Monday, March 30, 2009

TRẦN TRỌNG KIM * WIKIPEDIA

Nội các Trần Trọng Kim (tháng 4, 1945)
http://vi.wikipedia.org/wiki/N%E1%BB%99i_c%C3%A1c_Tr%E1%BA%A7n_Tr%E1%BB%8Dng_Kim_(th%C3%A1ng_4,_1945)

Chính phủ Đế quốc Việt Nam được Trần Trọng Kim lập ngày 17 tháng 4 năm 1945 và trình vua Bảo Đại phê chuẩn. Đây là nội các đầu tiên của nước Việt Nam độc lập và thống nhất trên danh nghĩa và ra mắt quốc dân ngày 19 tháng 4.
Thứ tự
Chức vụ
Tên
Nghề nghiệp
Đảng phái
1
Nội các Tổng trưởng
Trần Trọng Kim
Giáo sư, nhà sử học
2
Nội các Phó Tổng trưởngkiêm Ngoại giao Bộ trưởng
Trần Văn Chương
Luật sư
3
Nội vụ Bộ trưởng
Trần Đình Nam
Y sĩ
4
Tư pháp Bộ trưởng
Trịnh Đình Thảo
Luật sư
5
Giáo dục và Mỹ nghệ Bộ trưởng
Hoàng Xuân Hãn
Thạc sĩ Toán
6
Tài chính Bộ trưởng
Vũ Văn Hiền
Luật sư
7
Thanh niên Bộ trưởng
Phan Anh
Luật sư
không đảng phái
8
Công chính Bộ trưởng
Lưu Văn Lang
Kỹ sư
9
Y tế Bộ trưởng
Vũ Ngọc Anh
Y khoa Bác sĩ
10
Kinh tế Bộ trưởng
Hồ Tá Khanh
Y khoa Bác sĩ
11
Tiếp tế Bộ trưởng
Nguyễn Hữu Thi
Cựu y sĩ
*
Khâm sai Bắc Bộ
Phan Kế Toại
Tổng đốc
*
Khâm sai Nam bộ
Nguyễn Văn Sâm
*
Đốc lý Hà Nội
Trần Văn Lai
Y khoa Bác sĩ
*
Tổng đốc Nghệ An
Đặng Văn Hướng
phó bảng

[sửa] Xem thêm
Chính phủ Việt Nam
Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến Việt Nam
Lấy từ “http://vi.wikipedia.org/wiki/N%E1%BB%99i_c%C3%A1c_Tr%E1%BA%A7n_Tr%E1%BB%8Dng_Kim_(th%C3%A1ng_4,_1945)

No comments: