Monday, July 11, 2011

III . CÁO THỊ 5KIM CỔ KỲ QUAN III * CÁO THỊ 585

2682.Thân già gánh gạo đạo làm con

Một rạch hai vàm làm không rảnh

Kìa nơi sơn lãnh (1) thảnh thơi hơi

2685. Trí ý lộng khơi nơi am tự

Mặc tình thế sự lự nguy nan

Nhiều việc tham gian an sao đặng

Chỉ treo đá nặng dặn ở ngay

Bỏ việc đời nay may đặng phước

2690.Phải lo thân trước phước mai sau

oOo

Tam tử tam sanh tranh tam tượng (2)

Ngọc hoàng cung thượng lượng dữ hiền (3)

Cổ tự Thánh hiền phiền kim vị

Bính thìn an trị đinh tỵ hung

2695.Phản khắc nịnh trung hung kiết kỵ

Mậu thìn bất trị kỷ ty bình

oOo

Ai biết nước xuôi nuôi nước ngược

Bịnh căn vô dược được thọ trường

Dị thế dị thường tường dị lộ

2700. Phật Trời cứu độ ngộ Phật trời.


Dị cư dị thời lời dị thuyết

Dị đoan dị tiết kiết dị ninh

Dị sự dị ninh linh dị pháp

Vô nhơn đối đáp pháp thinh không

2705. Đức Thầy đức Ông công đức Cậu

Hội đồng cơ hậu đậu trào minh

Phép phép linh linh ninh quấc sự

Nhơn dân vô lự tự an khương

An quấc an vương khương thới nhạt

2710. Di-Đà Di-Lạc đạt Vô vi (4)

oOo

Lòng Ông hai miệng chuyện nhiều người

Thâm thẩm tức cười người chẳng nghỉ

Bất suy bất tỷ ỷ văn nho

Đam dạ giữ no lo đừng đói

2715.Lòng buồn chớ nói lối phàm phu

Dám sợ người tu u ám dạ

Chừng nào thấy đọa hạ mình đây

Trực khứ phương Tây đây gần tới

86

Lập đàng Hưng Thới mới biết ta

oOo

2720. TẤT HỮU THIÊN TAI

KHỞI VÔ QUẢ BÁO ( 5)

Thế thị Phật trời lời nói mị

Di ngôn bất thị tị lời truyền

Chớ trách chớ phiền hiền xuất thế

2725.Vùa hương thọ tuế quế mai khai

Tại thế kim giai tai nghịch tận

Ao che quần vận phận ở truồng

Nhiều việc sầu buồn guồng chỉ rối

Ghe hàng bị bối tối không canh

2730. Người sợ nhờ danh canh nghiêm nhặt

Ngủ mê có giặc ngặt không hay

Xưa sợ người Tây nay hết sợ

Việc đời trả nợ trợ thời suy

oOo

Bố đức thi ân nhân tại ý

2735.Phú gia bố thí lý khoe danh

Nhứt nhẫn thập tranh thanh huờn trược

Bình kỳ cầu được dược linh đơn

Cám tưởng mười ơn sơn thiền điện

Chí tu Phật hiện diện vô phân

2740. Cám tưởng nghĩa nhân thân phiền não

Lỡ bề mất thảo tảo bất trung

oOo

THIÊN LÝ VỊ NHIÊN VỊ NHIÊN (6)

Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử

Tử giai kỳ tử con dữ con hiền

2745. Con dữ Phật phiền con hiền thương xót

Mười ơn giữ trót chua xót lòng thương

Ái đạo quấc vương lòng thương xót dạ

Phật trời còn đọa dấy họa tới dân

Trần hạ xét phân thương thân Trời Phật

2750. Nhiều lời cẩn mật Trời Phật thốt ra.


Trời Phật là ta nói ma thời nói

Mẹ cha nhịn đói con nói rằng no

Đem dạ lo âu lo đói no bá tánh

87

Minh tâm rằng Thánh ngu tánh rằng ma

2755. Việc ấy chẳng qua tà ma ám nhãn (7)

Xử tâm xao lãng tri lãng bất tường

Sự thế bất tường cang cường khi Phật

oOo

Bá tánh một lòng trồng cây đước

Thiên quan tứ phước trước làm gương

2760. Thập nhị khai trương dương thái tuế

Trào kim Thánh đế kế can chi

Thiểu trí bất tri ty vấn ngữ

Văn chương kinh sử ngữ nhí an

Học đạo cần năng tăng cần Phật

2765. Vị hà nhơn vật Phật ma đồng

Phu xướng phụ tùy bì chí cốt

Ít ai ở tốt thốt rằng trai

Ít kẻ gái mai hai lòng thảo

Mẹ cha tuổi lão bảo thông minh

2770.Nhứt thất bất linh thinh nghịch chí

Một người một ý lý quả lai

Sợ nỗi chiều mai hai lòng cách

Hữu sư hữu sách trách ở đời

Hữu Phật hữu trời lời huấn dụ

2775. Nhơn gian bất cụ phụ hoàng thiên

Đèn sách dĩa nghiên yên phận sãi

Lo bề tứ hải cãi Phật trời

oOo

Lánh đục tầm trong long vi thủ

Việc đời chưa đủ ngủ còn mê

2780. Bạch thố kim kê ê khúc giữa

Thủy long chữa lửa sửa chưa si mê

Bá vạn quần yêu tiêu sao hết

Trời cho việc chết hết quần yêu

Còn lại bao nhiêu tiêu lòng quỉ

2785. Biết ăn biết nghỉ phỉ lòng Tiên

oOo

88

HOÀNG THIÊN HỮU NHÃN (8)

.NHƠN HỮU DỤC ÁC

THIÊN DIỆC HỨA CHI

2789.Dụ vẫn không màng đáng nói chạy

2790.Nôm na tầm bậy vậy mới chê

Gẫm thiệt nhiều tê quê hơn thổ

Dao đánh cắt cổ lổ còn đây

Chưa biết vạy ngay thây còn đó

Từ sanh dễ khó có biết đâu

2795. Mắc họa con trâu đâu cũng chưởi

Căm hờn cái lưỡi chưởi không đau

Nước mắt tay lau đau nước mắt

Lưỡi mềm còn chắc gắt cái răng

oOo

Một cuộc sum vầy Thầy đứng trước

2800. Phật Trời nhỏ phước nước dồi gương

Cao rộng xét thương lương dân đọa

Một người làm họa đọa muôn dân

Tùng lý nan phân ân oán tán

Kể ngày kể tháng oán kể năm

2805. Mười chục một trăm năm chẳn lẻ

Phật Trời sanh đẻ lẽ chẳng thương

Dạ ở bất lương cương tất cái

Phật thương người phải cãi tà ma

oOo

Sớm Cam-la sớm gặp cũng sinh (9)

2810.Muộn Khương Tử cũng vinh một thuở

Đời trở lại đời nầy thiệt dở

Người không tu mà đỡ cái thân

Tu là tu thủ nghĩa vĩ nhân

Niệm là niệm tri ân Phật Trời

oOo

2815. Phụ mẫu tình thâm tâm tích thiện

Tử tôn bất biện tiện nan tôn

Bất đắc nhứt môn ôn cổ lý

Sự kim tự ý lý thậm đa

Phí mẹ phí cha gia phi tử

2820. Bất kinh bất sử thử bất chương

Khó ghét khó thương ương lỡ thế

89

Lỡ dùng lỡ phế thế lỡ quân

Lỡ bế lỡ bưng chưn lỡ bước

Lỡ lo tội phước trước lỡ sau

2825. Lỡ rể lỡ dâu đâu lỡ hết

Lỡ sanh lỡ chết tết lỡ ngôi

oOo

Thấy dễ người khi đi địa phủ

Con nhà không chủ ngủ không phân

Chí Phật thương dân thâu cam khổ

2830. Dân xem như gỗ dỗ lại lăn

Phế Phật tung tăng năng dọn dẹp

Ý ai nấy đẹp hẹp hòi chi

Nhiều kẻ ngu si khi Trời Phật

Nhơn đồng dữ vật Phật đồng ma

oOo

2835. NHƠN HỮU THIỆN NGUYỆN

THIÊN TẤT TÙNG CHI (10)

Cố sự tầm sư tự thiền sĩ

Dầu hay xử quỉ tỷ phong thần

Hữu phú hữu bần Thần minh mẫn

2840.Gia nhơn bất nhẫn lẩn suy môn

Hữu hạnh chí tông ngôn ngữ trực

Nhơn giang hữu lực thực phạn ma

Bất ý sát tha ma tâm thể

Vi nhơn vô lễ dễ xuất ngôn

oOo

2845. Vi nhựt tế tân phân tân lễ

Hồ tai vị thể mể cam châu

Bệ ngọc muôn tâu câu chánh sự

Nhơn dân bất tự sự thanh nhàn

Tâm tánh vầy đoàn làng chí xóm

2850. Mỗi thần đều nhóm xóm đồng tâm.


Thánh thọ ca ngâm lâm chiếu ngọc.

Thiên đường nứa lộc đọc văn thơ

Trí đắc Thiên cơ thơ ký tự

Luận xem thế sự lự nhứt nhơn

oOo

90

2855. Lời nói bắt quàng không bằng ngủ

Trí đời chưa đủ ngủ mà hay

Người giỏi đời nay hay ăn vặt

Bất tri thiên tặc ngặt không xem

Khuyên chí anh em xem sự thế

2860. Tri thiên trí đế quế anh hùng

Tri túc mới dùng hùng độ thế

Xem đời mưu kế thế không hay

Đứng đợt làm trai oai sấm dậy

Độ đời nói bậy vậy độ ai

oOo

2865. Lời ghi giữ múi túi miệng ngang

Thế chẳng lo toan mang dạ múối

Kìa non nọ núi suối cùng khê

Người khổ nói tê chê Nam Việt

Không ai nỡ thiệt việc hay rầy

2870. Tận thế có Thầy bày khúc trực

Đa sự bất lực thực vô căn

Chẳng sợ búa trăng quăng thây thúi

Lời ghi giữ múi múi còn ghi

Sáu bảy còn y ly thể phước

2875. Hai ghe sau trước phước đổi hình

Tiền hậu nhứt tình hình sửa đó

Người điên mắt ngó có biết đâu

oOo

Thấy việc tu hành lành ít lắm

Cốt tàn một nấm thấm hồn mê

2880. Sống kiển thác quê địa ngục

Người phàm lánh tục dục Tây phương

Muốn cận gia lương thương Trời Phật

Tanh hôi ngầy ngật Phật không dùng

Ngôn chánh bất tùng phùng quỉ mị

2885. Phật Trời bi lụy thị đa tham

*

2886.NHỰT NHỰT HÀNH PHƯƠNG TIỆN

THỜI THỜI PHÁT THIỆN TÂM (11)

Dũ lý (12) bảy năm tâm cam cực

Bất tri điều luật cực rồi chưa

2890. Thương biểu tấu thưa mưa cùng gió

91

Nguyện trời Phật có ngó lại chăng?

Chưa biết mảng căn tăng sãi vãi

Lẽ nào dám cãi phải theo Trời

Dũ lý vận thời Trời khiến vậy

2895.Văn chương không bậy chạy lý hình

oOo

Lý luật bực nầy Thầy bày tỏ

Lòng nào chẳng rõ ngõ bỏ rơi

Chẳng phải ăn chơi nơi cữa khổng

Chư ngôn ký tổng khổng tử Trình

2900. Lo liệu trong mình tình cẩn thận

Dầu lâm tử trận vận thời trời.


Ăn nói một lời đời chỉ tính

Nhứt tâm một kính tính kim bằng

oOo

Ẩn sĩ mai danh tranh đế nghiệp

2905. Lòng hiền theo kịp nghiệp Thánh minh

Phước chí tâm linh tinh chiếu kiến

Phép tài khiển biến khiến siêu thăng

Sáu ngả quỉ tăng ăn rồi trước

Ba đường tội phước trước tồn phân

2910.Khổ khổ thân thân lân lý ý

Tu tu trí trí ý hà ngu

oOo

Sách có chữ rằng bằng hữu tính

Bất ưu mật kính tính cùng ai

Lo việc gái trai mai lỡ vận

2915. Phừng tâm nổi giận phận mình suy

Giã kẽ bất tri suy thế quế

Nguyện cầu thánh đế phế dọc ngang

Mối nước rối tan mang khuấy rối

Ngủ quên bị bỏ bối rối nầy đây

oOo

2920. Quân tử oán bá niên chưa yên thù oán

Lâm nguy trệ án tử táng dạ còn phiền

Tiều nhơn oán nhãn tiền dầu hiền sanh dữ

Thiên nam tín nữ dạ chủ ngữ phân tâm

Thù oán nguyện cao thâm trăm năm chưa xử

2925. Nguyện tùng như thử thiện ngữ chữ minh tâm

92

Đứng oán thù thâm một năm lăm một tháng

Sát gia thiên tán ngao ngán oán cuồng nhơn

oOo

Ngồi quán bán cơm thơm cùng thúi

Xào chiên túi búi muối không nêm

2930.Khôn dại nằm đêm thêm nghiệm nghĩ

Người nào ở ỷ tỷ không ra

Nhà Phật nhà ma Gia Nghị thị

Thiệt tình anh chị thị rằng ma

Trời Phật cho ta tra xét thế

2935.Tiền xem hương quế hậu phế ta

Trước Phật sau ma ta biết tỷ

Thiệt người ở ỷ hủy bạc ta

oOo

Trời Phật dụng lòng phòng nguyện vái

Nam nham lễ bái tái hồn sanh

2940.Bớt bớt đua tranh danh chi đó

Việc đời thiệt khó có biết đâu

Lo việc ruộng sâu âu tận lực

Số trần nhiều cực trực thung dung

Giữ dạ hiếu trung hưng quế quấc

2945. Vô vương đảo thất cất lầu chi

Lòng sách để dành lành chữ ( giữ) ý

Văn chương thượng trí lý phải chê

Chữ dở đặc quê chê nôm trật

Theo xưa nói thật Phật nôm na

2950. Đạt nghỉa xét ra tra chữ mắc.


Nôm na nói tắt mắc đi quanh.

Sự thế khôn lanh tranh nhiều chữ

Phật chê kinh sử ngữ đa cuồng

Phật khiến lòng buồn tuồng tiêu hết

2955.Sử kinh không kết nết tự sanh

oOo

Trời Phật minh minh linh tại ngã

.Nhứt thân hữu tả dã lưỡng thân

Một ruột đa phân nhân thù oán

Nợ đời năm tháng ngán hơn thua

2960.Người biết ơn vua chua lời Phật

Ngỗ ngang súc vật Phật trời chê


93

Giáo vác thầy ê mê trần quả

Bất linh tại ngã nhã tâm nan

Có chữ tam cang nan nhơn thế

2965.Ngũ thường hương quế phế phi nhơn

oOo

Dại học làm khôn ngôn trí độ

Học sư tiền ngộ lộ tri bằng

Khôn dại hết rằng hằng đạo đức

Học bằng trí thức đức hay bàn

2970. Mới gọi ra đàng chàng hiếu hữu

Tri tân vấn cửu bửu hay tà

Thức lộ tri nhà hòa Thầy dạy

Biết ngay biết vạy bậy đừng màng

Thầy dạy không hàng tràng bất phục

2975.Trải xem phàm tục đục hay trong

Sư đệ toàn long trong lòng đục

Phế kỳ phàm tục đục ngầm ngầm

oOo

Khẩu niệm nam mô vô hung bạo

Tam hoàng đạo đạo tạo tam đang

2980. Ý sách làm gian mang lỗi tội

Tam nguơn nhuần gội hội mười hai

Hòa khí thọ thai lai kế nghiệp

Âm dương tương hiệp nghiệp sanh năng

Bất đắc siêu thăng căn tham thú

2985. Công danh tranh phú thú không tu


94

VI THIỆN TỐI LẠC

ĐẠO LÝ TỐI ĐẠI(13)

Chẳng kể Phật Trời lời nói đó

Tại mình sanh khó có biết ai

2990.Bịt mắt điếc tai ai cũng vậy

Phải như nói bậy vậy như nhau

Quen mặt bấy lâu đâu mà lạ

Khác nhau cái dạ lạ mà quen

Ai hiểu người khen quen nhứt cõi

2995.Có ai là giỏi cõi thượng thiên

94

Anh hùng đã say thây không lạ

.Nàng Tiên mắc đọa dạ khó xem

Lời kể anh em xem chê quấy

Ruột cùng cho thấy quấy thì thôi

3000.Tôi cũng như tôi ôi ôi bỏ.


Khỏi vòng ngọn cỏ bỏ mà ngoan

Nói việc ngay gian toan giác thế

Người xem còn phế thế vô năng

oOo

Giả dại qua ngày bày lòng trí

3005. Người không bố thí ý điếm đàng

Nhà rách Phật vàng đàng vắng khách

Ngồi buồn thậm trách cách lòng ngay

Chim đậu trên cây bay ai cản

Rừng già lỉnh lảng đảng thú ngao

3010.Cá cạn trong ao sao nhảy đặng

Nước bùn lội lặn đặng chờ mưa

Nhiều kẻ chê tôi hôi tanh gắt

Ỉa ra thúi oắc nhắc nói đời

Hạ giái biết trời lời nói mị

3015. Nhiều người ỷ thị nghị rằng quê

Có sức người chê quê Gia Nghị

Lo bề anh chị thị điêu tàn

Chẳng phải điếm đàng chàng ở vậy

Cũng không nói bậy vậy bỏ đành

3020. Hai chỗ như nhau dâu khéo kết

Tới đời cậu chết kết tớ vào

Hai chỗ hỗn hào vào ra lạ

Khiến người mắc đọa dạ không kiêng

Chẳng biết Thánh Tiên đồng lý

3025. Thiệt người vô ý trí phàm phu

Tam bổn thơ du tu khùng khiệu

Nhơn giang lo liệu triệu bất tường

Quan thị trí đường trường nghĩa lý

Tôi nay mạc trí ký làm tôi

3030.Huynh đệ lên ngôi tôi quỳ lạy

Ai mà nói bậy lại làm tôi

Chẳng đặng lên ngôi làm tôi khó

Lòng đâu để đó có phần ăn

TÙNG THIỆN NHƯ ĐĂNG

3035. TÙNG ÁC NHƯ BĂNG(14)

Tiền trọng hậu khinh lính cũng giấu

Xấu thời cho xấu đấu vận thời

Thay mặt đổi lời dời đi nữa

Ở đây khó chữa lửa muôn xe

3040. Sĩ vô tướng cáo láo tượng lên

95

Nghỉ chẳng người nên bên Phật tráng

In người chốn Láng ngán ỷ vinh

oOo

Phép Phật biến tường phép vườn không biết

Bá gia dầu nhiếc không biết phải nghe

3045.Nhiều việc sợ e nói nghe không đặng

Nhiều người lội lặn rất nặng tội kinh

Sự thế bất minh làm thinh ngồi ngó

oOo

Chỗ ở khó rồi ngồi ngó thấy

Lâu lâu chầy bấy thấy rầy rà

3050. Không kẻ thiệt thà đà thấy đó.

Phép nhiều việc khó ngó sầu bi

Phải tính việc đi khi khó ở

Lại đây đục đổ thuở bần hàn

Chí độc lập làng tràng Hưng Thới

3055. Xem người quyền quới tới ỷ sang

oOo.

QUÂN TỬ MƯU ĐẠO BẤT MƯU THỰC

QUÂN TỬ ƯU ĐẠO BẤT ƯU BẦN (15)

Bắt ốc hái rau đâu biết dạ

Người lành mặt lạ dạ hằng quen

3060. Phú quới thường khen đen bạc ý

Dục đa lợi lý ý hằng vui

Gẫm thiệt mắt đui vui chẳng phải

Làm người biết cải phải bớt tham

Đa lợi tâm cam tham tất hại

3065. Tận thời tồn bại hại vô căn

oOo

Cậu trước tôi sau đâu y vậy

Long châu chỗ cậy bậy bề hai

Miệng nói có cai tai dày thịt

Lại thêm mắt bịt dịt bỏ đi

3070. Trước mắt còn khi chi sau Quới

Tôi nay Ba Thới tới giả ngu

Biển Thánh rừng nhu tu tận ý

Thấy người đa lý ý buồn hiu

oOo

96

Bỉ cực thới lai mai trước quốc

3075.Bình thời gia thất tất lai kinh

Chánh đạo thuyết minh huynh đệ phục

Phế trần vong tục lục nhâm thâm

Nhứt lý nhứt tâm thâm nhứt phụ

Văn ngôn huấn dụ phụ tử bình

3080.Tứ hải đồng tình bình dân quấc

Tứ niên tồn thất quấc an khương

oOo

Dị thú đam điềm tìm chúa soái

Minh quân lễ bái ái tiền căn

Trả quả gió trăng năng lộn kíp

3085.Đa thê đa thiếp kíp thú sanh

Đầu thú lập danh thanh huờn trược

Sông mê rửa được trược huờn thanh

Chiếu rách một manh thanh mới trí

Nhựt thời thiên lý tý ngọ sanh

oOo

3090. Căm giận súc sanh tranh khôn dại

Làm cho tồi bại hại nước nhà

Đam việc bất hòa trà hương mất

Ngọc lành giấu cất rất ai hay

Quyết dạ theo tây bây rất dại

3095. Tao nay trở lại bại đầu Tây

oOo

Kiếm diệt cho hay thay mặt giặc

Đau lòng quá ngặt giặc về bây

Không có lòng ngay hay chi vậy

Khéo làm tầm bậy dậy hôi tanh

oOo

3100. Nhứt sĩ thử thời nhơn

Vạn dân phân hà sự

oOo

Dưỡng tử phương tri phụ mẫu ân

Lập thân phươg tri nhơn tân khổ

Cần trước chỉ gai oai lưỡi sắt

3105. Tứ nam chí bắt vắt mồi cơm

Nè nè hơi thơm cơm nhồi cám

Tháng giêng tháng tám cám lời Trời

Có Phật ra đời thời đạt chấn

Hòa nam phát tấn chấn gia thinh

3110. Trời Phật hiển linh thinh phát cát

Lẽ nào điên trác diệc (16) câu đồng

oOo

97

Tích của để dành hành thân thể

Thiện tâm tích để ý dễ hơn

Vỉ đức thì ơn hơn tiền của

3115. Lưới thua Phật bủa đũa so le

Ngó thấy đám tre e khó bước

Việc đời nói trước nước lao xao

Nhiều kẻ trí cao sao có vậy

Tầm khùng nói bậy cậy tin chi

oOo

3120.Phật chẳng ép ai lai tưởng Phật

Đền vàng báo vật Phật trời Vua

Tam giáo lòng chua đua thiện nghiệp

Mọc huỳnh thanh dịp nghiệp liên huê

Điều luật Phật phê ghê lỗi tội

3125. Phật trời xử tội tội tam niên

Cầu đắc Thánh Tiên yên lễ bái

Thái bình Thiên Tử Thái bình dân

oOo

Đừng lòng vái quỉ vái ma

Vái tà tà độ Phật xa dậm ngàn

3130. Phật Trời dạy đã rõ ràng

Chúng sanh chẳng nhớ lấp đàng Thánh Tiên

98

Vái quỷ quĩ độ không yên

Là người nhiệm nghỉ ý riêng ở đời

Niệm Phật vái Phật vái Trời

3135. Vái Tiên vái Thánh độ đời Hạ nguơn

Vái cầu chư vị cao sơn

Vái binh vái tướng thi ơn trợ thời

Vái cầu tiền vãn cứu đời

Vái cầu Hậu vản trợ thời Hạ nguơn

3140. Vái Thầy bố đức thi ơn

Vái ông cứu nghỉa độ nhơn lỡ thời

Vái cầu Phật Tổ độ đời

Phật bà giáng thế trợ thời quảng khai

Vái Quan âm Phật Như lai

3145.Du Thần du Thánh trợ tay Phật hiền

Nam mô Di Đà Thánh tiền

Nam mô Bố tát kế hiền hậu lai

Nam mô Thích ca Như lai

Bồ đề mục thị quảng khai Hớn đường

3150. Nam mô hội Phật minh tường

Hội trời thánh chúa qui đường định bang

Nam mô Di Lạc độ an

Vô Vi trở lại nhứt bang thuận hòa

Vái cầu trời Phật một nhà

3155. Trên vua vững đặt dưới hòa nơi nơi

____

(1) Sơn Lãnh: nơi núi cao.
(2).Tam tử tam sanh tranh tam tượng : Ba trẻ sanh ba lần tranh nhau ảnh tượng.
(3).Ngọc hoàng cung thượng lượng dữ hiền" Ngọc hoàng ở trên cung điện xem xét người hiền.
(4).Nguyên văn Di Dô: chưa rõ là gì. Phải chăng là Vô Vi?
(5).TẤT HỮU THIÊN TAI KHỞI VÔ QUẢ BÁO: Có tai nạn xảy ra há nào không do quả báo.
(6).
THIÊN LÝ VỊ NHIÊN VỊ NHIÊN: Thiên lý là đương nhiên.
(7).tà ma ám nhãn: tà ma che mắt.
(8). Hoàng thiên hữu nhãn, nhơn hữu dục ác, thiên diệc hừa chi: trời có mắt. người muốn làm ác, trời sẽ cho điều ác.
(9). Cam La: người thời Chiến Quốc, 12 tuổi đã làm quan thượng khanh trong triều Tần. Còn Khương Tử Nha hơn 6o tuổi mới ra giúp Tây Bá Cơ Xương lập nhà Chu.
(10). Nhơn hữu thiện nguyện, thiên tất tùng chi: Người muốn làm việc thiện thì trời sẽ gieo điều lành.
(11).NHỰT NHỰT HÀNH PHƯƠNG TIỆNTHỜI THỜI PHÁT THIỆN TÂM: Ngày ngày tu tập, giờ giờ phát thiện tâm.
(12). Dũ Lý:Tây Bá bị giam thành Dũ Lý .Truyện Phong Thần Diễn Nghĩa. Chu Văn Vương (周文王, 1090 TCN – 1050 TCN), họ Cơ, tên Xương, người đất U (nay thuộc ấp Tuần, huyện Bân, tỉnh Thiểm Tây), là người đã xây nền móng triều đại nhà Chu Trung Quốc. Khi cha Cơ Xương là Cơ Quý Lịch còn ở ngôi, Chu chỉ là một nước nhỏ thuộc vương triều nhà Thương. Quý Lịch từng dẫn người tộc Chu từ sông Vị Thuỷ xuống xây thành Cư Ấp ở Chu Nguyên, phía tây nam núi Kỳ Sơn, gây dựng cơ sở tiến về phía Đông. Về sau, Quý Lịch bị vua nhà Thương giết hại, Cơ Xương nối ngôi cha làm tước bá.Thực hiện chính sách mở mang của Cơ Xương, nước Chu trở thành một nước lớn mạnh ở phía tây, khiến vua Trụ lo ngại. Trụ vương ngoài mặt phong Cơ Xương làm Tây Bá, thống soái một phương, nhưng lại tìm cách vờ mời Cơ Xương đến kinh đô Triều Ca, rồi bịa đặt ra tội danh để bắt giam Cơ Xương ở ngục Dữu Lý. Sau nhờ bầy tôi của Tây Bá dâng mỹ nữ, vật lạ cho vua Trụ, Trụ mới tha cho Cơ Xương. Sau khi trở về đất Chu, Cơ Xương tăng cường gấp rút diệt Thương. Ông dẫn quân vượt Hoàng Hà về phía đông, đánh thẳng đến khu vực trung tâm triều Thương, chiếm cứ phần lớn vùng phía nam sông Vị, hình thành cục diện "ba phần thiên hạ có hai phần". Đang lúc Cơ Xương chuẩn bị phát động cuộc tiến công cuối cùng diệt Thương, thì không may ông bị bệnh mất. Trước khi lâm chung, ông dặn dò người sau phải hoàn thành nghiệp lớn diệt Thương. Về sau con ông là Cơ Phát kế nghiệp, thực hiện được ý nguyện của ông, diệt vua Trụ nhà Thương, xây dựng lên nhà Chu, trở thành vua Chu Vũ Vương, truy tôn ông là Văn Vương.
(13).Tùng thiện như đặng, tùng ác như băng: Làm thiện thì sáng như đèn, làm ác thì lạnh như băng.
(14). Vi thiện tối lạc, đạo lýtối đại: Làm thiện thì rất sung sướng, đạo lý thì cao cả nhất.
(15). Quân tử mưu đạo bất mưu thực/ Quân tử ưu đạo bất ưu bần: Quân tử lo việc đạo không lo cơm gạo/ Quân tử lo đạo không lo nghèo.
(16). Nguyên là chữ oat, xin sửa diệc. Điên là người cuồng, trác 卓là người thông minh, tài cao. Lẽ nào điên trác dịệc câu đồng :Lẽ nào người điên và người thông minh lại giống nhau?

No comments: