Saturday, July 16, 2011

IX. KIỂNG TIÊN 1
KIM CỔ KỲ QUAN IX
KIỂNG TIÊN
từ 269 đến 295)
Tập I, tr.269- 274; cột 1-12)
Bản in năm 1964 ; chia thành 4 đoạn

Ý Chánh: đoạn này nói về tương lai thế giới và Việt Nam


tr.269- cột 1
1. Xem Kiểng Tiên (1) thường hành bình đẳng
Nhìn huê liên trổ chẳng bốn công
Niệm Di-Đà thọ ký Quan-công
Nhìn Tịnh-độ nước non thong thả
5. Trào Nam chánh quyền hành hai Cả
Cám chú Tư giày đã gian nan
Lập mấy tràng Trời khiến tiêu tan
Thời bất đạt gian nan nhiều nỗi
Nay gắng sức ra oai cầm chổi
10.Cầu Đông-phong gió thổi về Tây
Lấp cơn sầu sửa vạy làm ngay
Đường sanh tử tên bay trước mặt
Trông thơ nhạn dươn sao vắng bặt
Lưỡi không xương nhiều chuyện ngặt nghèo
15.Xưa Thiên-luông phò chúa qua đèo
Nay bao nỡ vận nghèo đèn mất
Tưởng thủy thổ lo bề gia thất
Xem lê dân dạ bất tùng chi
Ngùi ngùi lo nghĩa trước vận suy
20. Thảm thảm mấy chữ khi rằng quấy
Trước mặt ngọc dễ ai chẳng thấy
Sau lưng nhìn việc quấy về ai
Thiệt vàng mười không nhuộm chẳng phai
Mặc thế sự trối ai nông nả
25.Sầu tầm nội vỉ kinh vỉ giả
Thích minh tâm bất khả vong tình
Chớ có ai sớm tối với mình
Vọng cao rộng vô hình kiến ảnh
Mỏi mắt ngó khắp miền sơn lãnh
30.Sự dị đoan kiến ảnh kiến hình
Từ tam niên dân quốc (2) để tình
Tần Hớn bảo việc mình lo liệu
Lịch Tàu tống biết đà mấy triệu
Ít ai mà lo liệu thông thơ
35. Qua tứ niên dân quốc vi sơ
Ngô chánh thị thiên cơ kế hậu
2
Người mới hết chê rằng đạo lậu
Mối đạo mầu chê cậu bất minh
Lòng buồn riêng một vỏ bàn kinh
40.Chẳng xét việc tinh minh nào rõ
Đường kinh nguyệt phụ nhơn sao bỏ
Phải lo đền tấc cỏ ngọn rau
Ăn trên nhành giữ ngọn bắt sâu
Thời tri đặng việc lâu việc mới
45.Người niệm Phật lo bề quyền quới
Ân duy thân chớ tới vận hưng
Ấn Thiên đình tay nọ liền bưng
Gương trí huệ phục hưng tế mỹ
Noi bắc thuận phản ngôn nghịch nhỉ
50.Lời bà ghi lập Kỷ Trần Cang.

Thấy cuộc đời đa chúa đa đoan
Đồng Rạch-giá xuất sơn đều đất
Xấu thời phải dấu che đậy cất
Tốt thời khoe lập thất lập gia
55. Bối hồi trông lại đáo cung nga

Đời ít kẻ xét ra đạo chánh
Hội tứ hải lập vi vây cánh
Lưỡng bàn minh lưỡng tánh thọ trường
Nguyễn phủ Trần hai họ cang cường
60.Vi nhơn đạo thọ trường vĩnh bảo
Đồng hưởng thọ trường sanh bất lão
Con thời theo hộ mẹ bảo toàn
Đồng Bảy Thưa (3) biết mấy chục đàng
Đồng nam nữ nhứt tràng ăn học
65.Thiên sanh nhơn hà nhơn vô lộc (4)
Phải lo bề ăn học mới nên
Lập ba năm đều đủ dưới trên
Đồng chư quốc lập nên một cuộc
Thông minh tánh nhiều người thông thuộc
70.Vận Trời xui nhứt cuộc hưng bang
Nơi nơi đều phú túc hiển vang
Chốn chốn hưởng an ban vật đạt
3
Quân cọng lạc hề thần cọng lạc (5)
Ứng hồ thiên nhi đạt hồ nhơn (6)
75.Một cảnh lành hưởng đắc muôn dân
Người người phải dỉ ân ưu hậu
Đừng đem dạ Phật hịền kêu bậu
Chớ đem lòng xưng cậu xưng cô
Phải gắn lòng tưởng chữ nam mô
80.Cầm lên chốn Di-vô (7) thượng thọ
Tu nhơn đạo cứu tồn hai họ
Dựng nền Nam trượng thọ vạn dân
Hòn Mương khai nổi trước phải phân
Sau nhà ở muôn dân một tổng
85.Vỡ cuộc trước của trời trống lổng
Ố kỳ tăng bất khổng minh tình
Có chữ rằng phước chí tâm linh
Phật Trời dạy tâm linh chí lý
Sao chẳng noi Thánh hiền hiệp ý
90.Đời loạn ly nhiều lý nhiều ca
Thương cho đời thiểu Phật đa ma
Điên tà quỉ cơm ta ta độ
Lòng tưởng Phật có người bảo hộ
Của bá gia cứu độ bá gia
95.Việc trước thời Tần khởi loạn ra
Sát Nhơn vật người ta thậm khổ
Ấn của thổ tử hườn lại thổ
Biết thẹn mình mới biết hổ kia
.Nghĩ phận mình như thể tấm bia
100.Thời bất đạt bia kia phải chịu.

Trúng mặt gỏ khắc bia đề hiệu
Trật ngoài vòng phải chịu bia rơi
Nước hụt chưn người phải lội bơi
Mưa vuốt mặt nhiều nơi lấp dạ
105. Từ Đại Minh lịch tàu dỉ há
Sao chẳng đề lập tọa mấy năm
Sao chẳng lo kế hiểm mưu thâm
Đa kinh sử loạn tâm loạn chí
Bất tùng Thánh xuất tình lập ý
110.Bất võng sơ phi lý tà phân
Có chữ rằng xuất trạng vi ân
Phế điều luật tà phân hạ tục
Phú giữ quới thị nhơn sở dục
Tác cống bình lánh tục tầm Tiên
4
115.Nhơn chánh thời lập ý chí riêng
Bất khúc tùng đảo điên tà quỉ
Tài thắng đức tiền suy hậu bỉ
Đức thắng tài tiền kỷ hậu cang
Phải lo bề vinh nhục đa đoan
120.Đừng múa mặt giọc ngan túng vố
Bần giữ tiện thị nhơn sở ố
Phú giữ bần như hố như truông
Giữ việc này cho đặng tròn vuông
Người thế tục bạc muôn rằng mạnh
125.Sao cho bằng giữ đường hiếu hạnh
Phải lo bề đói lạnh ngày sau
Dạo tinh minh nào có dễ đâu
Sa-đéc hạt ruộng sâu lập lại
Kẻ thiệt thà chớ chê rằng dại
130.Người khôn ngoan nghĩ lại chẳng khôn
Có chữ rằng quân tử nhứt ngôn
E thế sự hết khôn tồn dại
Vàm Hồng-ngự An-giang lập lại
Đất Đồng nay trở lại Láng-bà
135.Vỏ Sơn-tô ngó thấy muôn nhà
Bửu vật thực của mà vô số
Trân chân trọng thị thiềng quán phố
Xưng thôn hương dân số năm làng
Đạt ngủ xưng nhứt tổng hiệp toàn
140.Thiền đô thị lập làng Thạnh-Mỹ
Ngoài Ngả-bác Phật Trời lập kỷ
Thuyết di ngôn lập Mỹ-trà thôn
Cõi trung trần như ngoại càng khôn
Long – châu- tự lập thôn Hưng- Thới
145.Phật để chỗ Nam-bang quyền quới
Nẻo thạnh suy lâu mấy người coi
Phật Trời cho bịt mắt kiến soi
Việc có không sau coi thời tiết
Đêm bát ngát vọng đông thiết thiết
150.Ngày bâng khuâng ăn chẳng biết mùi.

Tưởng An-giang nước mắt ngậm ngùi
Nhớ Sa-đéc sụt sùi trong dạ
Tiếng nhơ để lâm thời tai hoạ
Hai tỉnh cười để dạ biết sao
155.Vận còn nghèo phải chịu lao đao
Ví như thể nước ao cá chậu
5
Thiên võng khôi sơ nhi bất lậu
Người ở đời lo hậu mới nên
Nhớ hiếu trung gần đặng một bên
160.Lòng bất chánh sợ quên hồn phách
Diện tuy cách tấm lòng nan cách
Nghĩ nỗi nhà thậm trách Tạ-gia
Trách Hồ-nhung phản nghịch khi ta
Lòng cũng chẳng oán tha Phiên khấu
165.Cám hoàng-tử tuổi còn thơ ấu
Sá chi loài châu chấu chống xe
Việc sách đèn miệng đọc tai nghe
Không rõ lý như ghe chở khẳm
Oán nịnh tặc thơ lai thượng bẩm
170.Sát tống tông thăm thẳm nhiều phen
Người làm lành mắc chữ ghét ghen
Kẻ hung bạo bạc đen hai ngả
Tủi là tủi hậu lai báo quả
Ngùi ngùi thương hai ngả gian nan
175.Đó cũng gan đây cũng dùng gan
Đó phần ruột đây mang phần thịt
Sầu ảm đạm mây che mịt mịt
Vọng thinh không thiết tịch bất an
.Trách ai làm rời rã gia cang
180.Tâm phối động bất an báo oán.

Đạo ố đạo lòng đây ngao ngán
Đó đem lòng kết oán gây thù
Đây lâm tù đó cũng lâm tù
Trời trả quả tù vinh tù nhục
185.Hàm oan ấy thương người phàm tục
Phân ly tình cốt nhục bá gia
Chữ cựu thù vọng cáo ơn cha
Loài phi nghĩa nhồi da xáo thịt
Vinh mặt khỉ khua môi rắng lịch
190.Hạ Tây-trào hết thịt cho bây
Khó lấp cánh cho gã lên mây
Khó đào hang chôn thây xuống đất
Chùa Công-phủ ngày sau Phật cất
Có trung lang lập thất lầu chuông
195.Đèn Tiên linh đưa khỏi qua truông
Đi tới đó thích chuông niệm Phật
Chốn đất đồng xử tiêu muôn vật
Cuộc Trời xui người Phật đem về
6
Thương bá gia cốt nhục phân lìa
200. Kẻ hung bạo khó về đất vọi.

Đất láng lẩy giữa trời vòi vọi
Núi muôn cây vòi vọi am vân
Trải đất đồng mặt cát hết phân
Trính cáo thị muôn dân nghiệm nghĩ
205. Tiên xử kỷ hậu thời xử bỉ
Đắc kỳ minh hậu tỷ kỷ thân
Người bạc ác ghét kẻ vi ân
Kẻ vi ân ghét người bạc ác
Vậy nên mới gây đường sống thác
210.Chốn sông mê lòng ác khó phân
Chốn Nam-trào quân chánh nhơn ân
Phải thượng sớ hoàng ân ký biểu
Bùa ky hận đẽo mòn góc liễu
Cưa oan tình cắt biểu cành ngô
215.Tràn trề tuôn giọt lụy giang hồ
Đau đớn bấy cơ đồ vương tử
Ngô nguyện tùng như thử như thử
Thiên lý chữ vị nhiên vị nhiên
Cuộc Trời xui mối nước đảo điên
220.Nay giả chước hòa Phiên giữ đạo
Tưởng ái quốc lo đền cơm gạo
Nào hay đâu cường bạo phá ngô
Bất tính người niệm Phật nam mô
Hậu nhựt tróc hoàng vô vấn tội
225.Trệ án Phật cửa niên lập hội
Xử tiền trần cai tội chư gia
Mấy lớp gian Phật cũng tra ra
Việc tội phước chư gia nói hết
Lời nói phải nhiều người cấu kết
230.Lời nói hung nghe hết đều vừa
Tôi thiệt người nói thiếu nói thừa
Mấy người dữ không vừa miệng cọp
Đất Bắc điạ giăng câu đặt lọp
Ăn cá đồng không cọp ở rừng
235.Của thế gian ăn ớt ăn gừng
Nhiều người kể nói chừng hậu nhựt
Của Trời Phật ăn thời trung trực
Xét cuộc đời ba bực trí trung
Chẳng xét người quần vận mang cung
240.Sao không thẹn bực trung Đỗng thị
7
Ăn cơm chúa dạ sanh làm ngụy
Hưởng lộc vua cải trị dấy loàn
Lập nên non cây biết mấy ngàn
Quốc dỉ dân xóm làng thành thị
245.Chúm chím cười đời chưa bình trị
Ngẩn ngơ thay xả lụy vì lòng
Đuốc huê mai cao kế ổ ong
Bướm cửa thiền nếm bông rực rỡ
Người ngay thảo khó đừng than thở
250.Kẻ gian tà mắc cỡ ngày sau.

Còn hai lần tiêu xuất khó âu
Gẫm cũng chẳng bao lâu việc khổ
Gái mài chí vọng cầu Tiên Tổ
Trai rèn lòng cứu khổ niệm kinh
255.Cầu Phật Trời nhỏ phước tâm linh
Ngày sau đặng thông minh chí Thánh
Tôi chí dốc vọng cầu bá tánh
Phật độ người vi cánh ngày sau
Khá lành lành hiệp đạo ruộng sâu
260.Ngỏ gặp thuở buông câu nghỉ mát
Gia-định tường kế kỳ Gia-các
Qua ngày sau không hát không ca
Năm bảy người ở lại nhứt gia
Vọng đức Phật Thích Ca chí lý
265.Năm bảy chủ hiệp tùng nhứt ý
Phật độ người tận lý quan minh
Phật nói ra bá tánh làm thinh
Điều chữ (giữ) dạ trung tình hiệp ý
Lòng niệm Phật chi tầm vạn lý
270.Vọng Như-lai tùng ý trí ngôn
Xác phàm phu chớ ỷ sức khôn
Phật bất độ lộng ngôn cuồng ngữ
Giỏi thứ mấy ngũ kinh truyện sử
Bất tùng chánh đạo ngữ cuồng phu
275.Vậy mới rằng thoại chí chơn tu
Tri tà chánh ngao du lập trí
Tố phú quí hành hồ phú quí ( 8)
Nhà cơ hàn thiểu trí dụng mưu
Phụ mẫu tồn bất khả viễn du (9)
280. Mới rằng đắt chí tu nhơn khổ
Tu am tự bỏ tiê bỏ tổ
Tu tại gia cứu khổ cửu huyền
8
Tu xét hậu thì phải tri tiền
Cứu thất tổ cữu huyền như truyện
285. Tố bần tiện hành hồ bần tiện
Việc nghèo giàu lộ biện nương nhau
Chẳng ai giàu ba họ gọi lâu
Nghèo mấy kiếp việc sau mù mịt
Tố vi địch hành hồ vi địch
290.Việc ở đời mù mịt khó phân
Đạo ái đạo tỏ rạng nghĩa nhân
Chẳng xét tối khó phân trong đục
Tu thời phải chịu ngu chịu ngục
Vậy mới rành lánh đục tầm trong
295.Sống tranh tài thác nắm tay không
Đời vô vị sớm trong tối mất
Nghĩ nỗi vậy khó bề lập thất
Mang nổi nghèo cù bất ai màng
Lo cuộc đời không biết mấy đàng
300.Đêm thanh vắng dạ càng thắt thẻo.

Coi dương gian biết thôi mấy nẻo
Đêm năm canh thắt thẻo lá gan
Biết chừng nào chúa trị tôi an
Thác vũ lý dân sang quốc thạnh
305.Khôn thứ mấy sắc tài điệu hạnh
Hạ Nam-trào đói lạnh tới tây
Mình độ mình lo trước mới hay
Đất sao thấy nhiều cây ít cỏ
Lần nẻo tắt nương theo dấu thỏ
310.Bước khỏi giòng ngọn cỏ mới ngoan
Lập hề thân cầu đạo mới an
Sau ngó thấy tan hoang đồng lớn
Chốn biển bạc lập sơ tân Hớn
Chữ phá điền quan lớn đáo sơn
315.Có chữ rằng thiên tứ kỳ dươn
Chí vận khi vi ân thiên địa
Đất đồng nay thị Rịa ký tinh
Chẳng còn chi vật củ trong mình
Áo Tiên mặc thỏa tình đăng quả
320. Nhượm màu thoàn cho dày chi cả
Phật trau dồi đức quả công tu
Ngồi buồn than lỡ chí trượng phu
Xưa nhiều bực ngao du tu chí
Kẻ tu ân người thời tu chí
9
325.Nay có người tu ý tu thân
Cổ hà nhân kim diệc hà nhân
Nay có kẻ lập thân báo oán
Thấy nhiều kẻ dọc ngang ngao ngán
Lo hội nầy lo tháng lo ngày
330.Lo làm sao gở rối hội nầy
Lòng niệm Phật khó bày việc cực
Quân tử mưu đạo bất mưu thực
Cám thương người trung thực thuở xưa
Trời có chuyển thời mới có mưa
335.Nay ở đặng theo xưa mới giỏi
Sợ là sợ con nhà thượng cõi
Lo là lo cho khỏi oan khiên
Đường oan ương vấp với ngửa nghiêng
Chốn địa ngục oan khiên xiết kể
340.Việc lo làm lo ăn thời dễ
Lo đường tội phước xiết kể bao
Cá khô hang nằm ẩn trông sao
Người khát nước xiết bao khô cổ
Ai thời cũng nhờ ơn thủy thổ
345. Rửa sạch mình rửa khổ thành Tiên
Khi binh thời xách giáo mang khiên
Cơn bác loạn hòa Phiên sanh giặc
Ngồi ngẫm nghĩ việc người quá ngặt
Không nói ra vắng bặt vạy ngay.

350. Khi binh thời nói Phật rằng hay
Cơn hoạn nạn nói tây rằng giỏi
Vai gánh nặng sao lòng than mỏi
Chưng lột da khoe giỏi trấp sình
Chớ có ai đem dạ hữu tình
355.Khoe những việc trấp sình múa mặt
Dòi trong xương đục gân quá ngặt
Đống trấu nhà sanh giặc gà bươi
Khéo trớ trêu đờn gảy tai người
Nực cười bấy cây tươi làm héo
360. Ăn nhiều vật ngọt ngon thơm béo
Lại chê rằng lỗi tréo lòng thừa
Sát quốc gia tội ấy chẳng chừa
Trao tiếng nhục dày bừa đạo Phật
Thời Trời khiến nhiều loài súc vật
365.Nó hại người niệm Phật chẳng an
Ăn cơm Trời sanh dạ dọc ngang
10
Ở đất Phật lòng toan làm dữ
Thậm ức lý ngô nguyện như thử
Cho thiện nam tín nữ khán tường
370. Chừng nào cho gặp hội thái bường
Biết mặt nịnh cho tường mặt quỉ
Xưa mạt Trụ vì chưng Đắc-kỷ
Nay mạt chùa ai nghĩ tội ai
Kẻ dọn đường người lại lấp gai
375.Đường lợi hại về ai nấy chịu
Ngô chánh thị đầu tàu đề hiệu
Tàu phản ngô tội mấy triệu rày
Có lời ghi Nam-việt mắc đày
Tội phản chúa tội mầy phải xử
380. Thà lâm trận tử nguyền thọ tử
Có đâu người hay chữ giữ ăn
Trách ai làm tội ấy vô căn
Chẳng tranh tài tranh ăn mà hại
Đêm nằm nghĩ ai khôn ai dại
385.Của mau tàn người lại mau hư
Chớ ghen hiền đem dạ cầu trư
Đừng ghét ngõ tâm tư hại Phật
Loài săng cỏ a dua niệm Phật
Mong giật đồ lột trật người ta
390.Tưởng cao dày nhờ thuở vào ra
Đường sanh tử thiết tha tha thiết
Oán nịnh tặc đạo Trời cho biết
Búa nguyệt rơi thậm tiếc hà sầu
Trách lòng ai sớm đánh tối đầu
395.Làm lỗi đạo lập lầu am tự
Cha sớm cách non thần dụ dự
Con phân đồng ly tự châu rơi
Trách ai làm rời rã hai nơi
Cô thân độc châu rơi lã chã.

400.Ngùi mặt bắc ơn cao tác cả
Lạnh niềm tây dồi quả sầu bi
Làm người sao chẳng xét chẳng suy
Mà lấn lướt làm chi đạo Phật
Thung huyên cách ly thân ly vật
405.Ai dạy người niệm Phật sát nhơn
Người thương người mới gọi rằng ơn
Lành dụng lành tri nhơn kết bạn
Dữ dụng dữ hiệp tình làm loạn
11
Khôn đụng khôn tỏ rạng như lời
410.Kẻ tưởng Phật người lại khi Trời
Hai việc hiệp ở đời khó ở
Thấy nỗi thế dạ càng mắc cỡ
Nhiều lời cay đắng thở không ra
Biết chừng nào trả đặng oán cha
415.Trên trời Phật Diêm-la soi xét
Xưa những tưởng nhiều thương ít ghét
Nay mới tường nhiều ghét ít thương
Ví cũng như Văn-Trọng đầu Thương
Hoàng-phi-Hổ phế Thương cầm lại
420.Người thất thế mười phần chịu dại
Việc tranh đua nói lại thời rầy
Con có cha tớ học có Thầy
Sao tới nổi loạn rầy gia quốc
Cha nghèo khổ thân con cù bất
425.Cha làm giàu con cất lầu cao
Nói đời này khác thể chiêm bao
Hoặc thiệt giả biết sao làm dắt
Cá ở Nam nôm thời ở Bắc
Cọp ở Đông người dắt đi Tây
430. Bói không tiền biểu nói cho hay
Hát tắc tiếng không ngay tiền thưởng
Dọn lớp hề kẻ trùm người trưởng
Ra thâu chia tiền thưởng bao nhiêu
Căm hờn thay một lũ quần yêu
435. Hại mạt Trụ phi tiêu cõi thọ
Lời dụ vãn định kỳ Tý Ngọ
12
Xét lý ra chẳng trúng cọ bia
Nghĩ đời này như cá lia thia
Tâm trí ngục tạc bia để tiếng
440. Công danh lợi trên gò dưới giếng
Nước bao sâu thời tiếng bao sâu
Người ở đây lòng tưởng đi đâu
Chớ oán trách đất sâu rũ lại
Người quân tử trí mưu giả dại
445.Kẻ tiểu nhơn đã dại chưng khôn
Bạch chơn kinh đường thất thế tôn
Cầu đông độ mưu khôn ít thuở
Xét việc trước xét nay mắc cỡ
Nằm nghĩ sầu quên thở quên ăn
450. Biết no nao nhựt nguyệt hiệp căn
Ngỏ thoại chí cung trăng nhành quế
Tang hiệp bấy tại ai phế đế
Kết chuổi sầu lập kế không hay
Mặc thế tình ai dễ ép ai
455.Hạt Châu-đốc hai ngoài tiêu xuất
Người làm phải ghét vùa mới tức
Vái hoàng thiên thậm ức nam mô
Cơm của mình ăn nuốt không vô
Trời Phật cứu nam mô tỏ rạng
460.Độ bá tánh hiền lương hiệp bạn
Cầu quốc gia cải loạn làm an
Chúc Nam-trào thọ tế thái san
463. Vọng Hớn thất trung cang nghĩa khí
____

CHÚ THÍCH

(1). Kiểng Tiên: cảnh tiên.
(2).Trung Hoa Dân Quốc thành lập năm 1912. Đệ tam niên tức 1915, tứ niên là 1916. Có thể Kiểng Tiên được viết vào lúc này.
(3). Bảy Thưa : nơi Quản cơ Trần Văn Thánh chống Pháp.Chiến khu này ở tại Láng Linh.
(4). .Thiên sanh nhơn hà nhơn vô lộc: Trời sinh ra người, ai cũng có lộc.
(5). Quân cọng lạc hề thần cọng lạc: vua tôi cùng vui vẻ.
(6). Ứng hồ thiên nhi đạt hồ nhơn : hợp ý trời ,thuận lòng người.
(7). Di vô: trong bài này tác giả đề cập nhiều hai chữ Di vô.Chưa rõ nghĩa là gì.Phải chăng là "vô vi"
(8).Tố phú quí hành hồ phú quí : được giau sang thì sống theo giàu sang.
(9). Phụ mẫu tồn bất khả viễn du : Nhà có cha mẹ già thì không nên đi xa. (Luận Ngữ)

No comments: