Saturday, July 16, 2011

VIII. TIỀN GIANG 6


KIM CỔ KỲ QUAN VIII
TIỀN GIANG 6

tr.239-246; 89-104

tr.239- 89

3685. Sửa quan rồi lại sửa dân

Sửa đời khổ não hương lân nhãn tiền

Phật thương thương Phật làm hiền

Trời thương Trời cũng thảm phiền khó thương

Tích thiện diệc đắc tùng dương

3690. Tích tài diệc đắc tùng thương tận tà

Xét thương xét lại trung tòa

Nửa thương nửa ghét chánh tà nan phân

Thân người khá độ cho thân

Phật Trời thương xót nhơn ân hải hà.

3695.Ai ai qui chánh phế tà

Chẳng nghe lời Phật thiệt đà phải hư

Thầy xưa còn nhỏ phước dư

Tôi nay dạ dốc ưu tư cầu hòa

Đánh con động bụng ông bà.

3700.Đánh người động Phật thiệt mà khó tu

Chỉ đàng biển Thánh rừng nhu

Mặc tình ai có chi tu hưởng phần

Chữ phú nhứt khẩu điền tần

Phân trên bối dưới chữ phần nhọc lo

3705. Chữ quí trung nhứt ấm no

Riêng tình bối hậu nhọc lo nhiều bề

Chữ Thánh nhỉ khẩu tịnh tề

Tri tâm nhơn thế tịnh tề quốc vương

Người sao đem dạ chẳng thương

3710.Thánh con lo đạo quốc vương để đời

Nước nào không tưởng ông Trời

Không thương ông Phật ở đời sao an

Muốn ra sức đá phò bang

Lập đường đầu đội vai mang Hớn-trào

3715. Mới rằng quân tử anh hào

Người đem sao dạ theo Tàu lập binh

Khởi loạn hà sự bất minh

Cầu Trời khẩn Phật phước linh phò Đường

Dương gian nhãn nhục bất tường

3720.Hậu lai hữu tướng phò Đường an bang

Thế nầy dân cũng có quan

Liếc xem tỏ rõ dân quan không đầu

Ý sao các chú bên Tàu

Qua Nam ở đậu không đầu Nam bang

3725.Chú nào ăn nói nghinh ngang

Vặn dòn bẻ trái hung hoang chẳng cầu

239- 90

Qua Nam buôn bán làm giàu

Ỷ tài người nói tên đầu Nam bang

Tây tham Tây chịu gian nan

3730. Tàu tham Tàu cũng chớ than khúc tùng

Vinh hùng si nhục anh hùng

Tử sanh vô số bất tùng Thánh Tiên

Hà nhơn a ý Kim Phiên

Gặp cơn bát loạn kêu Tiên chi người

3735.Cơn vinh múa mặt vui cười

Mắng ngang chưởi dọc nhiều người ỷ thân

Xét mình cho biết oán ân

Lương tiền Tây quốc ra thân đền bồi

Cơm Tây cha cậy một hồi

3740.Bình thời túi vết loạn rồi túi thân

Việc nào không nghĩa không nhân

Kêu Trời khó thấu đọa thân tại mình

Con ma ghét cõi Thiên-đình

Con nam coi lại giống hình con Tây

3745.Bình thời mang súng liền tay

Nước nhà lâm nạn bị vây phải phò

Trả ơn đồng bạc con cò

Hữu công tắc thưởng người phò trọn ơn

Tính thua rồi lại tính hơn

3750.Có ai lòng tưởng công ơn Phật Trời

Tính lỗ rồi lại tính lời

Có ai tính niệm Phật Trời siêu thân

Tính oán nào có tính ân

Tính hơn thiên hạ hậu thân bất tồn

3755. Tính xác người chẳng tính hồn

Tính xiêu phần xác phần hồn không siêu

Tính quỉ còn thiếu tình yêu

Tính phần niệm Phật không siêu tiếng nào

Tính Tây người lại tính Tàu

3760.Tính dư trăm việc tiếng nào tính Nam

Tính lợi rồi lại tính tham

Tính ngay tưởng chúa Annam chút nào

Tính lo rượu thịt ào ào

Tính lòng niệm Phật người nào tính đâu

3765.Tính bề mua đất sắm trâu

Tính thêm đày tớ giữ câu làm mùa

Tính mai đem bạc cúng chùa

Chỏng khu lạy sãi quê mùa không tai

240- 91

Tính sãi ngồi chùa độ ai

3770.Không dạy niệm Phật câu mai câu chiều

Tính sãi thiên hạ thác nhiều

Thời chùa đắt đám bạc nhiều lợi đa

Tính người không tưởng mẹ cha

Thác rồi kể chắc làm ma Diêm-đình

3775.Tính người ăn nói lộng tình

Một người chết đó nói hình đám ma

Tính người chê Phật Thích-Ca

Tại mình chuốc quỉ ước ma tương tùy

Tính cho nói chế tội gì

3780.Ngặt tình tiếng nói ma tùy tương tranh

Tính cho Nam-Việt khôn lanh

Sợ e hậu nhựt vô danh tu hành

Tính cho ít kẻ làm lành

Nhiều người làm rách tu hành không căn

3785.Tính cho nhiều đạo tu ăn

Không người tu chúa không căn Phật Trời

Tính cho tu chẳng biết đời

Ham ăn ham nói nhiều lời tu bay

Tính cho tu mặn tu chay

3790.Tu không biết Phật không ngay tu nào

Đặng không cũng đánh một cào

Ví như ba lá bài cào dở ra

Nên hư nhờ lịnh mẹ cha

Hội nầy ai cũng kiến tha trẻ già

3795.Thấy sao nhiều việc bất hòa

Đặt ra lời nói để mà coi chơi

Đọc thời phải nghĩ các nơi

Phải không cho biết đưa hơi ngặt tình

Trường an há để một mình

3800. Muôn ngàn chư sĩ ngụ tình ứng khoa.


Thơ bài đối đáp ngâm nga

Hội lành ai nỡ chẳng ra tranh tài

Bấy lâu như mắm nhận gài

Hội lành Phật dở văn tài chư nho

3805. Mặc tình sung sướng âu lo

Tới thời ra chiếm hội no thuận hòa

Hữu công hưởng phước ông bà

Ai ai gắng chí bình hòa vận thi

Nước nhà cũng mãn vận suy

3810.Viễn trường văn võ thông tri chánh tà

240- 92

Tiên linh chiếu hậu nước nhà

Muốn cho trên thuận dưới hòa dạy tôi

Phật Trời cha mẹ cao ngôi

Anh em lòng muốn làm tôi khẩn cầu

3815.Ý sao chẳng kết thảm sầu

(Tháng ngày) Lễ bái dập đầu cầu quân

Con lành cha đặng hưởng xuân

Sanh ra con dữ dậm chưn kêu Trời

Dễ sao dễ Phật dễ Trời

3820. Dễ ăn dễ nói dễ lời kêu la

Chẳng khá khi dễ người ta

Có đâu để Phật Diêm-la chẳng cần

Dễ Thánh đem dạ dễ Thần

Dễ nhiều nhiều dễ nhiều lần phải tiêu

3825.Cơm nhiều bỏ thúi bỏ thiu

Người chê cơm thúi thời tiêu tấm lòng

Thuở nầy người phải dự phòng

Khen ngon chê dở sợ lòng đói khô

Chê ngon ăn nuốt không vô

3830. Khen dở sợ niệm nam mô không rời

Tan hiệp cũng chẳng mấy hồi

Xê qua xích lại chổ ngồi còn xa

Người ta chẳng lại người ta

Người ta mà lại quỉ ma làm gì

3835.Cơm thúi làm sốt dễ kỳ

Để thiu thời bỏ dễ gì mà ăn

Ngó lên sao mọc lăng xăng

Sao nào mà ở gần trăng hư hèn

Trong nhà tối lửa tắt đèn

3840. Trăng sáng ngoài ngõ nhà hèn tối đui

Khó hèn chẳng kẻ tới lui

Tay rờ làm quẻ bói đui người tìm

Gắng công giữ đạo trọn niềm

Thi ơn giải độ Tây tìm mau mau

3845.Vàng mười nỡ để lộn khâu

Con tầm vào kén đặt dâu để dành

Tầm đông con dữ con lành

Thiếu dâu khua mõ để dành đặng đâu

Giếng cạn còn có giếng sâu

3850.Lẽ nào khô hết nước đâu uống rày.


Giếng sâu là giếng của Thầy

Giếng cạn của tớ sức rày thiếu hơn

241- 93

Đầu bài đặt để Thới-Sơn

Lập làng Hưng-Thới vui hơn xứ nào

3855.Con Tây một bủng con Tàu

Đố ai trốn giặc chỗ nào ở an

Tới Tần nhiều việc dọc ngang

Chun vô hang tối ở an no lòng

E khi lạc vợ lạc chồng

3860. Lạc con lạc cháu lạc lòng nam mô

Lạc đạo người đạo khó vô

Nam mô mà lạc nam mô không tiền

Đạo nào bằng đạo làm hiền

Hai giây hai gút buộc liền một quan

3865. Đạo nào thua đạo dọc ngang

Lâm cơn nguy biến thác oan tiêu hồn

Sống ở mé biển đầu cồn

Chờ khi giông gió xác hồn đưa đi

Sướng có thuở cực có khi

3870.Có đâu sướng hết không đi tầm chùa

Đường tu bắt chước hầm hùa

Người tu không biết quê mùa cực lâu

Cạo đầu người lại cạo râu

E thân thể để đâu mình lầm

3875. Mười lăm ai cãi bữa rằm

Chữ đâu nghĩa đó e lầm nghĩa vai

Tứ tường tích thiện hườn lai

Nhà thương nhiều dấu có ai tri tình

Như thai trúng tật tâm hình

3880.Tối lo tôi xét nỗi tình khó phân

Nhiều dấu thì nhiều lo thân

Sợ e lỗi đạo hiếu ân ngu thường

Tới đây như kẻ lỡ đường

Tam cang giữ dạ ngũ thường lo thân

3885.Cầu đường minh nhựt tuế tân

Tiếng hô năm cũ lo thân dữ lành

Phải lo ác vướng chỉ mành

Hai đường họa phước dữ lành ghé đâu

Bao-công xử chuyện còn lâu

3890.Phật Trời phân xử việc đâu cũng hòa

Phật thương từ trẻ tới già

Từ già tới trẻ thương mà Phật đâu

Đất gò bao thuở nước sâu

Đất thấp bồi đặng hết sâu nên gò

241- 94

3895.Bước ra ngó thấy bầy cò

Thầy nương mây bạc hình trò để đây

Lá lay tội nọ họa nay

Thương người người chẳng thương đây chút nào

Chẳng lầm người thế hỗn hào

3900.Lầm lòng không biết người nào Thánh Tiên.


Lạy Phật tâu cáo việc riêng

Đời nầy nhiều kẻ đảo điên hỗn hào

Hỏi thăm Bắc-đẩu Nam tào

Đoái nhìn Diêm-chúa ra vào chợ đông

3905. Nặng tiền nặng của nặng công

Chịu bề cay đắng ở không nặng lời

Thương ôi nặng chí Phật Trời

Xem lòng nhơn thế nặng lời nói phân

Nặng nề đa oán thiểu ân

3910.Xem rồi thấy việc nặng thân cho đời

Ẩn thiên sơn sợ lưới Trời

Nặng làm không sợ sợ lời nặng phân

Trọng kỷ đạo vỉ kỳ ân

Nặng nề người ở vô phân chánh tà

3915.Tâm bất thuận ngôn bất hòa

Chánh vi thị chánh tà vi tận tà

Kẻ trung người nịnh bất hòa

Ngay gian lộn xạo thiệt mà chẳng an

Mười người là mười lá gan

3920.Người nào uống nước không an một lòng

Việc nhà một đạo vợ chồng

Xét ra không có một lòng cho xuôi

Cửa chùa kẻ tới người lui

Về nhà nghĩ lại không xuôi việc chùa

3925.Đói thời sanh giặc bốn mùa

No thời đi tới Thầy chùa tu chi

Rừng nho ai chẳng cho đi

Biển Thánh ai biết nghề chi thời làm

Hai tai ở dựa hai hàm

3930. Thường nghe những việc ăn làm chẳng quên

Có một việc lạ làm nên

Người đời bao nỡ vội quên chẳng dùng

No thời phải nói cho cùng

Sanh con nó khóc thương vùng tu oa

242-95

3935.Còn nhỏ cãi mẹ cãi cha

Còn theo lòng Phật lời ma dạy rồi

Than ôi những thuở luân hồi

Tùng ma phế Phật nghĩ rồi lại đây

Người vạy khó biết người ngay

3940. Người ngay biết vạy khó thay cho đời

Khiến nên Phật biết lòng trời

Thời thời biết Phật thương đời biết đâu

Mãn đây nói việc lọp câu

Tới chùa nói chuyện ở đâu nhức đầu

3945. Tháng mười tháng chín làm giàu

Nước nổi người thấy trồng trầu trên cao

Nói thiệt chẳng phải chiêm bao

Tháng mười nước giật cù lao khô rồi

Ăn cơm cha ghẻ khó ngồi

3950. Êm ngày êm tháng bồi hồi việc năm.


Bất thuần khi thiển khi thâm

Vớ giày ăn nói điếc câm người nghèo

Bầu sao trái thẳng trái đèo

3954. Sâm soi kẻ phú người nghèo chẳng xem

Đức tín tình nghĩa chị em

Giàu không đức cậy Phật xem chỗ nào

Nhà thờ giữ đạo ra giàu

Liếc xem không có người nào xét kinh

Cố cha làm việc bất minh

3960. Cũng đà sa đọa hưởng linh chỗ nào.

Nam-kỳ ấm lạnh nhờ Tàu

Tín ơn mong trả dạ nào phản ngô

Tôi nam tưởng chúa Vi Vô

Nhứt tâm trời Phật nam mô giữ mình

3965.Đức dì bà phước bất tình

Sự tu bất chánh đọa hình vỉ nan

Sự tu hòa thượng hiển vang

Bất tri tà chánh tội mang nặng nề

Các cô làm vải lập tề

3970.Bất tề tâm phúc tội về Diêm vương

Cửa ngục nhiều tội đau thương

Còng xiềng trăng trói oan ương dễ gì

Tra khảo tội kẻ Nam-kỳ

Tra đủ các nước tội thì làm sao?

3975.Khóc la trong ngục lao ngao

Tội ở trần thế làm sao khai rày

242- 96

Một tội đánh tớ chưởi đày

Hai tội con gái đời này lấy trai

Ba tội việc người làm trai

3980.Tiền dâm con gái phá hai cửa nhà

Ấy là lỗi đạo ông bà

Tiền dâm hậu thú tội mà khó phân

Bốn tội người ở phi ân

Thọ tài báo oán sau thân cơ bần

3985. Năm tội vong chúa phản thần

Xui mưu làm loạn cõi trần chẳng an

Sáu tội những người làm quan

Xử dân bất chánh tội mang cũng nhiều

Bảy tội phế việc mai chiều

3990. Lời ghi không nhớ thiệt nhiều tội sâu

Tám tội chưởi chó chưởi trâu

Chưởi gà chưởi vịt ngày sau khổ mình

Chín tội kẻ nói lộng tình

Mắng mưa chưởi gió sau mình tội đa.

3995.Mười tội chưởi mẹ mắng cha

Ông bà chẳng tưởng Tiên gia chẳng màng

Một tội trai gái đứng đàng

Giỡn cười chọc ghẹo lăng loàn trong tâm

Một tội dục bạo cường dâm

4000. Từ nam chí nữ loạn tâm tội nhiều.


Một tội chuyện ít nói nhiều

Chuyện nhiều nói ít mai chiều tội sâu

Một tội chưởi lộn với nhau

Tiền đường nội ngoại trước sau đạo đồng

4005. Một tội người ở hai lòng

Phu nhơn phản dạ giết chồng tội đa

Một tội lấy vợ người ta

Hai người đồng tội ra ma hai người

Một tội những việc nói cười

4010. Khùng điên tàn tật là người bất minh

Một tội đàn bà đường kinh

Đi ngang đi lại bàn linh đọa hình

Một tội lộng ngữ bất bình

Chưởi thề đéo mẹ vô tình không phân

4015.Một tội từ quan chí dân

Đụng đâu chưởi đó rối thân trăm đàng

Một tội làm tổng làm làng

Việc phải nói quấy nhiều đàng ăn dân

243- 97

Một tội làm quan rộng phân

4020.Đa ngân phá luật hại dân bất hòa

Một tội thù oán đốt nhà

Đâm heo thuốc chó đập gà sát nhơn

Một tội trộm vặt phi ơn

Đoạt tài sát vật sát nhơn tội dài

4025.Một tội chư quốc tranh tài

Sát nhơn vô số hành hài tội đa

Một tội rủa nộp kể ra

Đùng đình tý phủ Diêm La kêu mời

Một tội lòng kẻ khi lời

4030.Thỉnh lên đều đủ miệng mời gả cho

Một tội những kẻ ăn no

Sau sưa rượu thịt không lo làm lành

Một tội vi phú chẳng lành

Lường công cướp việc tu hành thời không

4035.Một tội mời rủa minh mông

Mời ôn mời dịch hại trong nước mình

Một tội khi cõi Thiên đình

Kêu Trời kêu Phật giậc mình nhiều khi

Một tội dụ giảng vô tri

4040. Phật Trời dạy bảo nhiều khi chẳng cần

Một tội khi Thánh khi Thần

Khi Trời khi Phật cõi trần khi Tiên

Một tội những người tùng phiên

A ý dục lợi đảo điên dân Trời.


4045. Một tội binh lính nhiều lời

Đánh nam đánh bắc chưởi thời dân ta

Một tội bán Phật dối ma

Họa bình tượng cốt bày ra bia hình

Một tội người ở bất bình

4050. Thật Trời thờ đó mà tình tưởng đâu.


Một tội bàn chữ trí sâu

Tô chén tộ dĩa chữ âu cũng đều

Một tội bỏ chữ bập bều

Chữ Tây chùi đít cũng đều cõi ta

4055. Một tội nhựt trình bán ra

Vật nào lấy gói cõi ta bỏ đều

Một tội tu núi cất lều

Xuống trần độ vãi nói đều Phật sang

Một tội đĩ điếm nghinh ngang

4060. Loạn tâm loạn ngữ loạn ban loạn thần

243- 98

Một tội loạn chí nhơn bần

Gian tham thừa thiếu cõi trần chẳng an

Một tội hung dữ dọc ngang

Du côn nghịch tánh dân hoang không nhà

4065.Một tội Thầy pháp dục tà

Hội Tiên phù thủy treo mà tượng ông

Một tội trào quốc minh mông

Làm vua bất chánh dân không thuận hòa

Một tội nói chẳng thiệt thà

4070.Kêu thề Thần Thánh ngài mà chép biên

Một tội xưng thầy đa niên

Ông Thầy mới ngặt lòng Tiên xác phàm

Một tội những kẻ ăn làm

Lấn ranh hủy hoại tội phàm không ngay

4075. Một tội những người tu chay

Lòng không biết vạy biết ngay đọa hình

Một tội kinh sử trí tình

Văn chương bất ý lộng tình đọa thân

Một tội mua bán cầm cân

4080. Vặn đòn bẻ trái hậu thân bất tồn

Một tội làm thiếu đọa hồn

Lường tranh ( thưng?) tráo đấu đầu cồn rã thây

Một tội mua bán không ngay

Cất mươi dựt ( giật) của trên tay sao đời

4085.Một tội nhơn thế dục lời

Cho vay một vốn mười lời mà ăn

Một tội việc sãi ắc tăng

Tụng kinh quên Phật lo ăn của trần

Một tội hương chức tế thần

4090.Vong tiền phế hậu cõi trần lăng xăng

Một tội cúng kiếng không căn

Ngày đơm tháng quảy lo ăn tưởng gì

Một tội làm sự dị kỳ

Thây thúi để đó tế quì heo chông

4095.Một tội làm việc minh mông

Làm chay mõ rối thiệt không nhằm gì

Một tội hát bội bất kỳ

Xưng vương xưng tướng xưng thì Thánh Tiên

Một tội bóng dại chẳng yên

4100. Ông lên bà xuống xưng Tiên dễ gì.


Một tội phá núi bất kỳ

Nhập lâm phạt mộc dễ gì họa thâm

244- 99

Một tội cối dã nan tâm

Người còn bưng nghiệp tội thâm bất hòa

4105. Một tội không cúng ông bà

Vật nào cũng nói làm mà làm ăn

Một tội đâm cá không căn

Con nào bị vít không ăn đau mình

Một tội lung lăng hung tình

4110.Chém người không chém tội mình thần ghi

Một tội đốt nhà một khi

Đốt thời không đốt thần ghi tội rồi

Một tội ô uế chưa rồi

Nấu ăn nấu uống chỗ ngồi u mê

4115. Một tội đổ bác đấu kê

Ngược xuôi thừa thiếu chỉn ghê cho người

Một tội nói chơi mà cười

Ngạo người Trời Phật ngạo người Diêm-la

Một tội Phật táo làm ma

4120.Bắt ngồi mà nấu tội sa mấy ngàn

Một tội lên núi xa đàng

Sông bến dơ dáy tội ngàn tội muôn

Một tội tu núi ở truông

Ỉa đái khai thúi biết muôn tội nào

4125.Một tội vô bếp ngồi vào

Ngồi ngay cửa bếp người nào không nên

Một tội vấp cẳng không rên

Chưởi lia chưởi lịa sao nên phận mình

Một tội đụng cây lộng tình

4130.Chưởi ai không biết giống hình chưởi ai

Một tội đi chưn (chân ) đạp gai

Đau thời niệm Phật chưởi ai không tường

Một tội dạ bạo tâm cường

Làm khó người chưởi không tường chưởi ai

4135. Một tội Thầy thuốc mang tai

Dược nan phạm bịnh kiêm giai đọa hình

Một tội nam nữ loạn tình

Loạn luân sát tử phạm hình hai ma

Một tội những thầy bói khoa

4140.Bịnh đau căn quả nói ma tội nhiều

Một tội làm mụ bất điều

Phá thai sát tử tội nhiều phạm tra

Xét theo điều luật Thiên gia

Tám mươi ba tội kể ra người tường

244- 100

4145.Chưa dù việc tội thế thường

Hãy còn dạ bạo tâm cường ai ai

Dặn dò già trẻ gái trai

Khó thời chịu khó đừng ai giận cùng

Việc này là việc chung hùng

4150. Mặc tình bá tánh chẳng dùng chẳng cơn.


Sanh đẻ có mụ mang ơn

Ngày sau người đẻ mau hơn con gà

Không có làm mụ hê hà

Mình sanh mình đẻ thuận hòa thời thôi

4155.Đẻ ra không có tanh hôi

Đời nầy đen bạc như vôi tức mình

Tức mình mình tức cho mình

Đố ai thức đặng nỗi tình của tôi

Tức mình dữ lắm Trời ôi!

4160. Tức là thậm thức chúa tôi ly hình

Trách ai đem dạ bạc tình

Ơn thâm nghĩa trọng lánh mình lại chê

Chừng nào nhốt đặng con dê

Xích bầy rắn dữ ngăn tê ở ngoài

4165.Thấy cọp người sợ nằm dài

Hết thời lũ nịnh khoe tài chưn khôn

Rồng bay đậu của nhứt môn

Rắn bò dưới đất khỉ khôn trên nhành

Chẳng thương chúa khổ tôi lành

4170.Vác mai mà chạy bẻ nhành bán cây

Té nặng mới biết đau thây

Bây giờ như thể chim bay quên rừng

Bay xa ý chẳng nhớ chừng

Rừng đâu thì cũng giống rừng quên vô

4175.Sống nguyền niệm Phật nam mô

Thánh theo Thánh chúa Gia-tô thì đừng

Lâm nguy vong thổ phế rừng

Thân tôi bao quản người đừng phế lâm

Độc tình đối diện phản tâm

4180.Du hà tích Hớn sơn lâm non thần

Trời xui kẻ Tấn người Tần

Phàm phu bất kiến Thánh Thần chiếu tri

Cao hoàng vận đạt thời suy

Gia-lòng thất quốc hồi qui Nam-kỳ

4185.Sức nay sao dám phân bì

Đền đài Bắc quốc Nam-kỳ có chi

245-101

Dứt tình chấn tốn đoài ly

Càn vi khôn điện thức tri khôn dần

Cấn vi khôn điện tẩy trần

4190.Khảm cung hậu nhựt Thánh Thần không phân

Càn khôn nhi hướng đại ân

Tây khôn nguyệt ý đông phân nhựt tàn

Hai ngôi bia đựng rõ ràng

Vi ơn đại đạo khôn càn chiếu tri

4195.Phật Trời nội ngoại tương nghi

Dương gian nhãn nhục bất tri người làm

Ai tu tri đạo cho nhầm

Tôi theo xách dép tay cầm quạt lông

Trúng dấu làm cha làm ông

4200. Người không có dấu tôi không dám nhìn.


Huê mai Phật đúc cho mình

Người nào lo đạo suy linh ( tình?) nghiệm ra

Không biết việc Phật việc ma

Làm sao tỏ đặng quốc gia Phật Trời

4205. Nhứt ngưu độc giác hườn thời

Rồng bay đám lá tối Trời buông câu

Việc đời nào có biết đâu

Ví như Lữ vọng nghĩ câu không ngờ

Trung quân hữu trí đợi chờ

4210.Lời Thầy ghi để một giờ tài năng

Lòng lo những việc làm ăn

Không lo trí huệ tài năng ra bề

Chữ minh nghĩa lý minh tề

Quán trung nào có một hề tạm sai

4215. Cuộc đời gai mắt trái tai

Thương người cận Phật ở sai xa Trời

Nghĩ nhau việc khó từ lời

Phải mà không phải ở đời tại tâm

Trí huệ mưu kế cao thâm

4220. Phật Trời nói đó xét tâm việc nầy

Làm tớ sao dám dạy Thầy

Người nào ngó thấy trâu cày biển sâu

Người nào tự ý chẳng lâu

Tùng Trời tùng Phật sợ câu lỗi tình

4225. Cận Phật người ỷ giỏi mình

Phật thời chỉ đó xem tình lỗi đây

Phật xem người ở theo nay

Thử lòng cho biết đắng cay chỗ nào

245- 102

Gần Phật hưng chí ra vào

4230.Cuộc đời quấy phải chỗ nào không thông

Ỷ mình nhiều của nhiều công

Nói ra nhiều chuyện minh mông không dè

Hư rồi ngó thấy môt bè

Cẩn ngôn cẩn hạnh kiêng dè không ai

4235.Anh hùng tiền thế đa tai

Chí kiên vô họa hậu lai bất bình

Thế suy bất khả xuất tình

Kiến nhơn kiến diện kiến hình nan tâm

Thương hiền dạy đạo mười lăm

4240.Chỉ tồn mười sáu cơ thâm vị tình

Người loạn dạ muốn người bình

Thương người người chẳng thương mình biết sao

Vàng còn vàng thấy vàng cao

Nước trong nước đục biết sao ở vừa

4245.Người nghĩa ở phải lọc lừa

Cho người tùng dấu chẳng vừa thì xa

Xem đời biết ý người ta

Bằng không biết ý quỉ ma hại rày

Khi tớ người chẳng nghĩ thầy

4250.Cây đâu trái đó khác rày tiếng kêu.


Nực cười mối đạo trớ trêu

Thầy kêu ông dạ ông kêu Thầy ừ

Giận ai trong bụng từ từ

Nam mô giữ đạo đừng ừ lỗi thân

4255. Chẳng dồi sao tỏ nghĩa nhân

Dồi ra tỏ rạng vô ân lại phiền

Hay hơn chê hậu khi tiền

Dạ mà chẳng biết dạ phiền nói nhây

Người dở nưng ( nâng ) đỡ người hay

4260. Dở mà chẳng đở trái tai ai màng

Thiếu chi quí khách qua đàng

Thương người bần tiện dạ đàng nghĩa nhân

Đời nầy dụng của che thân

Phật Trời dụng kẻ nghĩa nhân chê đời

4265. Chánh minh mới dám ra lời

Vô phần còn nổi tiếng đời éo le

Nói ra chẳng ép ai nghe

Việc đời nghĩ thiệt éo le nhiều bề

246- 103

Ra đi người gọi vụng về

4270.Xét thân gở rối nhiều bề hậu tri

Chữ rằng suy nhựt ti ti

Chiếu thiên chiếu địa thức tri ở đời

Tiền khán thế hậu khán thời

Cá đua đáy biển bên Trời chim bay

4275.Dở trước sau Phật cho hay

Hay trước sau dở thương thay không ngằn

Trung dung di đức đạo hằng

Trí mưu kết nghĩa kim bằng đôi vai

Lớn tuổi anh cả anh hai

4280. Xanh râu làm chúa kiên vai bất tùng

Ở đời nhiều kẻ tầm khùng

Con người không có khó dùng đệ huynh

Quân thần hữu trọng hữu khinh

Vi nhơn vô mục loạn thinh bất tường

4285. Ngô vi kế thánh vị thường

Hòa thi minh lý đưa đường anh em

Hữu nhơn hữu diện tâm xem

Vô tình chi mấy anh em chê cười

Không tham cho đó vàng mười

4290.Phải tôi đậy dấu thời người chê tham

Minh tường đạo lý hữu tam

Kiến tình nhị kiến bất tham của trần

Nhơn minh đắc lý vi thần

Vật minh đắc lý tị trần hóa long

4295.Nhơn cùng giác thể bầy ong

Rần rần cả lũ chẳng xong bay cùng

Bỏ lòng lúng túng lùng bùng

Thời người biết việc anh hùng lập thân

Khó thời chịu khó mới ân

4300. Để bề bể để lập thân thiếu gì.


Nào ai có biểu ai tùy

Nhà ai nấy ở việc gì không tham

Đời nầy niệm Phật không ham

Mười người một ý đừng ham làm giàu

4305. Phật Trời tận ý ưu sầu

Xem trong thiên hạ không cầu Thánh Tiên

Phần nào tích thiện để riêng

Phần nào khi Thánh khi Tiên có phần

Đuổi trâu gặp cọp rần rần

4310.Mười phần thác bảy tám phần người ôi

246- 104

Niệm Phật buồn ý thả trôi

Thương cho các nước mồ côi dối trần

E khi nay phú mai bần

Vi nhơn tích đức hưởng phần khánh gia

4315. Trời thương độ Phật tai qua

Nam mô bồ tát ma ha mà nhờ

Ví như ghe khẳm tới bờ

Người không tưởng Phật vật vờ giữa sông

Tu hành bất luận nhơn tông

4320.Nhơn tông bất thiện Phật không độ rày

Tùng tớ phải nhớ ơn Thầy

Ăn trái nhớ gốc nhớ rày ơn cây

Phật sai Tham-biện quan Tây

Oan gia tiền bạc không ngay quan lòng

4325.Khai kinh mở đất bao đồng

Mười phần dục lợi chẳng lòng phước dư

Bề người ở chẳng an cư

Rày đây mai đó an cư bất hòa

Tây mới qua ở thiệt thà

4330.Annam cải chánh qui tà cho Tây

Người dở dạy đỡ người hay

Vậy mà có lợi hơn ngay không lời

Ăn đói nhịn nói ở đời

Ăn no lớn tiếng hết thời phải câm

4335.Phải lo tai họa thiển thâm

Phước tài chưa thấy lưỡng tâm tranh phần

Dạ lo rối rấm Hớn Tần

Rối không lo rối tranh phần thịt kia

Không biết cắt khiến phân chia

4340.Dao tuy mất cán lưỡi kia chưa mòn

Sắt không chặt đứt bông gòn

Thép để tới sống non còn xài dao

Cán vắn lưỡi dài như đao

Đâm họng chẳng lủng như dao chưa mài

4345.Sét ăn thép lụt bở hoài

Mài ra thấy bén mài hoài sáng trưng

Giá canh hậu nhựt hưởng xuân

Cốc hườn tam ngoạt tiệc quân đều hòa

Bạch mễ tam ngoạt về nhà

4350.Châu mễ tam ngọat về nhà độ nhơn

Độ đời trí huệ hiếu ân

Vật nào định giá tỏ phân một lần
No comments: