Friday, March 20, 2009

BOAT PEOPLE * YOUTUBE

1.VỚT NGƯÒI BIỂN ĐÔNG2.vnbd 2.

3.vnbd3/4


4.

5. ENGLISH

6.PULAU BIDONG7. PULAU BIDONG28. PULAU BIDONG 3.


9. HANH TRÌNH TÌM TƯDO

10. VÌ TƯ DO

11.VINCENT . JOURNEY TO FREEDOM

12. FREEDOM


13. SBTN 1. NGƯỜI TY NAN CUÔI CÙNG.


14. HONGKONG


15. BOATPEOPLE


16.NEWS

No comments: