự phòng lòng phi ngử

1800. Thế vô quan xử tử thị oan.


Thế thị Tàu man gian năm mối

Sanh cờ phản bối rối vò tơ

Bất kiến thiên cơ trơ trơ lý

Bất tri giáp tí ý giáp dần

1805.Nói chuyện lần xần trần bịt nhỉ

Mong lòng tranh thủy nghỉ không xuôi

Có mắt như đui lui vào lửa

Dạ mong ngồi giủ lừa cháy trùng

Gió thổi đùng đùng dùng vách gạch

1810.Đá văn sách bạch sạch tam thinh

Quốc ám linh đinh huynh Hạng-Vỏ

Ra ngồi đồng cỏ ngõ mắt xem

Hàn-Tín làm em xem kho bạc

Buột gà đức lạc Nhạc-quân chê

1815. Cao xạ điếu đê chê cá cạn

Gập cơn khô cạn sạng lòng hang

Túi búi lo toan hang hứng nước

Hữu thân lo trước phước mưa dào

Nước nổi dẫy trào vào ra khỏe

1820. Mấy ngôi cha ghẻ khỏe cha nuôi

Ăn ờ không xuôi nuôi cũng mất

Phật trời ngài cất mất phần ăn

Bất luận sải tăng năng tu niệm

Nhơn tình Mỷ Diệm niệm thơm tho

59

1825. Ấm lạnh đói no lo sao nổi

Những đường quấy lỗi hổi tới giờ

Hồn phạch vật vờ chờ hội phá

Hai trâu ví phá phá mới hay

Nhiều lớp gian ngay nay xử hội

1830. Bất kỳ ngoại nội tội phước phân

Hối lộ kim ngân trào tân dụng

Cựu tình khẩu tụng dụng nhơn lương

Hám hoán nhà Thương lương bất chánh

Lập vi nhà Thánh tánh còn tà

1835. Chẳng kẻ thiệt thà giá trí trẻ

Nói ra chẳng lẻ kẻ tu tà

Thuyết giáo bất hòa nhà tu ngủ

Trồng thêm đu đủ thủ ăn căn

Tròn khuyết mặt trăng tăng đừng khuyết

1840. Đừng khoe mình biết khuyết bất tri

Một thuở ngu si ly biệt tuyệt

Giáo truyền tùng thiệt việc thế nan

Ý trí ngỗ ngang cang bất phách

Dị hà thậm trách sách không son

1845. Dưới nước trên non con rửa sạch

Đít ngồi bàn thạch bạch tu chi

Tây điện trước ghi tri Thánh bạch

Nước trông rửa sạch bạch cung ly

Nhượng ý bất khi tri lắc nhượng

1850. Cung ly cõi thựơng tượng hạ nhơn.


Bạch phật thi ơn nhơn hạ đọa

Cõi trần đại họa dạ bồi hồi

Sống dập gió dồi nhồi nhập quả

Nhuyển nhừ nhồi nhã bã ngã nga

1855. Vô phước dầu sa ma nào hiếp

Cho tường lộn kiếp tiếp dẩn đâu

Cá cạn khó câu âu nước đục

Dạ nguyền lánh tục đục biết sao

Như thể chiêm bao sao chưa nhớ

1860. Ngủ mê miệng mớ sớ sết cuồng

Nghĩ việc lòng buồng tuồng tập rách

Dòm vô kinh sách cách đôi câu

Khó nỗi lo âu đau lành lại

Nói lời khờ dại trại ở dài

1865. Đủ việc phép tài ngài thượng trí

Đa nhơn thông lý ý khất nhân

60

Lưỡng giáp chiếu phân tân niên thọ

Nhị niên tí ngọ thọ miên trường

Hậu đắc can cường thường vỉnh bảo

1870. Nhơn giai bất lão tảo vinh huê

Lũ bảy hằng chê quê kim diện

lường ba bất tiện thiện tâm can

Hai lũ hòa gian mang nguy ách

Đệ huynh tâm cách sách hằng ghen

1875. Như lửa mới nhen xen mấy bếp

Đèn dầu một thếp bếp ba căn

Nhơn tử đầu săn căn huờn thổ

Bất ưu tối khổ đổ hồn linh

Hồn đặng quản thinh linh chi xác

1880. Phật vương Bồ tát các trị vì

Thiện phu an tì kỳ Di Lạc

Hai sao linh đạt Nhạc quân sư

Tích thiện hà như dư thánh hỉ

Vận tề tồn hỉ sĩ tồn vinh

1885. Bất khả chiến chinh ninh huynh đệ

Văn tùng U Lệ hệ sự chăng

Tự bất sải tăng văn đống cửa

Hết ai cải sửa bửa tồn sư

Nhơn dục sự tư sư phế đoạn

1890.Khán tường nhơn loạn bạn ác đa

Quán khách vào ra ma lấn lướt

Xem đời tri trước nước phước lai

Mới gọi làm trai lai mai quế

Niệm tình tri thế kế Đế vương

1895. Tùng thế bất lương trương sao nổi

Cuộc đời thay đổi nổi như phao

Thế loạn khổ laoBao-Công chận

Thời suy dạ quẩn vẩn bền lòng

Thấy phải dự phòng lòng đánh phải

1900. Quấy mà chẳng cải phải đừng khen.


Thấy trắng rồi đen khen rồi quấy

Thấy như không thấy quấy đừng chê

Hai lẽ vinh huê chê bằng lỗi

Nước chưa vậy nổi lỗi hằng ngày

1905. Thấy việc đời nầy ngầy ngà lắm

Ăn cơm với mắm thấm về lâu

Làm ruộng trồng dâu đâu cũng vậy

1908.Đời nầy nói bậy đậy chưa xuôi

___

(1). Thơm: trái dứa, có nhiều mắt.Trong Nam gọi là khóm.
(2). The: vi cay, chua. Ăn thơm, bưởi, bòng thường bị rát lưỡi
(3) Hạ mục gia bần: nhà nghèo thị bị coi khinh
(4) lự vô nguy: biết lo thì không gặp nguy.
(5). Tư Đồ; Tích Tư Đồ Vương Doãn bày kế dùng sắc đẹp Điêu Thuyền để ly gián cha con Đổng Trác- Lữ Bố.(Xem Tam Quốc chí).
(6).Bá nhơn nhứt tánh / đa tâm loạn khẩu/.Nhứt túc mạc tẩu/tứ khẩu nan ngôn:
Trăm người một tánh /nhiều lòng loan miệng/ một chân khó chạy/ bốn miệng khó nói.\
(7). Quy tây" Về Tây phương cảnh Phật.No comments: