Saturday, July 16, 2011

VIII. TIỀN GIANG 7KIM CỔ KỲ QUAN VIII
TIỀN GIANG 7
tr.247-255 ;105- 122

Ý chánh: kết tội Pháp sưu cao thuế nặng, bóc lột dân Việt Nam
tr.247 ; cột 105
4353. Hậu thế gia vô phú vô bần
Ở đều nhà ngói cõi trần sum vinh
4355. Xe đời nói việc an ninh
Tứ phương bác loạn Láng-Linh vinh kỳ
Đời nầy người chẳng biết gì
Cường tâm đa ngữ bất tùy vi ngôn
Tứ ngoạt Tàu mạt ngụy tôn
4360.Thập ngoạt Tây mới tận khôn sự tình
Địa Tiên dám sánh Thiên-đình
Cao minh quảng lượng trí tình độ nhân
Thiên quan trợ nghiệp thói dân
.Phật-vương kế thế hoàng ân thọ trường
4365.Chí minh sơn thủy mỹ tường
Nước xuôi một mái gió thường xuân thu
Đời nầy tư tự tranh tu
Vô nhơn chí Thánh hạ ngu thời nhiều
Tu nhiều hậu nhựt khổ nhiều
4370. Trung quân ái quốc Ngư Tiều mấy tu
Chưa tường quấy phải trí ngu
Khuyên tình huynh đệ thiện tu mà nhờ
Tu gia vọng tưởng phụng thờ
.Tổ Tiên là Phật con nhờ nhờ con
4375.Đức đường hưởng đặng chữ son
Vong tồn trung hiếu sao con hoài lời
Dưới đất trên chứng có Trời
Quỉ thần tại thế khán thời mà dân
Mục thị ám đại nan phân
4380. Cân thời có mặt mặt cân non già
Thân hòa gan chí bất hòa
Thủy thanh thủy tịnh thủy tà bất an
Thủy minh bình thủy trung cang
Trị hà bất trị bất an đảm tình
4385.Tị tà nan tị thiên đình
Gan trong lòng đục đọa hình khó than
Hoàng lương nhược thần vỉ cang
Thần lương vi nhược tà gian vỉ cường
Ít chữ viết để đầy đường
4390.Kẻ hay khạc nhổ nhơn cường chẳng coi
Hữu kiến hiệp nhãn mới soi
Kiến vô hiệp trí mang coi thấy gì
Chì nặng dạ dứt bỏ chì
Bạc nặng dạ lại yêu vì sâm soi
247- 106
4395.Vật dùng năng cất năng coi
Vật nào không dụng không soi bỏ ngoài
Đi tắt đường chẳng mấy dài
Đi qua đi lại vòng hoài mà lâu
Mắc cá sợ đứt lưỡi câu
4400. Dùng dùng thẳng thẳng trì lâu mệt mình.

4405. Đố ai có ý mà rình
Đi ngang cửa tướng ỷ mình rằng sang
Tây-dương đạt quốc Nam-bang
Nhiều người ăn nói dọc ngang khi Trời
Bắn thiên phá đá can thời
4410.Thân chư sư thuế dục lời kể ra
Thuế nhơn thuế muối thiết tha
Thuế tiền tam hạng kể ra sau nầy
Thuế viên thuế thổ tỏ bày
Thuế thoàn tam hạng việc nầy chẳng tha
4415.Hạng nhứt hạng nhì hạng ba
Thâu đa nạp thiểu nạp ra một mình
Bán trâu bán ruộng của mình
Thâu tiền bằng khoán dục tình lợi đa
Thuế tửu thị hạng trải qua
4420.Thâu thuế thủy lợi đa vang đồng
Thuế trâu thuế ngựa giáp vòng
Thuế bò thuế tượng lại phòng thuế xe
Làm thuế quá hạng đều nghe
Thuế voi thuế thuốc thuế xe của bò
4425.Lại thâu việc thuế bến đò
Thuế rừng các sở lần dò thuế câu
Thâu thuế thầy thuốc dở bây
Thợ rèn thợ mộc thuế nay cũng nhiều
Muốn ăn thuế lộ cầu kiều
4430. Thuế heo các sở cũng nhiều đâu đâu
Thuế chài thuế lưới thuế câu
Thuế chà thuế mé đâu đâu đủ rồi
Thị hạng thâu thuế chỗ ngồi
Thuế trể thuế chỗ một hồi ngẩn ngơ
4435. Thâu thuế đường nước bơ vơ
Thâu thuế hôn thú ngẩn ngơ trong lòng
Ba tăng các sở giáp vòng
Khai sinh khai tử đem lòng muốn ăn
Đâu đâu đồn thủ lăng xăng
4440. Tra bài tra sách đặng ăn bạc tiền
248- 107
Chở hàng tới chợ đậu liền
Trên bờ xuống góp tiền bạc lăng xăng
Năm mười lớp thuế mà ăn
Dục lợi tắc bại có căn chẳng lầm
4445.Thuế sông thuế rạch người cầm
Thuế đáy thuế lọp mưu thầm chẳng an
Thâu thuế thợ nhuộm thở than
Thâu thuế thợ bạc phải toan lo làm
Thâu thuế xuồng nhỏ bán vàm
4450.Thâu thuế trùm dỉ dích làm người ăn.

Ghe nhỏ bất mản không căn
Cho giấy miển thuế cũng ăn bạc tiền
Lào nhiêu cận địa cảm phiền
Cũng đôi phát giấy bạc tiền người ăn
4455.Trẻ thơ thập ngũ lăng xăng
Vị cấp sưu thuế cũng ăn bạc tiền
Nói ra kẻ giận người phiền
Đời nầy nhiều bạc nhiều tiền thì hơn
Tiền bạc trọng hơn nghĩa nhơn
4460.Thiệt đời nhiều thuế coi hơn thuế đời
Thuế ngang ông rũ nhiều lời
Muốn thâu thuế Phật thuế Trời người tu
Thuế lò việm châu mái tu ?
Thuế lò chén bát mấy thu thâu hoài
4465.Thuế lò đường mật dục tài
Mấy người vựa cá có bài ba tăng
Việc người ta ai dám trở ngăn
Ai mà ức dạ hở răng kêu Trời
Thâu thuế các chú nhiều lời
4470.Cao-mên đóng thuế việc thời như Nam
Người Tây lòng dạ thiệt tham
Thấy nhiều tiền bạc lòng ham lợi hòa
Thâu thuế hay nước Chà-và
Lèo-thượng Lèo hạ người mà cũng thâu
4475.Đem lòng kế hiểm mưu sâu
Muốn qua Xiêm quốc tóm thâu bình quyền
Nước Chàm ăn ở cũng hiền
Người Tây cũng sang binh quyền hết trơn
Nước nào Tây chẳng làm ơn
4480.Cũng đều thâu thuế hết trơn trả đời
Kẻ oan ức dạ kêu Trời
Người tùng a ý thuận lời vui say
248- 108
Thuế te thuế đuổi thương thay
Thuế dồn thuế vọt khó nay nước mình
4485.Tây cho cúng miểu cúng đình
Ý người còn sợ nước mình có Tiên
E khi ngũ thập dư niên
Trong ngoài lục thập khùng điên đạo lền
Tới đó ơn oán trả đền
4490.Say sưa một hội kẹo lền thân thây
Bấy lâu Phật dạy ăn ngay
Làm lành ở thẳng phương Tây đặng về
Ghét cha con phải phân lìa
Ghét mẹ con ở mẹ về Tây-phương
4495.Ví như Triệu-Cấu Tống-vương (1)
Cỡi con ngựa đất Phật thương độ ngài
Phàm phu đắc thế ỷ tài
Phật Trời thâu phép mấy ngài trơ trơ
Vọng cầu hữu điện linh sơ
4500.Cầu lai cứu hậu văn thơ phép tài.
Tây tham dục lợi ích hoài
Lợi đa tổn đức tổn tài nan đa
Tổn tài tổn quốc tổn gia
Bất chiêm bất nghiệm lợi đa tổn tình
4505.Của mình còn muốn hại mình
Huống chi của chúng phiền tình hại thâm
Hữu vị thục bất vị tâm
Cơ thâm họa phước diệc thâm tổn hình
Bất tình hà sư bất tình
4510.Hại nhơn ít kỷ tổn tình nay suy
Thánh nhơn bất luận bất suy
Vi nhơn bất luận ngu si nan tình
Trách tri tiền hậu loạn bình
Vi nhơn tắc thức thửa tình tri kim
4515.Chữ nghĩa nghĩa chữ dụng nghiêm
Chánh chữ chữ chánh cổ kim bất tùng
Khó xưng quân tử anh hùng
Trượng phu nói chuyện tầm khùng sao an
Khả năng bất khả giảm gian
4520.Làm sao bằng dạ ở an lo bề
Liếc xem trào quốc bất tề
Kiển vui chi đó lo bề tranh đua
Lo bề nhịn thiếu nhịn thua
Cầu Trời cầu Phật sanh vua phục hồi
249- 109
4525.Chẳng nên thác phức cho rồi
Sống chi gai mắt khó ngồi gấm gan
Chi ngũ thập tuế gian nan
Da dùng gối yếu lo sang sao rằng
Vỉ ơn ngọc xức đạo hằng
4530.Bất cầu lương đạo sao rằng nhơn lương
Nhơn ác tầm đắc ác vương
Nhơn thiện tầm đắc thiện vương hiệp tình
Nhơn ác tùng sự bất bình
Hà nhơn hiệp nhãn hiệp tình tùng ngôn
4535.Nghịch tâm nghịch nhỉ nghịch tôn
Nghịch đạo nghịch lý nghịch môn bất hòa
Nhơn chánh bất tùng nhơn tà
Nhơn tà nghịch nhỉ bất hòa nhơn trung
Ví nhơn tri sự xi lung
4540.Hiệp tà tà hiệp hiệp trung trung hòa
Bất tri chánh bất tri tà
Bán trung bán nịnh bất hòa nhơn nan
Bất tri vấn đạo vị đang
Bất tầm vạn lý nhơn nan bất bình
4545.Tri đạo thức lý tri tình
Bất tri vị sự bất bình tâm cang
Tân sự sự chánh tất an
Sự tà sự cựu sự nan bất tùng
Vị tiểu nhơn vị anh hùng
4550.Ý nhơn hiệp vị hiệp tùng nhứt đoan.

Bây giờ sanh đẻ gian nan
Ẩm bồng dơ dáy thở than nhiều đàng
Sau người sanh tử vẹn toàn
Ba ngày thọ nhục ra đàng đi chơi
4555. Biết ăn biết nói thảnh thơi
Có răng không bú một hơi mẫu từ
Nói đâu thưa dạ không ừ
Tre măng một gốc kế từ giáo răn
Phụ giáo tử thính tùng căn
4560.Bây giờ nhiều việc ở ăn bất tùy
Nghịch phụ nghịch mẫu nam kỳ
Tử tôn duyệt nghịch bất tùy nan phân
Phụ mẫu tâm thiện nan phân
Tử tôn nghịch bạo nan phân sự lành
4565. Tử tôn tâm thiện tu hành
Phụ mẫu nghịch bạo ghét lành dễ chi
249- 110
Đời nầy thận cận tâm ly rồi
Anh em ăn ở khinh khi bất hòa
Ấy là việc ở trong nhà
4570.Bàn nhơn lân lý khó hòa người ơi
Đời nầy thôi cũng muốn thôi
Bậu gieo việc dữ người ôi hởi người
Khôn thuở nên chín nên mười
Nghĩ cho việc dại hơn người nhứt niên
4575. Mới đẻ còn lòng Thánh Tiên
Tu oa nhớ Phật không nghiêng cái mình
Hai mắt trực ngó Thiên-đình
Lớn lên cải dạ tùng tình khai tâm
Khai tâm hà sự bất thâm
4580.Hậu nhựt không có khai tâm việc tà
Sanh thai không lửa ấm hòa
Ba nhựt tấm rửa huyết tà có đâu
Vị tình tri thức cao sâu
Lòng quen sao biết việc đâu mà tường
4585.Gắng công khẩn đắp lập vườn
Chờ khi gặp hội thái bường mà chia
Đời nầy nhiều kẻ nói lia
Ngày sao không đặng lại chia một phần
Đất Phật khắp hết trong trần
4590.Nhơn từ đức hạnh hưởng phần hậu lai
Mắt bịt nhiều người bụng gây
Xốn xang trong dạ chẻ hai cái lòng
Thấy rắn nói hoản con rồng
Hai con khác dạng một lòng mới an
4595.Tráo tráo hai tráo ba tinh
Hai nhà ngó thấy coi in một nhà
Chùa ngói thấy Phật in gia
Gia bần trí đoản bình hòa vận trai
Một người một mặt hai tay
4600.Có ai ba mặt sáu tay bao giờ
Việc tu vọng Phật khó thờ
Tây phương còn nghĩ đến giờ mới ra
Người ta ba bực người ta
Chớ nào lòng quỉ lòng ma đâu gì
4605.Bởi nghèo ôm bụng thiết chí
Bởi điên nói chuyện dị kỳ khó nghe
Có của ỷ của nói le
Tôi nghèo nói bậy người nghe nhức đầu
250- 111
Củi ướt không cháy thảm sầu
4610.Cây khô mục phức đức cầu Đồng Nai
Việc mình nè mạnh cho ai
So đòn đánh gậy con nai vào rừng
Đi dâu cũng phải coi chừng
E khi bờ bụi biển rừng đợi trông
4615.Nói chuyện nói cũng mấ công
Tại nghe cho biết phải không cho tường
Hoang mang cây cỏ bịt đường
Có đi không biết dạ tường đồng quen
Vải đen sợi chỉ cũng đen
4620. Nhặt rơi không thấy chê khen cái màu
Đầu đuôi chưa tỏ đuôi đầu
Thảm cho Tây-quốc bán cầu Long xuyên
Ông mật đóng cửa Tòa Phiên
Hai tòa chưa biết sầu riêng tòa nào
4625.Đi xóm người mới ghé vào
Có ai đi kiếm anh hào mà hay
Có ai trồng chuối tưởng cây
Đặt rồi xuống đất khoanh tay trồng buồng
Chỉ tơ rối rấm trong guồng
4630.Rối thời gở rối dạ buồn cơ thâm
Buồn đời tuổi chẳng đặng trăm
Đầu hai loại tóc không tâm làm lành
Ba mươi một phút gãy nhành
Miệng thời móm xọm không đành tu thân
4635. E là dân cựu quan tân
Dân tân quạn cựu không phân chánh tà
Vô phần sanh sự bất hòa
Lao ngao chen cửa án tòa lạy Tây
Dại chi chẳng biết vạy ngay
4640.Vô tòa quan chúng hành thây vui mừng
Đặng kiện về nói tưng bừng
Đêm nằm chiêm nghiệm nhớ chừng mưu gian
Trong lòng trăn trở chẳng an
Âm mưu nhiều việc tính toan hoành hành
4645.Sao chẳng chiêm nghiệm việc lành
Việc tà việc chánh tu hành ít hơi
Thiểu sự mình đặng thảnh thơi
Vào quán rượu thịt ăn chơi muôn ngàn
Ngày nay ăn ở chàng ràng
4650.Không nhà nào thuận một đàng tích nhơn.
250- 112
Có thân sao chẳng lo thân
Tiền suy hậu nghĩ xét phân việc mình
Sấm ra bất cập thình lình
Làm người chẳng xét tội mình hỡi ai
4655. E cho thậm tội con lai
Rặt giòng bất luận việc ai tiếng đàm
Con nhà giữ đạo ăn làm
Thường hành cho biết dạ hành hiếu trung
Đêm nằm phá chí suy lung
4660. Thường thường chiêm nghiệm tà trung xét lòng
Đừng nói những việc bao đồng
Ngày đêm chiêm nghiệm sợ lòng lảng xa
Lượng phân nói thấp ý cao
Cẩn ngôn cẩn hạnh kẻo sau lãng tình
4665. Nói chánh người cũng sợ mình
Quỉ ma khủng cụ đắt tình tinh minh
Phật Trời hứa dắt tánh linh
Đất tri tà chánh bất minh tưởng làm
Hưởng linh phong ngợi tiếng đàm
4670. Những người lo việc ăn làm khó thôi
Chữ Thánh tri lại nghĩa tôi
Thánh buồn Thánh nghĩ tôi thôi tận tường
Đế-vương cỡi ngựa lên đường
Lao xao bá tánh xem tường mã long
4675. Tu hành đừng có tiếc công
Dạ người tiếc của Phật không độ rày
Không học sao có công dày
Cúng của ngồi nhắc lại rày minh mông
Tận đồ tận thế tận công
4680. Tồn thiên tồn địa tồn long mỹ tùy
Hội ý hội trí nhứt kỳ
Hội nhơn hội diện thiểu tùy hội ân
Hội ý hà hữu hội thân
Quế tồn mỹ diệm phi ân bất tồn
4685.Du nan nan thị nan hồn
Thân thây tại thế khổ tại tam quê
Đời nầy ăn ở mà ê
Chẳng suy chẳng xét chỉn ghê cho đời
Không nói chê kẻ ít lời
4690. Nhiều ăn nhiều nói ở đời nhiều khen
Nước ngược nhiều kẻ làm quen
Nước xuôi nhiều kẻ bạc đen bất tùng
251- 113
Đại chí vi lực anh hùng
Tiểu lâm nhiều kẻ xưng hùng người khen
4695.Lạ chi một nước con ren
Ở sao cho đặng mình quen nước mình
Khác nước ăn nói khác tình
Chưng quân chưng lính người mình ỷ chi
Nửa ở nữa lại ra đi
4700. Mã tà xuất trận tử thi tội nhiều.

Ỷ mai phải trả tội chiều
Nhiều hung nhiều tội thời nhiều đầu thai
Bất kỳ kẻ gái người trai
Con Trời chí chí đọa hườn lai cõi trần
4705. Sa thế bất phú thân bần
Trả cho mãn quả cõi trần hưởng vinh
Lạ người trí huệ trung tinh
Nhơn vô trí huệ bất minh đọa hoài
Nói vắn nói chẳng đủ bài
4710.Nói dài ra việc nói hoài không hay
Giặc Tây thời đánh bằng tay
Con Tây người phải phò Tây trọn đời
Chớ đừng mở miệng kêu Trời
Bình thời hớn hở loạn đời thở than
4715. Khi người vinh hiển dọc ngang
Gặp cơn bác loạn gian nan ưu phiền
Hưởng vinh một thuở an tiền
Bất ưu tội phước não phiền hậu lai
Lộng tình lòng gái lòng trai
4720.Hạ ngươn chỉ thị kẻ lai bảy phần
Nhơn nhơn các hữu kỳ phần
Phần phước thời ít phần nhiều tội đa
Không tưởng Trời Phật mẹ cha
Lòng người tưởng quỉ tưởng ma tổ đường
4725. Nhơn dược tâm quí nhơn cường
Nhơn ác bất húy tâm thường thiện nhơn
Chữ mà không nghĩa sạch trơn
Biết rằng sách bạch nghĩa hơn chữ hình
Sự nan cao đệ lý tình
4730. Lý tường tri lý tâm bình tri nhân
Tận cựu vi tấn sự tân
Tiền ân kế hậu vi ân thọ trường
Sự ác kế ác bất thường
Tích tài vô đức bất tường sự thân
251- 114
4735.Miễn miễn họa hại cựu tận
Tích nhơn tích nghĩa tích ân thọ trường
Nhơn gian hữu mục bất tường
Tây phương chiếu kiến Minh đường tri ninh
Dục kỳ ác nhơn bất minh
4740.Dục vi kỳ thiện đệ huynh thuận hòa
Nhơn dục ác thiện hứa tà
Nhơn ví tùng thiện thiên hòa địa an
Nhơn thiện vi Phật nhơn gian
Nhơn ác vi quí bất an ma tà
4745. Tâm nhơn nghịch thiên bất hòa
Dương gian bất sát chánh tà nan du
Hậu thế nhơn trực bất ngu
Tiền kim khôn quỉ đa ngu bất từ
Dục vi nhơn nhẫn nhẫn từ
4750. Hoàng thiên thiểu lực nan trừ quỉ ma.

Thánh hồ vị đạo hồ tha
Hồ tha hồ vị quốc gia nhứt điều
Cơm vua phản chúa thời nhiều
Báo ân ít kẻ luật điều phạm đa
4755.Cơm quỉ người tưởng theo ma
Cơm Trời tưởng Phật sao ra đổi nầy
Để trước thời có lời Thầy
Ba căn dọn lại hẹp bài một căn
Bồ-đề lục tỉnh lăng xăng
4760.Ngày sau không có cơm ăn no lòng
Nước đâu Phật để trên giòng
Người đâu đi tới hiệp lòng người đây
Kẻ mặn người lại ăn chay
Gặp nhau nói chuyện khác nay cái lòng
4765.Phép Phật sổ thẳng trong đồng
Người ngoài cải lại vẽ vòng tài hay
Đố ai làm chẳng nắm tay
Đít không ngồi đất tài hay bất tùng
Có dấu người đặng chung cùng
4770. Người không có xấu xưng hùng mặc ai
Đây trai đó cũng là trai
Người không có dấu việc ai ai tường
Lỡ đi lỡ ở đoạn trường
Đoạn đi chưa dứt ở thường khó đâu
4775.Thảm sầu đờn khải ( gảy) tai trâu
Giải buồn mà khải uổng câu tiếng đờn
252- 115
Trớ trêu quỉ giận ma hờn
Nghĩ tôi dại quá khải đờn tai trâu
Ở đây buồn khải đi đâu
4780. Sông còn nước uống giếng sâu cạn rồi
Sông hết nước uống một hồi
Giếng cạn còn nước người ngồi xung quanh
Ngặt tình dạ thúi lòng tanh
Bảng vàng lai chiếm rạng danh trẻ già
4785. Cựu quan an ẩn Biên-hòa
E khi quan cựu lòng mà bất trung
Cựu quan ở chẳng dữ hung
E là lòng dạ tứ tung ngũ hoành
Ở thời không dữ không lành
4790. Trung quân ái quốc tu hành vốn không
Cựu trào binh tướng thời đông
Ngày sau nhứt phẩm thấy không người nào
Thấy đời ruột thắt gan bào
Thương bề cửu phẩm ra vào ít ai
4795. Annam khác nổi lòng lai
Phật về nhìn dấu không ai dám nhìn
Nhìn dấu xem xét nhìn hình
Nhìn coi ý ở nhìn tình xuất ngôn
Mình ý xuất trí gia tôn
4800.Giòng truyền Hớn thất xuất ngôn kỉnh nhường
An tâm cổ giáo ngũ tường
Ngộ nhược thủ lễ ngộ cường chánh ngôn
Phải ăn phải nói trí tôn
Phàm hí vô ích cuồng ngôn chẳng dùng
4805.Nhơn chánh ngôn chánh anh hùng
Xuất ngôn vô độ nhơn cùng phi nhơn
Trí tâm thân nảy lập thân
Dương danh hành đạo chí ân hải hà
Lạc đạo tùng Thánh Di-Đà
4810. Thời hưng chí thế long xà xà long
Ngộ kỳ võ ngộ kỳ phong
Ngộ kỳ phước thiện phương đông phục hồi
Dương gian cận địa khó rồi
Tiền vi chiếm mộng đông hồi danh giao
4815. Nhơn phi hiến thị bất giao
Quí nhi thị quí nhơn lao nghịch tình
Vật phi nghĩa bất thủ tình
Loạn ban sát chúa trị bình âm mưu
252- 116
Chó sau mèo trước bất ưu
4820.Heo con mèo mẹ trúng mưu Phật Trời
Trước đà thấy dấu ra lời
Thương ơi cho kẻ ở đời bất tri
Phận suy người cũng phải suy
Sầu buồn sự thế lời ghi hao mòn
4825.Người ôi mai mất nay còn
Sống chi nhơ tiếc thác còn dương danh
Tri kỳ đạo đạt kỳ thanh
Thác thời để tiếng sống danh ngợi đời
Một lòng như nói một lời
4830. Khác lòng thiệt khó ở đời người ôi
Tùng ma tùng quỉ mà thôi
Người nào bụng nấy thương ôi trái lời
Người khó thời phải nhịn lời
Cô thân nhịn lẻ thương đời khó phân
4835. Tận ý xức tý Dần Thân
Xem sau xét trước thương thân bất hòa
Nói ra nói việc thiệt thà
Mắt ngơ tai điếc người mà không nghe
Quân tử lập liền như tre
4840. Bây giờ nói thiệt không nghe khó hòa
Thoại nhơn hà ngã nhơn hà
Nhị nhơn hưởng trí chánh tà lưỡng tâm
Nhơn ác nhơn phách cơ thâm
Hoàng thiên bất phách ác tâm nhơn trần
4845.Thiện nhơn vi Thánh vi Thần
Ngỗ nghịch hườn thú dương trần báo oan
Nhơn thiện nan nhơn thiện nan
Chỉ tâm tích nhẫn nhẫn an nhẫn hòa
Bất nhẩn thiên hứa ác tà
4850. Nhị nhơn đối khẩu bất hòa nhị nhơn
Nhị nhơn đối ngữ bất phân
Nhơn cuồng nhơn trí nhị nhơn như cuồng
Đời nầy thấy vậy mà buồn
Ngày sau không có nhơn cuồng tranh đua
4855.Điều hiền không việc hơn thua
Kẻ hiền người dữ tranh đua chẳng hòa
Tôi như ván mục lót nhà
Bước mạnh thời gãy bước mà nhẹ chưn
Ghét chi trước mặt sau lưng
4860. Phải e ván mục nặng chưn khó ngồi
253- 117
Quyền hành chẳng phải nào hồi
Việc sao tráo trở việc rồi trải qua
Người ta ba thứ người ta
Thân tôi chưa biết thứ ma thứ gì
4865. Nói lanh ai cũng bất tùy
Tức hông đau ruột xuống lỳ nhịn thua
Nhà không chủ nước không vua
Ví như con óc con cua ngoài đồng
Tức lòng lòng tức cho lòng
4870. Nói lành chẳng dụng dạ phòng ghét tôi
Con phải con cãi thương ôi!
Tôi nói chẳng phải tội tôi Phật hành
Tôi biểu những việc làm lành
Người mong làm dữ nỡ lòng ghét tôi
4875. Đứt dây bè trước mới trôi
Nỡ nào chẳng kiếm bỏ tôi một mình
Giống tre một vạn một tình
Cây lớn cây nhỏ cũng hình cây tre
Thương đời nói đạo chẳng nghe
4880. Ngày sau mất nón chèo ghe khó tìm
Một trăng sao khuyết hai liềm
Nhớ sau khó kiếm tưỡng niềm trước xa
Rách rồi vá lại hôm qua
Bữa nay vá lại kim sa chỉ nỗi
4885. Ôm cột vụt đứng vụt ngồi
Tốt ôi là tốt nhớ lời Phật ghi
Bước chưn đi khó bước đi
Người thác vì của Phật ghi chẳng lầm
Biết thời nói Phật nói nhầm
4890. Không biết nói láo Phật lầm mình hư
Phật nói láo Phật bất tư
Mình thấy nói thiệt mình hư phận mình
Hung hăng khó giữ vẹn hình
Khi không Phật khiến bất bình tử nan
4895.Ô kỳ đạo ố dị đoan
Việc quên thương nhớ tử nan bất tường
Dị thường tác sự dị thường
Nhứt đoan chánh sự minh tường chánh đoan
Kiến đạo tri đắt kiến an
4900.Tam hoàng nghị sự nhứt đoan thuận hòa.
Đa tham khổ hạ nhơn tà
Đa lợi tắc hại bất hòa nhơn gian
253- 118
Nhơn nghĩa nhơn trí gian nan
Quân thần phụ tử đa đoan bất hòa
4905. Cha Nam con ruột một nhà
Cha tây ăn ở bất hòa con Gia
Con người ta đạo người ta
Đừng đừng bắt chước con ma lăng loàn
Nam cũng tràng Tây cũng tràng
4910. Lỡ bề phải gánh giữa đàng gánh không
Nhiều Thầy nghe tiếng nhiều ông
Nhiều cha nhiều mẹ con không nhiều lòng
Thương ôi gánh gạo lên giồng
Chẻ tra thấy lóng thấy lòng nhiều ngăn
4915. Chẳng thấy chỗ nào tre ăn
Trên sương dưới đất thường năm lớn hoài
Gió đưa ngọn yếu liệt dài
Lóng thời trống lỏng kính hoài mắt tre
Chẻ ra tiếng nổ mới nghe
4920.Để y nằm đó cây tre tiếng gì
Đương ra nhiều vật lạ kỳ
Ai ai đều dụng ơn gì cây tre
Biết ơn tre nổ thời nghe
Nổ thời nổ lóng mắc tre nổ gì
4925. Chỗ tróng chỗ kính nan kỳ
Nhiều ngăn nhiều lớp dễ gì trong tâm
Lóng giao lóng nhặt kể trăm
Cây nào không lóng bất thâm sự tình
Cây còn có nghĩa độ mình
4930.Người sao chẳng nghĩa độ tình người ta
Làm người chẳng nghĩ xét ra
Nói ra thời lỗi người ta làm gì
Quân tử trước quân tử tùy
Tiểu nhơn tri sự phục tùy tiểu nhơn
4935. Quân tử phân tiểu nhơn phân
Ngôi nào phân nấy hoặc ơn hoặc thù
Không phân như thể kẻ mù
Có phân có biết chỗ thù chỗ ơn
Lưỡng phân hiệp lại một phân
4940.Biết rằng kẻ hiếu người ân người thù
Khi không ai bắt bỏ tù
Sự sanh sanh sự oán thù tại thân
Quốc gia hữu ác hữu ân
Tây dương đạt quốc tại thân bạc tàng
254-119
4945. Quan bất giáo thiện dân hàng
Dân bất giáo thiện bạo tàn tại dân
Phụ hề dưỡng tử giáo phân
Vô sanh vô dưởng khổ thân dân Trời
Thiệt con cha dạy nghe lời
4950. Cha Trời con quỉ cải đời khó phân
Phụ bất giáo tử bất ân
Tử ân phụ giáo lập thân văn tường
Phụ nhu nhược tử cang cường
Bất tùng ngôn thiện bất tường nan phân
4955.Vi ngôn tử oán phụ ân
Tử ân phụ oán lưỡng thân bất tồn
Hoàng thiên sanh ngã tích hồn
Địa hậu tích xác vong tồn tồn vong
Hồn oan thác ở minh mông
4960. Báo trần trả quả thác không lộn về
Thác sao âm phủ phân lìa
Thiên đình không tới thác về nghiệp chi
Thiên bất tri địa bất tri
Ở sao người thác nghiệp chi oan hồn
4965. Tội sa địa ngục vị tồn
Tội trần trả hết phần hồn trở lên
Thác sao hai cõi đều quên
Dương gian bất thức hư nên tại lời
Quốc vương thủy thổ trong Trời
4970. Quan thời hưởng tước dân thời hưởng an
Sống đền thủy thổ lo toan
Thác về hai cõi ở an cũng mầu
Sanh ưu quốc đạo công hầu
Tử ưu miễn tội qua cầu Tây-phương
4975. Sanh trần phế ác vi lương
Tử nhi miễn tội cận vương cận hầu
Trào tân bất chí ưu sầu
Thiên cơ nan tỵ qui đầu ly thân
Quan phân dân cũng phải phân
4980.Dân tu quan chẳng lo thân tu hành
Dân ngu nhiều kẻ làm lành
Người sang kẻ phú lo hành phạt dân
Bá phước Phật hứa hương lân
Chỉ tồn vạn tội nhơn dân vi tà
4985.Tôi nguyền đi tới Phật-Bà
Cúi đầu bốn lạy quì mà hỏi thăm
254-120
Một năm Phật kể hai năm
Nửa năm của Phật nửa năm của Trời
Biết sao nghe nói tỏ lời
4990. Chuột mèo trâu cọp rồng thời nửa con.
Thấy Phật không nói thon von
Nên hư Phật nói dạ con mới mừng
Ra sông mỏi mắt ngó chừng
Ở rừng thấy Phật còn rừng không phân
4995. Quan-Âm tiền nhựt giáng ân
Vận còn bất đạt không phân việc nào
Nghĩ thôi ruột thắt gan bào
Nhục vinh thắng bại việc nào xử tâm
Phật sử tâm sự thiển thâm
5000. Vọng ngôn tận lý sử tâm ưu sầu
Thinh không ơn Phật đội đầu
Sửa tâm nghĩa trọng dạ sầu phàm phu
Cầu Phật dạy hảng chí tu
Dạy đường biển thánh rừng thu tỏ tường
5005. Chí lương Phật độ cang cường
Độ tâm thiện nghiệp lập đường Hớn-bang
Phật độ quốc thới dân an
Độ tình bá tánh hiển vang thuận hòa
Lộ lỡ cờ bạc rượu trà
5010.Ít người tích thiện thấy mà thương ôi
Phật Trời vẽ dạy cho tôi
Thấy khôn mới biết thương ôi Phật Trời
Chơn thơ mật tính trải đời
Lộ-lở cũng biết hoại lời chẳng nghe
5015. Long-châu quần áo rách te
Lội đà mỏi cẳng không nghe Phật Trời
Ai ai không khéo ở đời
Thiệt khôn khôn thiệt nhiều lời vi ngoan
Cảm dõng tiếng nói giàu sang
5020. Ai mà chẳng biết khoe khoang trí tài
Dầu người có nói cho dài
Tôi mà chẳng học những tài ỷ thân
Tôi muốn học nghĩa học nhân
Ai mà hơn nửa dạy phân tôi nhờ
5025. Vọng cầu ngôn Thánh phượng thờ
Lời nay tôi thiệt dạy khờ kể trăm
Ai tới Phật hỏi thăm đi
Tôi hỏi cho biết mấy năm lập đời
254- 121
Hỏi thăm việc chánh nghe lời
5030.Cho biết tà nịnh ở đời đừng nghe
Xem đời ít kẻ trồng tre
Trồng tiền trồng bạc nói nghe không vừa
Đứt giây cây cả gió đùa
Thương thay cây cỏ chưa vừa ba căn
5035. Người đọa khó nỗi nói năng
Xem nơi thị tứ lạc căn làm lành
Trải xem ác thú lộ hành
Nhơn dân thậm khổ kiếm làm không ra
Nào khi chưởi bới ông cha
5040. Bây giờ thấy quỉ thấy ma rùng mình
Xà bông tấm rửa dạng hình
Gặp cơn bát loạn để mình tanh hôi
Đời nầy trả quả người ôi
Phấn còn thấy phấn vôi thôi rả rời
5045. Ở đâu phụ bạc ông Trời
Loạn ly thấy Phật rã rời thây thi
E chim mỏi cánh sầu bi
Người ta có cẳn khó đi khỏi nhà
Thương ôi kẻ trẻ người già
5050.Cột săng kèo đống thấy nhà lụy tuôn.

Cực bề người có bạc muôn
Khó chi niệm Phật tròn vuông chẳng đành
Niệm Phật thì phải làm lành
Làm sao có bạc chẳng đành khổ a
5055. Oán tha hề bất oán tha
Nói lành người oán khổ a nhiều bề
Tại nhơn bất oán thiên bề
Phật còn thương chúng nhiều bề khổ lao
Chúng chẳng thương Phật bề cao
5060.Phật Trời như chúng biết sao độ rày
Nước sao đầu vịt có Thầy
Bây giờ tận thế tôi bày không nghe
Chúng lành Trời Phật chở che
Chúng dữ Phật dạy chẳng làm hiền
5065.Tu sao người chẳng làm hiền
Biết đạo người phế ngôn tiền người khi
Chữ rằng phụ mẫu ố chi
Cụ nhi bất oán tử tri thiện tình
Dầu làm cha mẹ bất bình
5070.Làm con phải tưởng nghĩa tình thân sanh
255- 122
Làm lành thác đặng thượng thanh
Làm dữ hạ trước đua tranh làm gì
Nhơn thiện nhơn ác nan kỳ
Nhơn cư thiện tận việc gì tranh đua
5075.Tùng Trời tùng Phật tùng vua
Tùng nhơn tùng đạo hơn thua đừng tùng
Đẩy đưa lời nói vô cùng
Vọng cao vọng thấp xưng hùng mình coi
Lưỡng nhơn đấu khẩu tâm soi
5080.Lưỡng tà hiệp ý cũng coi chẳng lầm
Chẳng biết nói quấy nói nhầm
Bất tri tà chánh chẳng lầm tại tâm
Bất tri ngôn thiển ngôn thâm
Chánh tâm hiệp tánh tà tâm hiệp tà
5085. Hai việc phân biệt hai nhà
Lời chánh phân nói người tà không nghe
Tà nói người chánh không nghe
Nói vầy người phải chẻ tre độ tình
Dạ dạ người dạ khác hình
5090. Không dạ cái bụng mà tình biết đâu
Người chánh lời chánh lòng đau
Người tà nào có biết đâu mà rờ
Nhà Thanh có lập phủ thờ
Làm vua không dạy dân khờ dễ chi
5095.Trào tà dân phải ngu si
Trào chánh dân dám loạn ly gian tà
Tiền bạc bất đạt bất hòa
Vỉ ơn vỉ đức nước nhà bửu oai
Dục đức thì đức hườn lai
5100.Dục tài dục ác cường oai tan tành.

Tang tình hà sự bất bình
Bất minh tâm loạn dục tình bất minh
Thị quí vạn điển thiên kinh
Vạn kinh thiên điển bất minh tại tình
5105.Không ai thuyết kế tử trình
Dùng mưu Lỗ Túc (2) đoạn tình trung cang
Quân ngang thần chúng tung ngang
Vô phân sự thiện bất an sự trào
Giác hết các việc đem vào
5110. Phải không chứng có Thiên tào Phán quan
Nước nào lòng tính mưu gian
Hoàng thiên cảm chiếu loạn an xác hồn


_____
CHÚ:
Đoạn này tác giả chỉ trích Pháp sưu cao thuế nặng, bóc lột người Việt Nam
(1) Triệu Cấu: Tống Cao Tông (1107-1187), tên thật là Triệu Cấu, là hoàng đế thứ 10 của nhà Tống và cũng là hoàng đế đầu tiên của vương triều Nam Tống (1127 - 1279). Năm 1127, quân nhà Kim (tộc Nữ Chân) tấn công kinh đô Bắc Tống ở Khai Phong, bắt hai vua Khâm Tông và Huy Tông. Triệu Cấu dẫn theo một đoàn người còn lại của Bắc Tống, xuống phương Nam thành lập nhà Nam Tống, lên làm vua tức Cao Tông (1127-1162).
(2).Lỗ Túc 魯肅, 172-217), tên tự là Tử Kính(子敬) , một quân sư của Đông Ngô trong thời kỳ Tam Quốc ở Trung Quốc. Trước khi xảy ra trận Xích Bích, Lỗ Túc là trợ thủ đắc lực cho Chu Du và đóng vai trò quan trọng trong việc phối hợp với quân của Lưu Bị trong việc kết hợp đánh quân Tào Tháo. Ông là người đã kế nhiệm Chu Du khi Chu Du qua đời và là cố vấn cao nhất cho Tôn Quyền cho tới khi mất. Ông là người chủ trương duy trì quan hệ ngoại giao hữu hảo với nước Thục của Lưu Bị. Người kế tục ông là Lã Mông.

No comments: