Monday, July 11, 2011

III . CÁO THỊ 5KIM CỔ KỲ QUAN III * CÁO THỊ 585
2682.Thân già gánh gạo đạo làm con
Một rạch hai vàm làm không rảnh
Kìa nơi sơn lãnh (1) thảnh thơi hơi
2685. Trí ý lộng khơi nơi am tự
Mặc tình thế sự lự nguy nan
Nhiều việc tham gian an sao đặng
Chỉ treo đá nặng dặn ở ngay
Bỏ việc đời nay may đặng phước
2690.Phải lo thân trước phước mai sau
oOo
Tam tử tam sanh tranh tam tượng (2)
Ngọc hoàng cung thượng lượng dữ hiền (3)
Cổ tự Thánh hiền phiền kim vị
Bính thìn an trị đinh tỵ hung
2695.Phản khắc nịnh trung hung kiết kỵ
Mậu thìn bất trị kỷ ty bình
oOo
Ai biết nước xuôi nuôi nước ngược
Bịnh căn vô dược được thọ trường
Dị thế dị thường tường dị lộ
2700. Phật Trời cứu độ ngộ Phật trời.

Dị cư dị thời lời dị thuyết
Dị đoan dị tiết kiết dị ninh
Dị sự dị ninh linh dị pháp
Vô nhơn đối đáp pháp thinh không
2705. Đức Thầy đức Ông công đức Cậu
Hội đồng cơ hậu đậu trào minh
Phép phép linh linh ninh quấc sự
Nhơn dân vô lự tự an khương
An quấc an vương khương thới nhạt
2710. Di-Đà Di-Lạc đạt Vô vi (4)
oOo
Lòng Ông hai miệng chuyện nhiều người
Thâm thẩm tức cười người chẳng nghỉ
Bất suy bất tỷ ỷ văn nho
Đam dạ giữ no lo đừng đói
2715.Lòng buồn chớ nói lối phàm phu
Dám sợ người tu u ám dạ
Chừng nào thấy đọa hạ mình đây
Trực khứ phương Tây đây gần tới
86
Lập đàng Hưng Thới mới biết ta
oOo
2720. TẤT HỮU THIÊN TAI
KHỞI VÔ QUẢ BÁO ( 5)
Thế thị Phật trời lời nói mị
Di ngôn bất thị tị lời truyền
Chớ trách chớ phiền hiền xuất thế
2725.Vùa hương thọ tuế quế mai khai
Tại thế kim giai tai nghịch tận
Ao che quần vận phận ở truồng
Nhiều việc sầu buồn guồng chỉ rối
Ghe hàng bị bối tối không canh
2730. Người sợ nhờ danh canh nghiêm nhặt
Ngủ mê có giặc ngặt không hay
Xưa sợ người Tây nay hết sợ
Việc đời trả nợ trợ thời suy
oOo
Bố đức thi ân nhân tại ý
2735.Phú gia bố thí lý khoe danh
Nhứt nhẫn thập tranh thanh huờn trược
Bình kỳ cầu được dược linh đơn
Cám tưởng mười ơn sơn thiền điện
Chí tu Phật hiện diện vô phân
2740. Cám tưởng nghĩa nhân thân phiền não
Lỡ bề mất thảo tảo bất trung
oOo
THIÊN LÝ VỊ NHIÊN VỊ NHIÊN (6)
Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử
Tử giai kỳ tử con dữ con hiền
2745. Con dữ Phật phiền con hiền thương xót
Mười ơn giữ trót chua xót lòng thương
Ái đạo quấc vương lòng thương xót dạ
Phật trời còn đọa dấy họa tới dân
Trần hạ xét phân thương thân Trời Phật
2750. Nhiều lời cẩn mật Trời Phật thốt ra.

Trời Phật là ta nói ma thời nói
Mẹ cha nhịn đói con nói rằng no
Đem dạ lo âu lo đói no bá tánh
87
Minh tâm rằng Thánh ngu tánh rằng ma
2755. Việc ấy chẳng qua tà ma ám nhãn (7)
Xử tâm xao lãng tri lãng bất tường
Sự thế bất tường cang cường khi Phật
oOo
Bá tánh một lòng trồng cây đước
Thiên quan tứ phước trước làm gương
2760. Thập nhị khai trương dương thái tuế
Trào kim Thánh đế kế can chi
Thiểu trí bất tri ty vấn ngữ
Văn chương kinh sử ngữ nhí an
Học đạo cần năng tăng cần Phật
2765. Vị hà nhơn vật Phật ma đồng
Phu xướng phụ tùy bì chí cốt
Ít ai ở tốt thốt rằng trai
Ít kẻ gái mai hai lòng thảo
Mẹ cha tuổi lão bảo thông minh
2770.Nhứt thất bất linh thinh nghịch chí
Một người một ý lý quả lai
Sợ nỗi chiều mai hai lòng cách
Hữu sư hữu sách trách ở đời
Hữu Phật hữu trời lời huấn dụ
2775. Nhơn gian bất cụ phụ hoàng thiên
Đèn sách dĩa nghiên yên phận sãi
Lo bề tứ hải cãi Phật trời
oOo
Lánh đục tầm trong long vi thủ
Việc đời chưa đủ ngủ còn mê
2780. Bạch thố kim kê ê khúc giữa
Thủy long chữa lửa sửa chưa si mê
Bá vạn quần yêu tiêu sao hết
Trời cho việc chết hết quần yêu
Còn lại bao nhiêu tiêu lòng quỉ
2785. Biết ăn biết nghỉ phỉ lòng Tiên
oOo
88
HOÀNG THIÊN HỮU NHÃN (8)
.NHƠN HỮU DỤC ÁC
THIÊN DIỆC HỨA CHI
2789.Dụ vẫn không màng đáng nói chạy
2790.Nôm na tầm bậy vậy mới chê
Gẫm thiệt nhiều tê quê hơn thổ
Dao đánh cắt cổ lổ còn đây
Chưa biết vạy ngay thây còn đó
Từ sanh dễ khó có biết đâu
2795. Mắc họa con trâu đâu cũng chưởi
Căm hờn cái lưỡi chưởi không đau
Nước mắt tay lau đau nước mắt
Lưỡi mềm còn chắc gắt cái răng
oOo
Một cuộc sum vầy Thầy đứng trước
2800. Phật Trời nhỏ phước nước dồi gương
Cao rộng xét thương lương dân đọa
Một người làm họa đọa muôn dân
Tùng lý nan phân ân oán tán
Kể ngày kể tháng oán kể năm
2805. Mười chục một trăm năm chẳn lẻ
Phật Trời sanh đẻ lẽ chẳng thương
Dạ ở bất lương cương tất cái
Phật thương người phải cãi tà ma
oOo
Sớm Cam-la sớm gặp cũng sinh (9)
2810.Muộn Khương Tử cũng vinh một thuở
Đời trở lại đời nầy thiệt dở
Người không tu mà đỡ cái thân
Tu là tu thủ nghĩa vĩ nhân
Niệm là niệm tri ân Phật Trời
oOo
2815. Phụ mẫu tình thâm tâm tích thiện
Tử tôn bất biện tiện nan tôn
Bất đắc nhứt môn ôn cổ lý
Sự kim tự ý lý thậm đa
Phí mẹ phí cha gia phi tử
2820. Bất kinh bất sử thử bất chương
Khó ghét khó thương ương lỡ thế
89
Lỡ dùng lỡ phế thế lỡ quân
Lỡ bế lỡ bưng chưn lỡ bước
Lỡ lo tội phước trước lỡ sau
2825. Lỡ rể lỡ dâu đâu lỡ hết
Lỡ sanh lỡ chết tết lỡ ngôi
oOo
Thấy dễ người khi đi địa phủ
Con nhà không chủ ngủ không phân
Chí Phật thương dân thâu cam khổ
2830. Dân xem như gỗ dỗ lại lăn
Phế Phật tung tăng năng dọn dẹp
Ý ai nấy đẹp hẹp hòi chi
Nhiều kẻ ngu si khi Trời Phật
Nhơn đồng dữ vật Phật đồng ma
oOo
2835. NHƠN HỮU THIỆN NGUYỆN
THIÊN TẤT TÙNG CHI (10)
Cố sự tầm sư tự thiền sĩ
Dầu hay xử quỉ tỷ phong thần
Hữu phú hữu bần Thần minh mẫn
2840.Gia nhơn bất nhẫn lẩn suy môn
Hữu hạnh chí tông ngôn ngữ trực
Nhơn giang hữu lực thực phạn ma
Bất ý sát tha ma tâm thể
Vi nhơn vô lễ dễ xuất ngôn
oOo
2845. Vi nhựt tế tân phân tân lễ
Hồ tai vị thể mể cam châu
Bệ ngọc muôn tâu câu chánh sự
Nhơn dân bất tự sự thanh nhàn
Tâm tánh vầy đoàn làng chí xóm
2850. Mỗi thần đều nhóm xóm đồng tâm.

Thánh thọ ca ngâm lâm chiếu ngọc.
Thiên đường nứa lộc đọc văn thơ
Trí đắc Thiên cơ thơ ký tự
Luận xem thế sự lự nhứt nhơn
oOo
90
2855. Lời nói bắt quàng không bằng ngủ
Trí đời chưa đủ ngủ mà hay
Người giỏi đời nay hay ăn vặt
Bất tri thiên tặc ngặt không xem
Khuyên chí anh em xem sự thế
2860. Tri thiên trí đế quế anh hùng
Tri túc mới dùng hùng độ thế
Xem đời mưu kế thế không hay
Đứng đợt làm trai oai sấm dậy
Độ đời nói bậy vậy độ ai
oOo
2865. Lời ghi giữ múi túi miệng ngang
Thế chẳng lo toan mang dạ múối
Kìa non nọ núi suối cùng khê
Người khổ nói tê chê Nam Việt
Không ai nỡ thiệt việc hay rầy
2870. Tận thế có Thầy bày khúc trực
Đa sự bất lực thực vô căn
Chẳng sợ búa trăng quăng thây thúi
Lời ghi giữ múi múi còn ghi
Sáu bảy còn y ly thể phước
2875. Hai ghe sau trước phước đổi hình
Tiền hậu nhứt tình hình sửa đó
Người điên mắt ngó có biết đâu
oOo
Thấy việc tu hành lành ít lắm
Cốt tàn một nấm thấm hồn mê
2880. Sống kiển thác quê địa ngục
Người phàm lánh tục dục Tây phương
Muốn cận gia lương thương Trời Phật
Tanh hôi ngầy ngật Phật không dùng
Ngôn chánh bất tùng phùng quỉ mị
2885. Phật Trời bi lụy thị đa tham
*
2886.NHỰT NHỰT HÀNH PHƯƠNG TIỆN
THỜI THỜI PHÁT THIỆN TÂM (11)
Dũ lý (12) bảy năm tâm cam cực
Bất tri điều luật cực rồi chưa
2890. Thương biểu tấu thưa mưa cùng gió
91
Nguyện trời Phật có ngó lại chăng?
Chưa biết mảng căn tăng sãi vãi
Lẽ nào dám cãi phải theo Trời
Dũ lý vận thời Trời khiến vậy
2895.Văn chương không bậy chạy lý hình
oOo
Lý luật bực nầy Thầy bày tỏ
Lòng nào chẳng rõ ngõ bỏ rơi
Chẳng phải ăn chơi nơi cữa khổng
Chư ngôn ký tổng khổng tử Trình
2900. Lo liệu trong mình tình cẩn thận
Dầu lâm tử trận vận thời trời.

Ăn nói một lời đời chỉ tính
Nhứt tâm một kính tính kim bằng
oOo
Ẩn sĩ mai danh tranh đế nghiệp
2905. Lòng hiền theo kịp nghiệp Thánh minh
Phước chí tâm linh tinh chiếu kiến
Phép tài khiển biến khiến siêu thăng
Sáu ngả quỉ tăng ăn rồi trước
Ba đường tội phước trước tồn phân
2910.Khổ khổ thân thân lân lý ý
Tu tu trí trí ý hà ngu
oOo
Sách có chữ rằng bằng hữu tính
Bất ưu mật kính tính cùng ai
Lo việc gái trai mai lỡ vận
2915. Phừng tâm nổi giận phận mình suy
Giã kẽ bất tri suy thế quế
Nguyện cầu thánh đế phế dọc ngang
Mối nước rối tan mang khuấy rối
Ngủ quên bị bỏ bối rối nầy đây
oOo
2920. Quân tử oán bá niên chưa yên thù oán
Lâm nguy trệ án tử táng dạ còn phiền
Tiều nhơn oán nhãn tiền dầu hiền sanh dữ
Thiên nam tín nữ dạ chủ ngữ phân tâm
Thù oán nguyện cao thâm trăm năm chưa xử
2925. Nguyện tùng như thử thiện ngữ chữ minh tâm
92
Đứng oán thù thâm một năm lăm một tháng
Sát gia thiên tán ngao ngán oán cuồng nhơn
oOo
Ngồi quán bán cơm thơm cùng thúi
Xào chiên túi búi muối không nêm
2930.Khôn dại nằm đêm thêm nghiệm nghĩ
Người nào ở ỷ tỷ không ra
Nhà Phật nhà ma Gia Nghị thị
Thiệt tình anh chị thị rằng ma
Trời Phật cho ta tra xét thế
2935.Tiền xem hương quế hậu phế ta
Trước Phật sau ma ta biết tỷ
Thiệt người ở ỷ hủy bạc ta
oOo
Trời Phật dụng lòng phòng nguyện vái
Nam nham lễ bái tái hồn sanh
2940.Bớt bớt đua tranh danh chi đó
Việc đời thiệt khó có biết đâu
Lo việc ruộng sâu âu tận lực
Số trần nhiều cực trực thung dung
Giữ dạ hiếu trung hưng quế quấc
2945. Vô vương đảo thất cất lầu chi
Lòng sách để dành lành chữ ( giữ) ý
Văn chương thượng trí lý phải chê
Chữ dở đặc quê chê nôm trật
Theo xưa nói thật Phật nôm na
2950. Đạt nghỉa xét ra tra chữ mắc.


Nôm na nói tắt mắc đi quanh.
Sự thế khôn lanh tranh nhiều chữ
Phật chê kinh sử ngữ đa cuồng
Phật khiến lòng buồn tuồng tiêu hết
2955.Sử kinh không kết nết tự sanh
oOo
Trời Phật minh minh linh tại ngã
.Nhứt thân hữu tả dã lưỡng thân
Một ruột đa phân nhân thù oán
Nợ đời năm tháng ngán hơn thua
2960.Người biết ơn vua chua lời Phật
Ngỗ ngang súc vật Phật trời chê

93
Giáo vác thầy ê mê trần quả
Bất linh tại ngã nhã tâm nan
Có chữ tam cang nan nhơn thế
2965.Ngũ thường hương quế phế phi nhơn
oOo
Dại học làm khôn ngôn trí độ
Học sư tiền ngộ lộ tri bằng
Khôn dại hết rằng hằng đạo đức
Học bằng trí thức đức hay bàn
2970. Mới gọi ra đàng chàng hiếu hữu
Tri tân vấn cửu bửu hay tà
Thức lộ tri nhà hòa Thầy dạy
Biết ngay biết vạy bậy đừng màng
Thầy dạy không hàng tràng bất phục
2975.Trải xem phàm tục đục hay trong
Sư đệ toàn long trong lòng đục
Phế kỳ phàm tục đục ngầm ngầm
oOo
Khẩu niệm nam mô vô hung bạo
Tam hoàng đạo đạo tạo tam đang
2980. Ý sách làm gian mang lỗi tội
Tam nguơn nhuần gội hội mười hai
Hòa khí thọ thai lai kế nghiệp
Âm dương tương hiệp nghiệp sanh năng
Bất đắc siêu thăng căn tham thú
2985. Công danh tranh phú thú không tu

94
VI THIỆN TỐI LẠC
ĐẠO LÝ TỐI ĐẠI(13)
Chẳng kể Phật Trời lời nói đó
Tại mình sanh khó có biết ai
2990.Bịt mắt điếc tai ai cũng vậy
Phải như nói bậy vậy như nhau
Quen mặt bấy lâu đâu mà lạ
Khác nhau cái dạ lạ mà quen
Ai hiểu người khen quen nhứt cõi
2995.Có ai là giỏi cõi thượng thiên
94
Anh hùng đã say thây không lạ
.Nàng Tiên mắc đọa dạ khó xem
Lời kể anh em xem chê quấy
Ruột cùng cho thấy quấy thì thôi
3000.Tôi cũng như tôi ôi ôi bỏ.

Khỏi vòng ngọn cỏ bỏ mà ngoan
Nói việc ngay gian toan giác thế
Người xem còn phế thế vô năng
oOo
Giả dại qua ngày bày lòng trí
3005. Người không bố thí ý điếm đàng
Nhà rách Phật vàng đàng vắng khách
Ngồi buồn thậm trách cách lòng ngay
Chim đậu trên cây bay ai cản
Rừng già lỉnh lảng đảng thú ngao
3010.Cá cạn trong ao sao nhảy đặng
Nước bùn lội lặn đặng chờ mưa
Nhiều kẻ chê tôi hôi tanh gắt
Ỉa ra thúi oắc nhắc nói đời
Hạ giái biết trời lời nói mị
3015. Nhiều người ỷ thị nghị rằng quê
Có sức người chê quê Gia Nghị
Lo bề anh chị thị điêu tàn
Chẳng phải điếm đàng chàng ở vậy
Cũng không nói bậy vậy bỏ đành
3020. Hai chỗ như nhau dâu khéo kết
Tới đời cậu chết kết tớ vào
Hai chỗ hỗn hào vào ra lạ
Khiến người mắc đọa dạ không kiêng
Chẳng biết Thánh Tiên đồng lý
3025. Thiệt người vô ý trí phàm phu
Tam bổn thơ du tu khùng khiệu
Nhơn giang lo liệu triệu bất tường
Quan thị trí đường trường nghĩa lý
Tôi nay mạc trí ký làm tôi
3030.Huynh đệ lên ngôi tôi quỳ lạy
Ai mà nói bậy lại làm tôi
Chẳng đặng lên ngôi làm tôi khó
Lòng đâu để đó có phần ăn
TÙNG THIỆN NHƯ ĐĂNG
3035. TÙNG ÁC NHƯ BĂNG(14)
Tiền trọng hậu khinh lính cũng giấu
Xấu thời cho xấu đấu vận thời
Thay mặt đổi lời dời đi nữa
Ở đây khó chữa lửa muôn xe
3040. Sĩ vô tướng cáo láo tượng lên
95
Nghỉ chẳng người nên bên Phật tráng
In người chốn Láng ngán ỷ vinh
oOo
Phép Phật biến tường phép vườn không biết
Bá gia dầu nhiếc không biết phải nghe
3045.Nhiều việc sợ e nói nghe không đặng
Nhiều người lội lặn rất nặng tội kinh
Sự thế bất minh làm thinh ngồi ngó
oOo
Chỗ ở khó rồi ngồi ngó thấy
Lâu lâu chầy bấy thấy rầy rà
3050. Không kẻ thiệt thà đà thấy đó.
Phép nhiều việc khó ngó sầu bi
Phải tính việc đi khi khó ở
Lại đây đục đổ thuở bần hàn
Chí độc lập làng tràng Hưng Thới
3055. Xem người quyền quới tới ỷ sang
oOo.
QUÂN TỬ MƯU ĐẠO BẤT MƯU THỰC
QUÂN TỬ ƯU ĐẠO BẤT ƯU BẦN (15)
Bắt ốc hái rau đâu biết dạ
Người lành mặt lạ dạ hằng quen
3060. Phú quới thường khen đen bạc ý
Dục đa lợi lý ý hằng vui
Gẫm thiệt mắt đui vui chẳng phải
Làm người biết cải phải bớt tham
Đa lợi tâm cam tham tất hại
3065. Tận thời tồn bại hại vô căn
oOo
Cậu trước tôi sau đâu y vậy
Long châu chỗ cậy bậy bề hai
Miệng nói có cai tai dày thịt
Lại thêm mắt bịt dịt bỏ đi
3070. Trước mắt còn khi chi sau Quới
Tôi nay Ba Thới tới giả ngu
Biển Thánh rừng nhu tu tận ý
Thấy người đa lý ý buồn hiu
oOo
96
Bỉ cực thới lai mai trước quốc
3075.Bình thời gia thất tất lai kinh
Chánh đạo thuyết minh huynh đệ phục
Phế trần vong tục lục nhâm thâm
Nhứt lý nhứt tâm thâm nhứt phụ
Văn ngôn huấn dụ phụ tử bình
3080.Tứ hải đồng tình bình dân quấc
Tứ niên tồn thất quấc an khương
oOo
Dị thú đam điềm tìm chúa soái
Minh quân lễ bái ái tiền căn
Trả quả gió trăng năng lộn kíp
3085.Đa thê đa thiếp kíp thú sanh
Đầu thú lập danh thanh huờn trược
Sông mê rửa được trược huờn thanh
Chiếu rách một manh thanh mới trí
Nhựt thời thiên lý tý ngọ sanh
oOo
3090. Căm giận súc sanh tranh khôn dại
Làm cho tồi bại hại nước nhà
Đam việc bất hòa trà hương mất
Ngọc lành giấu cất rất ai hay
Quyết dạ theo tây bây rất dại
3095. Tao nay trở lại bại đầu Tây
oOo
Kiếm diệt cho hay thay mặt giặc
Đau lòng quá ngặt giặc về bây
Không có lòng ngay hay chi vậy
Khéo làm tầm bậy dậy hôi tanh
oOo
3100. Nhứt sĩ thử thời nhơn
Vạn dân phân hà sự
oOo
Dưỡng tử phương tri phụ mẫu ân
Lập thân phươg tri nhơn tân khổ
Cần trước chỉ gai oai lưỡi sắt
3105. Tứ nam chí bắt vắt mồi cơm
Nè nè hơi thơm cơm nhồi cám
Tháng giêng tháng tám cám lời Trời
Có Phật ra đời thời đạt chấn
Hòa nam phát tấn chấn gia thinh
3110. Trời Phật hiển linh thinh phát cát
Lẽ nào điên trác diệc (16) câu đồng
oOo
97
Tích của để dành hành thân thể
Thiện tâm tích để ý dễ hơn
Vỉ đức thì ơn hơn tiền của
3115. Lưới thua Phật bủa đũa so le
Ngó thấy đám tre e khó bước
Việc đời nói trước nước lao xao
Nhiều kẻ trí cao sao có vậy
Tầm khùng nói bậy cậy tin chi
oOo
3120.Phật chẳng ép ai lai tưởng Phật
Đền vàng báo vật Phật trời Vua
Tam giáo lòng chua đua thiện nghiệp
Mọc huỳnh thanh dịp nghiệp liên huê
Điều luật Phật phê ghê lỗi tội
3125. Phật trời xử tội tội tam niên
Cầu đắc Thánh Tiên yên lễ bái
Thái bình Thiên Tử Thái bình dân
oOo
Đừng lòng vái quỉ vái ma
Vái tà tà độ Phật xa dậm ngàn
3130. Phật Trời dạy đã rõ ràng
Chúng sanh chẳng nhớ lấp đàng Thánh Tiên
98
Vái quỷ quĩ độ không yên
Là người nhiệm nghỉ ý riêng ở đời
Niệm Phật vái Phật vái Trời
3135. Vái Tiên vái Thánh độ đời Hạ nguơn
Vái cầu chư vị cao sơn
Vái binh vái tướng thi ơn trợ thời
Vái cầu tiền vãn cứu đời
Vái cầu Hậu vản trợ thời Hạ nguơn
3140. Vái Thầy bố đức thi ơn
Vái ông cứu nghỉa độ nhơn lỡ thời
Vái cầu Phật Tổ độ đời
Phật bà giáng thế trợ thời quảng khai
Vái Quan âm Phật Như lai
3145.Du Thần du Thánh trợ tay Phật hiền
Nam mô Di Đà Thánh tiền
Nam mô Bố tát kế hiền hậu lai
Nam mô Thích ca Như lai
Bồ đề mục thị quảng khai Hớn đường
3150. Nam mô hội Phật minh tường
Hội trời thánh chúa qui đường định bang
Nam mô Di Lạc độ an
Vô Vi trở lại nhứt bang thuận hòa
Vái cầu trời Phật một nhà
3155. Trên vua vững đặt dưới hòa nơi nơi
____
(1) Sơn Lãnh: nơi núi cao.
(2).Tam tử tam sanh tranh tam tượng : Ba trẻ sanh ba lần tranh nhau ảnh tượng.
(3).Ngọc hoàng cung thượng lượng dữ hiền" Ngọc hoàng ở trên cung điện xem xét người hiền.
(4).Nguyên văn Di Dô: chưa rõ là gì. Phải chăng là Vô Vi?
(5).TẤT HỮU THIÊN TAI KHỞI VÔ QUẢ BÁO: Có tai nạn xảy ra há nào không do quả báo.
(6).THIÊN LÝ VỊ NHIÊN VỊ NHIÊN: Thiên lý là đương nhiên.
(7).tà ma ám nhãn: tà ma che mắt.(8). Hoàng thiên hữu nhãn, nhơn hữu dục ác, thiên diệc hừa chi: trời có mắt. người muốn làm ác, trời sẽ cho điều ác.
(9). Cam La: người thời Chiến Quốc, 12 tuổi đã làm quan thượng khanh trong triều Tần. Còn Khương Tử Nha hơn 6o tuổi mới ra giúp Tây Bá Cơ Xương lập nhà Chu.
(10). Nhơn hữu thiện nguyện, thiên tất tùng chi: Người muốn làm việc thiện thì trời sẽ gieo điều lành.
(11).NHỰT NHỰT HÀNH PHƯƠNG TIỆNTHỜI THỜI PHÁT THIỆN TÂM: Ngày ngày tu tập, giờ giờ phát thiện tâm.
(12). Dũ Lý:Tây Bá bị giam thành Dũ Lý .Truyện Phong Thần Diễn Nghĩa. Chu Văn Vương (周文王, 1090 TCN – 1050 TCN), họ Cơ, tên Xương, người đất U (nay thuộc ấp Tuần, huyện Bân, tỉnh Thiểm Tây), là người đã xây nền móng triều đại nhà Chu Trung Quốc. Khi cha Cơ Xương là Cơ Quý Lịch còn ở ngôi, Chu chỉ là một nước nhỏ thuộc vương triều nhà Thương. Quý Lịch từng dẫn người tộc Chu từ sông Vị Thuỷ xuống xây thành Cư Ấp ở Chu Nguyên, phía tây nam núi Kỳ Sơn, gây dựng cơ sở tiến về phía Đông. Về sau, Quý Lịch bị vua nhà Thương giết hại, Cơ Xương nối ngôi cha làm tước bá.Thực hiện chính sách mở mang của Cơ Xương, nước Chu trở thành một nước lớn mạnh ở phía tây, khiến vua Trụ lo ngại. Trụ vương ngoài mặt phong Cơ Xương làm Tây Bá, thống soái một phương, nhưng lại tìm cách vờ mời Cơ Xương đến kinh đô Triều Ca, rồi bịa đặt ra tội danh để bắt giam Cơ Xương ở ngục Dữu Lý. Sau nhờ bầy tôi của Tây Bá dâng mỹ nữ, vật lạ cho vua Trụ, Trụ mới tha cho Cơ Xương. Sau khi trở về đất Chu, Cơ Xương tăng cường gấp rút diệt Thương. Ông dẫn quân vượt Hoàng Hà về phía đông, đánh thẳng đến khu vực trung tâm triều Thương, chiếm cứ phần lớn vùng phía nam sông Vị, hình thành cục diện "ba phần thiên hạ có hai phần". Đang lúc Cơ Xương chuẩn bị phát động cuộc tiến công cuối cùng diệt Thương, thì không may ông bị bệnh mất. Trước khi lâm chung, ông dặn dò người sau phải hoàn thành nghiệp lớn diệt Thương. Về sau con ông là Cơ Phát kế nghiệp, thực hiện được ý nguyện của ông, diệt vua Trụ nhà Thương, xây dựng lên nhà Chu, trở thành vua Chu Vũ Vương, truy tôn ông là Văn Vương.
(13).Tùng thiện như đặng, tùng ác như băng: Làm thiện thì sáng như đèn, làm ác thì lạnh như băng.
(14). Vi thiện tối lạc, đạo lýtối đại: Làm thiện thì rất sung sướng, đạo lý thì cao cả nhất.
(15). Quân tử mưu đạo bất mưu thực/ Quân tử ưu đạo bất ưu bần: Quân tử lo việc đạo không lo cơm gạo/ Quân tử lo đạo không lo nghèo.
(16). Nguyên là chữ oat, xin sửa diệc. Điên là người cuồng, trác 卓là người thông minh, tài cao. Lẽ nào điên trác dịệc câu đồng :Lẽ nào người điên và người thông minh lại giống nhau?

No comments: