Saturday, July 16, 2011

VIII. TIỀN GIANG 6


KIM CỔ KỲ QUAN VIII
TIỀN GIANG 6

tr.239-246; 89-104


tr.239- 89
3685. Sửa quan rồi lại sửa dân
Sửa đời khổ não hương lân nhãn tiền
Phật thương thương Phật làm hiền
Trời thương Trời cũng thảm phiền khó thương
Tích thiện diệc đắc tùng dương
3690. Tích tài diệc đắc tùng thương tận tà
Xét thương xét lại trung tòa
Nửa thương nửa ghét chánh tà nan phân
Thân người khá độ cho thân
Phật Trời thương xót nhơn ân hải hà.
3695.Ai ai qui chánh phế tà
Chẳng nghe lời Phật thiệt đà phải hư
Thầy xưa còn nhỏ phước dư
Tôi nay dạ dốc ưu tư cầu hòa
Đánh con động bụng ông bà.
3700.Đánh người động Phật thiệt mà khó tu
Chỉ đàng biển Thánh rừng nhu
Mặc tình ai có chi tu hưởng phần
Chữ phú nhứt khẩu điền tần
Phân trên bối dưới chữ phần nhọc lo
3705. Chữ quí trung nhứt ấm no
Riêng tình bối hậu nhọc lo nhiều bề
Chữ Thánh nhỉ khẩu tịnh tề
Tri tâm nhơn thế tịnh tề quốc vương
Người sao đem dạ chẳng thương
3710.Thánh con lo đạo quốc vương để đời
Nước nào không tưởng ông Trời
Không thương ông Phật ở đời sao an
Muốn ra sức đá phò bang
Lập đường đầu đội vai mang Hớn-trào
3715. Mới rằng quân tử anh hào
Người đem sao dạ theo Tàu lập binh
Khởi loạn hà sự bất minh
Cầu Trời khẩn Phật phước linh phò Đường
Dương gian nhãn nhục bất tường
3720.Hậu lai hữu tướng phò Đường an bang
Thế nầy dân cũng có quan
Liếc xem tỏ rõ dân quan không đầu
Ý sao các chú bên Tàu
Qua Nam ở đậu không đầu Nam bang
3725.Chú nào ăn nói nghinh ngang
Vặn dòn bẻ trái hung hoang chẳng cầu
239- 90
Qua Nam buôn bán làm giàu
Ỷ tài người nói tên đầu Nam bang
Tây tham Tây chịu gian nan
3730. Tàu tham Tàu cũng chớ than khúc tùng
Vinh hùng si nhục anh hùng
Tử sanh vô số bất tùng Thánh Tiên
Hà nhơn a ý Kim Phiên
Gặp cơn bát loạn kêu Tiên chi người
3735.Cơn vinh múa mặt vui cười
Mắng ngang chưởi dọc nhiều người ỷ thân
Xét mình cho biết oán ân
Lương tiền Tây quốc ra thân đền bồi
Cơm Tây cha cậy một hồi
3740.Bình thời túi vết loạn rồi túi thân
Việc nào không nghĩa không nhân
Kêu Trời khó thấu đọa thân tại mình
Con ma ghét cõi Thiên-đình
Con nam coi lại giống hình con Tây
3745.Bình thời mang súng liền tay
Nước nhà lâm nạn bị vây phải phò
Trả ơn đồng bạc con cò
Hữu công tắc thưởng người phò trọn ơn
Tính thua rồi lại tính hơn
3750.Có ai lòng tưởng công ơn Phật Trời
Tính lỗ rồi lại tính lời
Có ai tính niệm Phật Trời siêu thân
Tính oán nào có tính ân
Tính hơn thiên hạ hậu thân bất tồn
3755. Tính xác người chẳng tính hồn
Tính xiêu phần xác phần hồn không siêu
Tính quỉ còn thiếu tình yêu
Tính phần niệm Phật không siêu tiếng nào
Tính Tây người lại tính Tàu
3760.Tính dư trăm việc tiếng nào tính Nam
Tính lợi rồi lại tính tham
Tính ngay tưởng chúa Annam chút nào
Tính lo rượu thịt ào ào
Tính lòng niệm Phật người nào tính đâu
3765.Tính bề mua đất sắm trâu
Tính thêm đày tớ giữ câu làm mùa
Tính mai đem bạc cúng chùa
Chỏng khu lạy sãi quê mùa không tai
240- 91
Tính sãi ngồi chùa độ ai
3770.Không dạy niệm Phật câu mai câu chiều
Tính sãi thiên hạ thác nhiều
Thời chùa đắt đám bạc nhiều lợi đa
Tính người không tưởng mẹ cha
Thác rồi kể chắc làm ma Diêm-đình
3775.Tính người ăn nói lộng tình
Một người chết đó nói hình đám ma
Tính người chê Phật Thích-Ca
Tại mình chuốc quỉ ước ma tương tùy
Tính cho nói chế tội gì
3780.Ngặt tình tiếng nói ma tùy tương tranh
Tính cho Nam-Việt khôn lanh
Sợ e hậu nhựt vô danh tu hành
Tính cho ít kẻ làm lành
Nhiều người làm rách tu hành không căn
3785.Tính cho nhiều đạo tu ăn
Không người tu chúa không căn Phật Trời
Tính cho tu chẳng biết đời
Ham ăn ham nói nhiều lời tu bay
Tính cho tu mặn tu chay
3790.Tu không biết Phật không ngay tu nào
Đặng không cũng đánh một cào
Ví như ba lá bài cào dở ra
Nên hư nhờ lịnh mẹ cha
Hội nầy ai cũng kiến tha trẻ già
3795.Thấy sao nhiều việc bất hòa
Đặt ra lời nói để mà coi chơi
Đọc thời phải nghĩ các nơi
Phải không cho biết đưa hơi ngặt tình
Trường an há để một mình
3800. Muôn ngàn chư sĩ ngụ tình ứng khoa.

Thơ bài đối đáp ngâm nga
Hội lành ai nỡ chẳng ra tranh tài
Bấy lâu như mắm nhận gài
Hội lành Phật dở văn tài chư nho
3805. Mặc tình sung sướng âu lo
Tới thời ra chiếm hội no thuận hòa
Hữu công hưởng phước ông bà
Ai ai gắng chí bình hòa vận thi
Nước nhà cũng mãn vận suy
3810.Viễn trường văn võ thông tri chánh tà
240- 92
Tiên linh chiếu hậu nước nhà
Muốn cho trên thuận dưới hòa dạy tôi
Phật Trời cha mẹ cao ngôi
Anh em lòng muốn làm tôi khẩn cầu
3815.Ý sao chẳng kết thảm sầu
(Tháng ngày) Lễ bái dập đầu cầu quân
Con lành cha đặng hưởng xuân
Sanh ra con dữ dậm chưn kêu Trời
Dễ sao dễ Phật dễ Trời
3820. Dễ ăn dễ nói dễ lời kêu la
Chẳng khá khi dễ người ta
Có đâu để Phật Diêm-la chẳng cần
Dễ Thánh đem dạ dễ Thần
Dễ nhiều nhiều dễ nhiều lần phải tiêu
3825.Cơm nhiều bỏ thúi bỏ thiu
Người chê cơm thúi thời tiêu tấm lòng
Thuở nầy người phải dự phòng
Khen ngon chê dở sợ lòng đói khô
Chê ngon ăn nuốt không vô
3830. Khen dở sợ niệm nam mô không rời
Tan hiệp cũng chẳng mấy hồi
Xê qua xích lại chổ ngồi còn xa
Người ta chẳng lại người ta
Người ta mà lại quỉ ma làm gì
3835.Cơm thúi làm sốt dễ kỳ
Để thiu thời bỏ dễ gì mà ăn
Ngó lên sao mọc lăng xăng
Sao nào mà ở gần trăng hư hèn
Trong nhà tối lửa tắt đèn
3840. Trăng sáng ngoài ngõ nhà hèn tối đui
Khó hèn chẳng kẻ tới lui
Tay rờ làm quẻ bói đui người tìm
Gắng công giữ đạo trọn niềm
Thi ơn giải độ Tây tìm mau mau
3845.Vàng mười nỡ để lộn khâu
Con tầm vào kén đặt dâu để dành
Tầm đông con dữ con lành
Thiếu dâu khua mõ để dành đặng đâu
Giếng cạn còn có giếng sâu
3850.Lẽ nào khô hết nước đâu uống rày.

Giếng sâu là giếng của Thầy
Giếng cạn của tớ sức rày thiếu hơn
241- 93
Đầu bài đặt để Thới-Sơn
Lập làng Hưng-Thới vui hơn xứ nào
3855.Con Tây một bủng con Tàu
Đố ai trốn giặc chỗ nào ở an
Tới Tần nhiều việc dọc ngang
Chun vô hang tối ở an no lòng
E khi lạc vợ lạc chồng
3860. Lạc con lạc cháu lạc lòng nam mô
Lạc đạo người đạo khó vô
Nam mô mà lạc nam mô không tiền
Đạo nào bằng đạo làm hiền
Hai giây hai gút buộc liền một quan
3865. Đạo nào thua đạo dọc ngang
Lâm cơn nguy biến thác oan tiêu hồn
Sống ở mé biển đầu cồn
Chờ khi giông gió xác hồn đưa đi
Sướng có thuở cực có khi
3870.Có đâu sướng hết không đi tầm chùa
Đường tu bắt chước hầm hùa
Người tu không biết quê mùa cực lâu
Cạo đầu người lại cạo râu
E thân thể để đâu mình lầm
3875. Mười lăm ai cãi bữa rằm
Chữ đâu nghĩa đó e lầm nghĩa vai
Tứ tường tích thiện hườn lai
Nhà thương nhiều dấu có ai tri tình
Như thai trúng tật tâm hình
3880.Tối lo tôi xét nỗi tình khó phân
Nhiều dấu thì nhiều lo thân
Sợ e lỗi đạo hiếu ân ngu thường
Tới đây như kẻ lỡ đường
Tam cang giữ dạ ngũ thường lo thân
3885.Cầu đường minh nhựt tuế tân
Tiếng hô năm cũ lo thân dữ lành
Phải lo ác vướng chỉ mành
Hai đường họa phước dữ lành ghé đâu
Bao-công xử chuyện còn lâu
3890.Phật Trời phân xử việc đâu cũng hòa
Phật thương từ trẻ tới già
Từ già tới trẻ thương mà Phật đâu
Đất gò bao thuở nước sâu
Đất thấp bồi đặng hết sâu nên gò
241- 94
3895.Bước ra ngó thấy bầy cò
Thầy nương mây bạc hình trò để đây
Lá lay tội nọ họa nay
Thương người người chẳng thương đây chút nào
Chẳng lầm người thế hỗn hào
3900.Lầm lòng không biết người nào Thánh Tiên.

Lạy Phật tâu cáo việc riêng
Đời nầy nhiều kẻ đảo điên hỗn hào
Hỏi thăm Bắc-đẩu Nam tào
Đoái nhìn Diêm-chúa ra vào chợ đông
3905. Nặng tiền nặng của nặng công
Chịu bề cay đắng ở không nặng lời
Thương ôi nặng chí Phật Trời
Xem lòng nhơn thế nặng lời nói phân
Nặng nề đa oán thiểu ân
3910.Xem rồi thấy việc nặng thân cho đời
Ẩn thiên sơn sợ lưới Trời
Nặng làm không sợ sợ lời nặng phân
Trọng kỷ đạo vỉ kỳ ân
Nặng nề người ở vô phân chánh tà
3915.Tâm bất thuận ngôn bất hòa
Chánh vi thị chánh tà vi tận tà
Kẻ trung người nịnh bất hòa
Ngay gian lộn xạo thiệt mà chẳng an
Mười người là mười lá gan
3920.Người nào uống nước không an một lòng
Việc nhà một đạo vợ chồng
Xét ra không có một lòng cho xuôi
Cửa chùa kẻ tới người lui
Về nhà nghĩ lại không xuôi việc chùa
3925.Đói thời sanh giặc bốn mùa
No thời đi tới Thầy chùa tu chi
Rừng nho ai chẳng cho đi
Biển Thánh ai biết nghề chi thời làm
Hai tai ở dựa hai hàm
3930. Thường nghe những việc ăn làm chẳng quên
Có một việc lạ làm nên
Người đời bao nỡ vội quên chẳng dùng
No thời phải nói cho cùng
Sanh con nó khóc thương vùng tu oa
242-95
3935.Còn nhỏ cãi mẹ cãi cha
Còn theo lòng Phật lời ma dạy rồi
Than ôi những thuở luân hồi
Tùng ma phế Phật nghĩ rồi lại đây
Người vạy khó biết người ngay
3940. Người ngay biết vạy khó thay cho đời
Khiến nên Phật biết lòng trời
Thời thời biết Phật thương đời biết đâu
Mãn đây nói việc lọp câu
Tới chùa nói chuyện ở đâu nhức đầu
3945. Tháng mười tháng chín làm giàu
Nước nổi người thấy trồng trầu trên cao
Nói thiệt chẳng phải chiêm bao
Tháng mười nước giật cù lao khô rồi
Ăn cơm cha ghẻ khó ngồi
3950. Êm ngày êm tháng bồi hồi việc năm.

Bất thuần khi thiển khi thâm
Vớ giày ăn nói điếc câm người nghèo
Bầu sao trái thẳng trái đèo
3954. Sâm soi kẻ phú người nghèo chẳng xem
Đức tín tình nghĩa chị em
Giàu không đức cậy Phật xem chỗ nào
Nhà thờ giữ đạo ra giàu
Liếc xem không có người nào xét kinh
Cố cha làm việc bất minh
3960. Cũng đà sa đọa hưởng linh chỗ nào.
Nam-kỳ ấm lạnh nhờ Tàu
Tín ơn mong trả dạ nào phản ngô
Tôi nam tưởng chúa Vi Vô
Nhứt tâm trời Phật nam mô giữ mình
3965.Đức dì bà phước bất tình
Sự tu bất chánh đọa hình vỉ nan
Sự tu hòa thượng hiển vang
Bất tri tà chánh tội mang nặng nề
Các cô làm vải lập tề
3970.Bất tề tâm phúc tội về Diêm vương
Cửa ngục nhiều tội đau thương
Còng xiềng trăng trói oan ương dễ gì
Tra khảo tội kẻ Nam-kỳ
Tra đủ các nước tội thì làm sao?
3975.Khóc la trong ngục lao ngao
Tội ở trần thế làm sao khai rày
242- 96
Một tội đánh tớ chưởi đày
Hai tội con gái đời này lấy trai
Ba tội việc người làm trai
3980.Tiền dâm con gái phá hai cửa nhà
Ấy là lỗi đạo ông bà
Tiền dâm hậu thú tội mà khó phân
Bốn tội người ở phi ân
Thọ tài báo oán sau thân cơ bần
3985. Năm tội vong chúa phản thần
Xui mưu làm loạn cõi trần chẳng an
Sáu tội những người làm quan
Xử dân bất chánh tội mang cũng nhiều
Bảy tội phế việc mai chiều
3990. Lời ghi không nhớ thiệt nhiều tội sâu
Tám tội chưởi chó chưởi trâu
Chưởi gà chưởi vịt ngày sau khổ mình
Chín tội kẻ nói lộng tình
Mắng mưa chưởi gió sau mình tội đa.
3995.Mười tội chưởi mẹ mắng cha
Ông bà chẳng tưởng Tiên gia chẳng màng
Một tội trai gái đứng đàng
Giỡn cười chọc ghẹo lăng loàn trong tâm
Một tội dục bạo cường dâm
4000. Từ nam chí nữ loạn tâm tội nhiều.

Một tội chuyện ít nói nhiều
Chuyện nhiều nói ít mai chiều tội sâu
Một tội chưởi lộn với nhau
Tiền đường nội ngoại trước sau đạo đồng
4005. Một tội người ở hai lòng
Phu nhơn phản dạ giết chồng tội đa
Một tội lấy vợ người ta
Hai người đồng tội ra ma hai người
Một tội những việc nói cười
4010. Khùng điên tàn tật là người bất minh
Một tội đàn bà đường kinh
Đi ngang đi lại bàn linh đọa hình
Một tội lộng ngữ bất bình
Chưởi thề đéo mẹ vô tình không phân
4015.Một tội từ quan chí dân
Đụng đâu chưởi đó rối thân trăm đàng
Một tội làm tổng làm làng
Việc phải nói quấy nhiều đàng ăn dân
243- 97
Một tội làm quan rộng phân
4020.Đa ngân phá luật hại dân bất hòa
Một tội thù oán đốt nhà
Đâm heo thuốc chó đập gà sát nhơn
Một tội trộm vặt phi ơn
Đoạt tài sát vật sát nhơn tội dài
4025.Một tội chư quốc tranh tài
Sát nhơn vô số hành hài tội đa
Một tội rủa nộp kể ra
Đùng đình tý phủ Diêm La kêu mời
Một tội lòng kẻ khi lời
4030.Thỉnh lên đều đủ miệng mời gả cho
Một tội những kẻ ăn no
Sau sưa rượu thịt không lo làm lành
Một tội vi phú chẳng lành
Lường công cướp việc tu hành thời không
4035.Một tội mời rủa minh mông
Mời ôn mời dịch hại trong nước mình
Một tội khi cõi Thiên đình
Kêu Trời kêu Phật giậc mình nhiều khi
Một tội dụ giảng vô tri
4040. Phật Trời dạy bảo nhiều khi chẳng cần
Một tội khi Thánh khi Thần
Khi Trời khi Phật cõi trần khi Tiên
Một tội những người tùng phiên
A ý dục lợi đảo điên dân Trời.

4045. Một tội binh lính nhiều lời
Đánh nam đánh bắc chưởi thời dân ta
Một tội bán Phật dối ma
Họa bình tượng cốt bày ra bia hình
Một tội người ở bất bình
4050. Thật Trời thờ đó mà tình tưởng đâu.

Một tội bàn chữ trí sâu
Tô chén tộ dĩa chữ âu cũng đều
Một tội bỏ chữ bập bều
Chữ Tây chùi đít cũng đều cõi ta
4055. Một tội nhựt trình bán ra
Vật nào lấy gói cõi ta bỏ đều
Một tội tu núi cất lều
Xuống trần độ vãi nói đều Phật sang
Một tội đĩ điếm nghinh ngang
4060. Loạn tâm loạn ngữ loạn ban loạn thần
243- 98
Một tội loạn chí nhơn bần
Gian tham thừa thiếu cõi trần chẳng an
Một tội hung dữ dọc ngang
Du côn nghịch tánh dân hoang không nhà
4065.Một tội Thầy pháp dục tà
Hội Tiên phù thủy treo mà tượng ông
Một tội trào quốc minh mông
Làm vua bất chánh dân không thuận hòa
Một tội nói chẳng thiệt thà
4070.Kêu thề Thần Thánh ngài mà chép biên
Một tội xưng thầy đa niên
Ông Thầy mới ngặt lòng Tiên xác phàm
Một tội những kẻ ăn làm
Lấn ranh hủy hoại tội phàm không ngay
4075. Một tội những người tu chay
Lòng không biết vạy biết ngay đọa hình
Một tội kinh sử trí tình
Văn chương bất ý lộng tình đọa thân
Một tội mua bán cầm cân
4080. Vặn đòn bẻ trái hậu thân bất tồn
Một tội làm thiếu đọa hồn
Lường tranh ( thưng?) tráo đấu đầu cồn rã thây
Một tội mua bán không ngay
Cất mươi dựt ( giật) của trên tay sao đời
4085.Một tội nhơn thế dục lời
Cho vay một vốn mười lời mà ăn
Một tội việc sãi ắc tăng
Tụng kinh quên Phật lo ăn của trần
Một tội hương chức tế thần
4090.Vong tiền phế hậu cõi trần lăng xăng
Một tội cúng kiếng không căn
Ngày đơm tháng quảy lo ăn tưởng gì
Một tội làm sự dị kỳ
Thây thúi để đó tế quì heo chông
4095.Một tội làm việc minh mông
Làm chay mõ rối thiệt không nhằm gì
Một tội hát bội bất kỳ
Xưng vương xưng tướng xưng thì Thánh Tiên
Một tội bóng dại chẳng yên
4100. Ông lên bà xuống xưng Tiên dễ gì.

Một tội phá núi bất kỳ
Nhập lâm phạt mộc dễ gì họa thâm
244- 99
Một tội cối dã nan tâm
Người còn bưng nghiệp tội thâm bất hòa
4105. Một tội không cúng ông bà
Vật nào cũng nói làm mà làm ăn
Một tội đâm cá không căn
Con nào bị vít không ăn đau mình
Một tội lung lăng hung tình
4110.Chém người không chém tội mình thần ghi
Một tội đốt nhà một khi
Đốt thời không đốt thần ghi tội rồi
Một tội ô uế chưa rồi
Nấu ăn nấu uống chỗ ngồi u mê
4115. Một tội đổ bác đấu kê
Ngược xuôi thừa thiếu chỉn ghê cho người
Một tội nói chơi mà cười
Ngạo người Trời Phật ngạo người Diêm-la
Một tội Phật táo làm ma
4120.Bắt ngồi mà nấu tội sa mấy ngàn
Một tội lên núi xa đàng
Sông bến dơ dáy tội ngàn tội muôn
Một tội tu núi ở truông
Ỉa đái khai thúi biết muôn tội nào
4125.Một tội vô bếp ngồi vào
Ngồi ngay cửa bếp người nào không nên
Một tội vấp cẳng không rên
Chưởi lia chưởi lịa sao nên phận mình
Một tội đụng cây lộng tình
4130.Chưởi ai không biết giống hình chưởi ai
Một tội đi chưn (chân ) đạp gai
Đau thời niệm Phật chưởi ai không tường
Một tội dạ bạo tâm cường
Làm khó người chưởi không tường chưởi ai
4135. Một tội Thầy thuốc mang tai
Dược nan phạm bịnh kiêm giai đọa hình
Một tội nam nữ loạn tình
Loạn luân sát tử phạm hình hai ma
Một tội những thầy bói khoa
4140.Bịnh đau căn quả nói ma tội nhiều
Một tội làm mụ bất điều
Phá thai sát tử tội nhiều phạm tra
Xét theo điều luật Thiên gia
Tám mươi ba tội kể ra người tường
244- 100
4145.Chưa dù việc tội thế thường
Hãy còn dạ bạo tâm cường ai ai
Dặn dò già trẻ gái trai
Khó thời chịu khó đừng ai giận cùng
Việc này là việc chung hùng
4150. Mặc tình bá tánh chẳng dùng chẳng cơn.

Sanh đẻ có mụ mang ơn
Ngày sau người đẻ mau hơn con gà
Không có làm mụ hê hà
Mình sanh mình đẻ thuận hòa thời thôi
4155.Đẻ ra không có tanh hôi
Đời nầy đen bạc như vôi tức mình
Tức mình mình tức cho mình
Đố ai thức đặng nỗi tình của tôi
Tức mình dữ lắm Trời ôi!
4160. Tức là thậm thức chúa tôi ly hình
Trách ai đem dạ bạc tình
Ơn thâm nghĩa trọng lánh mình lại chê
Chừng nào nhốt đặng con dê
Xích bầy rắn dữ ngăn tê ở ngoài
4165.Thấy cọp người sợ nằm dài
Hết thời lũ nịnh khoe tài chưn khôn
Rồng bay đậu của nhứt môn
Rắn bò dưới đất khỉ khôn trên nhành
Chẳng thương chúa khổ tôi lành
4170.Vác mai mà chạy bẻ nhành bán cây
Té nặng mới biết đau thây
Bây giờ như thể chim bay quên rừng
Bay xa ý chẳng nhớ chừng
Rừng đâu thì cũng giống rừng quên vô
4175.Sống nguyền niệm Phật nam mô
Thánh theo Thánh chúa Gia-tô thì đừng
Lâm nguy vong thổ phế rừng
Thân tôi bao quản người đừng phế lâm
Độc tình đối diện phản tâm
4180.Du hà tích Hớn sơn lâm non thần
Trời xui kẻ Tấn người Tần
Phàm phu bất kiến Thánh Thần chiếu tri
Cao hoàng vận đạt thời suy
Gia-lòng thất quốc hồi qui Nam-kỳ
4185.Sức nay sao dám phân bì
Đền đài Bắc quốc Nam-kỳ có chi
245-101
Dứt tình chấn tốn đoài ly
Càn vi khôn điện thức tri khôn dần
Cấn vi khôn điện tẩy trần
4190.Khảm cung hậu nhựt Thánh Thần không phân
Càn khôn nhi hướng đại ân
Tây khôn nguyệt ý đông phân nhựt tàn
Hai ngôi bia đựng rõ ràng
Vi ơn đại đạo khôn càn chiếu tri
4195.Phật Trời nội ngoại tương nghi
Dương gian nhãn nhục bất tri người làm
Ai tu tri đạo cho nhầm
Tôi theo xách dép tay cầm quạt lông
Trúng dấu làm cha làm ông
4200. Người không có dấu tôi không dám nhìn.

Huê mai Phật đúc cho mình
Người nào lo đạo suy linh ( tình?) nghiệm ra
Không biết việc Phật việc ma
Làm sao tỏ đặng quốc gia Phật Trời
4205. Nhứt ngưu độc giác hườn thời
Rồng bay đám lá tối Trời buông câu
Việc đời nào có biết đâu
Ví như Lữ vọng nghĩ câu không ngờ
Trung quân hữu trí đợi chờ
4210.Lời Thầy ghi để một giờ tài năng
Lòng lo những việc làm ăn
Không lo trí huệ tài năng ra bề
Chữ minh nghĩa lý minh tề
Quán trung nào có một hề tạm sai
4215. Cuộc đời gai mắt trái tai
Thương người cận Phật ở sai xa Trời
Nghĩ nhau việc khó từ lời
Phải mà không phải ở đời tại tâm
Trí huệ mưu kế cao thâm
4220. Phật Trời nói đó xét tâm việc nầy
Làm tớ sao dám dạy Thầy
Người nào ngó thấy trâu cày biển sâu
Người nào tự ý chẳng lâu
Tùng Trời tùng Phật sợ câu lỗi tình
4225. Cận Phật người ỷ giỏi mình
Phật thời chỉ đó xem tình lỗi đây
Phật xem người ở theo nay
Thử lòng cho biết đắng cay chỗ nào
245- 102
Gần Phật hưng chí ra vào
4230.Cuộc đời quấy phải chỗ nào không thông
Ỷ mình nhiều của nhiều công
Nói ra nhiều chuyện minh mông không dè
Hư rồi ngó thấy môt bè
Cẩn ngôn cẩn hạnh kiêng dè không ai
4235.Anh hùng tiền thế đa tai
Chí kiên vô họa hậu lai bất bình
Thế suy bất khả xuất tình
Kiến nhơn kiến diện kiến hình nan tâm
Thương hiền dạy đạo mười lăm
4240.Chỉ tồn mười sáu cơ thâm vị tình
Người loạn dạ muốn người bình
Thương người người chẳng thương mình biết sao
Vàng còn vàng thấy vàng cao
Nước trong nước đục biết sao ở vừa
4245.Người nghĩa ở phải lọc lừa
Cho người tùng dấu chẳng vừa thì xa
Xem đời biết ý người ta
Bằng không biết ý quỉ ma hại rày
Khi tớ người chẳng nghĩ thầy
4250.Cây đâu trái đó khác rày tiếng kêu.

Nực cười mối đạo trớ trêu
Thầy kêu ông dạ ông kêu Thầy ừ
Giận ai trong bụng từ từ
Nam mô giữ đạo đừng ừ lỗi thân
4255. Chẳng dồi sao tỏ nghĩa nhân
Dồi ra tỏ rạng vô ân lại phiền
Hay hơn chê hậu khi tiền
Dạ mà chẳng biết dạ phiền nói nhây
Người dở nưng ( nâng ) đỡ người hay
4260. Dở mà chẳng đở trái tai ai màng
Thiếu chi quí khách qua đàng
Thương người bần tiện dạ đàng nghĩa nhân
Đời nầy dụng của che thân
Phật Trời dụng kẻ nghĩa nhân chê đời
4265. Chánh minh mới dám ra lời
Vô phần còn nổi tiếng đời éo le
Nói ra chẳng ép ai nghe
Việc đời nghĩ thiệt éo le nhiều bề
246- 103
Ra đi người gọi vụng về
4270.Xét thân gở rối nhiều bề hậu tri
Chữ rằng suy nhựt ti ti
Chiếu thiên chiếu địa thức tri ở đời
Tiền khán thế hậu khán thời
Cá đua đáy biển bên Trời chim bay
4275.Dở trước sau Phật cho hay
Hay trước sau dở thương thay không ngằn
Trung dung di đức đạo hằng
Trí mưu kết nghĩa kim bằng đôi vai
Lớn tuổi anh cả anh hai
4280. Xanh râu làm chúa kiên vai bất tùng
Ở đời nhiều kẻ tầm khùng
Con người không có khó dùng đệ huynh
Quân thần hữu trọng hữu khinh
Vi nhơn vô mục loạn thinh bất tường
4285. Ngô vi kế thánh vị thường
Hòa thi minh lý đưa đường anh em
Hữu nhơn hữu diện tâm xem
Vô tình chi mấy anh em chê cười
Không tham cho đó vàng mười
4290.Phải tôi đậy dấu thời người chê tham
Minh tường đạo lý hữu tam
Kiến tình nhị kiến bất tham của trần
Nhơn minh đắc lý vi thần
Vật minh đắc lý tị trần hóa long
4295.Nhơn cùng giác thể bầy ong
Rần rần cả lũ chẳng xong bay cùng
Bỏ lòng lúng túng lùng bùng
Thời người biết việc anh hùng lập thân
Khó thời chịu khó mới ân
4300. Để bề bể để lập thân thiếu gì.

Nào ai có biểu ai tùy
Nhà ai nấy ở việc gì không tham
Đời nầy niệm Phật không ham
Mười người một ý đừng ham làm giàu
4305. Phật Trời tận ý ưu sầu
Xem trong thiên hạ không cầu Thánh Tiên
Phần nào tích thiện để riêng
Phần nào khi Thánh khi Tiên có phần
Đuổi trâu gặp cọp rần rần
4310.Mười phần thác bảy tám phần người ôi
246- 104
Niệm Phật buồn ý thả trôi
Thương cho các nước mồ côi dối trần
E khi nay phú mai bần
Vi nhơn tích đức hưởng phần khánh gia
4315. Trời thương độ Phật tai qua
Nam mô bồ tát ma ha mà nhờ
Ví như ghe khẳm tới bờ
Người không tưởng Phật vật vờ giữa sông
Tu hành bất luận nhơn tông
4320.Nhơn tông bất thiện Phật không độ rày
Tùng tớ phải nhớ ơn Thầy
Ăn trái nhớ gốc nhớ rày ơn cây
Phật sai Tham-biện quan Tây
Oan gia tiền bạc không ngay quan lòng
4325.Khai kinh mở đất bao đồng
Mười phần dục lợi chẳng lòng phước dư
Bề người ở chẳng an cư
Rày đây mai đó an cư bất hòa
Tây mới qua ở thiệt thà
4330.Annam cải chánh qui tà cho Tây
Người dở dạy đỡ người hay
Vậy mà có lợi hơn ngay không lời
Ăn đói nhịn nói ở đời
Ăn no lớn tiếng hết thời phải câm
4335.Phải lo tai họa thiển thâm
Phước tài chưa thấy lưỡng tâm tranh phần
Dạ lo rối rấm Hớn Tần
Rối không lo rối tranh phần thịt kia
Không biết cắt khiến phân chia
4340.Dao tuy mất cán lưỡi kia chưa mòn
Sắt không chặt đứt bông gòn
Thép để tới sống non còn xài dao
Cán vắn lưỡi dài như đao
Đâm họng chẳng lủng như dao chưa mài
4345.Sét ăn thép lụt bở hoài
Mài ra thấy bén mài hoài sáng trưng
Giá canh hậu nhựt hưởng xuân
Cốc hườn tam ngoạt tiệc quân đều hòa
Bạch mễ tam ngoạt về nhà
4350.Châu mễ tam ngọat về nhà độ nhơn
Độ đời trí huệ hiếu ân
Vật nào định giá tỏ phân một lầnNo comments: