Saturday, July 16, 2011

IX . KIỂNG TIÊN 4KIM CỔ KỲ QUAN IX

KIỂNG TIÊN

ĐOẠN IV

tr,282-295; cột 28-54

182-28

1113. Liếc xem đời nhiều đường gay gắt

Ngoài đông tây nam bắc cũng yên

1115.Thậm trách thay trào quốc Kim phiên

Người cai trị chẳng yên lê thứ (1)

Ví chẳng khác Văn-giang chiếm cứ

Cám thương vì lê thứ đảo huyền

Chiếm xưng hùng dựt ( giật) bạc dựt tiền

1120.Nơi chiến địa xa miền âm phủ

Phải gắng lòng trồng thêm đu đủ

Để luông tuồng ăn ngủ thời hư

Người trung quân tưởng đạo ưu tư

Chí tâm niệm phước dư ơn mọn

1125.Giữ sao đặng vuông tròn gốc nhọn

Phật Trời cho phước mọn trái bông

Nực cười thay kẻ có người không

Không mà có có không ai biết

Biết mà không không mà lại biết

1130.Giữ đặng lòng trực tiết không hay

Biết làm sao buộc cổ giây gai

Gẫm sự thế chiều mai không đủ

Mạng lý hữu thời chung tu hú (2)

Biết làm sao cho đủ đuôi đầu

1135.Mạng lý vô thời mạc cưỡng cầu

Xét sự thế đa sầu thiểu lạc (3).

Thậm khổ bấy thương ôi hai hạt

Ghét việc lành bất đạt chí linh

Tôi tu thàng đa sử đa kinh

1140.Chức ông thầy bất minh khó độ

29

Tụng kinh chiều cũng như giả ngộ

Phật thinh không cứu độ cái tâm

Nói tỏ ra như thể nói xâm

Đãi hậu nhựt thiển thâm thời biết

1145.Phật cứu thế độ dân nào tiếc

Dân không độ Phật biết làm sao

Nói thấp rồi phải nói việc cao

Đời này thể chiêm bao còn ngủ

Có chữ rằng nhứt gia vi chủ

1150.Học đạo lành quên ngủ quên ăn.


Phải lo bề niệm Phật qui căn

Đừng quen thói nói tăng theo sãi

Việc tu hành nào ai dám cãi

Tu làm sao cho phải thời tu

1155.Thánh ngài để chữ trí chữ ngu

Cho nên có hạ ngu chí thánh

Vọng tiền hậu lập vi bá tánh

Tu rẻ rề ăn bánh khỏi nhai

Trước mắt người ai có dấu ai

1160.Tu nhẫn chí chông gai trí thiết

Tỵ hung bạo như uý xà yết (4).

Ái ố lòng vị thiết thương vui

Muốn lo bề chỉ rối gở xuôi

Người bao nỡ chỉ xuôi vò rối

1165.Đường hung dữ lo mưu thầm tối

Nẻo làm lành tâm thối bất mê

Hạ bạch thố thượng dỉ kim kê

Triệu bất tường sông mê toan lự

Vô biện chánh dỉ dị mưu sự

1170.Việc vị minh tâm lự dục mưu (5)

Nhứt gia hữu sự bá gia ưu (6)

Mới rằng thong thả trượng phu bá tòng

Một trăm người hiệp lại một lòng

Muối dưa hẩm hút dự phòng kiết hung

1175.Chưa thuận lòng thuận dạ bực trung

Điểm khuyên khuyên điểm kiết hung tại người

Giàu tiếc của Trời Phật tiếc người

Tiếc của của hết tiếc người người vong

Việc học hành thời phải thất công

1180.Chữ đây nghĩa đó lý không biết rày

Lòng thương ôi mắc chữ ông thầy

Thầy trăm thầy chục tôi thầy một ông

30

Ăn gạo chợ phải uống nước sông

Lái buôn nhiều bến nói mông nhiều lời

1185.Nay mé biển mai ở chân trời

Còn hàng thời đậu lỗ thời phải lui

Thay đề thơ giản tại cây cuôi

Chừng nào nước lớn gió xuôi tôi về

Cuộc Trời xui khiến lẻ phân lìa

1190.Ra đi thời để trở về chỉn khôn

Phá bát quái phá tận ngũ môn

Trận đồ lập lại mùi khôn cấn dần

Chớ tham phú đừng có phụ bần

Làm lành niệm Phật hữu phần tây-phương

1195.Thuở Đại-Miêng trường phát vô cương

Đại-Thanh vóc binh mạc Thương cạo đầu

Đa kinh sử lòng Phật bất cầu

Đem lòng cải chánh phản hầu loạn bang

Ít kẻ thuận nhiều kẻ dọc ngang

1200.Đồ xà hổ tích loạn bang cho đời.


Không ai thuận lòng Phật lòng trời

Thuận theo ma quỉ ở đời một phe

Nói quấy phải anh em lóng nghe

Cải tà qui chánh một phe an đời

1205.Mở miệng nói có Phật có Trời

Du thần du Thánh chứng lời dại ngay

Đừng có trách thời tại người Tây

Người Nam nhiều việc không ngay hại mình

Chẳng xem xét nhiều việc bất bình

1210.Tranh điển đoạt thổ gọi mình rằng ngoan

Tửu khí tài sắc sự bất an

Hậu hôn điền thổ tan hoan cửa nhà

Kẻ bắt vịt người lại bắt gà

Mê đường dâm dục trẻ già lộng tâm

1215.Mình hại mình kết oán mưu thâm

Cường dâm hung bạo minh tâm bất tùng

Tứ đổ tường tri hỉ anh hùng

Tôi nay như thể đứa khùng nói vơ

Chửi làm chi kể từ cố sơ

1220.Đặt lời chửi lộn ngẩn ngơ mệt lòng

Ông bà chung bá tánh hội đồng

Phật Trời dạy bảo giữ lòng trước sau

Đừng chửi rể cũng chớ chửi dâu

Chửi chồng chửi vợ con dâu ra rày

31

1225.Đừng chửi tớ cũng chớ chửi thầy

Chửi như nói láo tội rày ngày sau

Rủa mắc dịch có dịch chẳng lâu

Lời rủa mắc gió gió âu bịnh rày

Rủa mắc cúm cúm cũng nhiều ngày

1230.Mắc phong phong cũng theo rày không sai

Mắc cái miệng nó kiện hai tai

Nói đâu có đó hai tai nghe dùm

Chúc việc dữ dữ lại a tùng

Chẳng lo chúc thiện thiện phùng khá hơn

1235.Đồng niệm Phật Phật độ thái sơn

Bất tùng niệm Phật phi ơn cho đời

Ở làm sao mắng Phật chửi Trời

Phật từ Trời thiện khi Trời đời ôi

Mong phố xá tòa án thoa vôi

1240.Phật ngồi Tây điện thương ôi cho đời

Thiên đình soi khắp hết trong trời

Cải trăm việc cải cải lời bất minh

Đời cải thiện tùng quỉ tùng tinh

Tùng ma cải Phật cải minh qui tà

1245.Cám thương ôi cho kẻ Mỹ-trà

Tiên ô tự khẩu sau mà mới hay

Hàm quyết phúng nhơn Thạnh-Mỹ-Tây

Ghét người trung hiếu thương thay nỗi người

Cẩm tú hương như thể vàng mười

1250.Phật xa Tây-tự thương người vô y.


Phật khó thế điều những việc chi

Nhơn trần sa đọa việc suy chẳng lầm

Thương trung quân thương lén thương thầm

Vàng rơi khó kiếm ngọc trầm khó mua

1255.Khuyên bá gia bớt bớt tranh đua

Ngọc vàng dấu cất bán lâm mua thời

Trần tử minh đèn sách tiếng đời

Trá hôn ngọc thị đỡ thời quốc gia

Xưa người ta nay cũng người ta

1260.Có đâu họa thể dối ma khuấy đời

Tượng tranh Nga có Phật có Trời

Tượng tranh Trần thị thương đời thảo ngay

Chẳng suy xưa sao chẳng xét nay

Nhứt nhơn cư hiểm vạn Tây nan tiềm

32

1265.Có mấy khi hát bổn xa kìm

Đờn ca mấy bực yêm liềm mấy tâm

Đờn kêu tự lập đạo mười lăm

Đờn ca lời Thánh minh tâm dặn dò

Đờn kêu tự Đinh tưởng đưa đò

1270.Đờn qua Tây quốc giọng hò Nam-bang

Đờn kêu từ nghèo khổ giàu sang

Đờn ca nhiều nỗi đa đoan nhơn tình

Đờn kêu từ giữ cội một mình

Đờn ca trách bấy lộng tình cho ai

1275.Đời kêu thương lời dạy chiều mai

Đờn ca tích đức ai ai giữ lòng

Đờn kêu thương nhiều nỗi đất đồng

Đờn ca cay đắng trong lòng chát chua

Đờn kêu thương ách nước không vua

1280.Đờn ca cay đắng chát chua cho đời

Đờn kêu thương ăn nói nhiều lời

Đờn ca trách phận con trời lao đao

Đờn kêu sầu mấy cuộc cù lao

Đờn ca sự thế chiêm bao quới quyền

1285.Trách lòng ai phế hậu vong tiền

Cơm vua ăn mặc lương tiền vốn không

Lập hậu đoan vi trước mạnh tông

Vỉ ngô tá quốc vỉ công vi thần

Tiền Thủy-liểu cải hậu Cây-bần

1290.Ngày sau mé biển định phần mọc ra

Ngoài mé biển không nhà người ta

Hàng khơi chài lưới vào ra chen người

Làm ăn đặng thong thả vui cười

Ấm no phỉ dạ thương người thảo ngay

1295.Đi vấp gốc niệm Phật chắp tay

Mới rằng dạ thảo lòng ngay ở đời

Chưn đạp gai miệng chửi nhiều lời

Có ai cứu độ cho đời đời ôi

Nhiều kẻ dữ đem dạ bạc vôi

1300.Chửi thề chửi thốt chửi thôi tung bùng.


Nhiều người khôn tánh lại tầm khùng

Điếc tai tiếng nói xưng hùng chỉn ghê

Nói bằng thẳng lại nhiều người chê

Đụng đâu nói đó tôi quê đời nầy

1305.Chốn khuê môn chữ ( giữ) dạ lời Thầy

Lập vi ngôn giáo hội nầy coi chơi

33

Tức cái dạ cũng tức cái hơi

Nhiều người ăn nói khó chơi với người

Biết ăn nói cũng biết vui cười

1310.Nói ngang nói dọc khoe người rằng khôn

Biết chòm xóm cho biết hương thôn

Lễ nghi phép tắc mới khôn cho lời

Câu ngũ thường khuôn phép ở đời

Nhơn nghĩa lễ trí tín lời hiếu trung

1315.Có sách nào dạy việc làm hung

Khuyên người thượng ha tích hung sách nào

Nghĩ tới đau ruột thắt gan bào

Lời xưa ghi lại hỗn hào tránh đi

Ruột từ đoạn nhớ tưởng lời ghi

1320.Thuở xưa thầy cũng lỡ khi tu hành

Thấy chim quyên léo luống trên nhành

Trái bông bông trái nào đành bỏ rơi

Lấp cơn sầu giã dạ thảnh thơi

Mỏi lòng lòng mỏi mệt hơi hơi sầu

1325.Cái cục cứt còn có đuôi đầu

Làm người chẳng tưởng lòng sầu tổ tiên

Miệng đừng nói đánh máu chẳng khuyên

Nói việc sạch sẽ Phật Tiên chứng rày

Phật lầm ma lầm quỉ lầm Thầy

1330.Bữa cơm đói dạ cho rày cơm thiu

Đường kinh nguyệt sau Phật sử tiêu

Đời này ngang dọc phất diêu loã lồ

Phải dùng nước rửa sạch cơ đồ

Thượng thanh hạ trược biển hồ sạch nhơ

1335.Nghĩ tới đâu nhiều nỗi ngẩn ngơ

Đời nầy xét lại sạch dơ tại lòng

Ví cũng như lòng bưởi lòng bòng

Vỏ y như vỏ cái lòng khác hơi

Phải nương đời áo bả quần tơi

1340.Nghĩ nỗi phận châu rơi lả chả

Nhìn sông biển chưa chi thông thả

Chớ chê rằng quần bả áo tơi

Các nước thời nhiều việc chơi vơi

Việc lục tỉnh không hơi mà nói

1345.Cao-miên phải lo dùng cơm gói

Người khá lo đói trước bây giờ

34

Việc minh mông chưa tới bực bờ

Thương Tần quốc vật vờ hồn phách

Nhiều đói lạnh chớ than chớ trách

1350.Một con sâu làm đổ trách canh.


Phật chẳng chê phàm tục hôi tanh

Cũng nhiều kẻ khôn lanh quỉ quái

Người thiệt ít giả nhiều bất tái

Buổi chùa công làm trái cảnh tu

1355.Chẳng phải người quê dại thôn phu

Chẳng phải kẻ công tu chí thánh

Chịu ba bực tả tơi vi cánh

Tu làm sao bất Thánh vô tình

Đặng ngồi mà chịu lạy một mình

1360.Chẳng dạy đạo minh tình chịu lạy

Tu cho biết đường ngay nẻo vậy

Tu mà ngồi chịu lạy dễ chi

Tu kiểng nào phải xét phải suy

Tu không biết việc chi chịu lạy

1365,Tu biết ăn tu không biết dạy

Cúng tùm bậy xúm lạy với nhau

Chẳng chỉ đường tội phước ở đâu

Thấy nhiều của dạ âu rằng phải

Tu thời phải tu nhơn tu ngãi

1370.Người làm phải làm phải với người

Tu dụng bạc mà chẳng dụng người

Tu dụng nói cười không dụng khóc

Tu làm sao cạo đầu bỏ tóc

Người tu thời có khóc có cười

1375.Thập liên hườn kế tự số mười

Cho biết nẻo theo người cổ tích

Cười là cười ham ăn vô ích

Khóc là khóc cổ tích trung thần

Khóc là khóc Thánh Thần xa chi

1380.Lòng thương tưởng vọng cầu hiệp ý

Tu phải phân việc trí việc ngu

Mới gọi rằng hảng dạ chí tu

Dò biển Thánh rừng Nhu chẳng dễ

Dụng sách ngoài dĩ mưu vi lễ

1385,Vi nhơn nan chẳng dễ người ôi

Phải lo bề nỗi chúa nỗi tôi

Xưa Phật Trùm ghét thôi Tần-quốc

286-35

Coi lừng lựng nhiều người nói xấc

Da hầm đen lý quốc cu cò

1390.Cũng mê theo đồng bạc con cò

Vong cựu thổ theo phò Phiên-quốc

Kiến nhiều nỗi tiêu gia phế thất

Lòng sớm đầu tối đánh bất tri

Láng-cháy xưa hại kẻ phân ly

1395,Thác vô số bất tri thiên địa

Cũng nhiều kẻ nói lia nói lịa

Rượu sau sưa bất địa bất thiên

Bỏ ngải hại hại kẻ chẳng yên

Tùy nhơn vật tội riêng cho thổ

1400.Phật cho xét thấy nhiều việc khổ.


Không ai lo thủy thổ quốc-vương

Chúa Tần bang như chúa nhà Thương

Thảm thiết lụy sâm sương hai ngả

Án nầy gởi thiên đình trả quả

1405.Bắc địa Tần hai ngả mất ngôi

Chúa bạt Trời tôi cũng bạt tôi

Mê trần tục các ngôi đổ hết

Ai thời cũng khá tua giữ hết

Thấy việc đời khổ hết để đâu

1410.Khổ một trăm việc khổ chưa âu

Sầu mười sầu biết đâu sầu nữa

Nhớ khúc đầu lo sầu khúc giữa

Còn khúc đuôi lo nữa hay thôi

Lo làm sao chúa đặng an ngôi

1415.Lo làm sao cho tôi hiệp chúa

Trong ba lớp mạnh ai nấy múa

Người một căn cơm chúa lo ăn

Kẻ hưởng Trời người lại hưởng trăng

Ba giờ cúng tế tăng vạn thọ

1420.Âm dương hiệp chánh vi tý ngọ

Vọng Tiên-sanh chúc thọ bá gia

Còn hai giờ cúng rước vào ra

Đường nhựt nguyệt ông bà qua lại

Nay nghĩ lại nhiều khôn ít dại

1425.Sao xem tứơng không dại không khôn

Người vừa vừa ở lại một môn

Đời nghĩ lại nhiều khôn nhiều chết

Nay lại có tiếng thì ăn chết

Tôi không biết ăn chết làm sao

286-36

1430.Nghĩ đời nầy nhiều tiếng thấp cao

Tôi chẳng biết phải sao cho đủ

Chữ học sư bất như học hữu (7)

Chuyện mới nhiều chuyện cũ ít hơn

Muốn học thêm chuyện nghĩa chuyện nhơn

1435.Ai thông thuộc làm ơn dạy bảo

Trẻ tiểu nhi già thời trưởng lão (8)

Duy Cống-Quỳnh (?) dưỡng lão thất ngôn

Trước già thời bắt sống mà chôn

Nghĩ nhiều thuở hết khôn tồn dại

1440.Trệ án Phật nay dùng xét lại

Thế bất suy tồn bại nhiều đời

Xưa nhiều trào không tưởng Phật Trời

Đọa dỉ hạ nhiều đời thậm ngặt

Chữ lão bất tử lảo thành tặc (9)

1445.Việc nhiều lời thậm ngặt bất minh

Chẳng phải lời chê sách chê kinh

Đa kinh sử nhiều rinh không nổi

Chẳng phải chê rằng kinh sách lỗi

Mình nghĩ mình châu ổi cho mình

1450.Phật dụng tâm dụng tánh dụng tình.


Phật chẳng dụng phân hình phân dạng

Phật dụng tri Phật không dụng loạn

Phật dụng hiền làm bạn cố tri

Xem cuộc đời nhiều nỗi loạn ly

1455.Phật cõi thọ sầu bi nhiều lắm

Một ngày lành hội đồng Phật tấm

Thương muôn dân khó lắm trăm phen

Việc làm lành như lửa mới nhen

Đường hung dữ trăm phen mắc đọa

1460.Người làm lành nhiều phen mắc đọa

Kẻ làm dữ tai họa biết đâu

Lạch thông thơ để trước con trâu

Thần Thiên cẩu nên sau tội trọng

Đừng ngó thấy Trời còn cao rộng

1465.Mà vong sư phản chúa lộng ngôn

Sao chẳng lo trả nợ càn khôn

Đừng bắt chước một môn lộng ngữ

Khuyên anh chị thiện nam tín nữ

Chung tâm tích đạo chữ ngôn truyền

1470.Khuyên chúng dân lòng chớ ưu phiền

Dụng nhơn đạo bất dùng tiền bạc

37

Xóm Châu-giang chà và lưu lạc

Lạy rước đưa bất đạt tâm tình

Bỏ ngải mê giết gái vong hình

1475.Hại lê thứ nước mình nhiều nỗi

Tùy nhơn vật giết người thậm lỗi

Ỷ sức khôn nhiều nỗi chông gai

Nhơn lộng tình mang hại mang tai

Người xét tôi chiều mai khỏi hại

1480.Chữ nhứt niệm "tâm vô quái ngại" (10)

Tận hạ-ngươn lập lại trung bình

Chốn du long thế yếu một mình

Nơi rừng vắng tâm tình chí lực

Có chữ bất tình trực trung trực

1485.Phải lo đời ba bực ba ngôi

Cho trọn niềm thiện đạo chúa tôi

Thiết tam giáo nhứt ngôi bình trị

Khốc an nước kế kỳ Lưu-Bị

Phải dự phòng nhơn thị phi nhơn

1490.Thị phi nhơn chỉ thị phi ơn

Đố ai sửa dạ keo sơn cho người

Sách nào hằng ghét sách tức cười

Phật nào lầm Phật thương người lầm ma

Tôi biết tội việc phước tỏ ra

1495.Xét soi chi để Diêm-la dăm lần

Dạ u minh bất biện tâm thần

Nói xa không biết nói gần cũng xa

Vậy kêu rằng Phật lộn với ma

Nói Phật không biết nói ma không tường

1500.Người lơ láo như kẻ đứng đường.

Làm sao độ đặng cho tường vạy ngay

Nói thời dữ múa mặt huynh tay

Trong bụng không biết vạy ngay chút nào

Gặp người lành lòng muôn mời vào

1505.Việc lành chưa đủ chỗ nào hỏi thêm

Lo việc ngày lo lại việc đêm

Khôn thời thiếu ít dại thêm thiếu nhiều

Ở thuận mai quấy mai chiều cho cân

Làm sao phải hếtmai chiều cho cân

1510.Có sắc Phật mới dễ lời phân

Thường thường theo thế chữ( giữ) dân an (11) hòa

38

Thiên địa hòa bất như nhơn hòa

Thiên địa dỉ thuận dân mà chẳng an

Dân chẳng an nay thiệt nhà oan

1515. Anh em nghĩ lại tôi ngang như hề

Chạy lộn ra rồi chạy lộn về

Chạy hai lần chạy gặp bề muôn tâu

Đồng Cần lố sau hết đất sâu

Nổi giòng đất cát đâu đâu hết rừng

1520.Giặc bốn phía giặc ớt giặc rừng

Bị vây như thế tiếng rừng hơi sông

Lâm tử trận chẳng tiếc chút công

E loài phản bối đầu không dính mình

Chẳng tiếc chi thân thể bất bình

1525.Thương cho anh chị bất bình trung can

Dặn quân tử thác đặng hồn an

Tiểu nhơn bất luận thác mang gông cùm

Thương hiền lương dân dã lo dùm

Chẳng thương bươi móc té khùng thấy khôn

1530.Mắc cái miệng nó kiện thân khôn

Chừng nào thấy chết biết khôn thời rồi

Ngồi khoanh tay mở mắt thồi lồi

Xét đi xét lại sợ ngồi không an

Rừng không đường đi dọc đi ngang

1535.Đường mòn mỏi cẳng dạ mang bạt đời

Thương giúp đũa dấu của giúp lời

Chẳng thương cũng giúp trao lời độc hung

Xét việc nịnh xét tới bực trung

Làm lành dầu gặp việc hung chẳng phiền

1540.Kẻ tiểu nhơn mong oán nhãn tiền

Nên hư Phật định chẳng phiền người ôi

Sau Nam Tần không có trầu vôi

Không ăn thuốc điếu tanh hôi miệng người

Oán thù đâu thấy nổi tức cười

1545. Cơm ai nấy độ thương người dư công

Oán có chỗ kết oán minh mông

Hoàng thiên hữu nhãn tôi không lo rày

Lo là lo niệm Phật cầu Thầy

Lo đường tội phước biết rày làm sau

1550. Tri lòng ông cho biết thấp cao.


Đi thời đại lộ xem sau lời Thầy

Về tiểu lộ trí nhược mưu bày

Chơn thơ ký trước lời Thầy dặn sau

288- 39

Việc hát bội nhiều tội khó âu

1555.Xưng vua xưng tướng tội sau khổ đời

Kẻ xưng Phật người lại xưng Trời

Xưng Tiên xưng Thánh sau thời đoạ thân

Việc lộn kiếp Trời Phật khó phân

Tự ý nghịch ý khổ dân thương đời

1560.Thương là thương tự ý vong Trời

Thương người ăn nói nhiều lời bất phân

Người thương người khác thể thương thân

Ghét thương khác thể dung phân cho người

Tội một phân trả quả dư mười

1565. Thiện xem ít thiện ác người thấy dư

Nhơn bất chánh hà sự bất tư

Cuồng ngôn loạn ngữ thấy dư mười phần

Như kiến bò miệng chậu xây vần

Lộn đi lộn lại cỏi trần oán ân

1570.Chữ oán thù Thánh để nan phân

Thánh xưa tri hậu muôn dân bất hoà

Thánh ngài tri hết trẻ đến già

Ngài tri lộn kiếp hậu mà bất quân

Thánh tri hậu hậu bất đều xưng

1575.So le bá tánh bất quân bất hoà

Có thương ai thương cả về nhà

Ghét ai ghét cả về bà về con

Có hai chữ thương ghét thon von

Thẹn Trời thẹn đất thẹn non tiêu điều

1580.Chữ thương ít chữ ghét thời nhiều

Chữ thương nghĩa hại dại chiều mới thương

Thánh ngài để hai chữ oan ương

Lở thù lỡ oán lỡ thương lỡ phiền

Sau có bạc cũng có đồng tiền

1585.Tiền không lỗ xỏ chữ phiền tiền trơn

Một trăm việc không khắc chữ ơn

Bán mua xài xí tội hơn bây giờ

Lòng tưởng trước lập tự phụng thờ

Chữ mà không chữ bây giờ phải tiêu

1590.Sách nào hằng ghét sách quần yêu

Thánh nhu nhu thánh thương tiêu người lầm

Vỉ kỳ mưu vỉ lễ vỉ tầm

Mười ba nhóm họ bữa rầm giao dươn (duyên)

Ngày rửa tội mùng một xưng ơn

1595.Ngươn đáng lễ bái giao dươn Phật Trời

288- 40

Gay gắt chi trong cuộc ở đời

Người chung lòng dạ đổi dời chẳng an

Thị tri nhơn tri diện tâm nang

Tri tâm đắt trí tri ban đắc thần

1600.Bất tri tâm quốc loạn gia bần.


Bất tri Thiên địa bất Thần bất quân

Nhơn bất luật hoạch tội thầm ưng

Bất tri Tiên-Tổ bất xưng bất thần

Tri sự phước phước mới lại gần

1605.Bất tri sự tội phước lần xa đi

Sa địa ngục kẻ khóc người la

Minh minh phước tội việc xa việc gần

Thánh ngài để chữ phú chữ bần

Chữ vinh chữ nhục chữ Thần chữ Tiên

1610.Chữ quỉ ma tri thế bất yên

Chữ tà chữ chánh xem riêng hai lòng

Chữ nhan sắc bạc mạng bao đồng

Chữ phước chữ tội xét lòng mới ra

Chớ học đòi Đỗ-Dự lu la

1615. Đừng noi Mua-Ất oán tha Tế-trào

Chớ bắt chước bợm bãi hùng hào

Vui đâu chúc đó chỗ nào bất tri

Nhơn tránh phần đa sự bất ly

Tri ngôn tri diện bất tri nhơn tình

1620.Chớ ỷ thế ăn nói một mình

Bất tri nhơn sự bất tình nhơn phân

Đổ bác môn trung mạt khứ thân

Bạc tiền huyết mạch phi ân anh hùng

Ăn cướp cạn việc Phật chẳng dùng

1625.Cựu thù tích oán anh hùng bất minh

Dụng sự tửu như dụng sự binh (12)

Trào đình hương đảng bất minh tửu tình

Vô tửu bất thành lễ (13) nghi trình

Tửu nhập ngôn xuất bất bình tâm cang

1630.Việc đấu kê đổ bác vi nan

Thượng hạ tắc loạn dọc ngang ngôn từ

Ít thưa dạ ăn nói nhiều ừ

Loạn ly tâm tánh ngôn từ nan phân

Tọa nhứt tịch đồng bàn quan dân

1635,Xuất ngôn vô độ nan phân chánh tà

Không phân trả cũng chẳng nhựong già

Bạc tiền qua lại ông bà khó phân

289- 41

Điền địa tiêu ma cốt nhục sân

Ngày sau đổ bác vô phân thanh nhàn

1640.Việc đấu kê tội trước giữa đàng

Qua việc đổ bác tội tràng muôn dân

Thậm trách thay Hàn-Tín vô phân

Khiến đường cờ bạc nhơn dân noi đời

Qua Đại-Thanh chế biến nhiều lời

1645.Ấy là thậm tội hạ đời tham du

Vong kiểng Phật lại phế kiểu tu

Đói ăn ma phạm công phu sách đèn

Có tỏ thời cũng …. là đèn

Dầu có hèn hèn cũng tiếng là trăng

1650.Sớm canh tân một cõi dạy răn.


Tiền ma gạo quỉ khó khăn cho người

Lưỡi không xương dễ nói dễ cười

Dễ ăn dễ mặc thương ngươi giọng không

Kẻ thất của người thời thất công

1655.Thọ oan những việc minh mông biên thùy

Xem thấy trong sự thế nan kỳ

Đường vi thiện không vi một mảnh

Nẻo tai họa nương theo một dãy

Sa âm cung bay nhảy sao rồi

1660. Việc biển sông khúc lở khúc bồi

Việc non núi cây chồi tươi héo

Việc nhơn dạ ở sao cho khéo

Chớ lở bồi khi héo khi tươi

Chẳng việc chi kẻ vạch người bươi

1665.Nghỉ nhiều nỗi hổ ngươi việc thế

Mãn nhứt niên thọ xuân nhứt tuế

Hưởng tuổi đâu vong phế Phật Trời

Bởi hạ ngươn biến cải nhiều lời

Ngày hung kiết đổi dời chẳng thuận

1670.Để tháng thiếu năm nhuần bất luận.


Năm Phật Trời bất nhuận khác nhau

Nghịch việc trước đem thuận việc sau

Sự tri quá gầm âu tắc cải

Lần chuổi hột bồ đề chẳng phải

1675.Tu làm sao vạn tải thiên kim

Tu niệm Phật tích Phật tâm nghiêm

Vậy mới gọi tu kim tri cổ

289- 42

Tu vọng cầu quốc vương thủy thổ

Chẳng tụng kinh cứu khổ làm chi

1680.Phật tích tâm niệm Phật từ bi

Tay chuông mõ làm chi không Phật

Phật dụng lòng lòng đâu hỏi Phật

Hỏi thăm Trời nhơn vật ai sanh

Sao chê rằng Trời Phật hôi tanh

1685.Nên chẳng tưởng cha sanh mẹ dưỡng

Sao chẳng nghỉ Phật Trời thương tưởng

Tạo địa thiên dỉ dưỡng lại đây

Chim có cánh chim mới đặng bay

Người cũng dụng chơn tay lội lặn

1690.Xác phàm tục u mê hồn nặng

Lòng thanh minh thác đặng thăng thiên

Xác phàm phu lòng thú lòng Tiên

Loài cầm thú thăng thiên có kẻ

Bởi tại lòng phân làm hai lẽ

1695. Chẳng xét lòng nhiều kẻ u mê

Xét đặng lòng uống nước Tào khê (14)

Dung lính đơn sông mê rửa sạch

Phế cựu hương giã từ gia trạch

Ghe xuồng đi chật rạch chật sông

1700. Kẻ thiếu việc người lại dư công.


Chừng nào thấy chật sông thời biết

Chớ ham đường ngầy ngà mắng nhiếc

Người ở đời kẻ biết người không

Vận bất tề xiêu lạc người tông

1705.Dấu khí huyết chẳng lông thời cánh

Phật chẳng dụng đồng tông đồng tánh

Đồng nhứt tâm vi cánh bà con

Tứ hải qui kế hậu nước non

Sau sum hiệp bà con một dạ

1710.Người coi lạ tấm lòng không lạ

Mặt bà con mà dạ ngươi dưng

Nói trước mặt phải sợ sau lưng

Sau kết nghĩa người dưng ruột thịt

Sầu nhiều nỗi bà con dạ nghịch

1715. Biết làm sao thiệt tịch đồng bàn

Việc đấu kê ai dạy xóm làng

Việc đổ bác họ hàng nan biện

Năng sử anh hùng vi hạ tiện

Người ta phân mình kiện làm chi

43

1720. Mình xét mình phiền chữ ngu si

Chẳng thưa kiện làm chi hổ mặt

Nghĩ nỗi vậy nhiều đường thậm ngặt

Mình thẹn mình hổ mặt mới nên

Đã biết đời ba bực dưới trên

1725. Xét ra lẽ người nên mình đọa

Tưởng bực thượng lo bề bực hạ

Người ta phân mình dạ hoài hoài

Phải nằm đêm nghĩ việc lâu dài

Học chí lý chức ngai rạng tiếc

1730.Anh em khá tư tư thiết thiết

Có học hành mới biết dại khôn

Tâm ngụ binh xuất thế nhứt khôn

Trước rẻ mấy cười ngươi Tôn-Tẩn

Đường nên hư Phật Trời bảo dẫn

1735.Tiền xa kỳ phúc (15) ẩn tâm nan

Vai Phật Trời phò hộ nguy bang

Hậu xa kế cầu an cơ nghiệp

Trái việc trái trở tay cho kịp

Lo là lo cơ nghiệp đổi dời

1740.Mở miệng than Trời hỡi là Trời

Nguyện cùng Phật đổi lời nong nả

Hoạch tội ư thiện vô sở đảo dã (16)

Trách ai làm bất khả nguy bang

Phước nghĩa nhân tam thế hiển vang

1745. Hưởng thành thọ gia quan lấn tước

Tấn tước là công hầu vi phước

Trách ai làm việc trước vô phân

Chữ mình tích đức vi ân

Trời cao đất rộng tỏ phân chẳng lầm

1750. Quan dĩ oai phế đức mưu thầm.


Ít ai dĩ đức sợ lầm phế oai

Dọn lòng son lên chốn Thiên-thai

Bớt lời hung dữ chiều mai coi đời

Sợ lầm Phật phải sợ lầm Trời

1755. Người không biết sợ ở đời bất ưu

Hại nhơn nhơn hại kỷ thời hưu (17)

Hại nhơn ích kỷ oán vu kết thù (18)

Sấu ăn tạp tu đất thành cù (19)

Người tu đừng oán đừng thù sát nhơn

290- 44

1760. Người kết oán mình phải làm ơn

Chớ đừng hại vật sát nhơn tội dài

Người thiều sức ghét kẻ có tài

Dầu ai hủy hoại ta hoài thiện tâm

Đừng nói nhẽ đừng dạ nói bâm

1765. Nói bài nói biếm nói xâm loạn hoài

Đừng lấn thế cũng chớ lấn tài

Một lòng một dạ lâu dài an khương

Đời làm sao kẻ ghét người thương

Ăn no mổ mắt bất lương như cò

1770. Hoạn nạn cứu tật bịnh tương phò

Đời nay xét trước lần dò đời sau

Con thời kêu cha mẹ một câu

Không kêu tầm bậy như đâu bây giờ

Nói trước đây nói dại nói khờ

1775.Sợ e hậu nhựt vật vờ hồn ma

Để chờ cho có Phật ngài ra

Có người cắt nghĩa lý tha minh tình

Xem thấy cha xe pháo một mình

Muốn vô chiếu tướng sợ tình sĩ ngăn

1780. Mắt đoái nhìn năm chốt đứng giăng

Ngựa qua lấn nước không ngăn chỗ nào

Sông giang hà pháo vọt anh hào

Phá thời năm chốt chỗ nào trở ngăn

Liên sĩ mình nhập bổn quí căn

1785.Khép xe nước tượng đẩy săn chốt mình

Có pháo đầu xuất tướng ý tình

Đem xe đỡ mặt để rình làm thua

Thấy bàn cờ nước bí tranh đua

Dầu cho khéo lượng phải thua bàn nầy

1790.Nỗi gian nan sau tớ trước Thầy

Lên xe chích bánh xuống rày chưng không

Lên xe kiến mắt ngó minh mông

Ngày sau các nước chơn không chẳng giày

Nước bảo hộ giày vớ mắc đày

1795. Xét cho đến lẻ ăn mày sướng hơn

Nghịch kỳ đạo mà lỗi kỳ dươn

Nhọc lo nhọc sợ nhọc hơn các đời

Ăn cơm dưới đất nói việc trên Trời

Tỷ ngang ví giọc cho đời cười chơi

1800. Sợ hậu nhựt khó nỗi thảnh thơi.

Sợ hoài sợ quỉ sợ nơi bất bình

45

Sợ thầm tối sợ dại một mình

Sợ Trời gieo hoạ thình lình không hay

Sợ Nam-Việt sợ nỗi người Tây

1805.Sợ thôi hết sức sợ ngay Phật Trời

Sợ người dại hay bậy giữa vời

Sợ phòng khó dễ sợ Trời hay hơn

Ơn trời Phật như núi Thái-sơn

Biết sao đền đủ nghĩa nhơn vuông tròn

1810.Lời thề sơn biển cạn non mòn

Lo thắng lo thốt dạ còn ba lo

Lo khi đói lo lại khi no

Lo vinh lo nhục phải lo cho cần

Lo khi phú lại lo hậu khi bần

1815.Không khi già yếu Thánh Thần độ không

Lo người của lo hậu người công

Biết lo biết sợ tay không dễ rồi

Lo khi lở lo hậu khi bồi

Lo khi giỏi mạnh lo hồi ốm đau

1820.Lo việc trước lo lại việc sau

Lo bề giỏi mạnh ốm đau mấy hồi

Việc xem xa Phật đã định rồi

Việc gần Phật chửa định hồi cái tâm

Lỗi lễ bái sợ lỗi mười lăm

1825. Sợ lỗi phận sách minh tâm lỗi lầm

Lỗi ngoài biển sợ lỗi đất đồng

Giữ sao cho khỏi lỗi lòng Phật Tiên

Sợ lỗi đạo lập đạo chẳng yên

Lỗi lòng Trời Phật Thánh Tiên dễ gì

1830.Lỗi thuỷ thổ lỗi dạ biên thùy

Sợ phần lỗi trước dỉ tuỳ nương tâm

Hậu chỉ tồn lục giáp lục nhâm

Bất cung bất mạng việc âm nan bình

Bất sao hạn chế độ nan tình

1835. Hữu sao ký mạng nhơn tình hoàng thiên

Kiến sự thế đa sự bất yên

Chế trăm việc chế Phật Tiên chẳng dùng

Sợ lỗi tiếng thượng trí anh hùng

Lỗi cam thọ lỗi tôi khùng nói vơ

1840. Lỗi việc sạch sợ lỗi việc nhơ

Lổi bề tam giáo ngẩn ngơ mối sầu

Sợ lỗi bề Tây tự Nam lầu

Lỗi ra sông rạch lỗi đầu Tây phiên

46

Mười hai lạy thọ tội Phật Tiên

1845.Vọng cầu thuỷ thổ sầu riêng một mình

Nhơ dùng nước rửa sạch tâm hình

Biết sao nhơ sạch tại tình lượng phân

Trải trần thế sợ lỗi quan dân

Thường hành chí nguyện Phật thân Di-đà

1850. Sợ lỗi bề Tiên Tổ ông bà.


Cửu huyền bá tánh vọng mà niệm chung

Sợ lỗi nịnh phải giữ việc trung

Lỗi trung thậm khổ việc hung tới mình

Lỗi việc nào đại sợ lỗi tình

1855. Lỗi tình bất chánh nước mình bất minh

Lo sợ lỗi việc sách việc kinh

Sách ngoài tra khảo bất minh tội nhiều

Thả nghêu ngao như thuở ngư tiều

Lổi đường quốc sự mai chiều vô vương

1860.Trước đải thờ hữu sự quốc vương

Nay đà tận thế nhà Thương thảm sầu

Nhứt nhứt vô vương chí đáo cầu

Đảo huyền bá tánh thảm sầu mấy năm

Sự thiên cơ hoặc thiển hoặc thâm

1865.Dụng nhơn mỹ thuỷ nhứt tâm tu trì

Việc tu sao ít kẻ phân bì

Phân bì chi việc thiết chì bạc vôi

Đức chúa Trời tha tội chúng tôi

A men giữ đạo thuận ngôi Phật Trời

1870.Nguyện nam mô đức chúa trọn đời

Thương đồng Trời Phật Phật Trời một ngôi

Tưởng Thánh chúa liệu điệu nổi tôi

Mồ hôi nát áo than ôi Phật Trời

Thiểu sức mọn nhỏ nhẻ cái lời

1875.Mắt nhìn tứ hướng cái đời khổ lao

Xem thấy đời nhiều bực nói cao

Tôi lo nói thấp xem sao tạ thiền

Xem ba bực lo sợ ba miền

Quí thiên quí đại quí tiền Thánh nhân

1880.Quí tiền giảng ái quốctrung ân

Quí người hậu giảng tỏ phân chánh tà

Quí họ dỉ như quí ông bà

Lo Trần lo Nguyễn lo đà quá lo

Lo quên đói lo dại quên no

1885. Lộn hồn lộn vía nằm co thở dài

47

Khuyên anh em niệm Phật học tài

Hưởng huê phước thọ lâu dài thung dung

Tuy bây giờ phân rẽ cội thung

Mai chiều cũng đặng tiên cung hiệp hào

1890. Mắt đoái xem Bắc địa thương dà

Văn chương chữ nghĩa sao mà không căn

Xuất tam thinh mạt sức lăng xăng

Nam-kỳ niệm Phật có căn giữ hình

Người thuở xưa ăn nói thiệt tình

1895.Cổ nhơn tự thú sắc hình chiều mai

Sự túc mễ cổ vảng kim lai

Thuở xưa nhứt túc đại giai trái dừa

Sau sanh ra nói thiếu nói thừa

Biến tiêu ma mể giày bừa thân yêu

1900. Đáo Hạ-ngươn trời Phật xử tiêu.


Nhiều lời giáo dụ chẳng siêu việc lành

Trào Minh-Hoàng còn vỏ để dành

Từ vua Thiệu-Trị gãy nhành đến nay

Qua Tự-Đức trào quốc qui Tây

1905.Thay đời đổi chúa việc nay bất bình

Sau hột lúa vỏ trắng thiệt tình

Trong ruột thời đỏ thế bình bất vi

Trước vỏ vàng ruột trắng phân ly

Trung ngươn khiến biến người khi tiêu điều

1910.Hết nói ít chẳng kẻ nói nhiều

Cày sâu cuốc cạn việc nhiều cho dân

Việc sung sướng chẳng muốn sướng thân

Thần khẩu xui khiến muôn dân cực dày

Khó việc tớ khó tới việc Thầy

1915.Thương trong chư quốc khó rày không lo

Chín người đói có một người no

Gặp cơn bát loạn của kho chẳng còn

Thương đông đảo là xứ Sàigòn

Bể om việc trước hao mòn các nơi

1920.Cũng như buồm ra biển chạy khơi

Cám thương các nước không nơi cậy nhờ

Nước Nam-Việt đình trú phủ thờ

Các nơi bác loạn nhà thờ chiêu an

Hết việc hiệp mới thấy việc tan

1925.Hết tan tới hiệp mới an nước nhà

Cám thương nổi súc vật vịt gà

Trâu bò dê ngựa thác mà vô căn

292- 48

Thương thượng cầm nhiều nỗi lăng xăng

Thương phần hạ thú không căn bịnh rày

1930.Nuôi người nội giữ đạo theo Thầy

Cám thương người ngoại thác rày vô căn

Mộc hữu bổn Phật độ qui căn

Thuỷ nguyên trời độ thuận ăn thuận làm

Các rạch lớn sao chẳng kêu vàm

1935.Đều thời kêu cửa nguời làm cá tôm

Mặt trăng mọc thời có sao hôm

Các ra một thước qui khôn theo hoài

Trời mọc khôn qui tấn mới tài

Sao mai mọc dựa theo hoài chẳng ly

1940.Sự dị đoan trần thế bất tri

Dương gian mắt bịt nhiều khi thời lầm

Sau không kêu trung ngoạt bữa rầm

Mười lăm vi chánh nói nhằm không sai

Thủ ngôn chánh sự chánh qui lai

1945.Bất thủ sự chánh chiều mai tiêu điều

Một trăm việc qui chánh cải chiều

Xuất ngôn vi chánh thập điều châu phê

Nói con ngổng người nói con nghê

Trâu đen trâu trắng khác quê tâm hình

1950.Nói hung dữ hung dữ hiệp tình

Nói hiền hiền thuận khác hình nhứt tâm

Lập đời sau không đặng lọan dâm

Không chọc không ghẹo nhứt tâm chánh bình

Không hát xướng không đặt huê tình

1955. Thủ nghi phép tắc chánh bình ngôn trung

Không nói dữ chẳng có người hung

Thường làm ngôn trực chủ chung tính tình

Kiến sự loạn hữu kiến sự bình

Thiện nam tín nữ thủ tình lương thinh

1960.Xuất ngôn vô độ hữu âm binh

Xử nhơn bất chánh bất minh khổ đời

Tâm trung xuất khẩu độ nan thời

Bất tri bất biện lời thảo ngay

Trước một tội chưởi lộn khó thay

1965.Một tội gian giảo sợ thây chẳng toàn

Trước một tội mị mộng qua đàng

Một tội tà nhịn chẳng toàn thân thi

Biết làm người phải xét phải suy

Ở chi cải quá cung ly phật phiền

293- 49

1970.Ham làm chi đồng bạc đồng tiền

Bỏ trung bỏ hiếu bỏ miền Phật Tiên

Bỏ tiền nguyện căn nợ nhơn duyên

Bỏ đường phước đức cải riêng tâm hình

Theo hàng tôm hàng cá bất bình

1975.Cải tâm cải chánh cải tình bất lương

Cải phế quốc bất vọng Phật-vương

Cải lời Phật dạy hiền lương chẳng dùng

Cải việc chánh chê Phật nói khùng

Phật thời tích Phật phải dùng ma ha

1980.Người chê Phật nói chó sủa ma

Chừng nào ngó thấy người ta không dè

Mười mối việc trổ mối thè lè

Không suy không xét không dè thời hư

Khi bất túc khi lại hữu dư

1985.Lường tranh (thưng?) tráo đấu tội tư cho người

Nói cà vay nhiều chuyện tức cười

Dần đi dần lại dần người dần ta

Trâu hai trâu trâu người trâu ma

.Chuột thời hai chuột chuột ta chuột rừng

1990.Mèo hai thứ mèo nhà mèo rừng

Rắn hai thứ không chừng hổ long

Ong thiếu mật chờ thuở nếm bông

Trâu cày đáy biển cọp xông mé rừng

Tôi sợ tôi ăn nói không chừng

1995.Đắng cay ngọt lạt ớt gừng chát chua

Tiếng niệm Phật vàng mười khó mua

Đời này tranh đấu hơn thua làm gì

Kẻ nói lạ nhiều dạ nói kỳ

Nói nhơn nói đạo thấy thì không ngơ

2000. Coi lừng lựng lòng rối như tơ

Thấy sao những việc ngẩn ngơ không lòng

Biết phải không nói việc bao đồng

Ngặt tình Phật khiến xuất lòng nhơn nan

Từ Kiệt Trụ phế dỉ Châu-Thang

2005.Tam hoàng dỉ hạ chẳng an trào nào

Hữu nịnh trung xuất dỉ anh hào

Thời suy quân nhược Thần Tàu loạn bang

Chữ nhứt quốc vi vương mới an

Loạn dâm nhơn thiếp dọc ngang trẻ già

2010. Phạm điều luật dưỡng tội nước nhà

Nam dâm nhơn thiếp nữ hoà nhơn phu

283-50

Lâm tội đó người cũng khó tu

Biết tội biết phước công phu bớt lần

Không biết tội khó định tâm thần

2015. Tu dầu mấy kiếp dạ bần chí ngu

Triều dỉ quan đặt thửa thôn phu

Khuông phò trung trí hạ ngu mới tài

Sự quan thần phụ tử lâu dài

Nội gia nô tỹ xuất ngoài công khanh

2020.Kẻ chê dại người lại khen lanh

Đời nầy khác thể Địch-Thanh năm cầu

Địch-thiên-Kim nhiều kẻ chư hầu

Cô mà lạc cháu dạ sầu dấu xưa

Nước cơ hàn như thể lưới thưa

2025. Chừng nào Phật định dấu xưa hiệp hoà

Phật xét dấu mới biết thiệt thà

Phiêu lưu mấy lớp ông bà dấu y

Sau trở lại xét dấu tiền suy

Bấy lâu dấu mất nay tri dấu tình

2030.Dấu y dấu mới rõ tâm hình

Dầu ai xưng ở Thiên-đình mặc ai

Xét dấu chiều nhìn lại dấu mai

Người nào không dấu mặc ai xưng hùng

Dấu Phật Trời thấy sợ không cùng

2035. Sái mà một chút chẳng dùng người đâu

Dấu Trời Phật biết để bao lâu

Chừng nào tri lại dấu đâu chẳng lầm

Mới than rằng vàng kím ngọc trầm

Ma ma thời sợ Phật mà lầm ai

2040.Dỉ tạm đăng nhứt lễ tế mai

Cầu sanh hai họ kim giai khương hoà

Việc cúng kỉnh vọng tưởng ông bà

Như không cúng kỉnh con nhà sanh oan

Ít người nào lòng tưởng Tây-phang

2045. Thương thương ghét ghét chưa an nỗi ngày

Chưa thấy khóc còn thấy vui cười

Bạc muôn thấy đó thương người đói đây

Có một chỗ nói việc đông tây

Động lây thiệt động phương Tây bất bình

2050.Đông-thắng thần xuất tướng ý tình

Bắc Nam lưỡng cá động tình phi nhân

Dễ ăn nói nghĩ việc khó phân

Chừng nào Phật định thời dân thời Trời

294- 51

Cõi trung giái là trả quả đời

2055. Báo ân báo oán trọn lời cạn phân

Cạn sự quốc nay cạn sự dân

Cạn đời cạn lẽ cạn phân bổn nầy

Cạn việc tớ tỏ cạn việc Thầy

Cạn trung cạn nịnh cạn rày Phật ma

2060.Cạn tội phước lời để chỉ ra

Cũng chưa biết tội kể ra say nầy

Còn nhiều tội sau trước tỏ bày

Việc người có Phật tội này xử tra

Sau không có đem lời nói ma

2065. Phật dạy phải xét phải tra công bình

Sự bất tường hà sự bất tình

Bất minh bất đạt hữu hình bất tâm

Dụng bình cầm hoà vận ca ngâm

Xem đời tận thế tu tâm bất hoà

2070.Kể điều tội ăn ở trẻ già

Văn chương dốt nát sau mà lòng nghe

Kể tội là buôn bán Tàu ghe

Thiếu thừa tranh đấu tai nghe vào tình

Tội bất hiếu thuộc tội ngũ hình

2075. Vong sư phản chúa tội tình nan phân

Huệ bất mê nhơn nhơn tự mê

Hiệp duyên kế hậu phu thê tử tình

Tội chưởi lộn bá tánh bất bình

Tham gian đạo tặc tội tình thị phi

2080.Tội mắng gió chưởi mua đều khi

Tội đường dâm dục loạn ly bất bình

Tội kinh nguyệt chẳng giữ ý tình

Đi ngang đi giọc đoạ hình trần mê

Nội ngoại tương tề hữu phu thê

2085. Vợ chồng chưởi lộn sông mê tội trần

Ở trần thế khi thửa Thánh Thần

Kêu Trời kêu Phật nhơn trần tội thâm

Tội chưởi cha mắng mẹ tội lâm

Phật thương bịnh điếc bịnh câm giả đò

2090. Tội đấu kê đổ bác nan phò

Tội người hát bội giả đò tội đa

Tội Thầy pháp treo tượng dối ma

Hà nhơn sanh Phật Diêm la xử người

Dẫn nhập tội về cửa thứ mười

2095. Tu ma dối thế thương người dối ma

52

Tội đàng điếm đỉ thả tiêm la

Nặng tội theo thú tội sa âm trì

Các tội chưởi tội nặng li bì

Cũng như nói láo tội thì không hay

2100.Tội tu mặn nặng tội tu chay

Tu nhiều nặng tội không ngay tu tà

Tu phạm Phật tu không thiệt thà

Tu xuống Diêm chúa tội mà phân thây

Tội phạm tăng Phật cứu là may

2105. Phạm Phật khó cứu tội nay phận người

Tội chọc gái giỡn hớt vui cười

Lộng ngôn phạm luật khổ người nữ nam

Nặng tội người mười việc lòng tham

Lường công cướp việc nữ nam phi tình

2110. Tôi sự thế đa sự bất bình

Tu non tu núi lộng tình tội đa

Lên Cấm-điện đại tiểu xuất ra

Coi thời lừng lựng Diêm-la khó rày

Thiệt nặng tội cho đức ông Thầy

2115.Mười người khó cứu tội rày hai mươi

Tội bóng dại nhiều việc dễ ngươi

Ông nầy bà nọ mấy mươi tội người

Tội nói bậy cho anh em cười

Tội đà vô số thương người biết bao

2120.Lấy vợ người tội nặng khổ lao

Lấy trai phá thất xiết bao tội người

Xưa thập điều nặng tội thứ mười

Nay đà loạn tội tội người kể trăm

Trai vong chúa phản đạo mười lăm

2125.Bội phu nữ tặc biết trăm tội nào

Tội trị quốc bất chánh loạn trào

Tội người phế chữ Thánh nào bán hương

Tội bán Phật bán chữ tội ương

Phật Trời xem xét nhà Thương tâm bào

2130.Đều lớn nhỏ ăn nói hỗn hào

Chưởi thề đéo mẹ chỗ nào không kiên

Tội trần thế đa tội vạn thiên

Chưởi Trời mắng Phật khi Tiên tội nhiều

Kể các tội xử hậu tiêu chiều

2135. Việc sau việc trước tội nhiều bỏ thây

Xét tới tội chưởi vật chưởi cây

Làm hung làm dữ bỏ thây khổ hồn

295- 53

Tội xử tử dâm hậu tích tồn

Dắt qua dắt lại thương hồn cho dân

2140.Tội dặn dò bẻ trái cầm cân

Thác xuống âm phủ cái thân chẳng nằm

Tội dâm dục thầm tối đêm rằm

Ba mươi mản nguyệt tội lầm phạm dâm

Khuyên chúng dân trị tội kẻo lâm

2145.Cải tà qui chánh tội thâm tới mình

Tội sát nhơn hại vật oan tình

Oan hồn yểu tử oan tình khó âu

Ông trở về dạy việc trước sau

Làm đủ chín bổn tóm thâu mối đời

2150.Tôi nặng tội cải Phật cải Trời

Nam nồm bất chứng cãi lời gió mưa

Đời nhiều người nói vọng đẩy đưa

Gió va tám hướng nắng mưa không chừng

Trọng nhơn thân bá bịnh bá thuần

2155.Tử nhi vô hối chuông mừng không thôi

Không thẳng mà độ dân ôi

Đời nầy tích của nghĩ thôi chẳng còn

Năm bảy năm thiên hạ hao mòn

Tuy nay nói láo chữ còn dấu đây

2160.Sao cho bằng giữ đạo làm ngay

Dầu lâm hoạn nạn phương Tây độ mình

295-54

Tội miệng nói dơ dáy đọa hình

Nói lời thanh cảnh giữ mình nam mô

Mảng nhứt thính các nước đều vô

2165.Đầu sơn giao chiến nam mô tranh tài

Thập bát quốc vây phủ ở ngoài

Thiền trung xuất trận phép tài quan Thiên

Đoái Ngủ long tiền trận nữ phiên

Giao chính tam trận chư Tiên lại từ đầu

2170. Phật thâu phép chư quốc chư hầu

Qui lai thiên nội ứng hầu Phật vương

Đồng chúc thánh vạn thọ an khương

Thế tăng vạn tuế Phật vương thọ trường

Phán chư quốc công lể minh tường

2175.Tiểu ban lãnh sách thường thường thọ ân

Đãi yến viên chư quốc quan dân

Chính tề trở lại hương lân an phần

Phân thương hạ quan chức quân thần

Phân ngôi phân thứ định phần quan dân

2180.Chúc Hơn trào miên viễn hoàng ân

Trường sanh thọ tuế muôn dân thanh nhàn

Lập thượng ngươn hưởng thọ khôn càn

2184.Đặt chung tử bổn vẹn toàn hiếu trung

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

____

(1). lê thứ : dân chúng
(2).Mạng lý hữu thời chung tu hú 够 /Mạng lý vô thời mạc cưỡng cầu: gặp thờ vận thì việc tu hành viên mãn, không gặp thời thì khó thành công, đừng cưỡng cầu.
(3). đa sầu thiểu lạc: nhiều buồn, it vui.
(4).
Tỵ hung bạo như uý xà yết: tránh hung bạo như tránh rắn rết.
(5).
Việc vị minh tâm lự dục mưu : Việc chưa sáng tỏ mà lòng lo lắng mưu toan.
(6). Nhứt gia hữu sự bá gia ưu : Một nhà có việc ( buồn, lo) , trăm nhà lo buồn (Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ)
(7).
học sư bất như học hữu: học thầy không tầy học bạn.
(8).
Trẻ tiểu nhi già thời trưởng lão: Trẻ nhỏ già thành ra ông lão.
(9).
lão bất tử lảo thành tặc: già mà không chết hóa thành giặc.
(10). "tâm vô quái ngại: Câu trong Tâm kinh, nghĩa là lòng không trở ngại.
(11).Bản quốc ngữ ghi u hòa, có lẽ là an hòa.
(12).Dụng sự tửu như dụng sự binh
(13). Vô tửu bất thành lễ : không có rượu không thành lễ.
(14).Tào Khê: Địa danh ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, nơ Lục tổ tu hành.
(15).Tiền xa kỳ phúc: xe trước đã đổ ( xe sau phải tránh.)
(16).Hoạch tội ư thiện vô sở đảo dã: Khổng tử nói: có tội với trời thì còn biết cầu cứu vào đâu!
(17).Hại nhơn nhơn hại kỷ thời hưu : mình hại ngu7ời sẽ hại lại mình như vậy bao giờ mới dứt?
(18).Hại nhơn ích kỷ oán vu kết thù : Ích jkỷ hại người sinh ra oán thù.
(19). Sấu ăn tạp tu đất thành cù : Dân chúng cho rằng sấu thành cù, cũng có thuyết cù là rồng đất,


MỤC LỤC

THIÊN

LỜI TỰA

TRANG

THIÊN I

THIÊN II

THIÊN III

THIÊN IV

THIÊN V

THIÊN VI

THIÊN VII

THIÊN VIII

THIÊN IX

Kim Cổ Kỳ Quan

Giác Mê

Cáo Thị

Vân Tiên I II III

Ngồi Buồn

Bổn Tuồng

Thừa Nhàn

Tiềng Giang

Kiển Tiên

1

35

41

90

107

119

141

195

269

đến

đến

đến

đến

đến

đến

đến

đến

đến

33

40

88

104

117

139

193

268

295


BẢNG ĐÍNH CHÁNH

TRANG

DÒNG

ĐÃ IN

XIN ĐỌC LẠI

Tựa đầu trang 3

4

2

7

8

9

13

14

15

16

26

31

40

68

69

70

97

100

107

111

113

117

137

142

143

147

162

168

188

190

195

203

221

227

245

246

247

248

249

259 Thậm trách thi

276

279

280

281

18

2

3

9

35

23

21

9

14

36

12

38

15

2

34

32

12

24

1

2

42

13

18

2

6

17

40

26

7

27

3

12

28

11

13

7

6

6

19

2

1

7

32

26

11

35

tráhh

tài

cần

Voi

hỗ

Thiêm

hánh

chứa

kể

niên

giai

hâu

tnế

doa

kheo

tẩm

tàm

cồn

ba ha

nùng

thuận nhứt hòa tâm

cấu

chưa lòng phiền

cửu

sn

chỗ khác hội

dạ dạ

hiệp ngôn

ít ít

dầu có hèn

Viấc

chănng

tnể

Ngội

phâ

hiên

Trôi

tiền bạc

cho

hà hà

hất

Thành

cảng

hay

Tránh

tai

cầu

cơn

Vôi

hồ

Thiên

ganh

chúa

kể kể

nên

giác

hậu

thế

dọa

khoe

tâm

tám

cầu

ba

hung

thuận hòa nhứt tâm

cầu

chua an lòng phiền

cứu

suy

chỗ hội

dạ

hiếp ỷ ngôn

ít

dầu mà có hèn

Việc

chẳng

thể

Ngồi

phân

trên

Trời

bạc tiền

cho rồi

bất

Thánh

tàng

hai

No comments: